Contestaţie la executare – formulată împotriva unei adrese intitulată „somaţie”, lipsa dovezii declanşării executării silite.

Hotărâre 52 din 31.07.2019


Prin cererea înregistrată pe rolul Tribunalului Iaşi sub nr. .../99/2019 la data de 25.01.2019, SMP a solicitat suspendarea executării somaţiei de plată nr. 11609/06.12.2018 înregistrată la sediul său cu nr. 21.481/07.12.2018 ca urmare a emiterii deciziei nr. 808/09.08.2018, transmisă şi înregistrată la sediul său cu nr.21482 în data de 07.12.2018 emisă de către CASI.

Solicită admiterea cererii de suspendare a executării emisă în baza deciziei sus menţionate privind imputarea sumei de 168306,64 lei reprezentând contravaloarea dispozitivelor medicale decontate de către CAS Iasi pe baza recomandării eliberate de către medicii pneumologi din dispensarele TBC care, în viziunea CAS Iasi, nu s-ar fi aflat în relaţie contractuală cu CAS Iasi în perioada 10.05.2016-31.12.2017.

În motivarea cererii se arată că SMUP, în calitate de furnizor de servicii medicale, încheie anual contracte de furnizare servicii medicale cu CASI (al căror conţinut este reglementat de prevederile hotărârilor de guvern privind contractul-cadru, precum şi a normelor metodologice ale acestora).

In acest context, CASI a emis decizia sus menţionata privind acordarea de dispozitive medicale (concentratoare oxigen) în baza raportului de control nr. SP8006/12.07.2018 privind acţiunea de control efectuata la SMUP de către comisia constituită în baza Ordinului Ministrului Sănătăţii nr.583/03.05.2018  în perioada 07-11.05.2018 în vederea implementării măsurilor aprobate de conducerea Ministerului Sănătăţii.

Din cuprinsul raportului de control rezultă în mod clar şi fără echivoc faptul că pe timpul controlului au fost identificate de către comisia de control recomandări ale medicilor în cuprinsul cărora a fost identificată doar parafa acestora, nu şi contractele în baza cărora s-au emis aceste recomandări, încheiate fie cu spitalul, fie în baza convenţiei cu CAS Iasi.

Potrivit aceluiaşi raport, CAS Iasi ar fi trebuit să efectueze verificări amănunţite în urma cărora să se fi stabilit valoarea decontată cu nerespectarea prevederilor legale pentru dispozitivele medicale-aparate pentru administrare continuă cu oxigen-concentratoare de oxigen, aferente deciziilor aprobate în baza prescripţiilor medicale acordate de către medicii pneumologi din secţia de pneumologie a spitalului şi din cadrul dispensarului TBC aflat în structura organizatorică a SMUP, verificări pe care CAS Iaşi nu le-a efectuat niciodată, mulţumindu-se doar să emită direct decizia contestată în prezentul demers juridic.

De asemenea, tot din cuprinsul raportului de control rezultă faptul că suma imputată nu este certă, iar comisia de control la cap. "Măsuri”(depus extras)  identifică şi recomandă CAS Iaşi la pct.21 măsuri pentru stabilirea contravalorii dispozitivelor medicale-aparate pentru administrarea continuă de oxigen,concentratoare de oxigen, aprobate ca urmare a unor prescripţii medicale-recomandări acordate de medicii care îşi desfăşoară activitatea în cadrul Dispensarului TBC din structura SMUP pentru perioada 10.05.2016-31.12.2017.

Având în vedere constatările făcute de comisia de control şi faptul că aceasta atenţionează factorii de răspundere să întreprindă verificări pentru determinarea certă a sumei în cauză, evident că suma cu privire la care CAS Iaşi a emis decizia nr. 808/09.08.2018 nu poate fi considerată certă, drept pentru care este nelegală, fiind emisă pe o bază nefundamentată temeinic, aşa cum recomandase Comisia de Control a Ministrului Sănătăţii.

De fapt, SMUP nu a cauzat niciun prejudiciu CAS Iaşi deoarece suma invocată în raportul de control nu a fost decontată spitalului, ci societăţilor deţinătoare de dispozitive medicale, după verificarea documentaţiei şi emiterea dispoziţiilor de către CAS Iaşi.

Prin urmare, consideră faptul că, dacă a existat sau există o culpă pentru care aceste decontări ar fi fost făcute cu nerespectarea condiţiilor legale, culpa este în sarcina CAS Iaşi, singura îndreptăţită a verifica, aviza şi/sau aproba decontarea serviciilor reclamate a fi în sarcina SMUP. Astfel, prejudiciul a fost cauzat de însăşi CAS Iaşi prin lipsa de diligenţă în verificarea îndeplinirii condiţiilor necesare pentru ca pacienţii să poată beneficia de serviciile şi/sau produsele solicitate a fi decontate.

Neverificarea corectă a documentaţiei depusă de pacienţi şi furnizorul de dispozitive medicale nu poate fi pusă în sarcina unităţii reclamante. Aşa cum rezulta şi din raportul de control D.G.M.C.A nr.  945/17.08.2016 din care reclamantul a primit un extras prin adresa nr. 12434 din 21.10.2017 care constată în conţinutul său (extras) "Potrivit situaţiei pusă la dispoziţie echipei de control a C.N.A.S. în perioada supusă controlului valoarea decontată cu nerespectarea prevederilor legale de către C.A.S. lasi pentru dispozitivele medicale-aparate pentru administrare continuă oxigen-concentratoare oxigen, aferente deciziilor aprobate în baza prescripţiilor medicale acordate de către medicii pneumologi din dispensarele TBC".

Având în vedere prevederile raportului de control al DGMCA consideră că reţinerea sumei 168.306,64 lei reprezentând c/v dispozitivelor medicale acordate pacienţilor în baza recomandărilor emise de către medicii de specialitate angajaţi ai SMUP este nejustificată, neexistând niciun raport de cauzalitate între fapta/acţiunea imputată unităţii şi rezultatul produs, acest rezultat fiind efectul exclusiv al neglijenţei sau lipsei de diligenţă a CAS Iaşi.

SMUP este un spital cu mai multe specialităţi, asigurând servicii medicale pentru municipiul Paşcani, precum şi celor 25 de comune arondate municipiului Paşcani.

Principala sursă de finanţare a spitalului o reprezintă contractul de furnizare servicii medicale încheiat cu CASI, iar reţinerea sumei de 168.306,64 lei ar perturba grav activitatea spitalului, aducându-l în imposibilitatea de a respecta o altă clauză din contractul cu CAS Iaşi, respectiv calitatea serviciilor medicale, ducând chiar la imposibilitatea de a mai avea resurse financiare din care să plătească utilităţile, să achiziţioneze medicamentele, materialele sanitare, salariile, produsele alimentare pentru prepararea hranei pacienţilor, etc. -impactul financiar fiind foarte mare pentru un spital cu 432 de paturi.

Urmează să fie avut în vedere la analiza argumentelor supuse dezbaterii faptul că SMUP nu are nicio culpă directă şi/sau indirectă în prejudiciul presupus a fi suferit de CASI întrucât suma pentru care s-a emis decizia 808/09.08.2018 nu este o sumă certă şi exigibilă motivat de faptul că nu s-au dus la îndeplinire prevederile din cap. Concluzii pct.21 din raportul de control nr. SP8006/12.07.2018, precum şi faptul că această sumă nu a fost niciodată încasată de către SMUP, ci de către furnizorii acestor dispozitive medicale aflaţi în relaţii contractuale cu CAS Iaşi.

In final trebuie să mai menţioneze faptul că aprobarea, avizarea şi decontarea acelor servicii sunt în sarcina exclusivă a CAS Iaşi.

Nu este lipsit de importanţă şi solicită să se constate că prezenta cerere de suspendare privind reţinerea sumelor menţionate în raportul de control reprezintă şi un caz justificat şi are ca scop prevenirea unei pagube iminente, sintetizată în imposibilitatea de a mai acorda asistenţă medicală în lipsa resurselor financiare care şi aşa sunt insuficiente, prin imputarea sumei de 168.306,64 lei de către CASI din prima plată ce urmează a fi efectuată pentru servicii medicale, care au fost deja prestate de către spital.

Analizând decizia nr.808/08.08.2018 prin prima Legii 544 /2004 privind contenciosul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, se constată că aceasta nu cuprinde nicio motivare în fapt şi în drept, nu se arată calea de atac, termenul în care poate fi atacată, fiind menţionat doar faptul că suma se va recupera prin plată directă/executare silită. Aceste menţiuni nu îndeplinesc cerinţa motivării actelor administrative, cu respectarea dreptului la apărare şi într-o manieră care să permită persoanei fizice sau juridice vizate să înţeleagă justificarea şi să poată exercita controlul de legalitate, actul administrativ fiind emis cu nerespectarea condiţiei de formă.

In acest context, solicită să se constate că cererea privind suspendarea executării prin reţinerea sumei menţionate reprezintă un caz justificat şi are ca scop prevenirea unei pagube iminente, sintetizată în imposibilitatea de a mai acorda asistenţă medicală în lipsa resurselor financiare care şi aşa insuficiente, vor fi reţinute de către CAS Iaşi pentru servicii medicale care au fost deja prestate de către unitatea reclamantă.

Astfel, solicită să se constate faptul că sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de art.14 alin.(l) din Legea 554/2004 a contenciosului administrativ, luând în considerare justificările de mai sus, faptul că reţinerea sumei de 168306,64 lei ar determina dificultăţi financiare majore în vederea funcţionarea spitalului şi a posibilităţii de a acorda servicii medicale (echivalent cu un pericol iminent pentru sănătatea pacienţilor, fiind un interes public major).

Menţionează faptul că împotriva somaţiei sus menţionate şi a deciziei nr. 808 din 09.08.2018 a depus contestaţia cu nr. 21992 din 13.12.2018.

In consecinţă, solicită admiterea cererea de suspendare a executării emisă în baza deciziei nr.808/09.08.2018 privind imputarea de către CASI a sumei de 168.306,641ei.

In drept, au fost invocate dispoziţiile Legii nr.554/2004 a contenciosului administrativ cu modificările şi completările ulterioare.

La data de 13.02.2019 CASI a formulat întâmpinare prin care a solicitat respingerea cererii de suspendare a executării silite astfel cum a fost formulată, ca netemeinică şi nelegală pentru următoarele considerente:

-Neîndeplinirea condiţiilor de admisibilitate

Astfel cum reiese la o simplă lectură a cererii formulate de către SMUP, obiectul acţiunii vizează „suspendarea executării".

Însă, inadmisibilitatea acestei acţiuni rezultă în mod evident din:

- încălcarea formei legale impuse cu privire la cererile formulate pe cale separată (nu se face menţiune despre faptul că prezenta cerere se referă la o suspendare provizorie a executării silite, nefiind indicat nici momentul până la care se solicită instanţei să dispună această suspendare);

- încălcarea obligativităţii indicării temeiului legal în virtutea căruia este formulată această cerere de suspendare a executării;

- CAS Iaşi nu a efectuat nicio executare faţă de furnizorul de servicii medicale spitaliceşti SMUP; contractele de furnizare de servicii medicale încheiate între casele de asigurări de sănătate şi furnizori au natură civilă ( conform art. 255 din Legea nr. 95/2006,republicată - fostul art. 246, în forma anterioară republicării). Întrucât contractele de furnizare de servicii medicale nu constituie titluri executorii, este necesară obţinerea unei hotărâri judecătoreşti (în cadrul unei acţiuni formulate pe baza dreptului comun în temeiul art. 194 N C.proc.civ.) care să poată sta la baza executării silite.

- în cazul în care Serviciul Control constată, în urma acţiunilor de control

desfăşurate, că există creanţe de imputat, în lumina noilor prevederi legale

instituite de către HG nr. 140/2018, recuperarea sumelor se face prin plată

directă sau executare silită (care nu a fost demarată însă la acest moment - a

fost emisă doar o notificare prin care furnizorul a fost înştiinţat asupra

achitării creanţelor datorate prin plată directă).

Neîndeplinirea condiţiei cu privire la aparenţa de drept:

Niciunul dintre aspectele pe care înţelege să-şi întemeieze reclamanta cererea nu pot conduce în mod direct şi fără a face necesară o amănunţită cercetare în fond a cauzei la existenţa unei aparenţe de drept.

Neîndeplinirea condiţiei de admisibilitate cu privire la urgenţă

În reglementarea art. 996 alin. (1) NCPC s-a reţinut ca este îndeplinită această condiţie când măsura provizorie este necesară "pentru păstrarea unui drept ce s-ar păgubi prin întârziere, pentru prevenirea unei pagube iminente şi care nu s-ar putea repara...ori...pentru înlăturarea piedicilor ce s-ar ivi cu prilejul unei executări".

 Urgenţa este acea condiţie care justifica utilizarea procedurii ordonanţei preşedinţiale, caracterizată printr-o procedură de judecata mai sumară.

În prezenta speţă, reclamanta tinde să dovedească temeinicia formulării cererii „pentru prevenirea unei pagube iminente şi care nu s-ar putea repara" prin invocarea faptului că principala sursă de finanţare a spitalului o constituie contractul de furnizare de servicii medicale încheiat cu CAS Iaşi, iar reţinerea sumei de 168.306,64 lei ar perturba grav activitatea spitalului, cu implicaţii în imposibilitatea respectării calităţii serviciilor medicale. Reiterează faptul că termenii contractuali au fost modificaţi prin HG nr. 140/2018, fiind înlăturată stipulaţia cu privire la posibilitatea reţinerii sumelor imputate din prima plată ce va fi efectuată către furnizor. Pe de altă parte, consideră că în materie pecuniară nu se poate vorbi despre o pagubă iminentă şi care nu s-ar putea repara întrucât în condiţiile admiterii unei acţiuni civile formulate de către SMUP orice sumă de bani pretinsă a fi reţinută în mod netemeinic de către CASI va fi restituită furnizorului conform hotărârii judecătoreşti.

Raportat, la aspectele sus-menţionate, consideră că niciunul dintre aspectele pe care înţelege să-şi întemeieze reclamanta cererea nu pot conduce în mod direct şi fără a face necesară o amănunţită cercetare în fond a cauzei la existenţa unei aparenţe de drept.

Prin decizia civilă nr. ..../2019/CA din 21.02.2019 Tribunalul Iaşi a admis excepţia necompetenţei materiale a instanţei invocată din oficiu şi a declinat competenţa de soluţionare a cauzei în favoarea Judecătoriei Iaşi.

A reţinut Tribunalul următoarele:

„În opinia Tribunalului, cererea formulată de către reclamant intră în competenţa de soluţionare a Judecătoriei deoarece, în  speţă, ne aflăm în faţa unei executări silite propriu zise iar competenţa revine Judecătoriei  ... şi nu Tribunalului.

Trebuie reţinut de asemenea că, Tribunalul este competent, ca instanţă de executare,  numai atunci când este vorba de aplicarea sancţiunii şi penalităţilor ori, în speţă, obiectul acţiunii  reclamantului  îl constituie suspendarea somaţiei de plată nr. 11609 din 6 decembrie 2018 înregistrată sub nr. 21481 din 7 decembrie 2018.

Aşa după cum a reţinut şi instanţa supremă, toate hotărârile judecătoreşti prin care se instituie obligaţia de plată  a unor sume de bani – cu titlu de despăgubiri, compensaţii, penalităţi ori cheltuieli de  judecată,- se investesc cu formulă executorie şi se  execută silit potrivit dreptului comun în timp ce, procedura  reglementată de art. 24-25 din Legea nr. 554/2004 se aplică exclusiv hotărârilor judecătoreşti prin care autoritatea publică este obligată să încheie, să înlocuiască sau să modific actul administrativ, să elibereze un alt înscris sau să efectueze o operaţiune administrativă.

Prin decizia  nr. 4496 din 30 septembrie, secţia de contencios administrativ şi fiscal a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie a statuat: „… De vreme ce art. 25 din Legea nr. 554/2004, în care se regăsesc norme privind procedura propriu zisă  de soluţionare a cererilor se încadrează în obiectul de reglementare al art. 24, poartă denumirea marginală #instanţa de executare#, definiţia legală pe care art. 2 alin 1 lit. ţ din Legea nr. 554/2004 o oferă noţiunii de instanţă de executare nu poate fi circumscrisă decât acestei proceduri speciale.

Pentru celelalte situaţii avute în vedere de  art. 22 din Legea nr. 554/2004, potrivit precizărilor făcute anterior, normele de drept comun în materia executării silite îşi păstrează pe deplin aplicabilitatea, inclusiv în ceea ce priveşte instanţa de executare competentă…”

Ori, în speţă, ne aflăm în faţa unei executări silite propriu zise iar competenţa revine Judecătoriei  Iaşi şi nu Tribunalului. Trebuie reţinut de asemenea că, Tribunalul este competent, ca instanţă de executare,  numai atunci când este vorba de contestarea legalităţii şi temeiniciei unui act administrativ fiscal ori, în speţă, obiectul cererii reclamantului îl reprezintă anularea unei somaţii. Aşadar, ne aflăm în faţa unei executări silite şi nu a unei acţiuni în contencios administrativ.

În concluzie, Tribunalul reţine că, prezenta contestaţie la executare se supune dreptului comun şi  este de competenţa judecătoriei în circumscripţia căreia se face executarea silită, iar nu în competenţa instanţei de contencios administrativ şi fiscal.”

Prin sentinţa civilă nr. ..../13.05.2019 Judecătoria Iaşi a admis excepţia necompetenţei teritoriale exclusive invocată din oficiu şi a declinat competenţa de soluţionare a cauzei în favoarea instanţei noastre.

Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine următoarele:

Prin înscrisul înregistrat la CAS Iaşi sub nr. 11609/06.12.2018 reclamanta a fost somată în temeiul art. 1014 cod proc. civ. să efectueze plata creanţei în valoare de 163306,64 lei conform deciziei nr. 808/2018. Se menţionează în cuprinsul acestuia că în conformitate cu prevederile contractului de furnizare se servicii medicale, a HG 140/2018 şi a Ordinului MS/CNAS nr. 397/836/2018 trebuie să achite de urgenţă ( în termen de maxim 10 zile de la primirea prezentei) sumele menţionate care constituie creanţe certe lichide şi exigibile.

De asemenea, se menţionează că în caz de neaducere la îndeplinire a celor mai sus dispuse, urmează să suporte cheltuielile suplimentare reprezentând cheltuielile prilejuite de deschiderea unor acţiuni judecătoreşti, cheltuielile de executare silită întrucât CAS se va adresa executorului judecătoresc unde va solicita plata integrală a debitului, a penalităţilor de întârziere, a cheltuielilor de judecată şi de executare.

Conform art. 35 din contractul-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018 – 2019 aprobat prin HG 140/2018 în cazul în care în derularea contractului se constată nerespectarea, din motive imputabile furnizorului/medicului, a programului de lucru prevăzut în contract, se aplică următoarele sancţiuni:

a) la prima constatare se diminuează cu 5% valoarea minimă garantată a punctului, pentru luna în care s-au produs aceste situaţii, pentru medicii din ambulatoriu, pentru specialităţile clinice, inclusiv pentru planificare familială şi pentru îngrijirile paliative în ambulatoriu, la care se înregistrează aceste situaţii sau contravaloarea serviciilor de acupunctură/contravaloarea serviciilor medicale diagnostice - caz aferente lunii în care s-au produs aceste situaţii;

b) la a doua constatare se diminuează cu 10% valoarea minimă garantată a punctului pentru luna în care s-au produs aceste situaţii, pentru medicii din ambulatoriu, pentru specialităţile clinice, inclusiv pentru planificare familială şi pentru îngrijirile paliative în ambulatoriu, la care se înregistrează aceste situaţii sau contravaloarea serviciilor de acupunctură/contravaloarea serviciilor medicale diagnostice - caz aferente lunii în care s-au produs aceste situaţii.

(2) În cazul în care se constată nerespectarea obligaţiilor prevăzute la art. 24 lit. a), lit. c), lit. d), lit. g), lit. i), lit. k) - m), lit. p) - ş), lit. v), lit. w), precum şi prescrieri de medicamente cu şi fără contribuţie personală din partea asiguratului şi/sau recomandări de investigaţii paraclinice care nu sunt în conformitate cu reglementările legale în vigoare aplicabile în domeniul sănătăţii, completarea scrisorii medicale prin utilizarea unui alt formular decât cel prevăzut în norme sau neeliberarea acesteia, se aplică următoarele sancţiuni:

a) la prima constatare, avertisment scris;

b) la a doua constatare se diminuează cu 3% valoarea minimă garantată a punctului, pentru luna în care s-au înregistrat aceste situaţii, pentru medicii din ambulatoriu, pentru specialităţile clinice, inclusiv pentru planificare familială şi pentru îngrijirile paliative în ambulatoriu, la care se înregistrează aceste situaţii sau contravaloarea serviciilor de acupunctură/contravaloarea serviciilor medicale în scop diagnostic-caz aferente lunii în care s-au produs aceste situaţii;

c) la a treia constatare se diminuează cu 5% valoarea minimă garantată a punctului, pentru luna în care s-au înregistrat aceste situaţii, pentru medicii din ambulatoriu, pentru specialităţile clinice, inclusiv pentru planificare familială şi pentru îngrijirile paliative în ambulatoriu, la care se înregistrează aceste situaţii sau contravaloarea serviciilor de acupunctură/contravaloarea serviciilor medicale în scop diagnostic-caz aferente lunii în care s-au produs aceste situaţii.

(3) În cazul în care în derularea contractului se constată de către structurile de control ale caselor de asigurări de sănătate/Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, precum şi de alte organe competente nerespectarea obligaţiei prevăzute la art. 24 lit. o) şi/sau serviciile raportate conform contractului în vederea decontării acestora nu au fost efectuate, se recuperează contravaloarea acestor servicii şi se diminuează cu 10% valoarea minimă garantată a punctului pentru luna în care s-au înregistrat aceste situaţii, pentru medicii din ambulatoriu, pentru specialităţile clinice, inclusiv pentru planificare familială şi pentru îngrijirile paliative în ambulatoriu, la care se înregistrează aceste situaţii sau contravaloarea serviciilor de acupunctură/contravaloarea serviciilor medicale diagnostice-caz aferente lunii în care s-au produs aceste situaţii.

(4) În cazul în care în derularea contractului se constată nerespectarea obligaţiilor prevăzute la art. 24 lit. f), lit. h), lit. n) şi lit. t) , se aplică următoarele sancţiuni:

a) la prima constatare, avertisment scris;

b) la a doua constatare se diminuează cu 5% valoarea minimă garantată a unui punct per serviciu, pentru luna în care s-au produs aceste situaţii pentru specialităţile clinice, inclusiv pentru planificare familială şi pentru îngrijiri paliative în ambulatoriu, la care se înregistrează aceste situaţii sau se diminuează cu 5% contravaloarea serviciilor de acupunctură/contravaloarea serviciilor medicale diagnostice-caz pentru luna în care s-au produs aceste situaţii;

c) la a treia constatare se diminuează cu 10% valoarea minimă garantată a unui punct per serviciu, pentru luna în care s-au produs aceste situaţii, pentru specialităţile clinice, inclusiv pentru planificare familială şi pentru îngrijiri paliative în ambulatoriu, la care se înregistrează aceste situaţii sau se diminuează cu 10% contravaloarea serviciilor de acupunctură/contravaloarea serviciilor medicale diagnostice-caz pentru luna în care s-au produs aceste situaţii.

(5) Pentru punerea în aplicare a sancţiunii prevăzute la alin. (4) pentru nerespectarea obligaţiei de la art. 24 lit. t), se constată de casele de asigurări de sănătate prin compararea, pentru fiecare medic prescriptor aflat în relaţie contractuală cu casa de asigurări de sănătate, a componentei prescriere cu componenta eliberare pentru toate prescripţiile medicale electronice off-line.

(6) Recuperarea sumei potrivit prevederilor alin. (1) - (4) pentru furnizorii de servicii medicale care sunt în relaţie contractuală cu casa de asigurări de sănătate se face prin plata directă sau executare silită în situaţia în care recuperarea nu se face prin plată directă.

Pentru recuperarea sumelor care nu sunt stabilite ca urmare a unor acţiuni de control, casa de asigurări de sănătate notifică furnizorul de servicii medicale în termen de maximum 10 zile calendaristice de la data stabilirii sumei ce urmează a fi recuperată; furnizorul de servicii medicale are dreptul ca în termen de maximum 10 zile calendaristice de la data primirii notificării cu confirmare de primire să conteste notificarea. Soluţionarea contestaţiei se face în termen de maximum 10 zile lucrătoare. În situaţia în care casa de asigurări de sănătate respinge motivat contestaţia furnizorului de servicii medicale, aduce la cunoştinţa furnizorului de servicii medicale faptul că în termen de maximum 10 zile lucrătoare de la data primirii răspunsului la contestaţie suma se recuperează prin plată directă. În situaţia în care recuperarea nu se face prin plată directă, suma se recuperează prin executare silită.

Pentru recuperarea sumelor care sunt stabilite ca urmare a unor acţiuni de control, suma se recuperează în termen de maximum 10 zile lucrătoare de la data notificării furnizorului de servicii medicale, prin plată directă. În situaţia în care recuperarea nu se face prin plată directă, suma se recuperează prin executare silită.

(7) Pentru cazurile prevăzute la alin. (1) - (4), casele de asigurări de sănătate ţin evidenţa distinct pe fiecare medic/furnizor, după caz.

(8) Recuperarea sumei potrivit prevederilor alin. (1) - (4) se face prin plată directă sau executare silită pentru furnizorii care nu mai sunt în relaţie contractuală cu casa de asigurări de sănătate.

(9) Sumele încasate la nivelul caselor de asigurări de sănătate în condiţiile alin. (1) - (4) se utilizează conform prevederilor legale în vigoare, cu aceeaşi destinaţie.

Aceste dispoziţii se referă la contractul de furnizare de servicii medicale în asistenţa medicală ambulatorie de specialitate.

Prin urmare, în situaţia în care ca urmare a unor acţiuni de control s-a stabilit că este necesar a se recupera o anume sumă, aceasta se recuperează în termen de maximum 10 zile lucrătoare de la data notificării furnizorului de servicii medicale, prin plată directă. În situaţia în care recuperarea nu se face prin plată directă, suma se recuperează prin executare silită.

În cauza de faţă, prin somaţia de plată contestată, reclamantul a fost practic notificat în vederea efectuării plăţii directe, această somaţie nefiind însă un act de executare silită. Mai mult decât atât, din cuprinsul actului contestat rezultă că acesta a fost emis în temeiul contractului de furnizare de servicii medicale spitaliceşti nr. 505/2017-2018 şi în temeiul art. 1014 cod proc. civ., reclamantul fiind somat să efectueze plata creanţei în valoare de 163306,64 lei conform deciziei nr. 808/2018.

Raportat la dispoziţiile HG 140/2018, instanţa constată că reclamantului i s-a pus în vedere să efectueze plata directă, fiind înştiinţat că, în caz contrar, urmează a se declanşa procedura de executare silită.

La momentul de faţă nu există însă nicio dovadă a faptului că procedura de executare silită ar fi fost efectiv declanşată, iar în baza somaţiei contestate de către reclamant acestuia nu i se poate reţine direct suma contestată, aşa după cum încearcă acesta să sugereze.

În consecinţă, instanţa constată că cererea de faţă este neîntemeiată şi o va respinge.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII,

DISPUNE:

Respinge contestaţia formulată de contestatorul SMUP, în contradictoriu cu intimata CASI.

Cu drept de apel care se depune la Judecătoria Paşcani în termen de 10 zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţă publică astăzi, .......

PREŞEDINTE, GREFIER,