Despăgubiri

Hotărâre **** din 02.12.2019


Cod ECLI ECLI:RO:TBBUC:..........................

Dosar nr. ......................

R O M Â N I A

TRIBUNALUL BUCUREŞTI

SECŢIA A-III-A CIVILĂ

DECIZIA CIVILA NR. ................

Şedinţa publică din data de ......................

Completul compus din:

PREŞEDINTE Ştefania Ţuiu

Judecător Carmen Pavăl

Grefier  Ileana Temerel

Pe rol soluţionarea apelului formulat de apelanta contestatoare ......................., şi apelului incident formulat de  apelanta intimată ..................., împotriva sentinţei civile nr. ........ din ............... pronunţată de Judecătoria Sectorului 1 Bucureşti în dosarul nr. .............,  având ca obiect contestaţie la executare.

La apelul nominal făcut în şedinţa publică a răspuns apelanta intimată, prin avocat, lipsă fiind apelanta contestatoare.

Procedura este legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă, după care;

Apărătorul apelantei intimate arată că nu mai are alte cereri de formulat sau probe de administrat în cauză.

Nemaifiind alte cereri de formulat sau probe de administrat în cauză, tribunalul constată apelul în stare de judecată şi acordă cuvântul asupra acestuia.

Apărătorul aplanatei intimate solicită respingerea apelului formulat de apelanta contestatoare .......................... pentru motivele invocate în întâmpinarea depusă la dosar, iar în ceea ce priveşte apelul incident solicită admiterea aşa cum a fost formulat

T R I B U N A L U L

Asupra apelului civil de faţă:

Prin sentinţa civilă nr. ...................... de Judecătoria Sectorului 1  Bucureşti , admis în parte contestaţia privind pe contestatoarea .............................., şi pe intimata ....................., a anulat în parte actele de executare din dosarul de executare nr. ............... al BEJA .................., pentru sumele ce depăşesc valoarea de ................. lei (debit principal), respectiv ................ lei (cheltuieli de executare), a dispus întoarcerea executării silite pentru suma de ....... lei, a respins celelalte capete de cerere ca neîntemeiate, a obligat intimata la plata către contestatoare a sumei de .............. lei, reprezentând cheltuieli de judecată, a obligat contestatoarea să achite către BEJ suma de ............ lei, reprezentând costul fotocopierii dosarului de executare nr. ......................, a respins cererea de suspendare a executării silite, ca rămasă fără obiect.

A reţinut instanţa de fond următoarea stare de fapt şi de drept:

Contestatoarea a formulat contestaţie la executare împotriva actelor de executare, faptul că debitul real ar fi fost mai mic decât cel stabilit în raportul de expertiză contabilă extrajudiciară.

Pe fondul cauzei,

Instanța a constatat că ........................ în calitate de contestatoare a edictat critici variate vizând executarea silită însăși, arătând că modul de calcul al sumelor datorate în urma litigiului purtat anterior ce reprezintă și temei al executării silite de față este eronat, fiind consecința unor interpretări evident greșite ale organului de executare.

S-au edictat critici în ceea ce privește modul de calcul al indicelui prețurilor de consum cu care trebuie actualizate sumele reprezentând drepturi salariale ale intimatului. Contestatoarea a apreciat că indicii respectivi trebuie calculați pentru perioada ......................, în vreme ce intimatul alături de expertul desemnat în etapa executării silite au considerat că perioada relevantă pentru calculul indicelui este ........................

Raportat la lămurirea titlului executoriu anterior menţionată prin încheierea din 14.06.2016 pronunţată în dosarul ................... rămasă definitivă prin hotărârea ................ pronunţată de Curtea de Apel în dosarul ............... s-a statuat asupra aspectului că instanța a intenționat să oblige contestatarea-debitoare să actualizeze sumele cu indicele prețurilor de consum pentru perioada ....................

Pe cale de consecință, instanța a apreciat că indicele prețurilor de consum va fi calculat pentru perioada .................

În acest fel se observă că în cursul executării silite expertul desemnat de executorul judecătoresc s-a raportat la perioada ..................... pentru calculul indicelui, astfel încât, din această perspectivă criticile contestatoarei sunt întemeiate.

Pe de altă parte, instanța nu a putut achiesa asupra modului de calcul indicat de contestatoare, dar nici cel indicat de intimat, căci modalitatea de calcul a indicelui de inflație pentru o anumită perioadă de timp nu poate fi realizată prin însumarea indicelor de inflație pe fiecare an în parte, respectiv pentru fiecare luna/trimestru a anilor ............... Această modalitate de calcul este greșită din perspectiva faptului că pentru fiecare an indicele prețurilor de consum este  calculat raportat la o valoare anterioară avută de acesta, iar însumarea unor indici în ani consecutivi dă naștere unei situații nedorite, în care anumite sume vor fi adunate în mod repetitiv, sporind artificial valoarea indicelui.

În raport de aceste evidente neclarități și realizând că punctul central al neînțelegerilor dintre părțile litigiului de față constă în modul de calcul al indicelui prețurilor de consum, luând în considerare numărul ridicat de litigii de natura contestației la executare, în care intimatul-creditor, angajat al contestatoarei, solicită executarea silită a acesteia, în scopul pronunțării unor hotărâri judecătorești previzibile și echitabile pentru toți salariații contestatoarei, Judecătoria Sectorului 1 București a procedat la solicitarea către Institutul Național de Statistică a unui mod de calcul pentru perioada respectivă, răspunsul la adresă fiind atașat dosarului de față. Astfel, pentru perioada ..........., Institutul Național de Statistică a evidențiat drept indice global al prețurilor de consum fiind în cuantum de 121,75% (1,2175). În acest sens, instanța a evidențiat părților că pentru calcul indicelui prețurilor de consum pentru perioada .............. trebuie fixată perioada de referință cu o lună anterior.

Astfel, instanța a considerat că modul de calcul al indicelui prețurilor de consum a fost eronat stabilit în etapa executării silite de către expertul desemnat de executorul judecătoresc, sens în care instanţa a avut în vedere expertiza judiciară efectuată în prezenta cauză, respectiv în varianta 1.

Astfel, expertul a procedat în varianta 3 la compensarea salariului de baza al angajatului cu indicele preţurilor de consum pe perioada ............... începând cu data de ............ până la ................. data încetării CIM

Astfel, suma finală ce trebuie achitată de către contestatoare reprezentând sume datorate în temeiul titlului executoriu este de .......... lei, aceasta fiind constituită din actualizările cu indicele de inflație aferent perioadei ................... aplicat asupra veniturilor salariale ale intimatului din perioada ....................

În cauza de față, instanța a reținut că în faza executării silite s-a stabilit drept debit principal valoarea de ............ lei suma totală executată în calitate de debit principal. Astfel, instanţa a apreciat că intimatul are dreptul în temeiul titlului executoriu numai la suma de ............... lei, reprezentând suma netă datorată pentru perioada ................, contestatoarea fiind executată în mod nelegal pentru suma de .................. lei.

Pentru aceste motive, instanţa a anulat în parte actele de executare din dosarul de executare nr. .................. al BEJA GONT, în sensul că va reduce debitul principal total net stabilită ca fiind datorat de către debitor la suma de ...................... lei, ca urmare a înlăturării sumei de .................. lei ca fiind nedatorată.

Soluția instanței în ceea ce privește contestația la executare exercitată împotriva sumelor reprezentând cheltuieli de executare

Instanța a reținut că executorul judecătoresc a stabilit cheltuielile de executare prin încheierea din data de .......... in suma totala de ............... lei, din care din care suma de ................. lei reprezintă onorariul executorului judecătoresc, suma de ...................... lei cheltuieli necesare şi ............... lei onorariu expert, ............... onorariu de avocat şi .......... lei taxa de timbru, cheltuielile fiind calculate pentru suma de ............... lei pusă în executare

Instanța a constatat, analizând încheierile, că executorul judecătoresc a stabilit onorariul său la valoarea totală de ............. lei în mod nelegal, în conformitate cu prevederile OMJ nr. ........... actualizat prin OMF nr. .............. (Anexa 1) maximum stabilit de lege la care executorul are dreptul la ............ lei (............+.............. TVA)

În ceea ce privește onorariul expertului în faza executării silite, instanța a apreciat că acesta este proporţional cu munca depusă de expert, în suma de ............. lei, astfel cum a fost stabilit prin încheierea f. ........ din vol II.

In ceea ce cheltuielile reprezentând ”cheltuieli necesare” în sumă de ................. lei instanţa a constatat că această sumă este  legal stabilită având în vedere fişa de calcul f.........

Pe cale de consecință, instanța a admis în parte contestația la executare formulată împotriva încheierilor de stabilire a cheltuielilor de executare silită în sensul că onorariul executorului judecătoresc ce poate fi legal stabilit este de .............. lei (TVA inclus), onorariu expertului la .......... lei şi menţine cheltuielile detaliate de ............ lei cu titlu de cheltuieli de executare, onorariu de avocat şi cheltuiuelile cu taxa de timbru, constatând că contestatoarea datorează în total suma de ............. lei cu titlu de cheltuieli de executare.

Soluția instanței în ceea ce privește capătul de cerere privitor la întoarcerea executării silite

În ceea ce privește capătul de cerere referitor la întoarcerea executării silite, instanța a reținut că, potrivit art. 723 C.p.c.:’’ (1) În toate cazurile în care se desființează titlul executoriu sau însăși executarea silită, cel interesat are dreptul la întoarcerea executării, prin restabilirea situației anterioare acesteia. Cheltuielile de executare pentru actele efectuate rămân în sarcina creditorului.

De asemenea, conform prevederilor art.724 NCC:’’(1) În cazul în care instanța judecătorească a desființat titlul executoriu sau însăși executarea silită, la cererea celui interesat, va dispune, prin aceeași hotărâre, și asupra restabilirii situației anterioare executării.

În speţă, în conformitate cu prevederile art.723 si art.724 C.p.c., observând că s-a anulat în parte executarea silită a debitului principal, precum și încheierile de stabilire a cheltuielilor de executare, alături de toate actele de executare ulterioare acesteia emise în dosarul de executare, precum şi că în cadrul executării silite intimatul a realizat și sume care nu i se cuvin, în total ............. lei , conform celor stabilite mai sus, instanța va dispune întoarcerea executării silite și, pe cale de consecință, a obligat intimatul să restituie contestatoarei suma de ........... lei reprezentând debit principal executat nelegal alături de suma de reprezentând cheltuieli de executare percepute nelegal în dosarul de executare .......... al BEJA ................, totalul fiind de ............. lei.

B.4. Soluția instanței în ceea ce privește capătul de cerere privitor la cheltuielile de judecată

În ceea ce privește cheltuielile de judecată, instanța, conform prevederile art. 453 alin. 2 C.p.c., a luat act că respectiva contestație a fost admisă în parte și a obligat intimata la plata către contestatoare a sumei de ............ lei reprezentând taxa de timbru aferentă capătului de cerere privitor întoarcerea executării silite, suma de .......... lei reprezentând onorariu expert judiciar în parte..

În baza art. 717 alin 2 C. proc. civ a obligat contestatoarea la plata către BEJA ........... la plata sumei de ........... lei reprezentând contravaloarea fotocopiere dosar de executare.

Împotriva acestei sentinţe a declarat apel contestatorul iar intimata creditoare, apel incident.

În ceea ce priveşte criticile formulate de contestator, reţine că acestea vizează indicele preţurilor de consum reţinut de către instanţa de fond, făcând discuţii asupra acestui aspect şi concluzionând că sunt corecte calculele realizate de contestator.

De asemenea, apelanta a înţeles să critice şi soluţia asupra cheltuielilor de executare silită contestate susţinând că referitor la creanţa de ............ lei reprezentând onorariu executor judecătoresc, arata ca potrivit /prevederilor art. 39 din Legea nr. 188/2000, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi ale / Ordinului Ministrului Justiţiei nr. 2550/C/14.11.2006 privind onorariile minimale şi maximale pentru / serviciile prestate de executorii judecătoreşti, cu modificările ulterioare, executorii judecătoreşti pot percepe în cazul executării silite a creanţelor având ca obiect plata unei sume de bani: "pentru creanţele in valoare de peste .............. lei, dar pana la .......... lei inclusiv, onorariul minim este de .......... lei plus un procent de 2% din suma care depăşeşte .............. lei din valoarea creanţei ce face obiectul executării silite şi, maximum 10% din creanţă pentru sume mai mici de ............... lei."

Având in vedere argumentele expuse anterior, fata de valoarea calculata a drepturilor băneşti cuvenite intimatului, in cuantum de ................ lei, se impune stabilirea onorariului executorului judecătoresc proporţional cu valoarea reala a creanţei si in stricta raportare cu aceasta.

Astfel la un simplu calcul matematic,onorariul executorului judecătoresc trebuia stabilit după următorul calcul : onorariul raportat la procentul din suma care trebuia executata real = onorariul executorului (fara TVA).

In ceea ce priveşte cheltuielile de executare si in special onorariul executorului judecătoresc, se poate constata ca aceasta suma este vădit disproporţionate, de mare fata de activitatea prestata de către executor, in contextul in care prestaţia s-a limitat la redactarea unor acte tipizate de executare iar executarea silita vizează cauze repetitive .

Referitor la suma de .... lei - cheltuieli necesare desfăşurării executării silite, arătam instanţei de judecata ca aceste sume sunt stabilite cu încălcarea prevederilor cuprinse in Hotărârea UNEJ nr. 1/2013 C care modifica Statutul profesiei de executor judecătoresc prin care se abroga lista care prevedea valorile maximale pe care executorii judecătoreşti le puteau percepe pentru cheltuielile de executare silita, si in consecinţa vor putea fi percepute cheltuieli cu acest titlu numai pentru sumele de bani cu privire la care exista dovada efectuării lor iar nu sume prezumate a fi cheltuite in acest scop si stabilite in mod discreţionar.

Solicită a se face aplicarea disp. art. 670 alin 4. Cod. Proc.civ, si anume , cuantumul cheltuielilor de executare pot fi cenzurate de instanţa de judecata, care trebuie sa verifice daca cheltuielile stabilite prin procesul verbal au fost necesare pentru efectuarea executării,daca sunt reale si daca nu sunt disproporţionate fata de cuantumul creanţei si volumul de munca efectuat ,de cei implicaţi in executare chiar daca debitorul este in culpa pentru faptul ca nu a executat de buna voie creanţa cuprinsa in titlul executoriu,aceasta nu înseamnă ca, creditorul sau poate efectua cheltuieli de executare exagerate ştiind ca le; va recupera sumele reprezentând cheltuielile de executare silita pot fi cenzurate de către instanţa de executare, pe calea contestaţiei la executare.

In acest sens s-a pronunţat si Curtea Europeana a Drepturilor Omului,in cauza Gavrileanu împotriva României (Lupas si alţii impotriva României, 14 decembrie 2006),in sensul ca un reclamant nu poate obţine rambursarea costurilor si cheltuielilor decât in măsura in care se stabileşte realitatea, necesitatea si caracterul rezonabil al cuantumului lor.

Referitor la suma de .......... lei (exagerat a)reprezentând onorariul de avocat, se poate constata, pe de o parte ca in cuprinsul încheierii de stabilire a cheltuielilor de executare silita, nu se face nicio referire la dovada plaţii acestui onorariu (factura, chitanţa sau OP, după caz) si care sa dovedească efectuarea reala a acestei cheltuieli de către creditor, iar pe de alta parte apreciază in mod justificat că această suma este disproporționat de mare fata de activitatea prestata de către avocat, in contextul in prestaţia avocatului ar fi putut consta exclusiv, in redactarea unei cereri de executare, deși aceasta se face nume propriu de către creditor.

Or, în prezenta speţa, din actele de executare efectuate reiese ca insasi creditorul a formulat cerere de executare silita si a solicitat deschiderea dosarului de executare împotriva .............. .

Nu contesta faptul ca avocatul intimatului ar fi putut acorda consultanta juridica pentru faza de nitiere a executării silite, insa cu toate acestea, suma învederata este vădit nejustificata si excesiv de mare, aportat la Hotărârea UNBR nr.272/2017 si la munca prestata si la complexitatea cauzei, in condiţiile in care in faza de executare silita toate actele de procedura sunt îndeplinite de către executorul judecătoresc în considerarea titlului executoriu care este o hotărâre judecătoreasca prin care s-a recunoscut un drept de natura salariala.

Având in vedere faptul ca executarea silita este considerata o parte a procesului civil, considera

ca dispoziţiile art.451 alin. 2 C.pr.civ., sunt aplicabile si in faza de executare silita .

Prin aplicarea acestor dispoziţii instanţa nu intervine in relaţia dintre avocat si client si nu cenzurează onorariul stabilit prin contractul de asistenta juridica, insa are posibilitatea de a micşora cuantumul cheltuielilor pe care le recuperează creditorul cu acest titlu.

Referitor la suma de ............. lei reprezentând "onorariu expert" solicita sa se aibă in vedere ca insasi modalitatea de lucru a expertului a condus la denaturarea drepturilor pe care intimata creditoare le are, majorând fara temei indicele luat in calcul, in contradicţie evidenta cu dispozitivul titlului pus in executare.

În ceea ce priveşte apelul incident declarat de către creditoare, aceasta a înţeles să critice soluţia apelată sub aspectul perioadei pentru care s-a aplicat indicele preţurilor de consum în speţă, raportat la încheierea pronunţată de Curtea de Apel Bucureşti ca şi în ceea ce priveşte valoarea acestuia, în opinia apelantei considerentele încheierii din lămurirea dispozitivului titlului executoriu neavând relevanţă, ori putere de lucru judecat, instanţa respingând cererea de lămurire a dispozitivului acesteia.

Sub acest aspect criticat de intimată, Tribunalul notează că soluţia de respingere este tocmai rezultatul considerentului că hotărârea titlu executoriu este lămuritoare în ceea ce priveşte perioada în discuţie, respectiv începutul acesteia ca fiind ............

Referitor la celelalte critici ale intimatei, respectiv aceea care vizează valoarea indicelui  în discuţie, critică ce, de altfel, se regăseşte şi în apelul contestatorului, tribunalul urmează să constate nefondate apărările celor 2 părţi, instanţa stabilind în mod corect acest indice, respectiv modul de determinare.

Referitor la criticile apelantului contestator pe aspectul care vizează cheltuielile de executare silită se constată ca, fiind întemeiată cu privire la onorariul de avocat în privinţa căruia nu s-a făcut dovadă, şi respectiv cheltuielilor de ........... lei reprezentând alte cheltuieli de executare necesare desfăşurării executării, acestea nefiind identificate şi demonstrate.

În plus, onorariul executorului se consideră corect determinat prin raportare la OMJ 2505/2006 şi Legea 188/2000 respectiv aplicarea TVA, un impozit suportat de consumatorul final.

În consecinţă, Tribunalul constată că se impune admiterea apelului contestatorului şi diminuarea cheltuielilor de executare cu suma totală de ............ lei, alături de suma dispusă de către instanţa de fond, sentinţa urmând a fi modificată în parte.

Totodată, faţă de argumentele anterioare se va respinge ca nefondat apelul intimatei creditoare.

Referitor la cheltuielile de judecată pretinse în apel, constată că nu există dovezi iar pentru taxa de timbru urmând a se parcurge procedura art.45 din OUG 80/2013.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

DECIDE:

Respinge apelul incident declarat de apelanta intimată ................, cu domiciliul ales la ..................., împotriva sentinţei civile ................ pronunţată de Judecătoria Sectorului 1 Bucureşti în dosarul nr. ............

Admite apelul principal declarat de ..................., cu sediul în ................., împotriva sentinţei civile nr. ...................... pronunţată de Judecătoria Sectorului 1 Bucureşti în dosarul nr. .................., contestatoare.

Schimbă în parte sentinţa apelată în sensul că, anularea actelor de executare se dispune şi pentru suma de .............. lei din cuantumul cheltuielilor de executare, intimata urmând a fi obligată şi la restituirea acestei sume.

Respinge cererea apelantei contestatoare de  acordare a cheltuielilor de judecată ca neîntemeiată.

Definitivă.

Pronunţată în şedinţă publică astăzi, 05 noiembrie 2019.

PREŞEDINTE  JUDECĂTOR GREFIER

ŢUIU ŞTEFANIA PAVĂL CARMEN TEMEREL ILEANA

RED.Ş.Ţ.

DACT.S.V.

JUDECĂTORIA SECTORULUI 1 BUCUREŞTI

JUDECĂTOR FOND – Raluca Perianu