Insolvenţă. Reorganizare. Desfiinţarea hotărârii adunării creditorilor având ca obiect votarea planului de reorganizare.

Decizie 693/Ap din 13.04.2017


- art. 100 alin. 5 din Legea nr. 85/2006

 În speţă s-a încălcat  art. 100 alin. 5 din Legea nr. 85/2006 potrivit căruia creditorii care, direct sau indirect, controlează, sunt controlaţi sau se află sub control comun cu debitorul, în sensul legislaţiei pieţei de capital, pot participa la şedinţă, dar pot vota cu privire la plan doar în cazul în care acesta le acordă mai puţin decât ar primi în cazul falimentului, operaţiunea de conversie fiind o măsură prevăzută în planul de reorganizare, chiar dacă este la finalul planului, după achitarea creanţelor.

Prin cererea înregistrată la data de 24.06.2016, creditoarea  A. BANK S.A. a formulat contestaţie împotriva hotărârii adunării creditorilor debitoarei S.C. B. S.R.L., din data de 17.06.2016, prin care a fost votat planul de reorganizare al debitoarei, întocmit de debitoare, prin administratorul special, solicitând admiterea acesteia şi constatarea nulităţii absolute a hotărârii.

Prin sentinţa civilă nr.1513/29 noiembrie 2016 Tribunalul Braşov a admis  în parte contestaţia formulată de creditoarea A. BANK S.A., împotriva hotărârii adunării creditorilor debitoarei S.C. B. S.R.L. - în insolvenţă, din data de 17.06.2016, şi în consecinţă:

A desfiinţat  în parte hotărârea adunării creditorilor din data de 17.06.2016, în ceea ce priveşte votul reţinut de administratorul judiciar ca fiind acordat în cadrul creanţelor chirografare, precum şi în ceea ce priveşte concluzia reţinută de administratorul judiciar, privind votarea planului de reorganizare, în sensul următor:

A constatat că creditorii C. LLC, D. SP.Z.O.O., E.  LLC şi F. nu pot vota cu privire la planul de reorganizare.

A înlăturat votul creditorilor C. LLC, D. SP.Z.O.O., E. LLC şi F. şi constată că votul acordat planului de reorganizare, în categoria creanţelor chirografare, este negativ.

A constatat că doar două categorii din cele patru categorii de creanţă au votat planul de reorganizare, respectiv creanţele salariale şi creanţele bugetare, astfel încât, în conformitate cu prevederile art.101 alin.1 lit. A din Legea nr.85/2006, planul de reorganizare nu a fost acceptat.

A respins  restul pretenţiilor creditoarei, referitoare la constatarea nulităţii absolute a întregii hotărâri din data de 17.06.2016.

Pentru a pronunţa această sentinţă, instanţa de fond a reţinut următoarele considerente:

La data de 17.06.2016, la sediul administratorului judiciar G. SPRL, a avut loc şedinţa adunării creditorilor societăţii debitoare S.C. B. S.R.L., în cadrul căreia a fost votat planul de reorganizare întocmit de debitoare, prin administratorul special.

Votul consemnat de administratorul judiciar a fost următorul:

- categoria creanţelor garantate votează împotriva planului de reorganizare;

- categoria creanţelor salariale votează pentru planul de reorganizare;

- categoria creanţelor bugetare votează pentru planul de reorganizare;

- categoria creanţelor chirografare votează pentru planul de reorganizare.

Potrivit art.14 alin.7 din Legea nr. 85/2006, „hotărârea  adunării creditorilor poate fi desfiinţată de judecătorul-sindic pentru nelegalitate…”

Creditoarea contestatoare a formulat contestaţie împotriva hotărârii adunării creditorilor din data de 17.06.2016, invocând mai multe motive de nelegalitate a acesteia, printre care şi faptul că, prin planul de reorganizare, se încalcă prevederile contractului de ipotecă încheiat între aceasta şi debitoarea, în sensul că, întrucât se prevede dezmembrarea terenului ce formează obiectul acestui contract în 3 loturi, fără acordul creditoarei, se încalcă interdicţia prevăzută în contract.

Instanţa apreciază că aceste motive referitoare la nerespectarea contractului de ipotecă,  nu reprezintă motive de nelegalitate a hotărârii adunării creditorilor, ci motive care sunt strâns legate de confirmarea planului de reorganizare, urmând a fi avute în vedere de instanţă la momentul pronunţării asupra confirmării planului.

În ceea ce priveşte invocarea de către creditoare a faptului că s-au încălcat prevederilor art. 99 alin. 2 indice 1 din Legea nr. 85/2006, instanţa reţine că termenul de 20-30 de zile de la publicarea anunţului cu privire la plan este un termen de recomandare, a cărui încălcare nu poate atrage nulitatea absolută a hotărâri adunării creditorilor. Nerespectarea acestui termen ar putea atrage nulitatea relativă, dacă partea ar suferi o vătămare ce nu s-ar putea înlătura decât prin anularea actului.

În speţă, şedinţa adunării creditorilor în care s-a exprimat votul asupra planului de reorganizare a avut loc după 16 zile de la data publicării anunţului în BPI, iar creditoarea contestatoare a avut timp suficient pentru studierea planului de reorganizare, aşa cum rezultă din punctul de vedere scris exprimat de aceasta pentru adunare.

Motivul contestaţiei referitor la faptul că planul de reorganizare a fost votat cu încălcarea dispoziţiilor art. 100 alin. 5 din Legea nr. 85/2006, este întemeiat.

Creditorii chirografari C. LLC, D. SP.Z.O.O., E.  LLC şi F.,  care împreună deţin majoritatea în categoria creanţelor chirografare, sunt creditori ce direct sau indirect controlează, sunt controlaţi sau se află sub control comun cu debitoarea, conform dispoziţiilor art.100 alin. 5 din Legea nr. 85/2006. Acest fapt rezultă din certificatul ORC privind pe debitoarea S.C.  B. S.R.L., aflat la fila 29, dosar fond, vol. 1, coroborat cu înscrisul de la fila 120 dosar asociat, din care rezultă calitatea de asociat al debitoarei, în ceea ce-l priveşte pe F., precum şi calitatea de asociaţi atât ai debitoarei, cât şi ai creditoarelor C. LLC, D. SP.Z.O.O., E.  LLC, a numiţilor H.,  I. şi J..

Verificând planul de reorganizare instanţa a constatat  că, deşi în aparenţă aceşti creditori nu primesc nimic din cuantumul creanţelor nici în cazul reorganizării, nici în cazul falimentului, prin plan se prevede că, după achitarea creanţelor celorlalţi creditori, cuprinse în programul de plăţi, se vor transforma creanţele chirografare ale creditorilor C. LLC, D. SP.Z.O.O., E.  LLC şi F. în părţi sociale la capitalul social al debitoarei. Această conversie presupune însă faptul că aceşti creditori obţin prin reorganizare, chiar dacă nu sume de bani lichide, părţi sociale de o valoare egală cu creanţele, ceea ce reprezintă în mod clar valori patrimoniale pentru aceştia. 

În condiţiile în care creditoarei contestatoare nu i se achită prin plan întreaga creanţă chirografară, ci doar un procent foarte mic din aceasta, de 3%, iar creditorilor chirografari C. LLC, D. SP.Z.O.O., E.  LLC şi F. li se achită în întregime creanţele, în modalitatea transformării acestora în părţi sociale, cu atât mai mult instanţa apreciază că aceşti creditori chirografari ar fi trebuit să se abţină de la vot.

Împotriva acestei sentinţe a declarat apel creditoarea E. LLC prin care a solicitat schimbarea  în parte în sensul respingerii contestaţiei. 

În motivarea apelului se arată următoarele:

Sentinţa este nelegală, este nelegală fiind aplicat greşit art. 100 alin. 5 din Legea nr.85/2006.

Din text rezultă că interdicţia  votării operează în cazul îndeplinirii a două condiţii cumulative, respectiv existenţa unui control comun al creditoarei şi debitoarei şi recuperarea creanţei prin plan într-o proporţie mai mare decât în cadrul proceduri de faliment.

Rezultă clar din plan că cea de-a doua componentă a planului este prevăzută  a se realiza la finalul planului după plata integrală a creanţelor în condiţiile planului şi presupune majorarea capitalului social al debitoarei prin conversia creanţelor în părţi sociale. Concepută ca operaţiune finală, la închiderea planului, majorarea capitalului social prin conversie este condiţionată de plata creanţelor în cadrul procedurii şi de reuşita planului.

Prin operaţiunea de conversie nu se realizează o transformare a titlului cu care investiţia ar urma să fie recuperată, dar există perspective de recuperare a investiţilor efectuate de creditorii chirografari, după închiderea planului de reorganizare şi reintroducerea societăţii în circuit în eventualitatea realizări de profit, sub formă de dividende, aceasta doar în condiţiile unei susţineri continue a activităţii debitoarei şi a continuări activităţii după închiderea planului şi reintroducerea în circuit, o recuperare imediată a acestei investiţii nu ar fi posibilă fiind necesară o perioadă  mai lungă în care debitoarea  să poată finaliza şi valorifica întregul proiect imobiliar. Majorarea capitalului  social prin conversie reprezintă  cea de-a  doua  componentă a planului ce urmează a fi implementată la finalul planului de reorganizare şi ce e esenţial numai după plata integrală a creanţelor  prevăzute în planul de distribuit, inclusiv a creanţei băncii.

O eventuală recuperare a creanţei apelantei  sub forma încasării  dividendelor ar putea fi posibilă doar ulterior finalizării planului şi a închiderii  proceduri insolvenţei în condiţiile finalizării întregului proiect imobiliar  şi realizării de profit.

Mai mult, apelanta va continua să acorde sprijin financiar debitoarei  chiar pentru realizarea planului şi plata creanţelor  înscrierea  în planului de distribuit, prin acordarea unui nou împrumut de 2.500.000 euro, fiind dovedite astfel şi sursele de finanţare necesare implementări planului, în acest fiind depus  contractul de împrumut.

Jurisprudenţa recentă pronunţată în dosarul nr. xxxx/62/2013/a3 arată că este adevărat că suma deţinută de creditoare urmează să fie convertită în părţi sociale, dar această convertire urmează să se facă după închiderea planului de reorganizare, când creanţele celorlalţi creditori vor fi deja achitate, hotărâre adunării creditorilor fiind legală la momentul votării planului de reorganizare.

Intimata creditoare A. BANK SA  a depus întâmpinare prin care a solicitat respingerea apelului arătând că  măsura de conversie a părţilor sociale este aferentă planului, realizabilă înainte de sfârşitul perioadei  de reorganizare.

Dacă s-ar merge pe teoria creditorului că măsura nu ar fi aferentă planului ci s-ar produce după închiderea procedurii insolvenţei, nu există motiv ca această măsură să fie prevăzută în plan, deci este o măsură aferentă planului.

Dacă s-ar fi dorit stingerea creanţelor creditoarei  în această modalitate după ce s-ar fi închis procedura nu trebuia prinsă în plan.

În susţinerea celor de mai sus este şi art. 3 pct. 20 din Legea nr. 85/2006 unde se prevede expres că reorganizarea este posibilă inclusiv prin majorarea de capital social şi ulterior compensarea creanţei cu părţile sociale.

Astfel operaţiunea  de conversie a creanţelor  în capitalul  social îşi găseşte temeiul în art.210 coroborat cu art. 221 din Legea nr. 31/2001 şi presupune majorarea capitalului prin compensarea unor  creanţe  cu părţi sociale. 

În doctrină s-au conturat două opinii în privinţa  naturii juridice a conversie, o parte o consideră o compensare în condiţiile art.1145 Cod civil care reprezintă o modalitate de stingere a obligaţiilor, alţii o consideră o transformare a creanţelor pe baza novaţiei. Creanţa  apelantei nu a afectată/diminuată. Efectul este că o creanţă recunoscută de debitoare şi creditoare se înlocuieşte cu o altă creanţă care va deveni exigibilă  în condiţiile în care în viitor debitoarea va obţine profit distribuibil asociaţilor. 

Curtea constată apelul nefondat.

În şedinţa adunării creditorilor din 17.06.2016 a fost votat planul de reorganizare întocmit de debitoarea S.C. B. S.R.L, creditorii salariaţi, bugetari şi chirografari votând pentru planul de reorganizare, iar creanţele garantate împotriva acestuia.

Creditorii chirografari C. LLC, E. SP.Z.O.O., E. LLC şi F., care împreună deţin majoritatea în categoria creanţelor chirografare, sunt creditori ce direct sau indirect controlează, sunt controlaţi sau se află sub control comun cu debitoarea, deci ar fi avut dreptul să voteze conform art. 100 alin. 5 din Legea nr. 85/2006 doar dacă planul de reorganizare le acordă mai puţin decât ar primi în cazul falimentului.

Prin plan se prevede ca, după achitarea creanţelor celorlalţi creditori, cuprinse în programul de plăţi, se vor transforma creanţele chirografare ale creditorilor C. LLC, D. SP.Z.O.O., E.  LLC şi F. în părţi sociale la capitalul social al debitoarei.

Creanţa admisă a apelantei de 10.076.554 lei în condiţiile planului de reorganizare se acoperă 100% , iar în faliment 69,30%.

Intimaţii primesc părţi sociale în schimbul creanţelor şi doar la finalul perioadei de reorganizare  în situaţia în care acesta va ajunge la finalul perioadei de reorganizare, după ce toţi ceilalţi creditori  îşi vor primi creanţele.

Operaţiunea de conversie a creanţei în părţi sociale  este o transformare a creanţei prin novaţie, o plată a creanţei, creditoarele primind în locul creanţei părţi sociale.

În speţă s-a încălcat art.100 alin. 5 din Legea nr. 85/2006 potrivit căruia creditorii care, direct sau indirect, controlează, sunt controlaţi sau se află sub control comun cu debitorul, în sensul legislaţiei pieţei de capital, pot participa la şedinţă, dar pot vota cu privire la plan doar în cazul în care acesta le acordă mai puţin decât ar primi în cazul falimentului.”, operaţiunea de conversie fiind o măsură prevăzută în planul de reorganizare, chiar dacă este la finalul planului, după achitarea creanţelor.

Creditorii C. LLC, D. SP.Z.O.O., E.  LLC şi F. nu pot vota cu privire la planul de reorganizare întrucât primesc mai mult în reorganizare decât în faliment.

Creditoarea A. S.A. este creditor garantat, dar şi creditor chirografar.

În categoria creditori chirografari, trebuie înlăturat votul creditorilor C. LLC, D. SP.Z.O.O., E. LLC şi F., rămânând doar creditoarea S.C. K. S.R.L  care nu a votat, L. LLC cu 0,74 % vot pentru, S.C. M. S.R.L. cu 0,02 vot pentru şi creditoarea A. BANK S.A. cu 42 % vot împotrivă, deci în clasa creditorilor chirografari conform art. 100 alin. 4 din Legea nr. 85/2006 votul majoritar este împotriva planului de reorganizare.

Deci în adunarea creditorilor din 17.06.2016 creditorii salariaţi şi bugetari au votat pentru, iar creditorii chirografari şi garantaţi împotrivă, deci planul de reorganizare nu a fost votat, hotărârea adunării creditorilor nefiind legală.

Pentru confirmarea planului cel puţin jumătate plus unu din categorii de creanţe menţionate  în programul de plăţi trebuie să voteze planul.

Faţă de considerentele mai sus arătate, în baza art. 480 alin. 1 din Codul de procedură civilă Curtea va respinge apelul declarat de creditoarea E. LLC şi va păstra sentinţa Tribunalului.