Spor de doctorat

Decizie 984 din 22.10.2019


Interpretarea condiției impuse de legiuitor pentru acordarea sporului de doctorat, respectiv aceea ca personalul în discuție să își desfășoare activitatea în domeniul pentru care deține titlul.

Decizia civilă nr. 984/22.10.2019

Prin decizia civilă nr. 984/22.10.2019 Curtea de Apel Galați a respins, ca nefondat, recursul declarat împotriva sentinței civile nr.1155 din 28.12.2018  a Tribunalului Galați.

Pentru a pronunța această hotărâre, Curtea a reținut următoarele:

Prin cererea înregistrată pe rolul Tribunalului Galați Secția de contencios administrativ și fiscal la data de 09.02.2018, sub nr. .../121/2018, reclamanta S.E. a solicitat obligarea pârâtei D.G.A.S.P.C. Galați la acordarea de drepturi bănești constând în contravaloarea sumei compensatorii egale cu sporul pentru titlul de doctor în drept, în cuantum de 50% din nivelul salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată, începând cu luna următoare obținerii titlului de doctor în drept (iulie 2017), sumă actualizată în funcție de indicele de inflație până la data plății și, în continuare, pentru viitor, la acordarea lunară a aceleiași sume, prin includerea acesteia în indemnizația lunară de încadrare. A solicitat și obligarea pârâtei la plata dobânzii legale aferente sumei indicate anterior.

Prin sentința nr.1155 din 28.12.2018  a Tribunalului Galați a fost respinsă acțiunea reclamantei ca neîntemeiată.

Pentru a pronunța această hotărâre instanța de fond a avut în vedere următoarele:

„Reclamanta este funcționar public în cadrul autorității pârâte D.G.A.S.P.C. Galați ocupând, la data promovării acțiunii, postul de Șef Serviciu Evaluare Inițială (f. 8 – 10).

Prin Ordinul Ministrului Educației Naționale nr. 4097/20.06.2017 (f. 12 - 14), reclamantei i s-a acordat titlul de doctor în drept.

Prin cererea înregistrată sub nr. 61177/22.11.2017 (f. 15 ), reclamanta a solicitat pârâtei plata indemnizației pentru titlul științific de doctor, cererea fiind respinsă conform adresei nr. 61177/14.12.2017 ( f. 16 ).

Potrivit dispozițiilor art. 14 alin. 1 din Legea nr. 153/2017 , „personalul care deține titlul științific de doctor beneficiază de o indemnizație lunară pentru titlul științific de doctor în cuantum de 50% din nivelul salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată, dacă își desfășoară activitatea în domeniul pentru care deține titlul. Cuantumul salarial al acestei indemnizații nu se ia în calcul la determinarea limitei sporurilor, compensațiilor, primelor, premiilor și indemnizațiilor prevăzută la art. 25”.

În consecință , principala problemă care se impune a fi analizată în prezenta speță este dacă reclamanta își desfășoară activitatea în domeniul pentru care deține titlul respectiv „drept”.

Analizând fișele postului ocupat de reclamantă, atât cea întocmită la data de 10.02.2017 (f. 8 – 10), cât și cea întocmită pe parcursul derulării judecății, la data de 28.11.2018 (f. 129 – 131), Tribunalul constată că aceasta are atribuții specifice activității de protecție a drepturilor copilului și unor persoane adulte aflate în situații de dificultate, ceea ce presupune în mod evident și cunoașterea dispozițiilor legale aplicabile în vederea punerii acestora în practică. De asemenea, întrucât are calitatea de șef serviciu, aceasta are atribuții şi în privința instruirii personalului din subordine în ceea ce privește prevederile legislative în domeniul protecției sociale întrucât, așa cum rezultă și din Hotărârea nr. 7/26.01.2018 a președintelui Consiliului Județean Galați prin care s-a aprobat Regulamentul de organizare și funcționare a D.G.A.S.P.C. Galați (f. 76 – 136) , întreg personalul D.G.A.S.P.C. Galați are obligația îndeplinirii sarcinilor de serviciu ce vizează protecția drepturilor copiilor, a persoanelor adulte cu dizabilități, a persoanelor vârstnice sau a altor persoane adulte aflate în situații de dificultate, în mod evident, în limitele prevederilor legale specifice acestui domeniu.

Ca urmare, activitatea desfășurată de reclamantă nu echivalează cu prestarea de activități juridice, nefiind deci îndeplinită condiția prevăzută de art. 14 al Legii nr. 153/2017 anterior citat.

În consecință, față de toate aspectele analizate, Tribunalul constată că prezenta acțiune este neîntemeiată, urmând a fi respinsă ca atare.”

Împotriva acestei sentințe a declarat recurs S.E. solicitând  casarea sentinței atacate, cu consecința rejudecării procesului în fond de către instanța de recurs şi a admiterii în tot a cererii de chemare în judecată.

În motivarea cererii de recurs, a arătat că sunt incidente prevederile art.488 alin.1 pct.8 din Codul de procedură civilă deoarece  interpretarea dată textului de lege incident este prea restrânsă. Chiar dacă nu desfășoară în exclusivitate activități juridice, o componentă semnificativă a îndatoririlor sale  se identifică cu domeniul „drept”.

Astfel a arătat faptul că, potrivit fișei postului nr. 1697/10.02.2017, în cadrul D.G.A.S.P.C. Galați a coordonat activitatea Serviciului Evaluare Inițială, a Centrului de consiliere şi mediere a relațiilor copil-familie, planning şi prevenire abandon, în calitate de Șef Serviciu Evaluare Inițială.

Prin Ordinul Ministrului Educației Naționale nr. 4097/20.06.2017 i-a fost atribuit titlul de doctor în drept.

Activitatea de cercetare pe perioada doctoratului (2010-2017) a avut ca obiect de studiu dreptul administrativ, teza de doctorat având tema „Buna administrare în spațiul administrativ european". Cercetarea a avut ca scop identificarea modalităților în care statele europene, inclusiv statul român, recunosc şi aplică principiile bunei administrări, astfel cum sunt ele reglementate în legislația europeană şi națională.

De asemenea, cercetarea a avut la bază şi studiul jurisprudenței Curții Europene a Drepturilor Omului şi a Curții de Justiție a Uniunii Europene, corelativ cu studiul jurisprudenței instanțelor românești, referitor la respectarea principiilor mai sus arătate şi, implicit, la respectarea drepturilor omului în România, cu privire specială asupra respectării drepturilor copiilor şi ale părinților acestora.

Printre altele, şi-a desfășurat activitatea şi în baza dispozițiilor H.G. nr. 49/2011 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind prevenirea şi intervenția în echipă multidisciplinară şi în rețea în situațiile de violență asupra copilului şi de violență în familie şi a Metodologiei de intervenție multidisciplinară şi interinstituțională privind copiii exploatați şi aflați în situații de risc de exploatare prin muncă, copiii victime ale traficului de persoane, precum şi copiii români migranți, victime ale altor forme de violență pe teritoriul altor state.

A mai arătat recurenta că, din Raportul de activitate al D.G.A.S.P.C. Galați pe anul 2017, depus la dosarul cauzei în extras, rezultă activitatea Serviciului Evaluare Inițială, a Centrului de consiliere şi mediere a relațiilor copil-familie, planning şi prevenire abandon: în număr mediu de 527 cazuri active pe lună, dintre care doar 59 au ajuns la Serviciul Juridic cu propunere de luare a unei măsuri de protecție.

A avut numeroase situații/sesizări care au impus şi evaluare din punct de vedere juridic, iar în cadrul compartimentului juridic își desfășoară activitatea numai 5 consilieri juridici. În mod obiectiv, timpul nu permite evaluarea juridică a tuturor cazurilor de către juriști.

A coordonat evaluarea juridică inițială şi a decis împreună cu echipa multidisciplinară dacă era necesară o măsură de protecție. Astfel cum rezultă şi din Raportul de activitate al D.G.A.S.P.C. Galați pe anul 2017, dacă a apreciat îndeplinite condițiile legale, a înaintat consilierului juridic propunerea de luare a unei măsuri de protecție.

Potrivit fișei postului nr. 1801/28.11.2018, începând cu data de 28.11.2018, a coordonat activitatea pentru:

-Serviciul evaluare inițială şi intervenție în situații de abuz, neglijare, trafic, migrațiune şi repatrieri;

-Centrul de consiliere şi sprijin pentru părinți şi copii;

-Centrul de consiliere pentru copilul abuzat, neglijat şi exploatat.

Deși la termenul de judecată din data de 13.11.2018 pârâta D.G.A.S.P.C. Galați a depus la dosarul cauzei Hotărârea Consiliului Județului Galați nr. 223/26.10.2018 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcționare a D.G.A.S.P.C. Galați cu scopul evidențierii atribuțiilor specifice ale Serviciului juridic şi contencios (art. 17), înscrisul confirmă temeinicia cererii de chemare în judecată.

Printre atribuțiile Serviciului evaluare inițială şi intervenție în situații de abuz, neglijare, trafic, migrațiune şi repatrieri, art. 27 lit. f din Regulamentul de organizare şi funcționare a Direcției Generale de Asistență Socială şi Protecția Copilului Galați prevede consilierea părinților sau a rudelor copiilor beneficiari ai serviciilor sociale asupra modalităților legale de a-şi realiza sau proteja drepturile.

Recurenta a mai susținut că are atribuții de coordonare a evaluării juridice inițiale şi decide, împreună cu echipa multidisciplinară, dacă este necesară o măsură de protecție. Astfel cum rezultă şi din Raportul de activitate al D.G.A.S.P.C. Galați pe anul 2017, dacă apreciază îndeplinite condițiile legale, înaintează consilierului juridic propunerea de luare a unei măsuri de protecție.

Prin urmare, în considerarea dispozițiilor art. 488 alin. (1) pct. 8 C.proc.civ., raportat la dispozițiile art. 14 alin. (1) din Legea nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice şi a probatoriului administrat, recurenta a solicitat admiterea recursului, casarea sentinței atacate, cu consecința rejudecării procesului în fond de către instanța de recurs şi admiterii în tot a cererii de chemare în judecată.

A mai solicitat obligarea intimatei D.G.A.S.P.C. Galați la acordarea de despăgubiri bănești constând în indemnizația pentru titlul științific de doctor în drept, în cuantum de 50% din nivelul salariului de bază minim brut pe țară garantat în plata, începând cu luna următoare obținerii titlului de doctor în drept (iulie 2017), sumă actualizată în funcție de indicele de inflație până la data plății şi, în continuare pentru viitor, la acordarea indemnizației pentru titlul științific de doctor în drept, prin includerea acesteia în indemnizația lunară de încadrare.

Conform art. 1535 alin. (1) C.civ., a solicitat obligarea intimatei D.G.A.S.P.C. Galați la plata unor daune moratorii reprezentând dobânda legală aferentă, de la scadență (iulie 2017) până la momentul plății.

Intimata D.G.A.S.P.C. a formulat întâmpinare, prin care a solicitat respingerea recursului ca nefondat, arătând că instanța de fond a pronunțat o soluție temeinică şi legală prin interpretarea corectă a normei de drept.

Examinând sentința recurată prin prisma motivelor invocate, în conformitate cu dispozițiile art. 488 alin 1 pct. 8 C.proc.civ., Curtea de apel reține că prima instanța a pronunțat o hotărâre care nu se impune a fi casată.

Principala critică formulată de recurentă este aceea că prima instanță a făcut o greșită aplicare a dispozițiilor art. 14 din Legea 153/2017 în ceea ce privește interpretarea condiției impuse de legiuitor pentru acordarea sporului de doctorat, respectiv aceea ca personalul în discuție să își desfășoare activitatea în domeniul pentru care deține titlul, considerând că interpretarea textului de lege incident este prea restrânsă.

Analizând acest motiv de recurs, Curtea constată că acesta este neîntemeiat.

Recurenta  este încadrată în cadrul instituției pârâte în funcția  publică de șef serviciu evaluare inițială. Potrivit fișei postului, aceasta  coordonează şi Centrul de  consiliere şi mediere  a relațiilor  copil –familie, planning şi abandon. Domeniul în care își desfășoară reclamanta activitatea este acela al  asistenței sociale, al protecției şi promovării drepturilor copilului. În cadrul instituției, în limitele competenței sale, reclamanta poate doar să propună măsuri juridice însă în cadrul instituției orice măsură de protecție presupune acordul conducătorului instituției care are în subordine şi serviciul juridic şi contencios .

Raportat la aceste considerente şi având în vedere atribuțiile care revin recurentei reclamante potrivit fișei postului, atribuții analizate de instanța de fond curtea constată că  activitatea în domeniul asistenței sociale nu se suprapune domeniului în care a fost obținut titlul. Chiar dacă îndeplinirea atribuțiilor de serviciu implică unele cunoștințe juridice această împrejurare nu este suficientă pentru a se aprecia că  este îndeplinită condiția prevăzută de art.14 mai ales în condițiile în care în cadrul instituției își desfășoară activitatea consilieri juridici cu atribuții chiar în domeniul în discuție.

Prin urmare, Curtea constată că a prima instanță a făcut o corectă aplicare a  dispozițiilor art.14 din legea 153/2017 motiv pentru care va respinge recursul ca nefondat.