Infirmă planul de reorganizare depus de debitoare, prin administrator special.

Sentinţă comercială 9 din 08.01.2020


Pe rol, analiza situaţiei actuale privind pe debitoarea

La apelul nominal făcut în şedinţa publică a răspuns administratorul judiciar

Procedura de citare este legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefier care învederează că la dosarul cauzei au fost depus următoarele înscrisuri:

INSTANŢA

Asupra cauzei de faţă:

Constată că la data de 04.11.2019 a fost la dosarul cauzei planul de reorganizare a activităţii debitoarei ......................., propus de administratorul special ...........................

Prin procesul verbal al adunării creditorilor din data de 05.12.2019 a fost aprobat planul de reorganizare propus de debitoare prin administratorul special şi publicat în BPI nr. ............... din 09.12.2019.

Constată că la data de 08.01.2020 creditoarea .........................  a depus la dosarul cauzei note scrise cu privire la Planul de Reorganizare propus de către administratorul special, solicitând infirmarea acestuia de către judecătorul sindic ca urmare a neîndeplinirii condiţiilor legale prevăzute de art. 133 şi art. 139 din Legea nr. 85/2014.

A solicitat instanţei sa constate ca nu sunt îndeplinite condiţiile de legalitate pentru confirmarea planului de reorganizare propus de către administratorul special al debitoarei pentru următoarele motive: hotărârea adunării creditorilor adoptata in condiţiile art. 139 din Legea nr. 85/2014 este doar una dintre condiţiile premergătoare si cumulative prevăzute pentru confirmarea de către Judecătorul Sindic a planului de reorganizare, insa aceasta trebuie coroborata si cu celelalte cerinţe ale legii, condiţii care in speţa de fata nu sunt îndeplinite după cum vom arata in cele ce urmeaza.

Creditoarea a arătat faptul că planul nu prevede masurile concrete si efective de natura a conduce la restructurarea societăţii si la continuarea activitatii debitorului conform prevederilor art. 133 alin. 1 din Legea nr. 85/2014 şi in conformitate cu dispoziţiile art. 133 alin. 1 din Legea nr. 85/2014 “Planul de reorganizare va indica perspectivele de redresare in raport cu posibilităţile si specificul activitatii debitorului, cu mijloacele financiare disponibile si cu cererea pieţei fata de oferta debitorului, si va cuprinde masuri concordante cu ordinea publica, inclusiv in ceea ce priveşte modalitatea de selecţie, desemnare si înlocuire a administratorilor si a directorilor."

A mai precizat creditoarea faptul că planul de reorganizare cuprinde o adevărată teorie economica, cu definiţii si formule de calcul ale ratei de structura a activului, ale ratei de structura a pasivului, ale soldurilor intermediare de gestiune, etc., fără a fi precizate activităţile operaţionale specifice pentru redresarea debitorului si calendarul de timp in care acestea se vor implementa in cei 3 ani de reorganizare.

Planul prevede ca exista un buget de venituri si cheltuieli, fara a se preciza care este sursa veniturilor, respectiv care sunt contractele in derulare, care sunt previziunile de contracte, care sunt creanţele care se vor recupera şi faptul ca administratorul special menţionează ca “planul de reorganizare se bazeaza pe următoarele surse de finanţare: -activitatea de creştere a volumului vânzărilor realizate din activitati de comerţ; -vanzarea unor active din cadrul societăţii, respectiv a terenului arabil intravilan situat in corm .................., jud. Braşov.” nu reprezintă o detaliere a perspectivelor de redresare in raport cu posibilităţile si specificul activitatii debitorului, cu mijloacele financiare disponibile si cu cererea pieţei fata de oferta debitorului, cu atat mai mult cu cat nu este completat cu un calendar de timp in care acestea se vor implementa.

Creditoarea a menţionat că planul încalcă elemenetele de legalitate prevăzute de art. 133 alin. 5 lit. G din Legea nr. 85/2014 şi in conformitate cu dispoziţiile art. 133, alin. (5): "Planul va specifica masurile adecvate pentru punerea sa in aplicare, cum ar fi:(...) G. modificarea sau stingerea cauzelor de preferinţa, cu acordarea obligatorie in beneficiul creditorului titular a unei garanţii sau protecţii echivalente, potrivit prevederilor art. 78 alin. (2) lit. c) pana la acoperirea acestora, inclusiv dobânzile stabilite conform contractelor sau conform planului de reorganizare, pe baza unui raport de evaluare, cu parcurgerea procedurii prevăzute de art. 61”

A arătat faptul că planul se bazeaza ca sursa de finanţare pe valorificarea bunului imobil teren arabil intravilan situat in com. ............., jud. Braşov, aflat in proprietatea debitoarei si ipotecat in favoarea Băncii, însă nu menţionează nimic despre distribuirea sumei obţinute in urma valorificării si condiţiile de aprobare a valorificării acestuia şi mai mult de atat, se menţionează ca imobilul are o valoare de 337.442 RON fara se menţiona daca aceasta este valoarea contabila sau valoarea de evaluare, in condiţiile in care creditorii nu au fost informaţi cu privire la o eventuala evaluare a bunurilor din patrimoniul debitoarei, deşi era necesara o evaluare avand in vedere ca asupra acestui imobil este constituit un drept de ipoteca de rang I in favoarea ..................., precum si datorita faptului ca debitoarea a prevăzut prin plan valorificarea acestuia.

A menţionat ca .................... SA are constituita garanţie asupra unui bun imobil teren arabil intravilan situat in corn. ............, jud. Braşov, in suprafaţa de 7283 mp, evaluat conform procedurilor interne ale băncii in data de 10.06.2019 de SC ................. SRL la valoarea de 1.031.054 RON (30 euro/mp), valoare net superioara celei menţionate de administratorul special in planul de reorganizare şi planul nu prevede achitarea către creditoare a accesoriilor acumulate in perioda de observaţie si in perioada de reorganizare, mentionandu-se in mod expres in cuprinsul planului de reorganizare ca in sarcina debitoarei nu exista “alte obligaţii de plata constând in dobânzi, penalitati, etc., aferente contractelor din care rezulta."

Creditoarea a precizat că valorificarea bunului imobil detinut de companie, ca principala sursa de finanţare in perioada de reorganizare, nu poate fi considerata altceva decât o lichidare patrimoniala si nu o restructurare viabila a activitatii comerciale.

A mai arătat creditoarea faptul că planul nu prevede tratamentul creanţelor defavorizate conform prevederilor art. 133 alin. 4 lit. b) din Legea nr. 85/2014 şi in conformitate cu dispoziţiile art. 133 alin. 4 din Legea nr. 85/2014 "Planul de reorganizare va menţiona:(....) b) tratamentul categoriilor de creanţe defavorizate” iar art. 5 alin. 1 pct. 16 din Legea nr. 85/2014 defineşte categoria creanţelor defavorizate astfel: „categoria de creanţe pentru care planul de reorganizare prevede cel puţin una dintre modificările următoare pentru creanţele categoriei respective:

a)o reducere a cuantumului creanţei si/sau a accesoriilor acesteia la care creditorul este indreptatit potrivit prezentei legi;

b)o reducere a garanţiilor ori reesalonarea plaţilor in defavoarea creditorului, fara acordul expres al acestuia”

S-a menţionat că pentru ....................... SA, planul de reorganizare prevede achitarea creanţei in cuantum de 286.182,29 RON de la data deschiderii procedurii insolventei in transe eşalonate pe parcursul a 3 ani, fara plata dobânzilor si penalităţilor calculate la valoarea debitului. Fata de acestea, creanţa ...................... SA este o creanţa defavorizata in conformitate cu dispoziţiile legale in vigoare şi deşi este evident ca este vorba despre o creanţă defavorizată, administratorul special considera ca planul de reorganizare nu prevede categorii de creanţe defavorizate şi pornind de la aceasta premisa greşita, planul de reorganizare nu prevede care este tratamentul creanţelor defavorizate.

Creditoarea a precizat că planul nu respecta “tratamentului corect si echitabil“ al creditorilor astfel cum este acesta definit la art. 139 alin. 2 lit. a din Legea nr. 85/2014 şi in conformitate cu dispoziţiile art. 139 alin. 2 din Legea nr. 85/2014 “Tratament corect si echitabil exista atunci când sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii:a) niciuna dintre categoriile care resping planul si nicio creanţa care respinge planul nu primesc mai puţin decât ar fi primit in cazul falimentului;"

A arătat că ..................... SA are constituita garanţie asupra unui bun imobil teren arabil intravilan situat in corn. Cristian, jud. Braşov, in suprafaţa de 7283 mp şi acest bun imobil nu a fost evaluat in cadrul procedurii insolventei, ca o condiţie esenţiala pentru întocmirea unui tabel definitiv de creanţe iar in cuprinsul Planului de reorganizare administratorul special menţionează ca valoarea acestuia este 337.442 RON, dar ca „valorile nu conţin TVA si amortizare", rezultând astfel ca aceasta este o valoare contabila a bunului si nu o valoare actuala de piaţa a acestuia.

A menţionat că bunul imobil constituit garanţie in favoarea creditoarei a fost evaluat conform procedurilor interne ale băncii in data de 10.06.2019 de SC .................... SRL la valoarea de 1.031.054 RON (30 euro/mp), valoare net superioara celei menţionate de administratorul special in planul de reorganizare.

Administratorul special apreciază ca in caz de faliment creanţa ........................ SA ar fi achitata in acelaşi procent de 100% ca in cazul reorganizării, fara plata accesoriilor calculate la debit or, daca valoarea creanţei creditoarei la data deschiderii procedurii insolventei era in cuantum de 286.182,29 RON, iar valoarea bunului de 1.031.054 RON, rezulta ca .................. SA primeşte prin planul de reorganizare mai puţin decât ar putea primi in caz de faliment ca umare a valorificării imobilului pe care il are in garanţie, fiind astfel încălcată o prima condiţie necesara respectării tratamentului corect si echitabil, respectiv cea prevăzută de art. 139 alin.2 lit.a din Legea nr. 85/2014.

In concluzie, avand in vedere considerentele expuse mai sus, precum si dispoziţiile legale incidente, creditoarea a solicitat ca instanţa sa nu confirme Planul de reorganizare propus de către administratorul special, chiar si in perspectiva votului pozitiv din cadrul adunării creditorilor, acest vot fiind o condiţie premergătoare, dar nu si suficienta pentru confirmarea unui plan de reorganizare.

Analizând actele şi lucrările dosarului, judecătorul- sindic constată că la data de 01.11.2019 s-a depus de către debitoarea .......................... SRL, prin administratorul special un plan de reorganizare a activităţii debitoarei, pe o perioadă de 3 ani.

La data de 06.12.2019 a fost depus de către administratorul judiciar procesul – verbal al Adunării Creditorilor din data de 05.12.2019, în cadrul căreia a fost supusă la vot aprobarea planului de reorganizare de către creditori.

Se reţine, astfel, că în tabelul definitiv al creanţelor admise împotriva debitoarei, figurează două categorii de creanţe: garantate şi bugetare; în categoria creanţelor garantate sunt înscrişi doi creditori: ..................... SA , cu o creanţă în cuantum de 286.182,29 lei şi BANCA .................... SA , cu o creanţă în cuantum de 139.953,78 lei;  totodată, în categoria creanţelor bugetare, figurează înscrişi, de asemenea, doi creditori: AJFP Dolj- DGRFP CRAIOVA, cu o creanţă în cuantum de  19.309 lei şi PRIMĂRIA ................  cu o creanţă în cuantum de 2.650 lei.

Din categoria creanţelor garantate au exprimat un vot în favoarea planului de reorganizare, creditoarea BANCA ................. SA, în timp ce creditoarea ..................... SA a votat împotriva planului de reorganizare;

Din categoria creanţelor bugetare au exprimat un vot în favoarea planului de reorganizare, creditoarea AJFP Dolj- DGRFP CRAIOVA.

Potrivit art.138 alin. 4 un plan va fi socotit acceptat de o categorie de creanţe dacă în categoria respectivă planul este acceptat de o majoritate absolută din valoarea creanţelor din acea categorie.

Or, în ce priveşte categoria creanţelor garantate, creditoarea ...................... SA , deţinând o pondere de 67,15% a votat împotriva planului de reorganizare, motiv pentru care acesta nu poate fi socotit ca fiind aprobat de această categorie de creanţe.

Potrivit art. 103 din Lg. 85/2014 ”Creanţele beneficiare ale unei cauze de preferinţă se înscriu în tabelul definitiv până la valoarea de piaţă a garanţiei stabilită prin evaluare, dispusă de administratorul judiciar sau de lichidatorul judiciar, efectuată de un evaluator desemnat potrivit prevederilor art. 61. În cazul în care valorificarea activelor asupra cărora poartă cauza de preferinţă se va face la un preţ mai mare decât suma înscrisă în tabelul definitiv sau în tabelul definitiv consolidat, diferenţa favorabilă va reveni tot creditorului garantat, chiar dacă o parte din creanţa sa fusese înscrisă drept creanţă chirografară, până la acoperirea creanţei principale şi a accesoriilor ce se vor calcula conform actelor din care rezulta creanţa, până la data valorificării bunului. Această prevedere se aplică şi în cazul eşuării planului de reorganizare şi vânzării bunului în procedura de faliment.„

Rezultă, aşadar, că în cazul creanţelor garantate, accesoriile se vor calcula până la data valorificării bunului asupra cărora poartă garanţia, şi din această perspectivă, întrucât prin planul de reorganizare propus, deşi s-a prevăzut achitarea integrală a creanţei creditorului garantat ..............................., nu s-a prevăzut şi plata accesoriilor, iar imobilul asupra căruia poartă garanţia nu a fost evaluat.

Astfel, în ceea ce priveşte condiţiile de confirmare a planului prevăzute de art. 139 din Lg. 85/2014 din lege, respectiv ca fiecare creanţă care a  respins planul să fi supusă unui tratament corect şi echitabil prin plan, judecătorul sindic reţine că, potrivit dispoziţiilor alin. 2 ale acestui articol:" Tratament corect şi echitabil există atunci când sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii:

a) niciuna dintre categoriile care resping planul şi nicio creanţă care respinge planul nu primesc mai puţin decât ar fi primit în cazul falimentului;

b) nicio categorie sau nicio creanţă aparţinând unei categorii nu primeşte mai mult decât valoarea totală a creanţei sale;

c) în cazul în care o categorie defavorizată respinge planul, nicio categorie de creanţe cu rang inferior categoriei defavorizate neacceptante, astfel cum rezultă din ierarhia prevăzută la art. 138 alin. (3), nu primeşte mai mult decât ar primi în cazul falimentului;

d) planul prevede acelaşi tratament pentru fiecare creanţă în cadrul unei categorii distincte, cu excepţia rangului diferit al celor beneficiare ale unor cauze de preferinţă, precum şi în cazul în care deţinătorul unei creanţe consimte la un tratament mai puţin favorabil pentru creanţa sa."

Astfel, categoriile de creanţe care resping planul, pentru a se bucura de un tratament corect şi echitabil, prin planul de reorganizare nu va putea stabilit să primească mai puţin decât dacă ar fi primit în ipoteza în care debitorul ar intra în procedura falimentului.

Or, în prezenta cauză, în ce priveşte creanţa ............................ SA nu s-au prevăzut accesoriile creanţei, având în vedere că aceasta este o creanţă  care beneficiază de o cauză de preferinţă; de asemenea, nu s-a evaluat bunul asupra căruia poartă garanţie reală imobiliară şi, în raport de acestea, nu rezultă cu certitudine tratamentul echitabil al acestei creanţe, respectiv dacă în cazul reorganizării ar primi la fel de mult ca în situaţia trecerii la procedura falimentului.

Referitor la îndeplinirea condiţiei prevăzute la lit. F a art. 139 din lege, respectiv ca planul să respecte, din punct de vedere al legalităţii şi viabilităţii, prevederile art. 133, judecătorul sindic reţine că, în conformitate cu dispoziţiile alin. 1 art. 133 din lege : " Planul de reorganizare va indica perspectivele de redresare în raport cu posibilităţile şi specificul activităţii debitorului, cu mijloacele financiare disponibile şi cu cererea pieţei faţă de oferta debitorului şi va cuprinde măsuri concordante cu ordinea publică, inclusiv în ceea ce priveşte modalitatea de selecţie, desemnare şi înlocuire a administratorilor şi a directorilor", iar conform prevederilor alin 4 : " Planul de reorganizare va menţiona:

a) categoriile de creanţe care nu sunt defavorizate, în sensul prezentului titlu;

b) tratamentul categoriilor de creanţe defavorizate;

c) dacă şi în ce măsură debitorul, membrii grupului de interes economic, asociaţii din societăţile în nume colectiv şi asociaţii comanditaţi din societăţile în comandită vor fi descărcaţi de răspundere;

d) ce despăgubiri urmează a fi oferite titularilor tuturor categoriilor de creanţe, în comparaţie cu valoarea estimativă ce ar putea fi primită prin distribuire în caz de faliment; valoarea estimativă se va calcula în baza unui raport de evaluare, întocmit de un evaluator desemnat potrivit prevederilor art. 61;

e) modalitatea de achitare a creanţelor curente."

Or, analizând planul de reorganizare se constată că acesta nu respectă prevederile art. 139 lit. F  raportat la dispoziţiile art. 133 alin. 1 şi alin. 4 lit. d din Legea 85/2014

Astfel, prin planul de reorganizare au fost specificate la modul generic, în capitolul 4.2.2 şi  4.2.3 măsurile pentru punerea sa în aplicare, art. 4.3 fiind consemnate ca surse de finanţare:. activitatea de creştere a volumului vânzărilor realizate din activitatea de comerţ, precum şi vânzarea activului- teren arabil intravilan situat în com. Cristian , jud., Braşov, asupra căruia poartă garanţia creditoarei .......................... SA, fără ca acest imobil să fi fost evaluat, la data întocmirii tabelului definitiv, aşa cum sunt dispoziţiile art. 103 din Lg. 85/2014.

Ca atare, constatând că planul de reorganizare nu respectă cerinţele  impuse de art. 139 din Lg. 85/2014, văzând şi dispoziţiile  art. 145 alin. 1 lit. B din Legea 85/2014, se va infirma planul de reorganizare şi se va dispune trecerea la procedura falimentului, iar în temeiul 145 alin.2 din Legea privind procedura insolvenţei,  va dispune dizolvarea societăţii debitoare.

În temeiul 145 alin 2 din Legea privind procedura insolvenţei, se va desemna  lichidator judiciar ............................, ce a avut anterior calitatea de administrator judiciar, cu o retribuţie lunară de 1.000 lei şi care va îndeplini atribuţiile prevăzute de art.64 din lege.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE

Infirmă planul de reorganizare depus de debitoare, prin administrator special.

In temeiul art. 145 al 1 lit. B, din Legea nr. 85/2014;

Dispune începerea procedurii falimentului debitoarei .........................

În temeiul art. 145 alin 2 din Legea nr.85/2014.

Desemnează lichidator judiciar pe ................................ ce a avut calitatea de administrator judiciar, şi care va îndeplini atribuţiile prevăzute de art. 64 din lege, cu o retribuţie lunară de 1000 lei/lunar.

În temeiul art. 145 alin.2 din Legea nr.85/2014.

Dispune dizolvarea societăţii debitoare şi ridicarea dreptului de administrare al debitoarei.

Dispune notificarea deschiderii procedurii de faliment debitorului, creditorilor şi Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Dolj, pentru efectuarea din oficiu a menţiunii, precum şi publicarea în Buletinul procedurilor de insolvenţă.

Fixează termenul limită pentru depunerea creanţelor născute în cursul procedurii la data de 20....................

Fixează termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea ,afişarea şi comunicarea tabelului suplimentar al creanţelor născute în cursul procedurii la ................

Fixează termenul limită pentru soluţionarea eventualelor contestaţii şi întocmirea tabelului definitiv consolidat al creanţelor la data de 01...................

în temeiul art. 151 din Legea nr.85/2014.

Dispune sigilarea bunurilor din averea debitorului şi îndeplinirea celorlalte operaţiuni de lichidare.

Cu apel în termen de 7 zile de la comunicare. Cererea pentru exercitarea căii de atac se va depune la Tribunalul Dolj.