Contestaţie la executare

Sentinţă civilă 2150 din 23.10.2019


Deliberând, asupra contestaţiei la executare formulată de contestatorul V.G.S., instanţa constată următoarele:

Prin contestaţia la executare înregistrată pe rolul acestei instanţe sub nr..., contestatorul V.G.S.,  a contestat, în contradictoriu cu intimata D.I. , măsura popririi din data de 25.02.2019 dispusă în dosarul de executare nr. ...al BEJ ... prin care a solicitat anularea ca nelegală a adresei de poprire.

În motivarea contestaţiei, contestatorul a arătat că, titlul executoriu în baza căruia a fost demarată executarea silită îl constituie convenţia de credit nr....

A mai precizat contestatorul că, nu a avut cunoştinţă despre cesiunea de creanţă intervenită între Bancă şi intimată,  nefiind notificat în acest sens.

Contestatorul a invocat şi excepţia calităţii de reprezentant al intimateie în raport de dispoziţiile art. 84 alin. 1 C:pr.civ.

De asemenea, conteatatorul a precizat că, în opinia sa, se impune lămurirea creanţei cesionate, motiv pentru care a solicitat să se pună în vedere cedentului dar şi cesionarului să depună la dosarul cauzei dovada achitării de către cesionar a preţului cesiunii, respectiv indicarea cuantumului acestuia, precum şi contractul de cesiune.

În opinia contestatorului, creanţa ce se execută, nu are un caracter cert, lichid şi exigibil, suma de ... Euro, nu rezultă în niciun caz din titlul executoriu pe baza căruia s-a formulat cererea de executare silită, şi nici ulterior, contractele de cesiune de creanţă.

În drept, contestatorul a invocat dispoziţiile art. 712 alin. 2, 258 alin. 1 rap. la art. 292 C.pr.civ.

În dovedirea contestaţiei, contestatorul a depus la dosarul cauzei înscrisuri.

Deşi legal citată, intimata nu a formulat întâmpinare şi nu a invocat excepţii.

Instanţa a dispus ataşarea dosarului de executare nr. ...al BEJ ...

Analizând contestaţia la executare, în raport de actele şi lucrările dosarului, precum şi de dispoziţiile legale incidente în cauză, instanţa constată următoarele:

La data de .... între contestatorul V.G..S. şi ...., a intervenit  Contractul de împrumut pentru nevoi personale nr. ...., termenul de restituire stabilit de părţi fiind .. de luni.

Conform înscrisurilor depuse la dosar, urmare a nerespectării obligaţiilor contractuale asumate de contestator, la data de  ....., între ...  BANK şi ... a intervenit cesiunea de creanţă, operaţiune ce a fost notificată contestatorului  la data de 07.05.2013 (fila 24, 25 dosar).

Conform „procurii de executare” (fila 46 dosar), creditoarea...., a autorizat societatea ....., să realizeze pentru şi în numele său următoarele operaţiuni în legătură cu lista de creanţe ataşată :

-să contacteze debitorii clientului şi să-i informeze despre datoriile pe are le au, să-i avertizeze că dacă nu plătesc, societatea va iniţia procedurile de executare, în calitatea sa de mandatar;

-să realizeze toate formalităţile prevăzute de legislaţia în vigoare, în scopul recuperării creanţelor prin procedurile de executare;

-să contecteze orice furnizor public şi privat de servicii, de exemplu Executorii Judecătoreşti, evaluatori sau Agenţiile imobiliare şi să iniţieze  sau să încheie contracte de executare a furnizorilor de servicii, pentru şi în numele Clientului;

-să desfăşoare toate acţiunile de capitalizare a imobilizărilor de vânzare prin intermediul executării;

-să administreze conturile de încasare a datoriilor în care se încasează creanţele şi sumele asociate creanţelor Clientului şi să furnizeze servicii de administrare a lichidităţilor aferente necesare pentru toate activităţile de executare;

-să acţioneze în numele Clientului prin toate mijloacele legale pentru recuperarea creanţelor  Clientului prin executare, să întocmească toate actele necesare pentru procedurile de executare, să accepte toate documentele trimise, să înainteze orice cerere autorităţilor competente, să participe la reconcilierile cu clienţii Clientului şi să acorde reeşalonări şi prelungiri ale datoriilor; să confirme cererile trimise; să renunţe la cereri de despăgubire, să trimită cereri de compensare, contestaţii sau declaraţii în care prezintă faptele şi să renunţe la acestea.

La data de ..... intimata .... a formulat cererea de executare silită împotriva contestatorului  în temeiul titlului executoriu reprezentat de ...., pentru suma de ... Euro cerere înregistrată  sub nr. ... pe rolul .....

Prin cererea depusă de intimată prin .... la data de ..... la executorul judecătoresc (fila 198 dosar), s-a indicat cuantumul debitului de ..... Euro + .... ron, debit calculat la data de 24.05.2018.

La data de 27.09.2013 (fila 60 dosar), s-a comunicat contestatorului somaţia emisă la data de 25.09.2013 prin ca se punea în vedere acestuia achitarea sumei de  ..... EURO (la cursul BNR din ziua plăţii) şi .... lei, sume ce reprezintă creanţa şi cheltuielile de executare  conform încheierii de stabilire a cheltuielilor de executare.

Executorul judecătoresc, la data de ......  a dispus înfiinţarea popririi asupra disponibilităţilor, lichidităţilor pe care le deţine la terţul poprit până la concurenţa sumei de ... EURO (la cursul BNR din ziua plăţii) şi ... lei, reprezentând creanţa şi cheltuielile de executare .

La data de 31.03.2016 executorul a emis o nouă somaţie prin care s-a adus la cunoştinţa contestatorului obligaţia de plată a sumei .....EURO şi .... lei reprezentând creanţă şi cheltuieli de executare.

La data de 25.01.2017 (fila 107 dosar), intimata a comunicat executorului judecătoresc cuantumul debitului rămas de executat, respectiv .... EURO, la care se adaugă suma de ... lei, reprezentând cheltuieli de executare avansate.

Pe parcursul executării silite, au fost distribuite sumele recuperate pe calea executării silite a debitorului, iar la data de .... a fost emisă dispoziţia de înfiinţare a popririi asupra sumelor datorate debitorului contestator pentru suma de .... Euro (la cursul BNR din ziua plăţii) şi ...  lei, ce reprezintă creanţă şi cheltuieli de executare.

Conform recipiselor de consemnare, a fost recuperată de la contestator suma de ....  lei, după cum urmează: ...... şi .....

Din verificarea dosarului de executare nr. .... al BEJ ...., rezultă că, la data de ...... contestatorul a fost notificat PRIN SCRISOARE RECOMANDATĂ CU CONFIRMARE DE PRIMIRE (f. 25 şi 234 dosar), cu privire la declararea scadenţei anticipate a creditului şi cesionarea contractului de împrumut către  ...., iar faptul că nu a fost ridicată corespondenţa de către contestator nu este imputabil creditoarei, aceasta îndeplinindu-şi obligaţiile legale ce-i reveneau.

În drept, potrivit art. 712 alin 1 C. Pr. Civ., “Împotriva executării silite, a încheierilor date de executorul judecătoresc, precum şi împotriva oricărui act de executare se poate face contestaţie de către cei interesaţi sau vătămaţi prin executare.”

Potrivit art. 102 alin. 1 din Legea 71/2011 „contractul este supus dispoziţiilor legii în vigoare la data când a fost încheiat în tot ceea ce priveşte încheierea, interpretarea, efectele, executarea şi încetarea sa”.

Conform dispoziţiilor art. 6 alin. 4 din Noul Cod Civil, „prescripţiile, decăderile şi uzucapiunile începute şi neîmplinite la data intrării în vigoare a legii noi sunt în întregime supuse dispoziţiilor legale care le-au instituit.”.

Referitor la caracterul cert şi lichid al creanţei pretinse de intimată împotriva contestatorului, instanţa reţine că diferenţa dintre suma rămasă de executat după recuperarea parţială, prin poprire a unei părţi din creanţă (.... lei, după cum urmează: .....  şi ....) şi suma menţionată în adresa de înfiinţare a popririi din data de .... (fila 206 – în valoare de .... Euro (la cursul BNR din ziua plăţii) şi  ....lei, ce reprezintă creanţă şi cheltuieli de executare) se datorează,  diferenţelor de curs valutar Leu- Euro de la cele două momente la care a fost calculată valoarea creanţei (creditul fiind acordat în Euro).

În plus, simpla invocare a lipsei caracterului cert şi lichid al creanţei nu este suficientă pentru a atrage sancţiunea nulităţii actelor de executare contestate, atâta vreme cât contestatorul nu a produs dovezi certe din care să reiasă că suma înscrisă în adresa de înfiinţare a popririi menionaţă anterior este mai mare decât cea datorată, deşi sarcina probei îi incumbă, potrivit art. 249 C.pr.civ.

De asemenea, în ceea ce priveşte critica contestatorului referitoare la faptul că „intimata nu are o creanţă cert, lichidă şi exigibilă împotriva sa potrivit art. 663 C.pr.civ” instanţa constată următoarele:

Potrivit art. 663 alin. 1 C.pr.civ. „Executarea silita nu se poate face decat daca creanta este certa, lichida si exigibila” iar alin 2 C.proc.civ., stabileşte” creanţa este certă când existenţa ei neîndoielnică rezultă din însuşi titlul executoriu,.

O creanţă este lichidă, potrivit art. 662 alin 3 C.proc.civ., atunci când obiectul ei este determinat sau când titlul executoriu conţine elementele care permit stabilirea lui.

Creanţa a devenit exigibilă odată cu împlinirea termenului de plată, data scadenţei fiind conform contractului încheiat de părţi – ...  (pct. III  din contract – fila 20 dosar).

În consecinţă, pentru toate considerentele de fapt şi de drept mai sus enunţate, instanţa în baza art. 712 C.pr.civ. va respinge contestaţia la executare formulată de contestatorul V.G..S., ca neîntemeiată.

In baza art. 453 c.pr.civ., intrucat partea care pierde procesul poate fi obligata la plata cheltuielilor de judecata numai de cererea partii adverse, instanta va lua act că intimata nu solicită cheltuieli de judecată

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRÂŞTE

Respinge contestaţia la executare formulată de contestatorul V.G.S., , ca neîntemeiată.

Ia act că intimata nu solicită cheltuieli de judecată.

Cu drept de apel in 10 zile de la comunicare, ce urmează a fi depus la judecătoria Ploieşti.

Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei, conform art. 396 alin. 2 C.pr.civ. azi, 23.10.2019.