Contestaţie la executare

Sentinţă civilă 6875 din 09.09.2010


Dosar nr. 8829/280/2010

R O M Â N I A

JUDECĂTORIA PITEŞTI

SECŢIA CIVILĂ

SENTINŢĂ CIVILĂ Nr. 6875

Şedinţa publică de la 09 Septembrie 2010

Completul compus din:

PREŞEDINTE A.R.

Grefier V. M.

Pe rol judecarea cererii de chemare în judecată formulată de contestatorul O. V. în contradictoriu cu intimaţii: B. – G. S. G. şi B. SA şi terţi popriţi SC A. D. SA şi B. C. R. SA, având ca obiect contestaţie la executare +susp. exec.

La apelul nominal făcut în şedinţa publică au răspuns contestatorul personal, asistat de apărător J. M., lipsă fiind celelalte părţi.

Procedura de citare este legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă,  care învederează instanţei că s-au depus la dosar relaţiile solicitate.

Apărătorul  contestatorului având cuvântul, precizează că din relaţiile depuse la dosar nu rezultă în concret suma ce a fost poprită din veniturile realizate de contestator.

În vederea respectării principiului contradictorialităţii, instanţa lasă cauza la a doua strigare.

La a doua strigare făcută în şedinţă publică au răspuns contestatorul personal, asistat de apărător J. M., lipsă fiind celelalte părţi.

Procedura de citare este legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă,  care învederează instanţei că s-au depus la dosar relaţiile solicitate.

Nemaifiind cereri noi de formulat, instanţa constată terminată cercetarea judecătorească şi acordă cuvântul părţilor asupra fondului cauzei.

Contestatorul, prin apărător, având cuvântul, solicită admiterea contestaţiei aşa cum a fost formulată şi să se dispună anularea tuturor formelor de executare şi a celor două executări silite ce fac obiectul dosarul de executare silită nr. 879/2010 şi 544/2008 ale celor doi executori bancari, cu cheltuieli de judecată.

?

INSTANŢA

Constată că prin contestaţia  înregistrată pe rolul Judecătoriei Piteşti la data de 11.05.2010 sub nr. 8829/280/2010 contestatorul O. V. în contradictoriu cu intimaţii B. – G.S.G.şi B. SA şi terţii popriţi SC A. D. SA şi B. C. R. S.A. a solicitat anularea actelor de executare efectuate în dosarele de executare nr. 879/2010 al executorului bancar M. F. L. din cadrul Corpului executorilor Bancari ai B. SA şi nr. 544/2008 al executorului bancar M. P. din cadrul Corpului executorilor Bancari ai BRD  şi suspendarea executării silite pană la soluţionarea contestaţiei.

În motivare s-a arătat că în anul 2006 contestatorul a contractat 2 credite bancare la Banc P. şi respectiv BRD, înregistrând întârzieri la plata ratelor, astfel că s-a început urmărirea silită prin poprire asupra veniturilor sale salariale .

Se arata ca indisponibilizarea şi executarea sumelor din contul de salariu deţinut la BCR S.A. s-a făcut cu încălcarea dispoziţiilor art. 409 alin 1 C.pr.civ. , întrucât au fost indisponibilizate toate sumele primite cu titlul de salariu .

În drept au fost invocate dispoziţiile. art. 399 şi urm, art. 409 C.pr.civ.

În cauză a fost administrată proba cu înscrisuri.

Au fost ataşate la dosar copii certificate ale dosarelor de executare nr. 879/2010 şi 544/2008.

Prin încheierea de şedinţa din 11.08.2009 s-a admis cererea de suspendare  şi s-a dispus suspendarea executării silite pană la soluţionarea prezentei contestaţii.

Analizând actele dosarului instanţa reţine că debitorul contestator a încheiat la data de 12.01.2006 contractul de credit de consum nr. 12715 cu SC B. S.A. (fil 1-6) şi la data de 03.03.2006 contractul de credit nr. 3479610 cu SC B S.A.

Potrivit înscrisurilor din cele 2 dosare de executare, împotriva contestatorului a fost iniţiată procedura de executare silită prin poprire pentru recuperarea debitelor restante provenite din cele doua contracte de credit.

Ca urmare, s-au emis adrese de înfiinţare a popririi atât la angajator respectiv SC A. D.S.A., ulterior actele de înfiinţare a proprii fiind transmise către SC R. M. R. S.R.L. (fil 25-26 din dosar) cat şi către B. S.A., unde contestatorul avea deschis contul curent de salariu (fil 70-79).

Terţii popriţi, respectiv angajatorul şi societatea bancară au procedat fiecare la înfiinţarea popririi asupra venitului net lunar realizat de către contestator (fil 81, 83 şi 70-79).

Coroborând fluturaşii de salariu (fil 5, 15) cu extrasul de cont emis în perioada 01.03.2010-03.08.2010 rezultă că începând cu luna martie 2010, în baza acestor adrese de înfiinţare a popririi s-au reţinut din veniturile de natură salarială ale contestatorului, în acelaşi timp de către angajator şi societatea bancară, sume ce depăşesc cumulat procentul de ? prevăzut de dispoziţiile art. 409 alin 2 C.pr.civ., ajungându-se ca începând cu  luna iunie 2010 fiecare dintre cei 2 terţi popriţi să indisponibilizeze cate ? din venitul salarial şi, respectiv, din suma virată în contul de salariu.

Ca urmare instanţa constată că deşi în adresele de înfiinţare a popririi sunt menţionate dispoziţiile art.  409 C.pr.civ., în fapt aceste dispoziţii nu au fost respectate, prin modul în care s-au efectuat reţinerile din venituri, astfel cum de altfel a recunoscut chiar intimata B. în cuprinsul concluziilor formulate asupra cererii de suspendare.

Faţă de cele reţinute mai sus, potrivit dispoziţiilor art. 399 şi urm C.pr.civ., instanţa va admite în parte contestaţia şi va dispune anularea, în parte, a formelor de executare efectuate în dosarele de executare nr. 879/2010 al executorului bancar M. F. L. din cadrul Corpului executorilor Bancari ai B. SA şi nr. 544/2008 al executorului bancar M. P. din cadrul Corpului executorilor Bancari ai B, în ceea ce priveşte poprirea înfiinţată de SC B. C. R. SA, în calitate de terţ poprit, urmând ca ambele executări silite să aibă ca obiect numai procentul de 1/2(prevăzut de disp.art. 409 C.proc.civ.) din salariul net realizat de către contestator, ce urmează a fi virat de către angajatori, în calitate de terţi popriţi.

Potrivit dispoziţiilor art. 274 C.pr.civ. constatând că intimaţii SC B. SA, SC BRD –şi SC B. C. R. S.A.  au căzut în pretenţii, îi va obliga la plata către contestator a sumei de 209,3 lei cheltuieli de judecată.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE

Admite, în parte, contestaţia formulată de contestatorul O. V. domiciliat în oraşul Mioveni, jud. Argeş, în contradictoriu cu intimaţii B.R.D. cu sediul în mun. Bucureşti  şi B. SA cu sediul în mun. Bucureşti, şi terţi popriţi SC A. D. SA cu sediul în oraşul Mioveni, jud. Argeş şi B. C. R. S.A. cu sediul în mun. Bucureşti.

Dispune anularea, în parte, a formelor de executare efectuate în dosarele de executare nr. 879/2010 al executorului bancar M. F.L. din cadrul Corpului executorilor Bancari ai B.SA şi nr. 544/2008 al executorului bancar M. P. din cadrul Corpului executorilor Bancari ai BRD, în ceea ce priveşte poprirea înfiinţată de SC B. C. R. SA, în calitate de terţ poprit, urmând ca ambele executări silite să aibă ca obiect numai procentul de 1/2(prevăzut de disp.art. 409 C.proc.civ.) din salariul net realizat de către contestator, ce urmează a fi virat de către angajatori, în calitate de terţi popriţi.

Obligă intimaţii SC B. SA, SC BRD  şi SC B. C. R. SA la plata către contestator a sumei de 209,3 lei cheltuieli de judecată.

Cu recurs în termen de 15 zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţa publică de la 09 Septembrie 2010

Preşedinte,

A. R. Grefier,

V. M. ?