Respinge excepţia conexităţii invocată de pârât

Sentinţă comercială 255 din 01.11.2019


Pe rol pronunţarea asupra dezbaterilor ce au avut loc la data de 15.10.2019 privind soluţionarea cauzei litigii cu profesionişti privind cererea de chemare în judecată formulată de reclamantul, în contradictoriu cu pârâtul şi pârâtul-chemat în garanţie, având ca obiect pretenţii, dezbateri ce au fost consemnat în încheierea de şedinţă din data de ...................ce face parte integrantă din prezenta.

La apelul nominal făcut s-a constatat lipsa părţilor-nefiind necesară citarea acestora.

Procedura legală.

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă, după care,

TRIBUNALUL

Deliberând asupra prezentei cereri,

Constată că la data de 18.03.2019 reclamantul ....................... a chemat în judecată pârâţii ........................... solicitând instanţei ca prin sentinţa ce va pronunţa să oblige pârâţii la plata sumei de 324.000 lei reprezentând prejudiciul creat urmare accidentului din data de 18.03.2017, respectiv contravaloarea mărfii transportate de pârâtul ............................. care a pierit în totalitate, în incendiul survenit cât şi a sumei de 32.265 lei reprezentând dobânda prevăzută de art. 27 din Convenţia din 1956 referitoare la contractul de transport internaţional de mărfuri pe şosele semnată la Geneva, calculată de la momentul formulării reclamaţiei (21.03.2017) şi până la momentul introducerii cererii de chemare în judecată (18.03.2019).

A solicitat totodată obligarea pârâţilor la plata dobânzii prevăzute de art. 27 din Convenţia din 1956 - CMR, aferente perioadei cuprinse între momentul înregistrării cererii de chemare în judecată şi momentul achitării efective a debitului principal, cât şi la plata cheltuielilor de judecată.

În motivare reclamantul a arătat că la data de 16.03.2017 a emis către pârâtul ....................comanda de transport nr. 173, în vederea efectuării unui transport de marfă pe ruta Craiova/România – Ruse/...............

Pârâtul a acceptat comanda, la data de 17.03.2017 procedând la încărcarea mărfii, care urma a fi livrată în Bulgaria la data de 18.03.2017.

În noaptea de 17.03.2017 spre 18.03.2017, în jurul orelor 02.00, pe durata efectuării transportului convenit, ansamblul auto format din autotractorul cu nr. ......................... şi semiremorca cu nr. ....................... a fost cuprins de flăcări, urmarea unui incendiu declanşat la nivelul trenului de rulare al capului tractor, conform procesului verbal de intervenţie nr. 167/18.03.2017 încheiat de ISU OLT-Subunitatea Garda I Caracal, iar marfa transportată a ars în totalitate.

Astfel, incendiul declanşat a provocat distrugerea integrală a mărfii transportate, reclamantul suferind astfel un prejudiciu în cuantum de 324.000 lei reprezentând contravaloarea mărfii distruse, potrivit facturii seria MTR nr. 0000327/15.03.2017 aferente mărfii transportate.

În consecinţă, la data de 21.03.2017 reclamantul a formulat notificarea nr. 145/21.03.2017, prin intermediul căreia, în conformitate cu prevederile .................., a reclamat pârâtului ........................... pierderea suferită, solicitându-i acesteia repararea prejudiciului ce i-a fost creat.

Ulterior transmiterii reclamaţiei către pârâtul .................., aceasta a învederat faptul că la momentul efectuării transportului beneficia de o poliţă de  asigurare de răspundere civilă a transportatorului, încheiată cu pârâtul ....................... şi că, a procedat la avizarea evenimentului asigurat, solicitând asigurătorului său să procedeze la  despăgubirea sa, pentru prejudiciul suferit pe durata executării contractului de transport.

În data de 16.09.2017, reclamanta a fost înştiinţată de către ..................... că asigurătorul CMR i-a comunicat, prin intermediul adresei nr. ................/16/14.09.2017, că despăgubirea pe care ................... o va acorda este una şi aceeaşi cu suma pe care ........................a reclamat-o pârâtului ..................., prin prisma calităţii sale de transportator.

Prin aceeaşi înştiinţare, pârâtul ........................... i-a comunicat că a completat  şi trimis pârâtului ....................., formularul de cerere de despăgubire, transiţându-i în fotocopie respectivul formular şi dovada transmiterii acestuia către ....................

Reclamantul a învederat că a fost înştiinţată în data de 25.10.2017 de către ................... cu privire la faptul că pârâtul ........................... i-a comunicat în aceeaşi zi, sistarea de la plată, a dosarului de daună, având ca obiect despăgubirea.

Cu această ocazie, ...................... a reiterat aceeaşi solicitare pe care a  avut-o încă de la momentul primirii reclamaţiei nr. ................../21.03.2017, respectiv aceea de a aştepta ca asigurătorul său (pârâtul .......................) să procedeze la despăgubirea reclamantului, învederându-i că-i este imposibil să acopere din resurse proprii contravaloarea prejudiciului a cărui reparare i-a fost reclamată, urmare a distrugerii mărfii pe care o transporta şi a menţionat că notificarea sa din 25.10.2017 nu reprezintă un refuz de plată, astfel cum acesta este reglementat.

În data de 17.09.2018, în condiţiile în care, ulterior momentului octombrie 2017, niciuna dintre pârâte nu a făcut nicio plată către ......................, în vederea reparării prejudiciului suferit, ca o ultimă încercare de soluţionare amiabilă a situaţiei deduse judecăţii prin prezenta cerere, reclamantul a arătat că a procedat la punerea în întârziere a pârâtei ..........................

În data de 14.03.2019, în considerarea faptului că situaţia nu s-a schimbat cu nimic, s-a adresat pârâtului ........................., solicitându-i să-i transmită dovada tuturor demersurilor pe care aceasta le-a efectuat pe lângă pârâtul ......................., în vederea soluţionării dosarului de daună având ca obiect dezdăunarea ca urmare a evenimentului rutier din data de 18.03.2017, soldat cu prejudicierea ..........................

Pârâtul ........................ i-a pus  la dispoziţie în data de 16.03.2019 întreaga corespondenta pe care a desfaşurat-o cu pârâtul-asigurator ..................... în dosarul de daună CMR ........................

Astfel, arată reclamantul, ca urmare a producerii riscului asigurat prin poliţa CMR seria EG nr. ........................../12.01.2017 cu valabilitate 13.01.2017 - 12.01.2018, s-a constituit, ca urmare a solicitării ........................ la pârâta ......................., dosarul de daună CMR ......................... realizându-se de către reprezentanţii pârâtei-asigurator la 20.03.2017 o constatare la faţa locului unde a ars încărcătura şi ansamblul auto. În data de 24.03.2017 conducătorul auto a dat declaraţii şi a pus la dispoziţia reprezentanţilor  ....................... documente în vederea instrumentării dosarului.

În data de 24.03.2017 a fost depusă la pârâtul .......................adresa înregistrată cu nr. 513, prin care se comunicau de către ..................... următoarele înscrisuri: notificarea nr. ............/21.03.2017 prin care reclamantul solicita contravaloarea mărfii distruse în incendiul din 18.03.2017, respectiv suma de 324.000 lei; factura fiscală seria MTR nr. ..................../15.03.2017 pentru cele 10 tone de marfa - haine second-hand calitate extra transportate şi comanda de transport nr. ............../16.03.2017.

La data de 14.04.2017 pârâtul .......................a emis adresa cu nr. ................./2 prin care aducea  la cunoştinţă faptul că se efectuează cercetări suplimentare în dosarul de daună.

La  data de 26.05.2017 a fost depusă la .......................... înregistrata cu nr. 850 - notificarea de punere în întârziere - prin care se solicita finalizarea dosarului de daună prin plata despăgubirii.

În data de 09.06.2017 a fost emisă adresa cu nr. 28689/4 - comunicată către .................în data de 13.06.2017 - prin care .................. solicita noi informaţii/documente.

În data de 20.06.2017 a fost depusă de pârâta ....................... la .................  adresa înregistrată cu nr. 1005, adresă ce conţinea răspunsul la adresa cu nr.................../4 din 13.06.2017.

La data de 18.07.2017 ................. a emis adresa cu nr. ................../9 prin care se aducea la cunoştinţa faptul ca s-au solicitat informaţii suplimentare către Politia Caracal şi ISU Olt- Garda nr. 1 de intervenţie ............... şi până nu se furniza un răspuns din partea oficialităţilor, dosarul de dauna nu se putea finaliza.

În data de 14.09.2017 .................... a emis adresa cu nr. ..................../16 - comunicată către ....................... în data de 15.09.2017 - prin care s-a acceptat la plata suma de 324.000 lei reprezentând despăgubire, solicitând să fie transmisă cererea de despăgubire în original, arătând în mod expres că dosarul de daună se consideră finalizat la data depunerii cererii de despăgubire, cererea de  despăgubire fiind recepţionată de asigurător în data de 21.09.2017, conform AR - confirmare de primire a scrisorii cu valoare şi conţinut declarat VA nr. 29998269365.

Ulterior, la data de 19 si 25 septembrie, respectiv 18 si 25 octombrie 2017, pârâta VIRGIL & LAVI S.R.L a purtat corespondenţă electronică cu ........................., solicitând plata despăgubirii acceptate de către .................... la data de .........09.2017.

În data de 25.10.2017, cu adresa nr. .................../19 EUROINS a comunicat faptul că dosarul de daună a fost sistat la plată “până la verificarea împrejurărilor ce au determinat producerea pagubelor”. La aceeaşi dată ................ & ................ a răspuns prin e-mail, arătând că justificarea pe care ..................... o oferea în adresa nr. .............../25.10.2017 era una fără nicio legătură cu realitatea, prin raportare atât la perioada de şapte luni de zile care a trecut de la data avizării daunei, cât şi la faptul că în data de 14.09.2017 a fost acceptată la plata suma de 324.000 lei ca despăgubire, iar ulterior a fost recepţionată cererea de despăgubire în original, dosarul fiind astfel considerat finalizat.

Ulterior, s-a revenit de către .................... cu notificarea înregistrată la ................. cu nr. 1923, însă nu s-a mai întreprins de către asigurător nicio lucrare în dosarul de daună de la momentul 25.10.2017, reclamantul arătând că până la data formulării acţiunii, niciuna dintre pârâte nu a efectuat plata contravalorii prejudiciului înregistrat la data de 18.03.2017.

În drept reclamantul a invocat dispoziţiile art. ..............., art. 1984 Cod civil, art. 2223-2226 Cod civil prin raportare la Contractul de asigurare de răspundere a transportatorului în calitate de cărăuş, pentru mărfurile transportate cu autovehicule ............., seria EG nr. .............../12.01.2017, Convenţia din 1956 referitoare la contractul de transport internaţional de mărfuri pe şosele, semnată la Geneva-C.M.R.

În scop probatoriu reclamantul a depus în copie poliţa de asigurare din 12.01.2017, procesul-verbal de intervenţie nr. ............/18.03.2017, comanda de transport nr. ............/16.03.2017 CMR, notificările din 15.06.2017 şi din 14.11.2017, cererea de despăgubire, adresele din 14.09.2017 şi 25.10.2017 emise de Euroins.

La data de 24.04.2019 pârâtul ............................. a formulat întâmpinare şi cerere de chemare în garanţie (fila 58), solicitând respingerea cererii de chemare în judecată formulată împotriva sa, iar în situaţia admiterii cererii principale, obligarea pârâtului .................. la plata sumei de 324.000 lei, a dobânzii de 32.265 lei pentru perioada  21.03.2017-18.03.2019, precum şi a dobânzilor în continuare până la data plăţii debitului de 324.000 lei.

În motivare a arătat că în timpul efectuării transportului, marfa proprietatea reclamantului a ars în totalitate, prejudiciul suferit de acesta fiind în cuantum de 324.000 lei.

Întrucât reclamantul i-a solicitat plata acestei sume, iar la momentul efectuării transportului beneficia de o poliţă de asigurare de răspundere civilă a transportului, încheiată cu Euroins, a formulat cerere de despăgubire.

A menţionat că la data de 16.09.2017, prin adresa nr. ...................../16/14.09.2017 pârâta .................. i-a comunicat că a fost acceptată la plată suma de 324.000 lei, suma urmând a fi achitată direct în contul ........................ SRL, solicitându-i să transmită cererea de despăgubire în original cu menţiunea expresă că dauna se consideră finalizată la data depunerii cererii de despăgubire.

A precizat că potrivit confirmării de primire, cererea de despăgubire a fost primită de Euroins la data de 21.09.2017, însă după aproximativ o lună de la data când a acceptat la plată suma de 324.000 lei, aceasta i-a comunicat că dosarul de daună a fost sistat la plată,  "până la verificarea împrejurărilor ce au determinat producerea pagubelor".

Astfel, arată pârâtul, în raport de starea de fapt expusă şi de dispoziţiile art. 11.3 şi art. 9.11 din Condiţiile generale de asigurare a transportatorului, în calitate de cărăuş pentru mărfurile transportate cu vehicule-CMR, anexa la contractul de asigurare CMR Poliţa de asigurare cu valabilitate cuprinsă 13.01.2017.12.01.2018, acţiunea formulată împotriva sa trebuie respinsă.

În ceea ce priveşte cererea de chemare în garanţie, a arătat că în considerarea naturii şi scopului încheierii contractului de asigurare CMR şi a prevederilor contractului de asigurare încheiat cu Euroins, obligaţia de plată a despăgubirii revine asigurătorului CMR.

A arătat că la data de 18.03.2017, în perioada de valabilitate a contractului de asigurare de răspundere a transportatorului în calitate de cărăuş pentru mărfurile transportate de autovehicule-CMR, seria EG nr. ........................./12.01.2017 încheiat pentru semiremorca Schmitz S1 cu nr. de înmatriculare ............ -11- WWB, s-a produs riscul asigurat, în timp ce transporta o comandă de marfă preluată de la reclamant. Întreaga încărcătură transportată, respectiv 10 tone de marfă-haine second hand calitate extra- a fost distrusă în incendiu.

A învederat că a anunţat pârâtul Euroins despre producerea riscului asigurat, constituindu-se astfel dosarul de daună CMR ......................, reprezentanţii asigurătorului efectuând o constatare la faţa locului unde a ars încărcătura şi ansamblul auto. Ulterior, la 21.03.2017 conducătorul auto a dat declaraţii şi a pus la dispoziţia reprezentanţilor Euroins, documente în vederea instrumentării dosarului.

A precizat că a comunicat pârâtului Euroins toate înscrisurile solicitate şi deşi la data de 14.09.2017, acesta a acceptat la plată despăgubirea, ulterior i-a comunicat că plata a fost sistată.

În drept pârâtul a invocat dispoziţiile art. 1270, art. 1984, art. 2223-2226 Cod civil, Convenţia din 1956- CMR.

În susţinerea apărărilor formulate şi a cererii de chemare în garanţie, pârâtul a depus în copie poliţa de asigurare, notificări, adrese, procesul-verbal de intervenţie, facturi.

Prin întâmpinarea formulată la cererea principală, cât şi la cererea de chemare în garanţie (filele 100 şi 129), pârâtul .......................... a solicitat respingerea acţiunii şi a cererii de chemare în garanţie, ca neîntemeiate.

A invocat totodată excepţia de conexitate şi a solicitat conexarea dosarului nr. 5557/215/2019 al Judecătoriei Craiova, la prezenta cauză.

În motivare a arătat că între cele două cauze există strânsă legătură, cauza înregistrată pe rolul Judecătoriei Craiova având ca obiect pretenţiile solicitate de pârâtul ...................pentru autovehiculul cu care a fost transportată marfa a cărei contravaloare o solicită în prezenta cauză.

A învederat că se impune conexarea celor două cauze întrucât se vor administrate probe comune, respectiv expertiza pirotehnică, iar în funcţie de concluziile raportului de expertiză urmează a se stabili dacă este antrenată sau nu răspunderea transportatorului.

A menţionat că întrucât semiremorca cu nr. de înmatriculare ............-11-WWB era asigurată conform contractului de asigurare seria EG ...................., în urma avizării a fost deschis dosarul de daună ................, pentru marfa transportată care a ars, urmare a incendiului.

Întrucât în urma analizei documentelor s-a concluzionat că nu se poate finaliza şi propune dosarul la plată până la verificarea împrejurărilor ce au determinat producerea pagubelor, a solicitat asiguratului să-i pună la dispoziţie documente, cât şi epava vehiculului în vederea efectuării unei expertize tehnice pentru a se stabili cauzele ce au dus la izbucnirea incendiului, însă pârâtul nu a răspuns solicitărilor astfel că s-a aflat în imposibilitatea stabilirii existenţei unui risc asigurat sau prezenţa unei excluderi.

A solicitat respingerea capătului de cerere referitoare la dobânda legală de la data de 08.03.2018, arătând că potrivit art. 1522 alin. 1 C.civ, debitorul este pus în întârziere fie printr-o notificare scrisă prin care creditorul îi solicită executarea obligaţiei, fie prin cererea de chemare în judecată.

În privinţa cheltuielilor de judecată, a solicitat în temeiul art. 451 alin. 1 C.pr. civ. reducerea onorariului avocatului în raport de valoare pricinii şi munca îndeplinită.

La dosarul cauzei pârâtul a depus în copie cererea de chemare în judecată ce face obiectul dosarului nr. 5557/215/2019, notificări, proces-verbal de intervenţie, poliţe de asigurare, cartea de identitate a vehiculului şi a solicitat administrarea probei cu expertiza pirotehnică pentru a se stabili cauza producerii incendiului la autoutilitara cu numărul de înmatriculare DJ-83-WLF.

La solicitarea instanţei, pârâtul ..................... SA, a depus la dosarul cauzei dosarul de daună nr. ....................

Analizând excepţia conexităţii invocată de pârâtul .................. România Asigurare-Reasigurare SA, instanţa constată că prin cererea de chemare în judecată înregistrată la Judecătoria Craiova sub nr. ............./215/2019, ....................... a chemat în judecată pârâtul Euroins România ........................, solicitând instanţei obligarea acestuia la plata sumei de 70.070 lei reprezentând despăgubiri Casco actualizată cu indicele de inflaţie şi dobânda legală, arătând că la data de 18.03.2017 autoutilitara N3 Renault Premium cu numărul de înmatriculare .............-83-WLF, a fost avariată în totalitate fiind distrusă în incendiul conform procesului-verbal de intervenţie nr. 167/18.03.2017 încheiat de ISU Olt.

Observând întâmpinarea formulată în acea cauză de Euroins România Asigurare Reasigurare SA, instanţa constată că pârâtul a solicitat administrarea probei cu expertiza pirotehnică pentru a se stabili cauza producerii incendiului la autoutilitara cu numărul de înmatriculare .................-83- WLF, însă potrivit încheierii de şedinţă din 03.07.2019 pronunţată de Judecătoria Craiova, întâmpinarea a fost depusă cu depăşirea termenului de 25 de zile, astfel că, instanţa a constatat decăderea pârâtului din dreptul de a mai propune probe, în cauză fiind încuviinţate proba cu expertiza tehnică auto solicitată de ................... pentru a se stabili contravaloarea despăgubirii ce poate fi acordată de asigurător.

Totodată instanţa reţine că dosarul nr. ............../215/2019 are următorul termen de judecată la data de 04.11.2019.

Potrivit art. 139 C.pr. civ. conexitatea presupune existenţa a două sau mai multe pricini ce se află înaintea aceleiaşi instanţe sau a unor instanţe deosebite, de acelaşi grad sau de grad diferit, în care sunt aceleaşi părţi sau chiar împreună cu alte părţi şi al căror obiect şi cauză  au între ele o strânsă legătură.

Deşi evenimentul invocat în cele două cauze este cel din data de 18.03.2017, în care a ars atât marfa transportată de ....................... cât şi autoutilitara, pentru ambele acest pârât având poliţă de asigurare încheiată cu ............................ SA, instanţa constată că numai prezenta cauză este în stare de judecată, iar administrarea aceleiaşi probe cu expertiza pirotehnică invocată de pârât în justificarea excepţiei  conexităţii, nu este posibilă în condiţiile în care în dosarul nr. ..................../215/2019 pârâtul a fost decăzut din dreptul de a mai propune probe, iar în prezenta cauză proba a fost respinsă ca nefiind concludentă.

În consecinţă, instanţa apreciază că în raport de stadiul de soluţionare al celor două cauze, conexarea lor nu este oportună, astfel că respinge excepţia de conexitate invocată de pârâtul Euroins România Asigurare-Reasigurare SA.

Analizând înscrisurile depuse la dosarul cauzei instanţa constată că la data de 16.03.2017 reclamantul SC ......................... SRL a transmis pârâtului .................... SRL comanda de transport nr. 173 privind transportul internaţional pe ruta România-Bulgaria, cu încărcarea la data de 17.03.2017 Craiova şi descărcarea la data de 18.03.2017 la Ruse (Bulgaria), marfa transportată fiind second-hand calitatea extra (fila 13).

Conform scrisorii de transport internaţional CMR (fila 14) marfa, haine mixte calitate extra - 10.000 kg, a fost încărcată de pârât la data de 17.03.2017, iar potrivit procesului-verbal de intervenţie nr. 167/18.03.2017 încheiat de Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Olt (fila 113) capul tractor cu nr. ........... 33 WLF, semiremorca cu nr. ................. 11 WWB, proprietatea ..................... ce transporta haine, second-hand au ars în proporţie de 100%,  la momentul sosirii la locul intervenţiei constatându-se că incendiul se manifesta cu violenţă atât la capul tractor cât şi la semiremorcă şi încărcătura acesteia. Ulterior, la data de 22.03.2017 autovehiculul şi semiremorca au fost predate la fier vechi, conform facturii nr. 000074 (fila 122).

Conform procesului-verbal de intervenţie sursa probabilă de aprindere a fost frecarea, primul material care  s-a aprins fiind cauciucul, respectiv roata tracţiune dreapta spate.

Potrivit declaraţiei conducătorului auto ........................ (fila 207), marfa a fost încărcată la data de 17.03.2017, iar la data de 18.03.2017 ora 00:30 a plecat din Craiova, incendiul având loc în jurul orei 2:00 la intrarea în judeţul Olt.

Observând ordonanţa de clasare din 17.05.2017 emisă de Parchetul de pe lângă Judecătoria Caracal (fila 243 ), instanţa constată că s-a dispus clasarea cauzei având ca obiect infracţiunea de distrugere din culpă prevăzută de art. 255 alin. 1 C.pen. faţă de numitul Lupu Ionuţ Virgil, reţinându-se că fapt nu este prevăzută de legea penală.

Potrivit facturii fiscale nr. ................... din 15.03.2017 (fila 16) contravaloarea hainelor second hand, care au făcut obiectul contractului de transport şi care au fost distruse, este de 324.000 lei, iar prin notificarea nr. 145 /21.03.2017 reclamantul a solicitat pârâtului ........................ plata acestei sume, reprezentând contravaloarea mărfii distruse în timpul transportului.

Conform poliţei de asigurare ..............-2000032494 (fila 65), la data producerii accidentului, pârâtul ....................... SRL avea încheiată cu ......................... poliţa de asigurare de răspundere a transportatorului în calitate de cărăuş, pentru mărfurile transportate cu autovehicule-CMR pentru autovehiculul cu numărul de înmatriculare ...............-11 WWB, perioada de asigurare fiind 13.01.2017 - 12.01.2018.

Prin e-mailul transmis la data de 19.03.2017 şi ulterior prin cererea formulată la data de 21.03.2017 (filele 166 şi 170) pârâtul ........................ SRL a adus la cunoştinţa asigurătorului Euroins România Asigurare-Reasigurare SA producerea evenimentului asigurat, fiind avizat dosarul de daună nr. EE ............/21.03.2017. Ulterior, prin cererea de despăgubire (fila 88) din 15.09.2017, pârâtul a menţionat că este de acord cu despăgubirea în valoare de 324.000 lei propusă de asigurător prin adresa din 14.09.2017 (fila 84), solicitând ca plata acestei sume să fie efectuată în contul reclamantului ...................... SRL.

Întrucât prin adresa nr. 28689 din 25.10.2017 (fila 23) pârâtul Euroins România Asigurare-Reasigurare SA a comunicat pârâtului ......................SRL că dosarul de daună a fost sistat la plată până la verificarea împrejurărilor ce au determinat producerea pagubelor, prin adresa din 14.11.2017 (fila 17) pârâtul ...................... SRL a notificat asigurătorul, solicitând plata sumei de 324.000 lei reprezentând despăgubiri CMR şi plata dobânzii legale.

Observând contractul de asigurare – CMR (filele 65-72) încheiat între pârâţi, instanţa constată că obiectul asigurării l-a constituit răspunderea civilă a asigurătorului, în calitate de transportator rutier, pentru mărfurile care fac obiectul transporturilor naţionale sau internaţionale, pentru evenimente rutiere ce pot fi verificate sau certificate cu documente de la autorităţi şi pentru producerea cărora asiguratul se face răspunzător, printre evenimentele enumerate fiind, conform art. 1.1.2, incendierea vehiculului, ca urmare a unui accident de circulaţie sau din cauze tehnice.

În ceea ce priveşte despăgubirea, conform art. 10.11.3 din contract, pentru transporturile internaţionale, despăgubirea nu poate depăşi valoarea bunurilor preluate în custodie de asigurat, stabilită conform art. 23 din Convenţia CMR (respectiv, valoarea mărfii la locul şi momentul primirii acesteia pentru transport).

Potrivit dispoziţiilor art. 2.223 alin. 1 C.civ., la producerea riscului asigurat, asigurătorul este obligat să plătească o despăgubire pentru prejudiciul de care asiguratul răspunde potrivit legii faţă de terţele persoane prejudiciate şi pentru cheltuielile făcute de asigurat în procesul civil.

Despăgubirea se stabileşte, conform art. 2.225 C. civ., prin convenţia între asigurat, persoana prejudiciată şi asigurător sau, în caz de neînţelegere prin hotărâre judecătorească. Despăgubirea astfel stabilită se plăteşte de asigurător direct terţului păgubit, în măsura în care nu a fost despăgubit de către asiguratul de răspundere civilă.

Având în vedere dispoziţiile art. 1270 alin. 1 C.civ., potrivit cărora contractul are putere de lege între părţile contractante, cât şi principiul de drept conform căruia convenţiile trebuie executate cu bună credinţă şi întocmai, şi constatând că prin semnarea poliţei de asigurare EG  2000032494 din 12.01.2017, pârâţii ..................... SRL şi .................... SA şi-au exprimat consimţământul, instanţa apreciază că acest contract are forţă obligatorie pentru ei, aceştia fiind obligaţi să îşi execute întocmai obligaţiile contractuale.

Coroborând înscrisurile depuse la dosarul cauzei, instanţa constată că la data de 18.03.2017, marfa transportată de ................... SRL, a fost distrusă cu ocazia incendierii vehiculului care o transporta, valoarea mărfii fiind de 324.000 lei.

Incendierea vehiculului s-a produs aşa cum rezultă din procesul-verbal de intervenţie încheiat de Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă, din cauze tehnice. Marfa transportată de pârâtul .................... SRL cu mijlocul de transport asigurat a fost distrusă în totalitate şi în consecinţă pârâtul răspunde faţă de proprietarul mărfii - reclamantul ................. SRL, iar la rândul său asigurătorul .................... SA este obligat, în temeiul contractului de asigurare pentru răspunderea cărăuşului, să plătească despăgubirea, în conformitate cu obligaţia asumată prin clauza de la art. 2.1 din Condiţiile Generale CMR.

Având în vedere că asiguratul a înştiinţat asigurătorul în scris despre producerea evenimentului asigurat în termen de 24 de ore şi a pus la dispoziţia acestuia toate actele necesare verificării valorii mărfii transportate şi cauza producerii evenimentului, instanţa constată că reclamantul în calitate de terţ prejudiciat este îndreptăţit să primească despăgubirea de la societatea pârâtă de asigurare, care este datoare să-şi îndeplinească astfel obligaţia asumată prin convenţie, în condiţiile în care nu a negat existenţa raportului juridic obligaţional invocat de reclamant ca izvor al pretenţiilor  sale şi nici nu a făcut dovada unei împrejurări care să justifice neexecutarea de către asigurat a obligaţiilor contractuale.

În consecinţă instanţa va admite cererea formulată de reclamant împotriva pârâtului ......................... SA, în ceea ce priveşte obligarea acestui pârât la plata sumei de 324.000 lei reprezentând contravaloarea mărfii.

În ceea ce priveşte suma de 32.265 lei reprezentând dobânda calculată conform art. 27 din Convenţia CMR de la data formulării reclamaţiei 21.03.2017 până la data introducerii acţiunii (18.03.2019), cât şi dobânda ulterioară până la plata efectivă a sumei de 324.000 lei, instanţa constată că aceasta este prevăzută pentru nerespectarea obligaţiilor asumate în contractul de transport internaţional, partea îndreptăţită putând pretinde pentru pagubele suferite, dobânzi. Acestea sunt calculate la  5% pe an şi curg din ziua reclamaţiei adresare în scris transportatorului.

Conform art. 1 din Convenţia din 19.05.1956 referitoare la contractul de transport internaţional de mărfuri pe şosele semnat la Geneva (CMR), această convenţie se aplică oricărui contract de transport de mărfuri pe şosele, când locul primiri mărfii şi locul prevăzut pentru eliberare, aşa cum sunt indicate în contract, sunt situate în două ţări diferite, dintre care cel puţin una este ţara contractantă, independent de domiciliul şi de naţionalitatea participanţilor la contract.

Având în vedere că scrisoarea de trăsură CMR şi Convenţia din 19.05.1956 referitoare la contractul de transport internaţional de mărfuri pe şosele semnată la Geneva (CMR) generează obligaţii numai între părţile contractante, respectiv reclamant (proprietarul mărfii) şi transportator (pârâtul ................ SRL), asigurătorul ...................... SA, nefiind parte în această convenţie, iar în contractul de asigurare încheiat între acesta şi pârâtul ................... nu există clauze privind plata dobânzii în cuantumul prevăzut de Convenţia din 19.05.1956 referitoare la contractul de transport internaţional de mărfuri pe şosele semnată la Geneva (CMR), instanţa va obliga pârâtul ..................... SRL către reclamantul la plata sumelor solicitate cu titlu de dobândă.

În ceea ce priveşte cererea de chemare în garanţie formulată de pârâtul ...................SRL împotriva pârâtului ...................... SA, instanţa având în vedere dispoziţiile art. 72 C.pr.civ., contractul de asigurare încheiat între pârâţi şi faptul că pârâtul ................... SRL a căzut în pretenţii, o apreciază ca fiind întemeiată.

Răspunderea contractuală este urmarea obligaţiei generale de a răspunde pentru prejudiciile cauzate unei alte persoane, art. 1350 C.civ. stipulând că orice persoană trebuie să îşi execute obligaţiile pe care le-a contractat, iar atunci când fără justificare, nu îşi îndeplineşte această îndatorire, ea este răspunzătoare de prejudiciul cauzat celeilalte părţi şi este obligată să repare acest prejudiciu, în condiţiile legii.

Potrivit art. 1531 C. civ., creditorul are dreptul la repararea integrală a prejudiciului suferit din faptul neexecutării.

Prejudiciul constă în consecinţele negative, de natură patrimonială sau nepatrimonială, în defavoarea uneia dintre părţi, generată de neexecutarea obligaţiilor celeilalte părţi.

În cauză, neachitarea de către asigurător a despăgubirii a determinat obligarea transportatorului la plata dobânzilor, astfel că făcând aplicarea principiului reparării integrale a prejudiciului, instanţa va admite cererea de chemare în garanţie şi va obliga pârâtul ................. România Asigurare Reasigurare SA la plata către pârâtul SC ................... SRL a sumei de 32.265 lei reprezentând dobânda calculată până la data introducerii acţiunii (18.03.2019), cât şi la plata dobânzii prevăzute de art. 27 din CMR pentru perioada ulterioară datei de 18.03.2019 până la data plăţii efective a sumei de 324.000 lei.

În temeiul art. 453 C.pr.civ., pârâtul .................... SA va fi obligat către reclamant la plata sumei de 8.741 lei cheltuieli de judecată (taxă timbru) şi la plata sumei de 6.072 lei către pârâtul Virgil & Lavi SRL (taxă timbru 1.572,95 lei şi onorariu avocat 4.500 lei).

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE

Respinge excepţia conexităţii invocată de pârâtul ................. prin întâmpinare.

Admite acţiunea formulată de reclamantul ................

Obligă pârâtul .............. la plata sumei de 324.000 lei către reclamant, reprezentând contravaloare marfă.

Obligă pârâtul ......................... la plata către  reclamant a sumei de 32.265 lei reprezentând dobânda calculată pentru perioada 21.03.2017-18.03.2019, cât şi la plata dobânzii prevăzute de art. 27 din Convenţia din 1956 referitoare la contractul de transport internaţional de mărfuri pe şosele semnată la Geneva (CMR) pentru perioada ulterioară datei de 18.03.2019 până la data plăţii efective a sumei de 324.000 lei.

Admite cererea de chemare în garanţie formulată de pârâtul ................. împotriva pârâtului .........................

Obligă pârâtul ................... la plata către pârâtul .......................... a sumei de 32.265 lei reprezentând dobânda calculată pentru perioada 21.03.2017-18.03.2019, cât şi la plata dobânzii prevăzute de art. 27 din Convenţia din 1956 referitoare la contractul de transport internaţional de mărfuri pe şosele semnată la Geneva (CMR) pentru perioada ulterioară datei de 18.03.2019 până la data plăţii efective a sumei de 324.000 lei.

Obligă pârâtul .............................. la plata sumei de 8.741 lei cheltuieli de judecată către reclamant şi la plata sumei de 6.072 lei către pârâtul .........................

Cu apel în termen de 30 de zile de la comunicare. Cererea pentru exercitarea căii de atac se va depune la Tribunalul Dolj.