Menţinerea măsurii arestării preventive a inculpaţilor în urma verificării legalităţii şi temeiniciei, în faza de cameră preliminară; asistarea inculpaţilor de apărători desemnaţi din oficiu, la judecătorie, în condiţiile în care se susţine că aceştia ar

Hotărâre 186/CCP din 09.12.2019


Cod ECLI ECLI:RO:TBMUS:2019:024.000186

R O M Â N I A

TRIBUNALUL MUREŞ

SECŢIA PENALĂ

Dosar nr. ...

Operator de date cu caracter personal  înregistrat sub nr. 2991

Î N C H E I E R EA PENALĂ NR. 186/CCP

Şedinţa camerei de consiliu din data de 09 decembrie 2019

Preşedinte - Judecător de cameră preliminară: TA

Judecător de cameră preliminară: OV

Grefier: VG

Ministerul Public este reprezentat de procuror F.G., din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Mureș

Pe rol fiind soluţionarea contestațiilor formulate de către contestatorii inculpați R.R.M,, G.M.  și L.I.C., împotriva încheierii penale din data de 03.12.2019  pronunţate de judecătorul de cameră preliminară de la Judecătoria Sighișoara în dosar nr. ...

Preşedintele completului dispune strigarea cauzei.

La apelul nominal făcut în şedinţa camerei de consiliu se prezintă contestatorul inculpat … asistat de av. ales … contestatorul inculpat G.M. asistat de av. ales … contestatorul inculpatul L.I.C.  asistat de av. of. ….

Procedura de citare este legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă, după care.

Apărătorul contestatorilor inculpaţi R.R. şi G.M. arată că are de formulat o cerere, anterior expunerii motivelor contestaţiilor. Astfel, dacă judecătorii consideră pertinentă eventual între pauza dintre proces şi procesul deliberării, ar fi util ca Parchetul de pe lângă Judecătoria Sighişoara să comunice actele pe care le-a depus personal, pentru că vineri când a studiat dosarele nu le-a regăsit la dosar, respectiv  este vorba de două cereri pe care le-a formulat personal în calitate de avocat. În acest sens, arată că este vorba despre o cerere de eliberare de copii xerox după dosarul de urmărire penală, art. 94 alin. 2 teza finală Cod procedură penală, care este un drept exclusiv al avocatului inculpaţilor. La acelaşi moment procesual, concomitent cu audierea de la acel moment procesual al inculpatului G.M., a formulat pentru inculpaţii o cerere de consultare dosar întemeiată pe prevederile art. 83 Cod procedură penală. Personal a studiat dosarele de urmărire penală şi nu a regăsit la dosar aceste două cerere. Raţiunea pentru care a expus cele antemenţionate este împrejurarea că ambii inculpaţii au fost asistaţi de el în faza de urmărire penală în cea mai mare parte, cu delegaţie care surprindea şi măsurile preventive în faţa judecătorului de cameră preliminară de la Judecătoria Sighişoara, dar şi măsurile preventive în faţa Tribunalului Mureş.

Mai arată că pe fond va dezvolta motivele de nelegalitate şi netemeinicie a încheierii atacate.

Președintele completului pune în discuție cererile formulate de apărătorul ales al contestatorilor inculpați R.R. şi G.M

Apărătoarea inculpatului L.I.C. solicită admiterea acesteia, fiind pertinentă şi utilă soluţionării cauzei.

Reprezentantul Ministerului Public arată că nu se opune.

Preşedintele completului respinge cererile formulate de contestatorii inculpaţi R.R. şi G.M. prin avocat ales, având în vedere că nu sunt utile soluţionării cauzei în raport cu faza procesuală în care se află dosarul, formularea unor cereri de copiere a unor anumite documente din dosarul cauzei şi a unei cererii de studii a dosarului cauzei nu ar putea avea nici o relevanţă cu privire la faza procesuală, dar şi o eventuală cerere de constatare a nulităţii absolute.

Apărătorul contestatorilor inculpaţi R.R. şi G.M arată că invocă motive de nelegalitate şi netemeinicia a încheierii atacate.

Neformulându-se cereri sau excepţii prealabile, preşedintele completului apreciază că prezentele contestaţii sunt în stare de judecată şi acordă cuvântul în dezbaterea căilor de atac.

Apărătorul contestatorilor inculpaţi R.R. şi G.M solicită a se constata nulitatea absolută a încheierii judecătorului de la Judecătoria Sighişoara dispusă sub aspectul menţinerii măsurii arestării preventive, fiind incidente la acest moment procesual prevederile art. 281 alin. 1 lit. f Cod procedură penală, respectiv determină nulitatea absolută încălcarea dispoziţiilor privitoare la asistenţa juridică obligatorie coroborat cu prevederile art. 90 lit. a Cod procedură penală, unde se menţionează că atunci când inculpatul este reţinut sau arestat chiar şi în altă cauză, asistenţa juridică este obligatorie. În plus, în întărirea chestiunii privind noţiunea de asistenţă juridică obligatorie vine şi Decizia nr. 88/2019 a Curţii Constituţionale pronunţată în martie 2019 şi publicată în Monitorul Oficial unde prin iunie- iulie, unde se menţionează că nulitatea absolută cu privire la asistenţa juridică obligatorie poate fi invocată oricând, chiar şi ulterior camerei preliminare. Nu este momentul a se discuta despre această chestiune, dar consideră că această decizie a Curţii Constituţionale întăreşte noţiunea de importanţa a dreptului la apărare.

Astfel, în temeiul art. 4251 alin. 7 pct. 2 lit. a Cod procedură penală solicită admiterea contestaţiilor formulate de contestatorii R.R. şi G.M. constatarea nulităţii absolute a încheierii atacate. Aşa cum a arătat, asistenţa juridică este obligatorie potrivit temeiurilor legale la care a făcut referire, iar încălcarea acesteia determină nulitatea absolută în orice fază a procesul, referindu-se la decizia Curţii Constituţionale. În rejudecare, solicită a se constata nulitatea absolută a încheierii atacate şi pe cale de consecinţă constatarea în temeiul art. 268 alin. 2 Cod procedură penală încetării de drept a măsurii arestării preventive dispuse iniţial împotriva inculpaţilor, care a expirat la data de 07.12.2019 ora 12.

Mai solicită a se observa în ceea ce priveşte pe ambii inculpaţi, că aceştia au fost asistaţi, după caz reprezentanţi de apărător ales, respectiv de el în faza audierilor acestora pe parcursul anchetei penale, respectiv a urmăririi penale. În acest sens, solicită a se reţine filele 173, 174, 175 vol. 1 dosar urmărire penală nr. ... al Parchetului de pe lângă Judecătoria Sighişoara, dar şi filele 192-197 unde se regăsesc asistenţa juridică a inculpaţilor, respectiv împrejurarea că audierea lui .. care a fost făcută la orele 19:30 în cursul zile de 27.11.2019 până la ora 22:30, iar a treia zi a mers la un vorbitor cu privire la celălalt inculpat, respectiv G.M., iar ulterior la aceeaşi dată dl. subinspector care se ocupa de dosarul de urmărire penală a procedat la audierea inculpatului G.M care a fost audiat din nou în prezenta sa. La acel moment, pe lângă toate aceste audierii la care a luat parte, pe lângă acel vorbitor la CRAP, a formulat cele două cereri personal, olograf. Astfel, a formulat o cerere de consultare a dosarului pentru ambii inculpaţi, respectiv inculpaţi R. şi G. să consulte dosarul de urmărire penală, cerere care a fost scrisă de el olograf, dar semnată de către aceştia.

La acelaşi moment procesual al urmăririi penale, a formulat o cerere de eliberare a copiilor xerox, care este un drept exclusiv al avocatului- art. 94 alin. 2 teza finală Cod procedură penală.

Mai arată că în urmă cu o săptămână a fost contactat de către o dna. grefier din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Sighişoara, care i-a comunicat că dosarul este amplu, vast şi dacă aceasta apreciază că poate furniza elemente în fotocopie după dosarul de urmărire penală pe care le consideră necesare şi utile cauzei, ajungând la un acord cu aceasta.

Faţă de argumentele expuse anterior, arată că la fila 353 vol. 2 dosar de urmărire penală se regăseşte delegaţia de asistenţă juridică şi reprezentare a acelor doi inculpaţii, R.R. şi G.M, care este univocă şi explicită. Din delegaţie rezultă că cei doi inculpaţi vor şi asistaţi şi reprezentaţi în faţa următoarelor autorităţi: Parchetul de pe lângă Judecătoria Sighişoara, Judecătoria Sighişoara- măsuri preventive şi Tribunalul Mureş- măsuri preventive.

Concluzionând, raportat la această delegaţie şi la activităţile pe care le-a el întreprins şi asistenţa inculpaţilor pe care îi asistă şi îi reprezintă azi, consideră că este un drept procesual care a fost exercitat de inculpaţi în faza de urmărire penală, este cert că din punctul lui de vedere la momentul verificării măsurii preventive Judecătoria Sighișoara nici măcar nu a catadicsit să verifice dosarul de urmărire penală. Dar ar fi verificat Judecătoria Sighişoara dosarul ar fi observat că cei doi inculpaţii au fost în faza de urmărire penală asistaţi şi reprezentaţi de avocat ales, respectiv de către el şi ar fi trebuit să întreprindă demersuri în înştiinţarea sa cu privire la măsura preventivă care urma să se discute la Judecătoria Sighişoara în data de 03.12.2019, când a fost pronunţată încheierea atacată.

Din nou repetă cu Judecătoria Sighişoara nu a deschis în opinia sa dosarul de urmărire penală, fără a mai intra în detalii sub aspectul fondului sau nu. Astfel, în opinia sa primul grad de jurisdicţie a ignorat total asistenţa juridică obligatorie prin apărător ales.

În continuare, arată că din dispoziţiile legale privitoare la asistenţa juridică a inculpaţilor se regăseşte şi faptul că autorităţile vor lua măsuri pentru încunoştiinţarea apărătorului ales în vederea realizării procedurii tehnice, dar şi procedura menţinerii măsurii arestării preventive, iar dacă apărătorul ales nu se prezintă şi nici nu îşi asigură un substituient, atunci se procedează la desemnarea unui apărător din oficiu. Dar, în prezentul dosar nu este cazul, pentru că această instanţa a ignorat cu desăvârşire această chestiune.

Din punctul lui de vedere şi reţinând că de la data de 26.11.2019 ora 19:30 până la 22:30 şi în zilele următoare au fost întreprinse acte de urmărire penală cu inculpaţii asistaţi de apărător ales şi cu cereri incidentale sau de drepturi procesuale ale acestora în cauză, că Judecătoria Sighişoara nu a dat nici o formă de interes pentru a verifica dacă inculpaţii au avocat ales, dar şi raportat la temeiurile legale la care a făcut referire, încheierea este lovită de nulitate absolută. Fiind lovită de nulitate absolută, remediul procesual este cel prev. de art. 268 alin. 2 Cod procedură penală, respectiv primul mandat de arestare preventivă a expirat la data de 07.12.2019 inclusiv, iar la acest moment procesual inculpaţii sunt reţinuţi/deţinuţi în baza unui ordin de detenţie, a unei măsurii de arestare preventivă lovită de nelegalitate raportat la consecinţa termenelor procedurale şi procesuale, dar şi decăderea din acestea în momentul expirării lor. Astfel, solicită a se constata încetarea de drept a măsurii arestării preventive împotriva celor doi inculpaţii pe care îi asistă.

Depune la dosar practică judiciară, chiar dacă acestea sunt de pe vechiul Cod de procedură penală, dar interpretarea este similară, respectiv decizia nr. 85/R a Tribunalului Mureş şi decizia nr. 388/R a Tribunalului Mureş.

Preşedintelului completului pune în vedere dl. avocat … să pună concluzii pe fond, în situaţia în care judecătorii vor trece peste aspectele de nelegalitate invocate.

 Apărătorul contestatorilor inculpaţi R.R. şi G.M. arată că are convingerea afirmaților susținute, astfel că înțelege să se rezume doar la aspectele susținute.

Apărătoarea inculpatului L.I.C. solicită admiterea contestației formulate de contestorul Lupu și înlocuirea măsurii cu una mai puțin restrictivă, precum cea a arestul la domiciliu sau controlul judiciar. Arată că la acest moment procesual, respectiv în etapa camerei preliminare, urmărirea penală este încheiată, este întocmit rechizitoriu, iar temeiurile care au determinat luarea măsurii nu mai subzistă, iar prezenta măsură tinde să aibă caracterul de pedeapsă.

Punerea în libertate a inculpatului sub control judiciar sau plasarea în arest la domiciliu ar fi în măsură să asigure buna desfășurare a procesului penal. Pericolul social al faptelor reținute este ridicat, dar aceasta poate să servească ca motiv pentru menținerea măsurii doar pentru perioade scurte de timp și alături de alte motive, așa cum arată Curtea Europeană a Drepturilor Omului.

Cu privire la împrejurarea că inculpatul este recidivist, precizează că acest aspect va fi luat în considerare la momentul la care se va stabili pedeapsa, iar în ipoteza în care se va dovedi că se face vinovat de cele reținute în sarcina sa, tratamentul sancționator este diferit. Pentru acest motiv, apreciază că menținerea motivată pe acest considerent nu este justificat. Mai mult, contestatorul beneficiază de prezumția de nevinovăție, iar din probele administrate de la dosar nu există nici o dovadă directă că se face vinovat de cele reținute în sarcina sa.

Reprezentantul Ministerul Public solicită respingerea contestaţiei ca nefondată. Consideră că încheierea atacată este legală şi temeinică, încheierea fiind dată cu respectarea dreptului la apărare, iar măsura nu a expirat. Mai arată că la dosar existe probe din care rezultă suspiciunea rezonabilă că inculpații au săvârșit faptele pentru care sunt cercetați, iar aceste fapte prezintă un grad de pericol ridicat raportat la natura, modalitatea concretă de săvârșire și gravitatea acestora. Consideră că măsura se impune a fi menținută pentru o bună desfășurare a procesului penal, dar și pentru asigurarea unui climat de siguranță în rândul comunității, dar și pentru a-i împiedica pe inculpații să săvârșească alte infracțiuni similare raportat la modalitatea concretă de săvârșite a faptelor, dar și pentru că sunt cunoscuți cu antecedente penale pentru săvârșirea unor infracțiuni similare. Cu obligarea inculpaților la cheltuieli de judecată.

Contestatorul inculpat L.I.C. având ultimul cuvânt, solicită să fie lăsat sub control judiciar sau arest la domiciliu.

Contestatorul inculpat R.R., având ultimul cuvânt, solicită arest la domiciliu sau control judiciar.

Contestatorul inculpat G.M. având ultimul cuvânt, solicită să fie lăsat în stare de libertate.

JUDECĂTORII DE CAMERĂ PRELIMINARĂ

Prin încheierea penală din data de 03.12.2019 dată de judecătorul de cameră preliminară de la Judecătoria Sighișoara în dsoarul nr. ..., constatat legalitatea şi temeinicia măsurii preventive a arestării preventive luată faţă de inculpaţii R.R.M., G.M., L.I.C.s-a menţinut măsura preventivă a  arestării preventive  faţă de inculpaţi și s-a respins cererea formulată de inculpatul R.R.M., prin apărătorul desemnat din oficiu, de înlocuire a măsurii preventive a arestării preventive cu măsura preventivă a controlului judiciar sau măsura preventivă a arestului la domiciliu; s-a respins cererea formulată de inculpatul G,M,, prin apărătorul desemnat din oficiu, de înlocuire a măsurii preventive a arestării preventive cu măsura preventivă a arestului la domiciliu sau măsura preventivă a controlului judiciar; s-a respins cererile formulate de inculpatul L.I.C., prin apărătorul desemnat din oficiu, în principal, de revocarea măsurii preventive a arestării preventive, şi, în subsidiar, de  înlocuire a măsurii preventive a arestării preventive cu măsura preventivă a arestului la domiciliu sau măsura preventivă a controlului judiciar.

Pentru a dispune în acest sens, judecătorul de cameră preliminară a reținut că dispoziţiile legale referitoare la luarea acestor  măsuri  preventive au fost respectate, cu asigurarea garanţiilor şi drepturilor procesuale ale inculpaţilor, iar temeiurile  concrete  ale luării măsurii arestării preventive prevăzute de art.202 al. 1, 3, art.223 al.2, art. 226 C.p.p., se menţin,  nu s-au modificat până la acest moment procesual, şi impun în continuare măsura menţionată.

Judecătorul de cameră preliminară a reținut prevederile art. 202 al. 1 Cpp, relativ la probele sau indiciile temeinice care trebuie să existe în cauză, că din datele existente, respectiv materialul probator administrat în cursul urmăririi penale, şi anume, declarațiile persoanelor vătămate …, …, .., … ; procesele verbal de cercetare la fața locului împreună cu planșele fotografice din datele de 28.07.2019, 30.10.2019 şi 04.11.2019, declarațiile inculpaţilor R..R.M G.M.,  L.I.C. şi … procesul verbal de cercetare din data de 06.11.2019, recunoaşterile după planşă foto din data de 30.10.2019 efectuată de persoana vătămată ….  declaraţiile martorilor …. şi … şi procesul verbal de recunoaştere după planşe foto, declaraţiile martorilor  … …şi procesul verbal de recunoaştere după planşe foto, declaraţia martorului … şi procesul verbal de recunoaştere după planşe foto, declaraţia martorului …, recunoaşterile după planşă foto din data de 06.11.2019, 07.11.2019 şi 20.11.2019 efectuată de persoana vătămată … examinare televizor marca Hyundai, declaraţiile martorilor …  … procesul verbal din data de 30.10.2019 cu planşa foto ataşată, procesele verbale din data de 22.11.2019 cu imaginile video, declaraţiile martorilor …  şi  …, procesul verbal de constatare a infracţiunii flagrante din data de 09.02.2019, raportul de folosire a forţei şi procesele verbale de conducere la sediul poliţiei din data de 09.02.2019, declaraţia martorului … din  data de 09.02.2019, procesul verbal de constatare a infracţiunii flagrante din data de 11.10.2019,  procesul verbal de redare imagini efectuate cu ocazia prinderii în flagrant din data de 11.10.2019, procesul verbal din data de 07.11.2019 de surprindere în flagrant, procesul verbal din data de 25.11.2019 de ridicare a camerelor de la SC Lukoil România SRL, declaraţiile martorilor ..  martor ..  adresă nr. 4430658/PNF/CTC din data de 27.11.2019 - Punct Naţional Focal – Centru Cooperare Polițienească Internaţională, procesele verbale din data de 07.11.2019, proces verbal de consemnare a activităţilor de supraveghere tehnică din datele de 06.11.2019 şi 08.11.2019 cu imaginile foto ataşate,  proces verbal din data de 22.11.2019 cu imaginile foto ataşate, raport de constatare criminalistică nr. 441.483 din 28.11.2019, proces verbal din data de 28.11.2019 cu planşele foto ataşate ; raportul de analiză în DP 1613/P/2019 al UTAI Tg. Mureş; procesele verbale din 04.11.2019, procesele verbale de redare din data de 01.11.2019 -18.11.2019; procesele verbale din 07.11.2019 cu planşele foto de percheziţie a autoturismului marca BMW 525 D şi Toyota T25 Avensis, dovada din 29.11.2019 de restituire a autoturismului marca BMW 525 D şi doi saci de adeziv către … procesele verbale de percheziţii şi planşele foto din 08.11.2019, ordonanţa din data de 28.11.2019 şi procesul verbal din 29.11.2019 de instituire a măsurii sechestrului asupra autoturismului Toyota T25 Avensis, în copie, ordonanţa de punere în mişcare din dosarul ... în probaţiune sub aspectul comiterii aceluiaşi gen de fapte, procese verbale de investigaţii, rezultă suspiciunea rezonabilă că inculpaţii au săvârşit infracţiunile pentru care au fost trimişi în judecată.

Temeiul de drept al luării măsurii preventive faţă de inculpaţi, respectiv incidenţa prevederilor art. 223 alin.2 Cpp,  pedeapsa pentru infracţiunea de tâlhărie calificată fiind închisoare de la 3 la 10 ani, pentru infracţiunea de furt calificat prev. de art. 229 alin.2 Cod penal închisoare de la 2 la 7 ani.

Raportat la modul şi circumstanţele în care se presupune că au fost săvârşite faptele, la gravitatea acestora, la perseverenţa infracţională a inculpaţilor, la faptul că sunt cunoscuţi cu antecedente penale, judecătorul de cameră preliminară a reținut că este necesar, în continuare, în scopul asigurării bunei desfăşurări a procesului penal, menţinerea măsurii preventive a arestării preventive luată faţă de inculpaţi.

În acest moment procesual interesul societăţii,  acela de a se dispune faţă de aceşti inculpaţi, menţinerea măsurii arestării preventive, de a-i împiedica pe inculpat să săvârșească alte infracțiuni și de a-i împiedica să se sustragă de la judecată, prevalează în raport cu interesul personal al acestora, de a fi cercetat în stare de libertate, fiind uşor de înţeles indignarea pe care o simt membrii societăţii în raport de ilicitul penal pentru care inculpaţii sunt cercetaţi, sens în care se poate susţine că temeiul concret al arestării preventive în prezent subzistă în mod indubitabil.

Ţinând seama de gravitatea acuzaţiilor aduse inculpaţilor, de faptul că nu au încetat temeiurile care au determinat luarea măsurii arestării preventive, nu au apărut împrejurări noi din care să rezulte nelegalitate măsurii, judecătorul a respins cererea formulată de inculpatul R.R.M. prin apărătorul desemnat din oficiu, de  înlocuire a măsurii preventive a arestării preventive cu măsura preventivă a controlului judiciar sau măsura preventivă a arestului la domiciliu, cererea formulată de inculpatul G.M. prin apărătorul desemnat din oficiu, de înlocuire a măsurii preventive a arestării preventive cu măsura preventivă a arestului la domiciliu sau măsura preventivă a controlului judiciar, cererile formulate de inculpatul L.I.C. prin apărătorul desemnat din oficiu, în principal, de revocarea măsurii preventive a arestării preventive, şi, în subsidiar, de  înlocuire a măsurii preventive a arestării preventive cu măsura preventivă a arestului la domiciliu sau măsura preventivă a controlului judiciar.Luarea unei  măsuri preventive  mai blânde nu este de  natură să satisfacă scopul urmărit de stat pentru a asigura cetăţenilor un climat de ordine şi siguranţă publică.

Împotriva acestei soluții au formulat contestații inculpații R.R.M., G.M. și L.I.C,  invocând motive de netemeinici, iar inculpații R.R.M.,, G.M. și motive de nelegalitate.

Analizând măsura arestului preventiv luată faţă de inculpații R.R.M., G.M și L.I.C  în raport cu actele şi lucrările dosarului, cu susţinerile orale de la termenul de astăzi precum şi prin prisma dispoziţiilor legale, judecătorii de cameră preliminară apreciază că aceasta este nefondată, urmând a fi respinsă ca atare pentru următoarele considerente:

Potrivit art. 348 alin.2 Cod de procedură penală, „în cauzele în care faţă de inculpat s-a dispus o măsură preventivă, judecătorul de cameră preliminară verifică legalitatea şi temeinicia măsurii preventive, procedând potrivit dispoziţiilor art. 207”.

Potrivit art. 207 alin. 4 Cod de procedură penală „când constată că temeiurile care au determinat luarea măsurii se menţin sau există temeiuri noi care justifică o măsură preventivă, judecătorul de cameră preliminară dispune prin încheiere menţinerea măsurii preventive faţă de inculpat”. Alin.5 al aceluiaşi articol prevede că, atunci când au încetat temeiurile care au determinat luarea sau prelungirea măsurii arestării preventive şi nu există împrejurări noi care să o justifice ori în cazul în care au apărut împrejurări noi din care rezultă nelegalitatea măsurii preventive, judecătorul de cameră preliminară dispune prin încheiere revocarea acesteia  şi punerea în libertate a inculpatului, dacă nu este arestat în altă cauză.

Analizând cu prioritate motivele de nelegalitate invocate de apărătorul ales al inculpaților R.R.M, şi  G.M. judecătorii de cameră preliminară apreciază că acestea sunt neîntemeiate, pentru următoarele considerente:

Potrivit dispoziţiilor art. 91 alin. 1 Cod procedură penală „în cazurile prevăzute de art. 90, dacă suspectul sau inculpatul nu şi-a ales un avocat, organul judiciar ia măsuri pentru desemnarea unui avocat din oficiu”.

S-a susţinut de către av. … că deşi avea calitatea de avocat ales al celor doi inculpaţi, judecătorul de cameră preliminară de la Judecătoria Sighişoara nu a făcut vreun demers prin care să fie înştiinţat cu privire la termenul în care, potrivit dispoziţiilor art. 208 Cod procedură penală, ar fi urmat să procedeze la verificarea legalităţii şi temeiniciei măsurii arestării preventive luate faţă de aceştia precum şi la oportinutatea menţinerii acestei măsuri, afectând în acest fel dreptul la apărare al inculpaţilor care nu au fost asistaţi de avocatul lor ales ci de apărători desemnaţi din oficiu. A invocat Decizia nr. ... a CCR şi a depus la dosarul cauzei practică judiciară: Deciziile nr... şi respectiv .. ambele ale Tribunalului Mureş.

Completul investit cu soluţionarea contestaţiei apreciază că această critică este una neîntemeiată. Constată, cu titlu prealabil, că potrivit dispoziţiilor procesual penale intrate în vigoare la 01.02.2014 procesul penal se desfăşoară pe parcursul a trei faze procesuale, iar în cursul fiecăreia dintre aceste faze procesuale funcţiile judiciare se exercită potrivit dispoziţiilor art. 3 alin. 1 lit. a) – d) Cod procedură penală. Cu alte cuvinte, faza procesuală a urmăririi penale este una separată de faza procesuală a camerei preliminare.

Mai constată judecătorii de cameră preliminară de la instanţa de control judiciar că potrivit împuternicirii avocaţiale seria MS nr. ... aflată la fila 355 a volumului 2 a dosarului de urmărire penală, dl. avocat …. fost împuternicit de către clienţii R.R.,M.G., să acorde „asistenţă juridică, reprezentare, măsuri preventive – Parchetul de pe lângă Judecătoria Sighişoara, Judecătoria Sighişoara – măsuri preventive, Tribunalul Mureş – măsuri preventive”.

Având în vedere că în cuprinsul împuternicirii avocaţiale nu se face nicio menţiune din care ar trebui să se deducă faptul că această împuternicire acoperă inclusiv faza camerei preliminare sau a soluţionării pe fond în primă instanţa a dosarului şi,

având în vedere că această împuternicire a fost depusă în cursul urmăririi penale – faza ce s-ar fi putut finaliza, în mod teoretic şi printr-o dispoziţie de netrimitere în judecată

precum şi faptul că în cursul procedurii de cameră preliminară desfăşurate în faţa judecătorilor de cameră preliminară de la instanţa de control judiciar, avocatul ales al inculpaţilor R.R.M şi G.M. a înţeles să depusă o nouă împuternicire avocaţială – seria MS nr. … – prin care a făcut dovada împuternicirii acordate de cei doi inculpaţi mai sus indicaţi în dosarul nr. ...1 aflat pe rolul Tribunalului Mureş,

aspecte ce conduc către concluzia că dl. avocat ales al celor doi inculpaţi nu a avut, la momentul depunerii delegaţiei aflate la fila 355 a volumului 2 al dosarului de urmărire penală decât împuternicirea de a-i asistat şi reprezenta pe cei doi doar în cursul urmăririi penale, inclusiv în situaţia în care Judecătoria Sighişoara şi Tribunalul Mureş, ar fi fost investite cu soluţionarea unor cereri privind măsuri preventive în primă instanţă sau control judiciar.

Pentru ca acestă concluzie să fie în sensul celor susţinute de dl. avocat ar fi fost necesar ca pe această delegaţie să fie menţionat şi faptul că împuternicirea se referă şi la asistarea şi reprezentarea celor doi inculpaţi în faza camerei preliminare, menţiune care nu se regăseşte .

Pe de altă parte, dar în aceeaşi finalitate, judecătorii de cameră preliminară apreciază că, şi dacă s-ar accepta susţinerile dlui. avocat potrivit cărora împuternicirea avocaţială seria MS nr. …. aflată la fila 355 a volumului 2 a dosarului de urmărire penală s-ar referi şi la faza camerei preliminare – în cursul căreia s-a procedat la verificarea măsurii preventive în dosarul ce face obiectul controlului judiciar în prezenta cauză, asistarea inculpaţilor de către R.R.M. şi G.M.de către avocaţi desemnaţi din oficiu nu poate fi echivalată cu neacordarea asistenţei juridice, deci nu poate constitui un caz de nulitate de absolută ci eventual – şi numai în situaţia în care prin acordarea asistenţei juridice de către avocaţi din oficiu s-ar fi produs inculpaţilor o vătămare, un caz de nulitate relativă. Cum însă judecătorii de cameră preliminară de la instanţa de control judiciar nu au identificat vreo vătămare în sarcina celor doi inculpaţi, acest aspect de nelegalitate nu poate fi reţşinut.

Mai apreciază judecătorii de cameră preliminară că, deşi dispoziţiile procesual penale nu instituie în sarcina organului judiciar vreo obligaţie în acest sens, o astfel de dispută ar fi fost evitată dacă, cu ocazia soluţionării procedurii verificării măsurii de cameră preliminară, judecătorul de cameră preliminară ar fi întrebat, iar grefierul de şedinţă ar fi consemnat în procesul-verbal de şedinţă, dacă inculpaţii dacă au sau nu avocat ales, demers care ar fi acoperit şi situaţia în care un astfel de avocat ar fi fost angajat ulterior ultimelor demersuri efectuate de către organele de urmărire penală.

Nu în ultimul rând, judecătorii de cameră preliminară de cameră preliminară constată că deciziile de practică juridiară depuse la dosarul cauzei, deşi nu pot constituie un argument în favoarea adoptării vreunei soluţii, se referă la situaţii diferite decât cea din prezenta speţă: astfel Decizia ... a Tribunalului Mureş a constatat nulitatea încheierii prin care s-a verificat, în temeiul art. 300 ind. 1 Cod procedură penală (anterior) ca urmare a incompatibilităţii judecătorului care a procedat la această verificare (acelaşi care a soluţionat în cursul urmăririi penale propunerile privind măsurile preventive).

 De asemenea soluţia dispusă prin Decizia ... a Tribunalului Mureş are în vedere o situaţie diferită şi anume aceea în care, în soluţionarea unei propuneri de arestare preventivă formulată în cursul urmăririi penale, împotriva unui inculpat care avea apărător ales, judecătorul delegat de la Judecătoria Reghin nu a procedat la înştiinţarea avocatului ales ci a procedat direct la desemnarea unui apărător din oficiu, situaţie de asemenea diferită faţă de prezenta speţă în care desemnarea unor apărători din oficiu s-a făcut în lipsa unei menţiuni corespunzătoare în împuternicirea avocaţială aflată la dosarul cauzei din care să rezulte că inculpaţii au apărător ale şi pentru faza camerei preliminare, fază procesuală diferită faţă de cea a urmăririi penale.

De asemenea, judecătorii de cameră preliminară constată că Decizia nr... a CCR are în vedere o ipoteză juridică diferită decât cea aplicabilă în prezentul dosar şi anume aceea în care inculpatului -  cercetat pentru infracţiuni pentrzu care asistenţa juridică era obligatorie şi în cursul urmăririi penale, nu i-a fost desemnat un apărător din oficiu.

Ca urmare, pentru aceste considerente, va respinge ca nefondate aspectele de nelegalitate invocate de inculpaţii R.R.M. şi G.M.

Analizând din oficiu temeinicia încheierii contestate în privinţa tuturor celor trei inculpaţi, judecătorii  de cameră preliminară apreciază că temeiurile avute in vedere la luarea şi apoi menţinerea acestei măsuri subzistă şi justifică in continuare privarea de libertate a inculpaţilor, aşa încât nu se impune revocarea măsurii ori înlocuirea acesteia cu alta mai ușoară (arestul la domiciliu sau controlul judiciar).

Reținem că inculpaţii au fost trimişi în judecată pentru săvârșirea mai multor infracţiuni: furt calificat, tâlhărie calificată, violare de domiciliu, tentativă la furt şi conducerea unui vehicul fără permis de conducere, săvârşite în intervalul 27/28.07.2019 – 07.11.2019 împotriva unui număr de şapte persoane vătămate, în condiţiile în care toţi cei trei inculpaţi sunt persoane cunoscute cu antecedente penale, fiecare dintre ei suferind anterior şi executând în stare de detenţie pedepse pentru săvârşirea de fapte similare.

Mai reţinem că din probele administrate în cursul urmăririi penale rezultă suspiciunea rezonabilă că inculpatul a săvârșit infracțiunile pentru care au fost trimişi în judecată și că pedeapsa prevăzută de lege pentru a parte a acestor infracţiuni este închisoarea mai mare de 5 ani.

Judecătorii de cameră preliminară constată că asupra inculpaţilor nu au avut un efect pozitiv nici pedepsele anterior aplicate și nici executarea acestora în stare de detenție, întrucât după liberarea lor din executarea acestora, aceştia s-au implicat din nou în fapte pentru care sunt cercetaţi penal, astfel încât riscul ca aceştia să comită noi infracțiuni subzistă în continuare și nu este înlăturat decât prin plasarea lor în stare de arest preventiv.

Pentru aceste considerente – riscul ca inculpaţii să comită noi infracțiuni, precum și riscul ca punerea în libertate la un timp atât de scurt față de data desfășurării activității pentru care sunt cercetaţi să tulbure ordinea publică, judecătorii de cameră preliminară de la instanța de control judiciar apreciază că se impune menținerea, cel puțin la acest moment, a stării de arest preventiv a contestatorilor - inculpaţi.

De asemenea, judecătorii de cameră preliminară de la instanța de control judiciar rețin faptul că prin înlocuirea măsurii arestării preventive cu o altă măsură preventivă, mai blândă, există riscul ca contestatorii-inculpaţi să își reia activitatea infracțională, fie prin fapte de aceeași natură cu cele pentru care au fost condamnaţi anterior, fie fapte care ar avea legătură cu prezenta cauză.

Nu în ultimul rând, judecătorii de cameră preliminară apreciază că măsura arestului preventiv şi-a păstrat caracterul proporţional atât în raport cu gravitatea faptelor pentru care inculpaţii sunt cercetaţi cât şi în raport cu perioada scursă de la plasarea inculpaţilor în stare de reţinere şi ulterior arest preventiv, respectiv de la 08.11.2019.

Prin urmare, Încheierea atacată nu comportă critici, urmând să respingem ca nefondată contestaţia formulată de contestatorii inculpaţi împotriva  Încheierii penale din03.12.2019 a judecătorului de cameră preliminară de la Judecătoria Sighișoara pronunţată în dosar nr. ...

PENTRU ACESTE CONSIDERENTE

În temeiul art. 4251 alin. 7 pct. 1 litera b Cod procedură penală, respinge ca nefondată contestaţia formulată de contestatorii-inculpați:

- R.R.M. CNP … fiul lui .. şi .. născut la data de … în com. … jud. .., domiciliat în com. .. sat .. nr. ., jud. …

- G.M.  CNP … fiul lui .. şi .. născut la data de .. în mun. .. jud. .. domiciliat în . .. sat .. nr. .., jud. ..

- L.I.C., CNP …, născut la data de …  în mun. .... jud. ..., domiciliat în com. … sat. .. nr. .. jud. ..

împotriva  Încheierii penale din03.12.2019 a judecătorului de cameră preliminară de la Judecătoria Sighișoara pronunţată în dosar nr. ....

Menţine Încheierea contestată.

 În temeiul art. 275 alin. 2 Cod Procedură Penală, obligă contestatorii la plata cheltuielilor  judiciare avansate de stat în prezenta cauză, în cuantum de câte 25 lei fiecare.

În temeiul art. 275 alin. 6 Cod Procedură Penală onorariul apărătorului desemnat din oficiu a acorda asistență juridică inculpatului, conform delegației nr. 4786/2019, se avansează din fondurile Ministerului Justiției către Baroul Mureș.

Admite cererile formulate de apărătorii desemnați din oficiu pe seama inculpaților R.R.M. și G.M. și dispune plata onorariilor parțiale în cuantum de câte 200 lei, având în vedere delegațiile nr. 4785/2019 și 4786/2019 emise de Baroul Mureș.

Definitivă.

Pronunţată în şedinţa Camerei de Consiliu, astăzi, 9 decembrie 2019.

Președinte-Judecător de cameră preliminară  Judecător de cameră preliminară

T.A. O.V.

Grefier

V.G.