Impediment la executare; nespecificarea solidarităţii în titlul executoriu

Sentinţă civilă 681 din 17.10.2019


Rezumat: în condiţiile art. 1435 Cod civil (,,Solidaritatea dintre creditori nu există decât dacă este stipulată în mod expres”), dacă dispozitivul hotărârii titlu executoriu nu conţine decât formularea generică ,,obligă pârâţii să restituie suma de (...)”, fără a se specifica dacă răspunderea este solidară, iar pârâţii nu au un patrimoniu comun, de genul celui aferent comunităţii de bunuri ca efect al căsătoriei, atare situaţie poate genera un impediment la executare.

SENTINŢA CIVILĂ NR. 681

Şedinţa publică din 17 octombrie 2019

Se procedează la soluţionarea contestaţiei la executare  şi a cererii de suspendare a executării silite, în cauza având ca părţi pe contestatorii ... şi ... şi pe intimatul .... prin lichidator judiciar .....

La apelul nominal se constată lipsă părţilor.

Procedura de citare este legal îndeplinită.

Plângerea este legal timbrată cu suma de 20 lei taxă judiciară de timbru.

Grefierul de şedinţă efectuează referatul oral asupra stadiului cauzei, după care, instanţa îşi verifică competenţa. Soluţionează cererile de probaţiune pe care le implică înscrisurile aferente plângerii contravenţionale şi întâmpinării.

Nemaifiind alte probe de administrat, instanţa declară încheiată etapa de cercetare a procesului şi  procedează al soluţionarea cauzei.

În deliberare,

 

INSTANŢA:

Constată că prin cererea înregistrată la această instanţă la data de ... 2019, contestatorii ... şi ..., în contradictoriu cu intimatul .....prin lichidator judiciar ....., a solicitat anularea Somaţiei nr. .... şi a tuturor actelor de executare, principale şi subsecvente emise în Dosarul execuţional nr. ... al B.E.J. .....

 De asemenea, contestatorii a solicitat suspendarea executării silite, până la soluţionarea contestaţiei la executare. Cu cheltuieli de judecată, constând în onorariu de avocat şi taxa judiciară de timbru

În motivarea contestaţiei, contestatorii au argumentat că, petentul contestator a fost administrator şi asociat al intimatului .... (în faliment), până în anul 2017, când a cedat orice calitate faţă de societatea intimată.

Contestatorul a precizat că nu a  fost citat în cadrul Dosarului nr. 847/108/2015/a2 şi nici în cadrul Dosarului nr. ...., motiv pentru care nu a avut nicio cunoştinţă despre Sentinţa civilă nr. .... şi nici de acuzaţiile aduse în cadrul dosarului de atragere a răspunderii administratorului, astfel că sentinţa civilă pusă în executare în Dosarul execuţional nr ..., nu este opozabilă, deoarece contestatorul nu a fost citat în cadrul acestui dosar, nefiindu-i comunicată nici măcar cererea de atragere a răspunderii, nu a fost citat la termenele de judecată şi nu i s-a comunicat Sentinţa civilă nr. ... pronunţată de Tribunalul ....

În drept, contestatorii au invocat art. 712, art. 719 Cod procedură civilă.

Pentru probaţiune, contestatorii au depus următoarele înscrisuri: Adresa din data de .., Somaţia nr. ..., Încheierea de stabilire a cheltuielilor de executare silită din data de .., Încheierea nr. .. pronunţată de Judecătoria ... în Dosarul nr. .., Încheierea din data de .. pronunţată de Tribunalul ... în Dosarul nr. .., Sentinţa civilă nr. ... pronunţată de Tribunalul .. în Dosarul nr. ...., cerere de apel şi borderou de corespondenţă.

Intimatul nu a depus întâmpinare, alte cereri sau apărări în scris.

Verificând-şi din oficiu competenţa, în temeiul art. 131 alin. 1, raportat la art. 714 Cod de procedură civilă, instanţa va stabili că este competentă general, material şi teritorial să soluţioneze prezenta cauză.

Pentru soluţionarea cererilor de probaţiune, se procedează astfel:

În temeiul art. 254 alin. 1 Cod procedură civilă, va încuviinţa ca vizând probe necesare soluţionării cauzei, cererile de probaţiune pe care le implică  actele ce compun Dosarul execuţional nr. ... al B.E.J. ..., precum şi înscrisurile ataşate cererii introductive, respectiv: Adresa din data de .., Somaţia nr. ..., Încheierea de stabilire a cheltuielilor de executare silită din data de .., Încheierea nr. .. pronunţată de Judecătoria ... în Dosarul nr. .., Încheierea din data de .. pronunţată de Tribunalul ... în Dosarul nr. .., Sentinţa civilă nr. ... pronunţată de Tribunalul .. în Dosarul nr. ...., cerere de apel şi borderou de corespondenţă.

Analizând probele administrate în cauză, respectiv; actele ce compun Dosarul execuţional nr. ... al B.E.J. ...., precum şi înscrisurile ataşate cererii introductive, respectiv: Adresa din data de .., Somaţia nr. ..., Încheierea de stabilire a cheltuielilor de executare silită din data de .., Încheierea nr. .. pronunţată de Judecătoria ... în Dosarul nr. .., Încheierea din data de .. pronunţată de Tribunalul ... în Dosarul nr. .., Sentinţa civilă nr. ... pronunţată de Tribunalul .. în Dosarul nr. ...., cerere de apel şi borderou de corespondenţă,  instanţa reţine în fapt următorul raport litigios de natură execuţională:

Referitor la cererea de suspendare a executării silite formulată de contestatorii ..... nu au plătit cauţiunea de 1879,4 lei stabilită de instanţă şi comunicată contestatorilor, însă, oricum cererea acestora a rămas fără obiect, fiind admisibilă contestaţia la executare, conform considerentelor care urmează.

Referitor la temeinicia contestaţiei la executare, aceasta vizează executarea silită din Dosarul execuţional nr. ... al B.E.J. ....

Împotriva contestatorilor s-a declanşat executarea silită pentru recuperarea sumei de 15.463 lei aceasta reprezentând creanţa stabilită prin titlul executoriu, precum şi cheltuieli de executare.

Analizând  în aceste condiţii, legalitatea executării silite, în temeiul art. 651 alin. 1 teza I şi alin 3 Cod procedură civilă, ,,Instanţa de executare soluţionează cererile de încuviinţare a executării silite, contestaţiile la executare, precum şi orice alte incidente apărute în cursul executării silite, cu excepţia celor date de lege în competenţa altor instanţe sau organe”.

Contestatorul a fost administrator şi asociat la intimat .... (în faliment), până în anul 2017.

Analizând impedimentul la executare invocat – respectiv invocarea contestatorului că – deoarece că nu a fost citat în cadrul Dosarului nr. .... şi nici în cadrul Dosarului nr. ..., astfel că Sentinţa civilă nr. .... pronunţată de Tribunalul .., pusă în executare în Dosarul execuţional nr ...., nu îi este opozabilă, deoarece nu i s-a comunicat nici măcar hotărârea titlu executoriu – instanţa de executare constată că s-a depus în susţinerea contestaţiei cererea de apel împotriva hotărârii titlu executoriu. În aceasta, se invocă exact aceeaşi situaţie, cu specificarea însă că nu ar fi fost comunicate actele procedurale respective deoarece, în imobilul din ..., ar locui fiul şi nora sa, care, deşi au fost acasă tot timpul în acea perioadă, nu au fost contactaţi de factorul poştal.

Aceste motive de apel, comune cu cele al e contestaţiei la executare, nu pot fi analizate de instanţa de executare atât timp cât, cu ele a fost sesizată instanţa de control judiciar.

Nu este necesar să se soluţioeze apelul depus de contestatori împotriva Sentinţei civile nr. ... pronunţată de Tribunalul .... aferentă Dosarului nr. ..., hotărâre care constituie titlul executoriu în temeiul căreia s-a declanşat executarea silită în Dosarul execuţional nr. ... al BEJ ...., deoarece instanţa de executare trebuie să judece această cauză cu celeritate conform art. 717 alin. 3 Cod Procedură Civilă

Examinându-se dispozitivul hotărârii titlu executoriu, raportat la conţinutul motivării, respectiv la considerente, cel dintâi  conţine  formularea ,,obligă pârâţii să restituie suma de 15.463 lei în contul unic al debitorului ... (...)”, fără a se specifica dacă obligaţia este solidară, respectiv dacă pârâţii sunt obligaţi în solidar, această situaţie poate genera un impediment la executare. Aceasta, deoarece se observă că, contestatorii nu sunt căsătoriţi, cu consecinţa că au patrimonii diferite, respectiv că nu au un patrimoniu constituit în condiţiile unei eventuale comunităţi de bunuri. Din motivarea hotărârii aferente acestui dispozitiv se constată apoi că cei doi contestatori au retras sume diferite, respectiv contestatoarea, pârâtă în acea cauză a retras la data de 28.04.2015 suma de 9.650 lei, cu referinţă salarii iar apoi, ambii pârâţi, contestatori în această cauză, au retras ,,suma de 5.200 lei a fost ridicată de către ambii pârâţi prin intermediul cardurilor business deţinute fără acordul băncii”.

Or, în condiţiile unor patrimonii diferite, a referirilor la carduri, deci la plural, este evident că pârâţii aveau carduri diferite şi nu puteau scoate împreună suma de 5.200 lei. Ca atare, deşi creanţa totală este certă, raportat la sumele care trebuie executate silit de la fiecare dintre debitori, ea nu este certă. Deoarece contestatorii nu au fost obligaţi în solidar, titlul executoriu neconţinând o atare dispoziţie, se impune lămurirea hotărârii aferente, pentru a se stabili cu certitudine cât din creanţa totală trebuie recuperat prin executare silită de la fiecare debitor contestator. Norma care justifică această concluzie, este cea conţinută de art. 1435 Cod civil; ,,Solidaritatea dintre creditori nu există decât dacă este stipulată în mod expres”.

Astfel, creanţele aferente fiecărui debitor nefiind certe, este afectată de nulitate executarea silită.

Pentru aceste considerente, fiind aplicabile art. 719, 720 alin. 1 cod procedură civilă, instanţa va admite contestaţia la executare formulată de contestatorii .... şi ....., în contradictoriu cu intimatul .... .... prin lichidator judiciar ......

Va anula Somaţia nr. .. şi toate actele de executare, principale şi subsecvente emise în Dosarul execuţional nr. ... al B.E.J. .....

Va dispune comunicarea din oficiu a prezentei hotărâri cu B.E.J. .....

Constatând că s-au solicitat cheltuieli de judecată, instanţa în temeiul art. 453 alin. 1 Cod procedură civilă, va obliga intimatul să plătească contestatorilor suma de 1.035,00 lei cheltuieli de judecată.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE:

Constată că Judecătoria Lipova este competentă general, material şi teritorial să soluţioneze cererea.

Admite cererile de probaţiune pe care le implică documentele ce compun Dosarul execuţional nr. .. al B.E.J. ..., precum şi înscrisurile ataşate cererii introductive, respectiv: Adresa din data de .., Somaţia nr. ..., Încheierea de stabilire a cheltuielilor de executare silită din data de .., Încheierea nr. .. pronunţată de Judecătoria ... în Dosarul nr. .., Încheierea din data de .. pronunţată de Tribunalul ... în Dosarul nr. .., Sentinţa civilă nr. ... pronunţată de Tribunalul .. în Dosarul nr. ...., cerere de apel şi borderou de corespondenţă.

 Admite contestaţia la executare formulată de contestatorii ... şi ....., în contradictoriu cu intimatul .... prin lichidator judiciar ......

Anulează Somaţia nr. ... şi toate actele de executare, principale şi subsecvente emise în Dosarul execuţional nr. ... al B.E.J. ....

Constată că a rămas fără obiect cererea de suspendare a executării silite formulată de contestatorii ....

Comunicarea din oficiu a prezentei hotărâri cu B.E.J. .....

Obligă intimatul să plătească contestatorilor suma de 1.035,00 lei cheltuieli de judecată.

Cu drept de apel în 10 zile de la comunicare.

În temeiul art. 425 alin. ultim Cod procedură civilă, în cazul exercitării căii de atac, cererea de apel se va depune la Judecătoria Lipova.

Pronunţată la data de 17 octombrie 2019.