Acṭiune în despăgubiri îndreptată împotriva asigurătorului rca.

Decizie 136 din 03.10.2019


Cuprins pe materii: Drept procesual civil.Suspendarea judecăṭii

 Index alfabetic:

-Suspendare

-Certificat moştenitor

C.civ.:art.1133

C.proc.civ.: 413 alin.(1) pct.1

Pierderea calităţii de moştenitor al defunctului Y ar determina o reevaluare a interesului şi calităţii procesuale a reclamantei de a acţiona pentru a se constata nulitatea absolută a contractului de cesiune încheiat în 16.11.2012 de defunct şi pârâta z , în cadrul dosarului nr. ….Nu se poate reţine, aşa cum a invocat recurenta, că revocarea testamentului nu ar avea drept consecinţă pierderea calităţii de moştenitor testamentar, deoarece, in baza testamentului  i-a fost eliberat certificat de moştenitor.

Tribunalul Galaṭi, secṭia I civilă, Dec.civ. nr.136/03.10.2019

 Prin încheierea din data de 08.10.2018, Judecătoria Galaţi a dispus suspendarea judecăţii, în temeiul art. 413 alin.1 pct. 1 C.pr.civ., având în vedere că soluţionarea cauzei depinde de soluţia ce se va pronunţa în dosarul nr. x.

Împotriva acestei încheieri a declarat recurs reclamanta, solicitând desfiinţarea ei şi, în rejudecare, respingerea cererii de suspendare şi repunerea cauzei pe rolul instanţei.

Recursul este nefondat.

Tribunalul a apreciat că, instanța poate suspenda judecata când dezlegarea cauzei depinde, în tot sau în parte, de existența ori inexistența unui drept care face obiectul unei alte judecăți, acest caz de suspendare a judecății fiind unul facultativ, lăsat la aprecierea instanței, fără ca această procedura să fie una arbitrară, ci are drept consecință obligația instanţei de judecată de a cerceta circumstanțele concrete ale cauzei și concordanța lor cu norma legală şi de a aprecia asupra utilității, necesității și oportunității aplicării măsurii suspendării cursului judecății.

În speţă, reclamanta a solicitat, întemeindu-se pe calitatea sa de moştenitor testamentar al defunctului y, să se constate nulitatea absolută a contractului de cesiune încheiat în 16.11.2012 de defunct şi pârâta z, precum şi repunerea părţilor în situaţia anterioară.

Calitatea sa de moştenitor este contestată de moştenitorii legali ai defunctului în cadrul dosarului nr.x, în care aceştia solicită revocarea testamentului prin care defunctul  y a instituit-o pe reclamantă legatarul său universal.

Revocarea testamentului ar avea ca efect eliminarea reclamantei din rândul moştenitorilor defunctului, având în vedere că ea este ascendentul său privilegiat (mama sa), iar moştenitorii legali sunt descendenţi (fii), înlăturând-o de la moştenire.

Pierderea calităţii de moştenitor al defunctului y ar determina o reevaluare a interesului şi calităţii sale procesuale de a acţiona pentru a se constata nulitatea absolută a contractului de cesiune încheiat în 16.11.2012 de defunct şi pârâta z , în cadrul dosarului nr. x.

Nu se poate reţine, aşa cum a invocat recurenta, că revocarea testamentului nu ar avea drept consecinţă pierderea calităţii de moştenitor testamentar, deoarece, in baza testamentului  i-a fost eliberat certificat de moştenitor a cărui anulare nu s-a solicitat în dosarul nr……, câtă vreme certificatul de moştenitor este un act juridic subsecvent care nu poate avea existenţă de sine stătătoare câtă vreme actul juridic în baza căruia a fost eliberat ar fi desfiinţat.

Totodată, nu se poate aprecia că suspendarea se dispune sau nu în funcţie de aprecierea instanţei de judecată asupra rezultatului judecăţii din cealaltă cauză, neavând relevanţă dacă acţiunea ce face obiectul celeilalte judecăţi urmează să fie admisă sau respinsă. Instanţa de recurs în prezenta cauză nu ar putea face aprecieri cu privire la temeinicia motivelor acţiunii ce face obiectul dosarului nr. …, iar după cum s-a arătat anterior, aprecierea instanţei ar fi oricum lipsită de relevanţă pentru soluţionarea recursului împotriva încheierii de suspendare a judecăţii pronunţate în dosarul nr. x.

Faṭă de cele menṭionate, recursul a fost respins.