Contestatie la executare

Sentinţă civilă 2233 din 21.07.2011


R O M Â N I A

JUDECATORIA ONESTI

Dosar nr. 1866/270/2011

Înreg la 24.03.2011 contestatie la executare

SENTINTA CIVILA nr. 2233

Sedinta publica din 21.07.2011

Instanta constituita din:

Presedinte – …….

Grefier – ……

Pe rol se afla judecarea cauzei civile privind pe contestatoarea ……. în contradictoriu cu intimata ….., având ca obiect contestatie la executare - suspendare executare.

La apelul nominal facut în sedinta publica se prezinta consilierul juridic …. pentru intimata lipsa fiind aparatorul ales al contatoarei avocat ….

Procedura legal îndeplinita.

S-a facut referatul cauzei de catre grefier dupa care,

Instanta fata de lipsa avocatului …. lasa cauza la a doua strigare.

La a doua strigare facuta în sedinta publica se prezinta consilierul juridic … pentru intimata lipsa fiind aparatorul ales al contatoarei avocat ….

Nemaifiind alte cereri de formulat si exceptii de invocat instanta acorda cuvântul pe fondul cauzei.

Consilierul juridic …. arata ca contestatoarea a formulat initial aceasta contestatie în calitate de tert poprit. Învedereaza instantei ca compensarea nu este posibila si pentru ca creantele au natura juridica diferita si ca contestatia nu este motivata nici în fapt si nici în drept. Solicita respingerea actiunii.

S-au declarat dezbaterile închise.

INSTANTA

Deliberând asupra cauzei civile de fata,

Constata ca prin actiunea înregistrata sub nr.1866/270/2011 contestatoarea ….. a chemat în judecata pe intimata …… solicitând anularea formelor de executare silita în dosar nr. 49672/30.11.2010 al intimatei.

S-a mai solicitat si suspendarea executarii silite în dosarul de exe4cutare nr. 49672 din 30.11.2010.

În motivarea actiunii, legal timbrate cu 194 lei si 0,3 lei timbru judiciar,  s-a aratat ca intimata a înfiintat poprire pe sumele datorate în temeiul unor titluri executorii emise de intimata dar ca între parti exista creante reciproce. S-a invocat compensatia legala în conditiile OUG 88/2010.

Intimata a formulat întâmpinare aratând ca nu este posibila compensarea creantelor, ele trebuind sa fie administrate de aceeasi autoritate publica.

În cauza s-au administrat probe cu acte, instanta retinând urmatoarea situatie de fapt:

Contestatoarea a fost înstiintata de intimata ca a înfiintat poprire asupra sumelor prezente si viitoare prin adresa nr. 54868/15.03.2011, în dosar de executare nr. 18469671.

S-au emis: titlul executoriu în suma de 47.062 lei, emis la 15.03.2011; titlul executoriu nr. 50445 din 15.03.2011 emis la data 15.03.2011 în suma de 37.860 lei; titlul executoriu nr. 53962 din 28.01.2011 emis la 15.03.2011 pentru suma de 25.391 lei.

Aceste titluri se afla la filele 9 – 13 dosar.

OUG nr. 88/2010 pentru modificarea si completarea O.G. nr. 92/2003 privind Codul de Procedura Fiscala prin modificarea adusa art. 116 al Acestui din urma act normativ stipuleaza explicit faptul ca pentru a avea loc compensarea creantelor trebuie sa fie administrate de aceeasi autoritate publica si ambele parti dobândesc reciproc atât calitatea de creditor cât si pe cea de debitor.

În speta dedusa judecatii  …... figureaza în evidentele fiscale ale ….. pentru contribuabili mijlocii cu creante reprezentând impozit salarii, impozit profit, venituri din amenzi, CAS angajator, CAS angajat, accidente munca, somaj angajator, somaj angajat, fond garantare, sanatate angajator, sanatate angajat, creante care, în temeiul prevederilor art. 33 al O.G. nr. 92/2003 se administreaza de catre organul fiscal stabilit prin Ordinul Presedintelui ANAF nr. 269/2007.

În acest raport juridic de drept material fiscal Administratia Finantelor Publice pentru contribuabili mijlocii are calitate de creditoare iar ….. are calitatea de debitoare.

În privinta creantelor pe care ….. în calitate de creditoare le are de recuperat de le mai multe unitati administrativ teritoriale în calitate de debitoare, dupa cum rezulta din adresa nr. 723/01.11.2010, ace3stea provin din raporturi juridice de natura comerciala, executorul fiscal fiind tert fata de acest raport juridic.

Fata de aceste împrejurari, este evident ca nu sunt îndeplinite conditiile pentru realizarea compensarii, asa cum prevede art. 116 al O.G. nr. 92/2003 privind Codul de Procedura Fiscala, astfel cum a fost modificat prin O.U.G. nr. 88/2010 în sensul în care este vorba de creante fiscale ce se solicita a fi compensate cu creante comerciale.

Asa fiind, nu poate subzista motivarea invocata de catre contestatoare.

Alte cereri, probe, aparari contestatoarea nu a formulat în cauza si nici nu s-a prezentat în vederea stabilirii cautiunii conform art. 403 Cod procedura civila, astfel ca va fi respins capatul de cerere privind suspendarea executarii silite. Nefiind fondata, va fi respinsa si actiunea formulata de catre contestatoare.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTARASTE :

Respinge contestatia formulata de contestatoarea …… cu sediul în …… în contradictoriu cu intimata Directia Generala a Finantelor Publice ….Administratia Finantelor Publice Pentru Contribuabilii Mijlocii cu sediul în …..

Respinge capatul de cerere privind suspendarea executarii silite.

Cu recurs în 15 zile de la comunicare.

Pronuntata în sedinta publica, azi 21.07.2011.

PRESEDINTE, Pentru grefier, aflat în C.O.,

semneaza GREFIER SEF,