Executare creanţe fiscale - contestaţie la executare. Motive, apărări de fond ale contestatorului

Decizie 1307/A din 23.10.2015


În ipoteza în care titlul executoriu care a stat la baza declanşării procedurii executării silite împotriva contestatorului a fost emis în temeiul actului constatator întocmit de Casa de Asigurări de Sănătate Maramureş privind sumele reprezentând accesorii la contribuţiile de asigurări sociale de sănătate, aşadar pe baza unui act administrativ fiscal, iar debitorul nu a urmat procedura specială pentru contestarea actelor administrativ fiscale pe calea contenciosului administrativ, prevăzută şi de dispoziţiile articolelor 205-218 Cod procedură fiscală, acestea fiind valabile, titlul executoriu emis în baza unor titluri de creanţă constând în acte administrativ fiscale necontestate în condiţiile legii, este de asemenea valabil şi justifică executarea silită pornită împotriva contestatorului.

Faţă de prevederile art. 172 alin. 3 din OG nr.92/2003, potrivit cărora „Contestaţia poate fi făcută şi împotriva titlului executoriu în temeiul căruia a fost pornită executarea, în cazul în care acest titlu nu este o hotărâre dată de o instanţă judecătorească sau de alt organ jurisdicţional şi dacă pentru contestarea lui nu există o altă procedură prevăzută de lege.”, apărările de fond ale contestatorului referitoare la faptul că nu datorează vreo contribuție de asigurări sociale de sănătate şi nici accesorii aferente, nu pot fi primite, întrucât există o altă procedură prevăzută de lege pentru contestarea titlului, respectiv procedura prevăzută de art.205-218 din OG nr.92/2003, procedură neurmată de contestator.

(Decizia civilă  Nr. 1307/A din 23 Octombrie 2015 – Dosar nr. 501/182/2014 , Secţia a II-a Civilă, de contencios administrativ si fiscal)

Deliberând asupra apelului, tribunalul a constatat următoarele:

Prin Sentinţa civilă nr. 852 din 20.05.2014, Judecătoria Vişeu de Sus a admis contestaţia la executare formulată de contestatorul I T, rezident în republica Irlanda 4 Kenmare HSE NTH GT Georges Dublin, cu domiciliul procesual ales  la Cabinet  Avocat D F, în localitatea Cluj Napoca, Calea Dorobanţilor, nr. 113, sc. 1, ap. 1 parter, jud. Cluj, în contradictoriu cu intimata  Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice - Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice cu sediul în  Baia Mare, strada Aleea Serelor, nr. 2/A, jud. Maramureş - Serviciul Fiscal Orăşenesc Vişeu de Sus, cu sediul în Vişeu de Sus, strada 22 Decembrie nr.15, jud. Maramureş şi in consecinţă a dispus anularea actelor de executare (titluri executorii şi somaţii) întocmite  in dosar de executare nr. 652598/24/40/6/2014/244060022566505, nr. 244060028528921 din 12.02.2014 si respectiv nr. 652595/2009, nr. 24406628824257/11.03.2014 şi nr. 244060018888151 din 11.03.2014 şi încetarea însăşi a executării silite.

Pentru a pronunţa această hotărâre, instanţa a reţinut că, contestatorul I T este rezident in Irlanda cu drept de muncă şi are calitatea de asigurat în tara de reşedinţă. Acesta nu figurează pe lista de pacienţi ai vreunui medic de familie, ales in baza Legii 95/2006, respectiv în programul  SIUI unic pe ţară al CNAS.

În perioada 2007-31.10.2012 a realizat venituri din închirierea unui apartament deţinut în Cluj Napoca pe care le-a declarat fiscal şi pentru care a achitat impozitul datorat.

Pe baza protocolului încheiat intre CNAS şi ANAF la 30.10.2007, această ultimă instituţie a comunicat primeia veniturile declarate de contestator.

Casa de Asigurări de Sănătate  Maramureş a emis Decizia de impunere din oficiu nr. 2216/17835/30.03.2013 privind obligaţiile de plată datorate Fondului Naţional Unic de Asigurări de Sănătate  şi Decizia de impunere referitoare  la plata accesoriilor nr. 2217/17835/30.03.2013.

Somaţia din 12.02.2014 face referire la suma de 853 lei(fila 9).

Prin Deciziile de calcul accesorii din 31.10.2013 s-a stabilit obligaţia de plată a sumei de 2304 lei pe care a înţeles să le conteste întrucât titlul executoriu se referă la acelaşi debit principal la care s-au calculat accesorii anuale(filele 47-50).

Potrivit art. 51 din OUG 88/2013 de modificare printre altele şi a Legii 571/2003 privind Codul Fiscal, veniturile realizate din cedarea folosinţei bunurilor sunt luate ca bază de calcul pentru contribuţia socială de sănătate doar începând cu 1 ianuarie 2014.

În consecinţă, contestatorul nu a datorat  retroactiv pe perioada 2008-2011  această  contribuţie şi nici accesoriile (dobânzi şi penalităţi).

În acest sens i-a comunicat şi Casa de Asigurări de Sănătate Maramureş cu adresa nr.  6572/12.11.2013(fila 10).

Se impune anularea tuturor actelor de executare silită şi încetarea însăşi a executării silite.

Într-o altă ordine de idei, cererea de intervenţie accesorie  formulată de intimată, este inadmisibilă, disp. art. 63 C.pr.civ. , nepermiţându-i să introducă un terţ pentru a-i susţine propriile interese.

Întrucât la primul termen de judecată, cauza s-a soluţionat, nu au mai fost incidente disp. art. 64 C.pr.civ., privind admisibilitatea în principiu a acestei cereri.

Fără cheltuieli de judecată nefiind solicitate.

Împotriva sentinţei a declarat apel intimata Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Cluj-Napoca, prin Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Maramureş, solicitând admiterea apelului, schimbarea sentinţei apelate şi pe cale de consecinţă respingerea contestaţiei la executare formulată de contestator, precum şi menţinerea Titlului executoriu nr. 244060018628573/12.02.2014 şi a Somaţiei nr. 24/40/6/2014/ 244060022566505/12.02.2014 în dosarul de executare nr. 652598/24/40/6/2014/244060022566505, emise de Serviciul Fiscal Vişeu de Sus, ca legale şi temeinice, precum şi respingerea cererii contestatorului privind cheltuielile de judecată solicitate.

Apelanta a arătat că, pe fond, contestaţia este netemeinică şi a considerat că prezenta contestaţie s-a făcut cu rea credinţă, dorindu-se numai să întârzie executarea însăşi, întrucât titlul executoriu atacat conţine toate elementele prevăzute de art. 141 al. (4) si art. 43 din O.G. Nr.92/3003 privind Codul de Procedura Fiscala. 

De asemenea, actele a căror anulare se cere, sunt acte administrativ fiscale potrivit Codului de Procedura Fiscala, conform O.G. Nr.92/2003, care prevede la art.41: Noţiunea de act administrativ fiscal - În înţelesul prezentului cod, actul administrativ fiscal este actul emis de organul fiscal competent în aplicarea legislaţiei privind stabilirea, modificarea sau stingerea drepturilor şi obligaţiilor fiscale.

Deci, este fără putinţă de tăgada faptul ca actele juridice atacate ale căror anulare se cere sunt acte administrative si fiscale.

Actele de executare silita respectiv Titlul executoriu si Somaţia au fost comunicate prin posta contestatarului/debitor. Aserţiunile acestuia precum ca aceste acte emise in cursul executării silite nu au fost comunicate sunt nefondate si netemeinice, Titlul executoriu şi Somaţia fiind emise în temeiul: Deciziei de impunere din oficiu nr. 2216/17835/30.03.2013 emisă de Casa de Asigurări de Sănătate Maramureş şi Deciziei de impunere referitoare la plata accesoriilor nr. 2217/17835/30.03.2013.

Obligaţiile de plata datorate Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate se stabilesc din oficiu, astfel: date privind natura veniturilor realizate, pentru care se calculează contribuţia de asigurări sociale de sănătate: venituri din activităţi independente desfăşurate cu convenţie/contract civil.

Toate Deciziile de impunere au fost comunicate contestatorului.

În drept au fost invocate prevederile O.G. nr.92/2003, Legea nr.571/2003, Legea nr.95/2006, Ordinul Preşedintelui CNAS nr. 617/2007, Ordinul Preşedintelui CNAS nr. 265/408/2010.

Examinând apelul, tribunalul a reţinut următoarele:

Obiectul contestaţiei la executare îl constituie, astfel cum rezultă din cuprinsul cererii de chemare în judecată, executarea silită din cadrul dosarului de executare nr. 652598/24/40/6/2014/244060022566505 al Serviciului Fiscal Vişeu de Sus, respectiv Titlul executoriu nr. 244060018628573/12.02.2014 şi Somaţia nr. 24/40/6/2014/ 244060022566505/12.02.2014 .

Astfel, prin Titlul executoriu nr. 244060018628573 din 12.02.2014, emis în dosarul execuțional menţionat, contestatorul a fost obligat la plata sumei de 853 lei reprezentând accesorii la contribuțiile de asigurări sociale de sănătate datorate de persoane care realizează venituri din activități independente.

Potrivit art. V alin.1şi 2  din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 125/2011, „(1) Începând cu data de 1 iulie 2012, competenţa de administrare a contribuţiilor sociale obligatorii datorate de persoanele fizice prevăzute la cap. II şi III din titlul IX^2 al Codului fiscal revine Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală. (2) Competenţa de administrare a contribuţiilor sociale datorate de persoanele fizice prevăzute la alin. (1) pentru veniturile aferente perioadelor fiscale anterioare datei de 1 ianuarie 2012, precum şi perioadei 1 ianuarie - 30 iunie 2012 cu titlu de contribuţii sociale aferente anului 2012 şi, totodată, pentru soluţionarea contestaţiilor împotriva actelor administrative prin care s-a făcut stabilirea revine caselor de asigurări sociale, potrivit legislaţiei specifice aplicabile fiecărei perioade.”, iar conform alin.4 al aceluiaşi articol:”  (4) Începând cu data de 1 iulie 2012, casele de asigurări sociale predau organelor fiscale din subordinea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, în vederea colectării, creanţele reprezentând contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice prevăzute la cap. II şi III din titlul IX^2 al Codului fiscal, stabilite şi neachitate până la data de 30 iunie 2012….”

În speţă, prin Decizia de impunere din oficiu nr. 2216/17835/31.03.2013 si decizia referitoare la obligaţiile accesorii nr. 2217/17835/1/30.03.2013, comunicate reclamantului prin poştă cu confirmare de primire la data de 04.04.2013 (f.31-32 dosar apel), emise urmare a nedepunerii declaraţiei privind plata contribuţiei la FNUASS, Casa de Asigurări de Sănătate Maramureş  a stabilit în sarcina reclamantului obligaţii fiscale cu titlu cu contribuţii de asigurări sociale de sănătate pentru anii fiscali 2008-2011 în cuantum de 1075 lei şi accesorii  aferente (majorări, dobânzi, penalităţi) în suma totala de 853lei.

Executarea silită a fost demarată în baza Titlului executoriu nr. 244060018628573/12.02.2014  menţionat mai sus doar pentru creanţa totală de 853 lei, reprezentând accesorii la contribuţiile de asigurări sociale de sănătate, aspect ce rezultă din cuprinsul titlului în conţinutul căruia se indică şi documentul prin care s-a evidenţiat suma de plată, respectiv Decizia de impunere din oficiu nr. 17835 emisă de Casa de Asigurări de Sănătate Maramureş, depusă la dosar, în apel.

Conform art. 141 alin.10 din OG nr.92/2003, „Instituţiile publice finanţate total sau parţial de la bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele fondurilor speciale, după caz, care nu au organe de executare silită proprii, transmit titlurile executorii privind venituri ale bugetului general consolidat, spre executare silită, organelor fiscale din subordinea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală. Sumele astfel realizate se fac venit la bugetul din care sunt finanţate instituţiile publice.”

În speţă, Casa de Asigurări de Sănătate Maramureş a trimis intimatei Decizia de impunere din oficiu referitoare la obligaţiile accesorii prin care s-a stabilit debitul imputat contestatorului cu titlu de accesorii  aferente(majorări, dobânzi, penalităţi) contribuţiei de asigurări sociale de sănătate, în vederea executării silite.

Tribunalul  a reţinut că, potrivit art. 141 alin. 1 şi  2 Cod procedură fiscală: “Executarea silită a creanţelor fiscale se efectuează în temeiul unui titlu executoriu emis potrivit prevederilor prezentului cod de către organul de executare competent în a cărui rază teritorială îşi are domiciliul fiscal debitorul sau al unui înscris care, potrivit legii, constituie titlu executoriu… Titlul de creanţă devine titlu executoriu la data la care creanţa fiscală este scadentă prin expirarea termenului de plată prevăzut de lege sau stabilit de organul competent ori în alt mod prevăzut de lege.”

Potrivit art. 111 Cod procedură fiscală: „(1) Creanţele fiscale sunt scadente la expirarea termenelor prevăzute de Codul fiscal sau de alte legi care le reglementează.

(2) Pentru diferenţele de obligaţii fiscale principale şi pentru obligaţiile fiscale accesorii, stabilite potrivit legii, termenul de plată se stabileşte în funcţie de data comunicării acestora, astfel:

a) dacă data comunicării este cuprinsă în intervalul 1 - 15 din lună, termenul de plată este până la data de 5 a lunii următoare;

b) dacă data comunicării este cuprinsă în intervalul 16 - 31 din lună, termenul de plată este până la data de 20 a lunii următoare.”

Art. 45 din OG nr. 92/2003 prevede că actul administrativ fiscal produce efecte din momentul în care este comunicat contribuabilului sau la o dată ulterioară menţionată în actul administrativ comunicat, potrivit legii

Ca atare, instanţa fiind datoare a verifica existenţa unui titlu executoriu în baza căruia a fost pornită executarea silită, constată că actul administrativ -  decizia referitoare la obligaţiile accesorii nr. 2217/17835/1/30.03.2013, a devenit scadentă, fiind comunicată contestatorului.

Astfel, în ipoteza în care titlul executoriu care a stat la baza declanşării procedurii executării silite împotriva contestatorului a fost emis în temeiul actului constatator întocmit de Casa de Asigurări de Sănătate Maramureş privind sumele reprezentând accesorii la contribuţiile de asigurări sociale de sănătate, aşadar pe baza unui act administrativ fiscal, iar debitorul nu a urmat procedura specială pentru contestarea actelor administrativ fiscale pe calea contenciosului administrativ, prevăzută şi de dispoziţiile articolelor 205-218 Cod procedură fiscală, acestea fiind valabile, titlul executoriu emis în baza unor titluri de creanţă constând în acte administrativ fiscale necontestate în condiţiile legii, este de asemenea valabil şi justifică executarea silită pornită împotriva contestatorului.

Faţă de prevederile art. 172 alin. 3 din OG nr.92/2003, potrivit cărora „Contestaţia poate fi făcută şi împotriva titlului executoriu în temeiul căruia a fost pornită executarea, în cazul în care acest titlu nu este o hotărâre dată de o instanţă judecătorească sau de alt organ jurisdicţional şi dacă pentru contestarea lui nu există o altă procedură prevăzută de lege.”, apărările de fond ale contestatorului referitoare la faptul că nu datorează vreo contribuție de asigurări sociale de sănătate şi nici accesorii aferente, nu pot fi primite, întrucât există o altă procedură prevăzută de lege pentru contestarea titlului, respectiv procedura prevăzută de art.205-218 din OG nr.92/2003, procedură neurmată de contestator.

Aşadar, contrar celor reţinute de prima instanţă, în mod corect şi legal, conform art. 141 din OG nr.92/2003, în temeiul  acestui  titlu  de creanţă (decizia referitoare la obligaţiile accesorii nr. 2217/17835/1/30.03.2013), pentru începerea executării silite  a creanţei,  a fost  emis  de către intimată în dosar ex. 652598,  Titlul executoriu nr. 244060018628573/12.02.2014 pentru suma de 853 lei şi Somaţia aferentă din 12.02.2014.

Apoi, Tribunalul a reţinut faptul că prima instanţă a dispus şi asupra actelor de executare emise în alte dosare execuţionale, făcând în dispozitiv o confuzie între nr. dosarului de executare , nr. somaţiei şi nr. titlului executoriu contestate în speţă.

Astfel, Judecătoria,  ignorând obiectul cererii s-a pronunţat şi asupra a ceea ce nu s-a cerut, respectiv a dispus „anularea actelor de executare (titluri executorii şi somaţii) întocmite  în dosar de executare  nr. 652595/2009, nr. 24406628824257/11.03.2014 şi nr. 244060018888151 din 11.03.2014 şi încetarea însăşi a executării silite, fiind încălcat principiul disponibilităţii părţilor.

Pentru considerentele mai sus expuse, în temeiul art. 480 alin.2 cod procedură civilă, tribunalul a admis apelul declarat de Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Cluj Napoca prin Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Maramureş şi a schimbat sentinţa civilă apelată,  în sensul că a respins contestaţia la executare.