Procedura insolvenţei

Sentinţă civilă 860 din 24.10.2019


ECLI:…

ROMANIA

TRIBUNALUL ARAD Operator 3207/2504

Secţia a III-a Contencios Administrativ şi Fiscal, Litigii de Muncă şi Asigurări Sociale

DOSAR NR. (…)

DECIZIA CIVILĂ NR. 10/A

Şedinţa publică din data de 14 ianuarie 2020

Preşedinte: ... 

Judecător: ...

Grefier: ...

S-a luat în examinare apelul declarat de petentul apelant … în contradictoriu cu intimatul …, împotriva sentinţei civile nr. … pronunţată de Judecătoria Arad în dosarul nr. ...., având ca obiect anulare proces verbal de contravenţie.

(…)

TRIBUNALUL

Constată că prin sentinţa civilă nr. … pronunţată de Judecătoria Arad în dosarul nr. … a fost respinsă plângerea formulată de petent … în contradictoriu cu intimata … împotriva procesului verbal de contravenţie seria …, fără  cheltuieli de judecată.

Pentru a pronunţa această hotărâre, instanţa de fond a reţinut că, în fapt, prin procesul  verbal de contravenţie seria … petentul a fost sancţionat contravenţional pentru realizarea pe DN …, în localitatea …, cu auto marca … cu nr. de înmatriculare ...  a unei depăşiri neregulamentare pe trecerea de pietoni, încălcând astfel dispoziţiile art. 120 alin. 1 lit. e din HG 1391/2006, faptă sancţionată de art. 100 alin. 3 lit. e din OUG 195/2002. 

Sub aspectul legalităţii, s-a constatat că procesul verbal a fost încheiat cu respectarea prevederilor legale imperative, cuprinzând toate elementele prevăzute de art. 17 din OG nr. 2/2001 sub sancţiunea nulităţii absolute.

Referitor la temeinicia procesului verbal de contravenţie, cu privire la fapta contravenţională, instanţa de fond a reţinut că în mod neîntemeiat s-a contestat de către petent de vreme ce nu se evidenţiază din cuprinsul procesului verbal de contravenţie o poziţie echivocă din partea petentului, de neacceptare a menţiunilor inserate în cuprinsul actului juridic sancţionator, ci dimpotrivă o poziţie cu totul neechivocă, obiecţiunile fiind “Nu are” şi de vreme ce constatările agentului constatator au fost confirmate prin depoziţia martorului … care a văzut personal efectuarea manevrei litigioase.

În raport cu cele de mai sus instanţa de fond a reţinut că antrenarea răspunderii contravenţionale a petentului, prin procesul verbal de contravenţie contestat, pentru această faptă este întemeiată.

În cauză este exclusă posibilitatea înlocuirii sancţiunilor aplicate petentului cu sancţiunea  avertismentului.

Avertismentul este o sancţiune care se aplică în adevăr în cazul faptelor de pericol social mai redus însă în speţă nu s-a putut reţine acest lucru de vreme ce ignorarea dispoziţiilor legale prin care se reglementează traficul rutier reprezintă una dintre cauzele principale de comitere a accidentelor soldate cu pierderi de vieţi umane ori cu accidentarea gravă a participanţilor la traficul rutier.

Aşa fiind, apreciind că sancţiunile aplicate trebuie să îşi atingă în primul rând rolul educativ, instanţa de fond a constatat ca fiind exclusă posibilitatea înlocuirii analizate.

Împotriva acestei hotărâri a declarat apel petentul … solicitând admiterea apelului şi schimbarea hotărârii atacate în sensul admiterii plângerii contravenţionale şi înlocuirii sancţiunii suspendării dreptului de a conduce şi a amenzii în cuantum de … lei cu sancţiunea avertismentului, fără cheltuieli de judecată.

În susţinerea apelului petentul apelant a arătat că se impune încuviinţarea probei cu înregistrarea video pe care prima instanţă nu a administrat-o, aceasta fiind singura probă care ar evidenţia motivul de netemeinicie a procesului-verbal contestat şi, eventual, proporţionalitatea măsurilor luate împotriva sa.

Prin întâmpinarea formulată, intimatul … a solicitat respingerea apelului ca netemeinic şi nefundamentat şi menţinerea sentinţei primei instanţe pe care o consideră temeinică şi legală.

În motivare intimatul a arătat că fapta petentului a existat şi a fost încadrată juridic corespunzător, procesul-verbal seria … fiind atât temeinic cât şi legal întocmit, calea de atac fiind practic un demers formal în scopul tergiversării aplicării sancţiunilor de către agenţii de poliţie rutieră.

În opinia intimatului, apelul pendinte este o formalitate menită a întârzia implementarea sancţiunilor în evidenţele poliţiei rutiere.

Raportat la susţinerile petentului apelant referitoare la nulitatea procesului verbal, a apreciat intimatul că instanţa de fond a respins motivat aceste susţineri prin prisma prevederilor art. 175 alin. l Cod de procedură civilă, nefiind în situaţia vreunei vătămări care să nu poată fi înlăturată decât prin desfiinţarea actului întocmit.

Alegaţiile apelantului cu referire la modalitatea în care prima instanţă a înţeles să administreze probatoriul la judecata în fond nu pot fi un motiv de anulare a sentinţei civile, deoarece susţinerile nu îndeplinesc cerinţele art. 477 şi următoarele din Legea nr. 134/2010.

Judecătorul este liber a aprecia asupra probelor existente la dosar ori asupra necesităţii (utilităţii, pertinenţei, concludentei) administrării unor probe în vederea aflării adevărului, în acest caz existând suficiente elemente probatorii şi asupra cărora nu planează nicio îndoială, astfel că soluţia adoptată de instanţa de fond este în opinia intimatului perfect legală şi întemeiată.

Mai mult, judecătorul fondului, printr-o corectă şi completă apreciere a probelor, a analizat punctual toate probele şi în concret toate cererile apelantului şi justificat a respins acţiunea reclamantului în principal motivat de lipsa probatoriului adecvat cauzei, sentinţa cuprinzând în mod complet, convingător şi sintetizat argumentele respingerii plângerii.

De asemenea, a învederat intimatul că fapta sancţionată a fost înregistrată cu aparatura video din dotarea inspectoratului, abaterea fiind aşadar dovedită prin înregistrarea video depusă, astfel că în prezenta cauză nu interesează alegaţiile puerile ale apelantului, ci doar eventuale înscrisuri sau probe pertinente cauzei care să dovedească pretinsa nelegalitate şi netemeinicia a hotărârii pronunţate de judecătorul fondului.

Concluzionând, a apreciat intimatul că starea de fapt reţinută în procesul-verbal este conformă cu realitatea, astfel că demersul judiciar al apelantului se impune a fi respins de instanţa de control judiciar ca neîntemeiat.

Apelantul …. nu a răspuns la întâmpinarea formulată în cauză.

Examinând apelul, prin prisma motivelor invocate şi din oficiu, potrivit art. 479 alin. 1 Cod procedură civilă, în limitele stabilite de art. 476 şi art. 477 Cod procedură civilă, Tribunalul constată că este neîntemeiat şi urmează să-l respingă.

Instanţa de fond a reţinut corect starea de fapt, pe baza probelor administrate în cauză, a interpretat şi aplicat corespunzător normele legale incidente, pronunţând o sentinţă temeinică şi legală.

Prin procesul verbal de constatare a contravenţiei seria … al …, petentul apelant a fost sancţionat cu amendă contravenţională în sumă de … lei şi sancţiunea complementară a suspendării exerciţiului dreptului de a conduce pentru 30 de zile, pentru săvârşirea contravenţiei prevăzute de art.100 alin. 3 lit. e din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 republicată, raportat la art.120 alin. 1 lit. e din Hotărârea Guvernului României nr. 1391/2006, reţinându-se în fapt că în data de 03.04.2019, ora 07,20, a condus auto … cu nr. de înmatriculare … pe trecerea de pietoni semnalizată cu indicator şi marcaj.

La rubrica ,, Alte menţiuni” a procesului verbal de constatare a contravenţiei s-a menţionat ,, Nu are”, procesul verbal fiind semnat de petentul apelant.

Întemeiat a reţinut instanţa de fond legalitatea procesului verbal de constatare a contravenţiei, acesta fiind întocmit cu respectarea art. 17 din ordonanţa Guvernului nr. 2/2001. În privinţa eventualelor obiecţiuni, Tribunalul reţine că rubrica este completată cu menţiunea ,, Nu are”, procesul verbal fiind semnat de petentul apelant. Potrivit art. 16 alin. 7 din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 obiecţiunile sunt consemnate în procesul verbal de agentul constatator, după completarea în întregime a procesului verbal, acesta fiind semnat de contravenient, potrivit art. 19 din acelaşi act normativ, astfel că pretenţiile petentului apelant privind împrejurarea că nu i s-a permis să noteze el însuşi obiecţiunile pe care le are de formulat, sunt neîntemeiate. Petentul apelant nu pretinde că a formulat obiecţiuni la procesul verbal de constatare a contravenţiei al cărui conţinut i-a fost adus la cunoştinţă de agentul constatator şi acestea nu au fost consemnate, ci că a dorit să le noteze el însuşi şi nu i s-a permis, pretenţie care, aşa cum s-a arătat, nu are temei legal.  Imposibilitatea de a formula obiecţiuni, invocată de petentul apelant prin motivele de apel, nu a existat, aceasta nefiind echivalentă refuzului agentului constatator de a înmâna procesul verbal incomplet petentului apelant, pentru ca acesta să completeze personal una dintre rubrici.

Starea de fapt a fost constatată direct de agentul constatator, agent de poliţie rutieră aflat în patrulare în localitatea …, aflată în aria sa de competenţă, iar fapta constatată de acesta, efectuarea manevrei de depăşire pe trecerea de pietoni, a fost confirmată de un martor ocular, conducător al autovehiculului depăşit, care, fiind ascultat de instanţă, a arătat că a fost depăşit de un camion, pe trecerea de pietoni. Agentul constatator a oprit imediat după comiterea faptei şi în apropierea locului săvârşirii, atât autovehiculul condus de petentul apelant cât şi autovehiculul depăşit şi a luat o declaraţie scrisă conducătorului autovehiculului depăşit, acesta din urmă confirmând săvârşirea faptei pe care ulterior a descris-o şi în faţa instanţei.

 Aşa fiind se reţine că existenţa faptei şi vinovăţia petentului apelant rezultă din conţinutul procesului verbal de constatare a contravenţiei care se coroborează cu declaraţia martorului, cum întemeiat a reţinut instanţa de fond, petentul apelant pretinzând o stare de fapt diferită, fără însă a aduce vreo probă, potrivit art. 249 Cod procedură civilă.

Nici în apel petentul apelant nu a adus vreo probă care să susţină starea de fapt pe care acesta o pretinde, diferită de cea dovedită de intimată. Pentru că înregistrarea video a contravenţiei prevăzute de art.100 alin.3 lit. e din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 republicată nu e legal reglementată ca probă obligatorie a acestei contravenţii, ca în cazul contravenţiilor privind regimul de viteză al autovehiculelor, contravenţia în discuţie putând fi dovedită prin orice mijloc de probă, constatarea directă a agentului constatator coroborată cu declaraţia martorului sunt suficiente pentru a se reţine temeinicia procesului verbal de constatare a contravenţiei.

Având în vedere aceste considerente, constatând că motivele de apel sunt neîntemeiate, că sentinţa instanţei de fond este temeinică şi legală, în baza art. 480 alin. 1 Cod procedură civilă instanţa va respinge apelul declarat de petentul apelant … în contradictoriu cu intimatul … împotriva sentinţei civile nr. … pronunţată de Judecătoria Arad în dosarul nr. … şi în consecinţă va păstra hotărârea atacată.

Se reţine că în cauză nu s-a pus problema cheltuielilor de judecată.

 PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

D E C I D E

 

Respinge apelul declarat de petentul apelant, …în contradictoriu cu intimatul  ... , împotriva sentinţei civile nr. … pronunţată de Judecătoria Arad în dosarul nr. … şi în consecinţă păstrează hotărârea atacată.

 Fără cheltuieli de judecată.

 Definitivă.

 Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor de către grefa instanţei, azi 14.01.2020.

 Preşedinte Judecător Grefier