Contestație la executare

Hotărâre 3424/30.10.2019 din 09.07.2020


Document finalizat

Cod ECLI ECLI:RO:JDLUG:

Dosar nr. .../252/2019 Cod operator 2926

ROMÂNIA

JUDECĂTORIA LUGOJ

ÎNCHEIERE CIVILĂ Nr. .../2019

Şedinţa publică din 30 Octombrie 2019

Completul constituit din:

PREŞEDINTE: C. A. A.

Grefier: M. C.

Pe rol fiind judecarea cauzei civile privind pe contestatoarea W. S.A. - în reorganizare judiciară prin administrator judiciar C.I.T.R. FILIALA TIMIŞ S.R.L. (fosta Casa de Insolvenţă Transilvania Filiala Timiş S.P.R.L.) şi pe intimata, având ca obiect contestaţie la executare.

La apelul nominal făcut în şedinţa publică, se prezintă pentru contestatoare av. P. P., lipsă intimata.

Procedura legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă, care a arătat că pricina se află la primul termen, după care:

Având în vedere că actele de executare fiind emise în anul 2019, somaţia şi titlul executoriu, instanţa apreciază că este aplicabilă noua procedură civilă şi, în temeiul art. 131 C.pr.civ., procedând la verificarea competenţei, constată că este competentă general, material şi teritorial să soluţioneze prezenta cauză în temeiul art. 260 alin.4 din Legea nr.207/2015, coroborat cu art.714 alin. 1 și art. 651 alin. 1 C.pr.civ., având în vedere că sediul debitoarei este în M. L., care se află în circumscripţia Judecătoriei Lugoj, această instanţă fiind instanţă de executare.

Av. P. P. solicită încuviinţarea probei cu înscrisurile depuse la dosar.

În temeiul art. 255 alin.1 raportat la art.258 alin.1 C.pr.civ., instanţa încuviinţează proba cu înscrisurile depuse de contestatoare, ca fiind utilă soluţionării cauzei.

Nemaifiind alte cereri, instanţa constată încheiată cercetarea judecătorească şi acordă cuvântul pe fondul cauzei.

Av. P. P. solicită admiterea contestaţiei astfel cum a fost formulată şi anularea executării silite, a somaţiei şi a titlului executoriu.

Av. P. P. solicită a se constata aplicabilitatea art. 36 din Legea nr. 85/2006, având în vedere data deschiderii procedurii de insolvenţă, ca fiind 13.09.2012.

Av. P. P. arată că solicită cheltuieli de judecată pe cale separată.

Instanţa reţine cauza în pronunţare.

INSTANŢA,

Deliberând asupra cauzei civile de față, constată următoarele:

Prin cererea de chemare în judecată înregistrată pe rolul acestei instanțe la data de 09.10.2019, sub nr. ..../252/2019, contestatoarea W. S.A. – în reorganizare judiciară, în contradictoriu cu intimata A.J.F.P. T., a formulat contestație la executare împotriva executării silite pornite de intimată în dosarul de executare nr. ......, împotriva Somației nr. ....../25.09.2019, precum și împotriva Titlului executoriu nr. ....../25.09.2019, solicitând admiterea contestaţiei, anularea executării silite, a somaţiei, a titlului executoriu şi suspendarea executării silite până la soluționarea contestației la executare, cu cheltuieli de judecată.

În motivare, contestatoarea a arătat că, la data de 25.09.2019, a fost emisă Somaţia nr. ....../25.09.2019 şi Titlul executoriu nr. ....../25.09.2019, suma pentru care s-a demarat executarea silită fiind de 707.799 lei.

Executare silită este nelegală întrucât faţă de societate s-a deschis procedura generală a insolvenţei prin Hotărârea intermediară nr. ....../13.09.2012 pronunţată în dosar nr. ....../30/2012 de pe rolul Tribunalului Timiş, în prezent societatea aflându-se în reorganizare judiciară. Contestatoarea a arătat că următorul termen de judecată fixat este la data de 17.10.2019.

Data deschiderii procedurii este relevantă în cauză, 13.09.2012, întrucât stabileşte legea aplicabilă procedurii de insolvenţă/reorganizării, și anume Legea nr. 85/2006. Deşi între timp, legea a fost abrogată de Legea nr. 85/2014, procesele începute înainte de intrarea în vigoare a noii legi rămân supuse legii aplicabile anterior acestei date.

Contestatoarea a invocat dispozițiile art. 36 din Legea nr. 85/2006, astfel, de la data deschiderii procedurii se suspendă de drept toate acţiunile judiciare, extrajudiciare sau măsurile de executare silită pentru realizarea creanţelor asupra debitorului sau bunurilor sale, cu excepţia acţiunilor exercitate în cadrul unui proces penal. Dispoziţia, una imperativă, de ordine publică, are drept scop concentrarea tuturor litigiilor având ca obiect averea debitoarei în competenţa exclusivă a judecătorului sindic desemnat în procedura insolvenţei în conformitate cu art. 6 din aceeaşi lege.

Este evident că după momentul deschiderii procedurii insolvenţei, nu pot fi promovate acţiuni judiciare, extrajudiciare sau măsuri de executare silită pentru realizarea creanţelor asupra debitorului sau bunurilor sale. Legiuitorul nu distinge între creditor persoană fizică sau juridică, între creditor particular sau organ fiscal/autoritate publică. Niciun creditor nu poate să iniţieze acţiuni judiciare, extrajudiciare sau măsuri de executare silită pentru realizarea creanţelor asupra debitorului sau bunurilor sale după deschiderea procedurii insolvenţei.

În legătură cu cererea de suspendare a executării silite, a arătat că sunt îndeplinite condițiile prevăzute de art. 719 alin. (1) C.pr.civ.

În drept, contestatoarea a invocat prevederile art. 260 şi art. 261 C.pr.fisc. și art. 719 C.pr.civ.

În dovedire, contestatoarea a depus înscrisuri (f. 13-50).

Cererea este scutită de la plata taxei judiciare de timbru, conform art. 77 din Legea nr. 85/2006.

Intimata nu a depus întâmpinare.

În cadrul cercetării judecătoreşti, instanţa a administrat proba cu înscrisuri.

Analizând întreg materialul probatoriu administrat în cauză, instanța reține următoarele:

Prin Încheierea nr. ...... pronunțată în data de 13.09.2012 de Tribunalul Timiș în dosarul nr. ....../30/2012 a fost admisă cererea formulată de contestatoarea S.C. W. S.A. și a fost dispusă, în temeiul art. 33 alin. 6 din Legea nr. 85/2006, deschiderea procedurii generale a insolvenței împotriva societății (f. 26).

La data de 25.09.2019 au fost emise, în dosarul de executare nr. ...... al ANAF -DGRFP Timișoara -AJFP Timiș, Somația nr. ...... și Titlul executoriu nr. ......, în vederea recuperării sumei de 707.799 lei (f. 13-14).

Potrivit art. 260 alin. 1 C.pr.fisc., persoanele interesate pot face contestaţie împotriva oricărui act de executare efectuat cu încălcarea prevederilor Codului de procedură fiscală de către organele de executare silită, precum şi în cazul în care aceste organe refuză să îndeplinească un act de executare în condiţiile legii.

Astfel cum a subliniat și contestatoarea în cuprinsul contestației la executare, instanţa constată că legea care guvernează procedura insolvenței cu privire la societatea W. S.A. este Legea nr. 85/2006, întrucât art. 343 din Legea nr. 85/2014 prevede că „procesele începute înainte de intrarea în vigoare a prezentei legi rămân supuse legii aplicabile anterior acestei date”. Prin urmare, întrucât procesul desfășurat în cadrul dosarului nr. ....../30/2012 a fost început înainte de intrarea în vigoare a Legii nr. 85/2014, întreaga procedură a insolvenței este supusă Legii nr. 85/2006, lege aplicabilă până la intrarea în vigoare a Legii nr. 85/2014.

Conform art. 36 din Legea nr. 85/2006, de la data deschiderii procedurii insolvenței se suspendă de drept toate acţiunile judiciare, extrajudiciare sau măsurile de executare silită pentru realizarea creanţelor asupra debitorului sau bunurilor sale, cu excepţia acţiunilor exercitate în cadrul unui proces penal.

Prin urmare, începând cu data de 13.09.2012 au fost suspendate de drept acţiunile judiciare, extrajudiciare și măsurile de executare silită pentru realizarea creanţelor asupra societății W. S.A., nefiind posibilă nici demararea unor noi acțiuni de acest gen. Având în vedere faptul că inclusiv măsurile de executare silită au fost suspendate de drept prin deschiderea procedurii insolvenței, emiterea Somaţiei nr. ....../25.09.2019 şi a Titlului executoriu nr. ....../25.09.2019 în dosarul de executare nr. ...... al ANAF-DGRFP Timișoara - AJFP Timiș este nelegală, astfel cum în mod întemeiat a susținut contestatoarea.

Prin raportare la considerentele expuse anterior, instanța constată că cererea contestatoarei este întemeiată, motiv pentru care o va admite și va anula somația și titlul executoriu contestate, precum și toate actele de executare emise în vederea recuperării sumei de 707.799 lei în dosarul de executare nr. ...... al AJFP Timiș.

În ceea ce priveşte capătul de cerere având ca obiect suspendarea executării silite, instanţa urmează să îl respingă ca rămas fără obiect, reţinând că, potrivit art. 719 alin. 1 C.pr.civ., suspendarea executării silite se poate dispune până la soluţionarea contestaţiei la executare, iar prin prezenta hotărâre a fost soluţionată contestaţia la executare formulată.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII,

HOTĂRĂŞTE:

Admite contestația la executare formulată de contestatoarea W. S.A. - în reorganizare judiciară, CIF ...., J..../1991, cu sediul în ..... jud. Timiș, și cu sediul procedural ales în ......., jud. Timiș, la S.C.A. ....., prin administrator judiciar CITR FILIALA TIMIŞ S.R.L. (fosta C. de I. T. Filiala Timiş S.P.R.L.), având CIF ....., înmatriculată la Registrul Formelor de Organizare al U.N.P.I.R. sub nr. ..../03.06.2009, cu sediul în ...... jud. Timiș, în contradictoriu cu intimata A.J.F.P. T., cu sediul în......, jud. Timiș.

Anulează Somația nr. ....../25.09.2019 și Titlul executoriu nr. ....../25.09.2019, precum și toate actele de executare emise în vederea recuperării sumei de 707.799 lei în dosarul de executare nr. ...... al AJFP Timiș.

Executorie.

Respinge cererea de suspendare a executării silite ca rămasă fără obiect.

Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare, cererea de apel urmând a se depune la Judecătoria Lugoj.

Pronunţată azi, 30.10.2019, prin punerea soluției la dispoziția părților prin mijlocirea grefei instanței.

PREŞEDINTE,  GREFIER,

C. A. A.  C. M.

Ex. 5/01.11.2019

Red. C.A.A./Tehnored. C.M.