Contestaţie la executare. Nelegala comunicare a titlului de creanţă fiscală

Sentinţă civilă 7519 din 26.06.2019


Prin cererea depusă la data de 11.12.2018 şi înregistrată pe rolul Judecătoriei Iaşi, contestatoarea FV a formulat, în contradictoriu cu intimata DGRFP IAŞI prin AJFP Iaşi, contestaţie împotriva formelor de executare pentru recuperarea creanței în cuantum de 748 lei.

În motivarea în fapt a cererii, contestatoarea a arătat că adresa de înfiinţare a popririi a fost comunicată la sediul unităţii unde lucrează şi nu la adresa de domiciliu şi de asemenea că nu i-a fost comunicat titlul executoriu din 18.01.2016.

În consecinţă, apreciază contestatoarea că, atât titlul executoriu, cât şi somaţia, sunt lovite de nulitate absolută, în lipsa unui titlu executoriu.

Cererea nu a fost motivată în drept.

În probaţiune, au fost depuse la dosar înscrisuri.

Cererea a fost legal timbrată cu taxă judiciară de timbru în cuantum de 57 lei, potrivit dispoziţiilor art. 10 alin. (1) coroborate cu cele ale art. 3 alin. (1) din OUG nr. 80/2013.

Intimata a formulat întâmpinare, prin care a solicitat respingerea cererii de chemare în judecată, arătând că debitul în cuantum de 748 lei reprezintă contribuții de asigurări sociale datorate de persoane fizice – regularizări, iar întrucât aceasta nu a fost achitat la scadenţă, titlu de creanţă a devenit titlu executoriu, procedându-se la începerea executării silite, în cadrul căreia a fost emisă adresa de înfiinţare a popririi din 27.11.2018.

Contestatoarea a formulat răspuns la întâmpinare, prin care a arătat că nu are cunoştinţă de titlul de creanţă invocat de intimată, care nu i-a fost legal comunicat, iar aceasta este cenzor al SCM Munca Invalizilor Iaşi pentru care primeşte o indemnizaţie lunară, astfel încât obligaţia de plată a contribuţiilor de asigurări de sănătate revine angajatorului.

În consecinţă, contestatoarea solicită anularea adresei de înfiinţare a popririi.

La solicitarea instanţei, intimata a depus la dosar dosarul de executare în integralitate.

Prin Precizările depuse la data de 05.03.2019, contestatoarea a arătat că pe niciuna dintre dovezile de comunicare depuse de intimată la dosar nu se regăseşte semnătura sa şi susţine că i-a fost reţinută de două ori suma de 748 lei.

În cadrul şedinţei de judecată din data de 27.03.2019, instanţa a luat act că se contestă de către contestatoare semnăturile de pe înscrisurile aflate la filele 58, 60,62 şi 65 din dosar, iar contestatoarea a precizat că seria şi numărul cărţii de identitate consemnate pe respectivele înscrisuri diferă de cele ale propriei cărţi de identitate.

De asemenea, contestatoarea învederează instanţei că, în perioada 26.11.2018-06.12.2018, s-a aflat la Clinica de Recuperare Medicală NeoKlinik din Staţiunea Moneasa pentru tratament.

În cadrul şedinţei de judecată din data de 24.04.2019, instanţa a procedat, în temeiul art. 301 şi urm. C.proc.civ. la verificarea de scripte în ceea ce priveşte semnătura  din cuprinsul dovezilor de comunicare.

Din materialul probator administrat în cauză, instanţa reţine că, iniţial, la data de 18.01.2016, au fost emise Somaţia şi Titlul executoriu în Dosarul de executare Nr. X/22/30/2/2018/223010026042667, prin care s-a pus în vedere contestatoarei obligaţia de plată a sumei de 470 de lei reprezentând contribuţie de asigurări sociale de sănătate, Documentul prin care s-a stabilit suma de plată fiind Decizia referitoare la obligaţiile de plată accesorii.

La data de 17.01.2018, au fost emise Titlul executoriu şi Somaţia în Dosarul de executare nr. X/22/30/2/2018/223010040441430, prin care s-a pus în vedere contestatoarei obligaţia de a achita sume de 336 lei reprezentând contribuţie de asigurări sociale de sănătate, Documentul prin care s-a stabilit suma de plată fiind Decizia de impunere  din 11.10.2017.

Instanţa reţine că, atât Somaţia cât şi Titlul executoriu, au fost comunicate la data de 25.01.2018, la adresa de domiciliu, dovezile de comunicare purtând o semnătură contestată de contestatoare.

De asemenea, instanţa ia act că s-a contestat în prezenta cauză şi semnătura de pe dovada de comunicare a Deciziei de impunere, din data de 19.10.2017.

Ulterior, la data de 27.11.2018, a fost emisă adresa de înfiinţare a popririi în Dosarul de executare, pentru recuperarea sumei de 748 lei.

În drept, potrivit art. 260C.proc.fisc.- Contestaţia la executare silită:

(1) Persoanele interesate pot face contestaţie împotriva oricărui act de executare efectuat cu încălcarea prevederilor prezentului cod de către organele de executare silită, precum şi în cazul în care aceste organe refuză să îndeplinească un act de executare în condiţiile legii.

 (3) Contestaţia poate fi făcută şi împotriva titlului executoriu în temeiul căruia a fost pornită executarea, în cazul în care acest titlu nu este o hotărâre dată de o instanţă judecătorească sau de alt organ jurisdicţional şi dacă pentru contestarea lui nu există o altă procedură prevăzută de lege.

(4) Contestaţia se introduce la instanţa judecătorească competentă şi se judecă în procedură de urgenţă.

De asemenea, potrivit art. 226- Titlul executoriu şi condiţiile pentru începerea executării silite:

 (1) Executarea silită a creanţelor fiscale se efectuează în temeiul unui titlu executoriu emis potrivit prevederilor prezentului cod de către organul de executare silită competent potrivit art. 30.

(2) În titlul executoriu emis, potrivit legii, de organul de executare silită prevăzut la alin. (1) se înscriu creanţele fiscale, principale şi accesorii, neachitate la scadenţă, stabilite şi individualizate în titluri de creanţă fiscală întocmite şi comunicate în condiţiile legii, precum şi creanţele bugetare individualizate în alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii. Niciun titlu executoriu nu se poate emite în absenţa unui titlu de creanţă fiscală emis şi comunicat în condiţiile legii sau a unui înscris care, potrivit legii, constituie titlu executoriu.

 (4) Titlul de creanţă devine titlu executoriu la data la care se împlineşte scadenţa sau termenul de plată prevăzut de lege.

 (5) Modificarea titlului de creanţă atrage modificarea titlului executoriu în mod corespunzător.

Aplicând dispoziţiile anterior citate în cazul de faţă, instanţa reţine că evoluţia în timp a titlului de creanţă şi ajungerea la scadenţă, determină transformarea acestuia în instrument de executare silită, important fiind caracterul definitiv al titlului de creanţă în fond, în raport de cum acesta a fost contestat pe căile prevăzute de lege, în condiţiile în care a şi fost cunoscut de către debitor, fiind îndeplinită cerinţa comunicării titlului.

În cauza de față, instanța constată că titlurile de creanță evidenţiate în conţinutul titlurilor executorii contestate nu au fost legal comunicate contestatoarei, neexistând un titlu executoriu valabil în ceea ce priveşte recuperarea debitului în cuantum de 748 lei. Or, executarea silită a creanţelor fiscale se efectuează doar în temeiul unui titlu executoriu.

Astfel, din analiza semnăturii de pe dovada de comunicare a Deciziei de impunere, prin raportare la semnătura contestatoarei din cadrul şedinţei de judecată şi de pe înscrisurile depuse, ţinând cont că seria şi numărul cărţii de identitate consemnate pe dovada de comunicare nu aparţin contestatoarei, instanţa apreciază că semnătura de pe dovada de comunicare a titlului de creanţă nu aparţine contestatoarei. Astfel, deşi comunicarea actelor de procedură se poate realiza în mod legal şi prin înmânarea acestora altor persoane, era necesar să fie consemnate numele şi calitatea primitorului.

În consecinţă, nefiind legal comunicat titlul de creanţă contestatoarei, acesta nu s-a transformat în titlu executoriu, astfel încât este nelegală executarea silită a contestatoarei pentru recuperarea debitului în cuantum de 278 lei potrivit Titlului executoriu contestat în cauză.

Aceleaşi considerente sunt retinute de instanţă şi în ceea ce priveşte Decizia de accesorii  din 01.07.2012, a cărei dovadă de comunicare nu a fost depusă la dosar de către intimat, deşi instanţa a revenit în mod repetat cu această solicitare.

 Faţă de aceste considerente, instanţa  va admite cererea  si va dispune anularea adresei de înfiinţare a popririi emisă la data de 27.11.2018, pentru recuperarea sumei de 748 lei, fără a se mai pronunţa cu privire la celelalte apărări formulate de contestatoare.