Solicitare notare creanţă sub condiţie.

Sentinţă comercială 103 din 27.02.2020


TitluSolicitare notare creanţă sub condiţie. Principiul disponibilităţii

Tip speţăSENTINŢĂ

Număr speţă103

Data speţă27.02.2020

Domeniul asociatFaliment

Conţinut speţăSENTINŢA NR. 103

Data: 27.02.2020

Autor: Letea Crina Mihaela

Domeniul asociat: Faliment

Obiect: Faliment – contestaţie tabel preliminar

Prin cererea înregistrată pe rolul Tribunalului Prahova la data de 29.06.2016 sub nr. 2349/105/2016/al, contestatoarea B SA a formulat contestație împotriva tabelului preliminar publicat în BPI nr. 12284/23.06.2016 întocmit în cadrul procedurii de insolvență a debitoarei EZ SRL de către administratorul judiciar CIl PBP, solicitând refacerea tabelului preliminar în sensul înlăturării creanței creditorului RM.

În motivarea în fapt a contestației a arătat că în data de 18.04.2016, Tribunalul Prahova, în temeiul art. 71 Legea nr. 85/2014 a dispus deschiderea procedurii insolventei debitoarei SC EZ SRL, stabilind termen pentru depunerea cererilor de admitere a creanțelor la data de 01.06.2016.

Conform art. 104 alin. 2 din Legea nr. 85/2014, la cererea de admitere a creanței vor fi anexate documente justificative ale creanței.

A arătat că în tabelul preliminar este înscrisă creanța creditorului RM, asociat unic al societății SC EZ SRL, în cuantum de 805.986 lei, dar în lipsa oricăror înscrisuri din care să rezulte suma contestată.

A precizat că B SA a solicitat administratorului judiciar documentele care au stat la baza înscrierii creanței contestate, însă până la data formulării prezentei acțiuni nu a primit niciun răspuns.

În drept a invocat disp. art. 111 și 104 din Legea nr. 85/2014.

Contestația a fost legal timbrată cu taxă judiciară de timbru în cuantum de 200 lei.|Prin cererea înregistrată pe rolul Tribunalului Prahova la data de 29.06.2016 sub nr. 2349/105/2016/al, contestatorul RMC a formulat contestație împotriva tabelului preliminar de creanţe publicat în BPI nr. 12284/23.06.2016 întocmit în cadrul procedurii de insolvență a debitoarei EZ SRL de către administratorul judiciar CIl PBP, solicitând refacerea tabelului preliminar  de creanţe al debitoarei,în sensul modificării creanței creditoarei B SA, precum și notarea acestei creanțe sub condiție, cu mențiunea că în prezent, pe rolul Judecătoriei Sectorului 2 București există înregistrat Dosarul nr. 12191/30/2015.

În motivarea în fapt a cererii a arătat că pe rolul Judecătoriei Sector 2 București este înregistrat Dosarul nr. 12191/300/2015, având ca obiect acțiune în constatare clauze abuzive, pretenții, obligație de a face. Prin aceasta acțiune, societatea EP SRL, prin administrator a solicitat următoarele:

1."în temeiul dispozițiilor art. 1^55 Cod Civil, coroborat cu art. 35 Cod Civil, să se constate nulitatea absoluta parțială a Contractului de credit nr. BL32578/14.07.2008, încheiat cu ȘC B SA - SC, în ceea ce privește nulitatea absolută a următoarelor dispoziții: art. 2.4.1 din Contractul de împrumut nr. BL 32578/14.07.2008 - Condiții speciale; art. 2.5.1 din Contractul de împrumut nr. Bl! 32578/14.07.2008 - Condiții speciale; art. 2.6.1 din Contractul de împrumut! nr. BL 32578/14.07.2008 - Condiții speciale; art.2.6.2 din Contractul de împrumut nr. BL 32578/14.07.2008 - Condiții

speciale; art.2.6.3 din Contractul de împrumut nr. BL 32578/14.07.2008 - Condiții speciale; art. 3.1.2 din Contractul de împrumut nr. BL 32578/14.07.2008 -Condiții Generale.

2. în temeiul dispozițiilor art. 1255 Cod Civil, coroborat cu art. 35 Cod Civil, să se constate nulitatea absolută parțială a Contractului de credit nr. BL24342/04.04.2008, încheiat cu SC B SA - SC, în ceea ce privește nulitatea absolută a următoarelor dispoziții: art. 2.4.1 din Contractul de împrumut nr. BL 24342/04.04.2008 - Condiții speciale; art. 2.5.1 din Contractul de împrumut nr. BL 24342/04.04.2008 - Condiții speciale; art. 2.6.1 din Contractul de împrumut nr. BL 24342/04.04.2008 - Condiții speciale; art.2.6.2 din Contractul de împrumut nr. BL 24342/04.04.2008 - Condiții speciale; art.2.6.3 din Contractul de împrumut nr. BL 24342/04.04.2008 - Condiții speciale; art.2.6.4 din Contractul de împrumut nr. BL 24342/04.04.2008 -Condiții speciale și art.3.1.2 din Contractul de împrumut nr. BL 24342/04.04.2008 - Condiții Generale.

3. în temeiul dispozițiilor art. 1255 Cod Civil, coroborat cu art. 35 Cod Civil, să se constate nulitatea absolută parțială a Actului Adițional nr. 4 din data de 24.04.2013 la Contractul de credit nr. BL24342/04.04.2008, încheiat cu SC B SA - SC, în ceea ce privește nulitatea absolută a următoarelor dispoziții: art. 3.3 din Actul adițional nr. 4 din data de 24.04.2013 la Contractul de împrumut nr. 24342/04.04.2008, care cuprinde clauza cu privire la instituirea unei garanții personale de către asociatul și administratorul societății, care se obligă să garanteze în nume personal restituirea împrumutului.

4.Să se constate ineficacitatea clauzelor cu caracter abuziv și înlăturarea acestora din contract, cu consecința derulării raporturilor contractuale în continuare, cu excluderea acestor clauze.

5.Să se constate că până la data formulării acțiunii în instanță, societatea

a achitat către pârâtă sume de bani în cuantumul pe care nu îl poate preciza întrucât nu are o situație concretă de la pârâtă (aceasta a refuzat în mod sistematic o asemenea situație), sume reprezentând comisioane, dobânzi și dobânzi penalizatoare, în baza unor clauze lovite de nulitate absolută și că aceste plăți sunt nedatorate.

6.Să se constate compensația acestor sume și restul debitului, până la concurența primei sume.

7.Suspendarea executării contractelor de credit nr. BL 24342/04.04.2008 și nr. BL 32578/14.07.2008, până la soluționarea acțiunii de chemare în judecată, respectiv

până la obținerea unei decizii definitive și irevocabile în prezenta cauză.

8.Obligarea pârâtei la plata tuturor cheltuielilor de judecată.

A arătat că față de această acțiune, nesoluționată definitiv, există posibilitatea ca întreaga creanță a creditoarei B SA să fie modificată.

În drept, și-a întemeiat cererea pe dispozițiile art. 111 din Legea nr. 85/2014 si art. 1399 si urm. Cod Civil.

În dovedire, a solicitat încuviințarea probei cu înscrisuri.

Intimata B SA, legal citată, nu a fost reprezentată în instanță, dar a formulat întâmpinare la contestația contestatorului RMC, solicitând respingerea contestației ca neîntemeiată,

A arătat că în considerarea calității sale de creditor în temeiul contractelor de credit nr. 32578/14.07.2008 și nr. 24. formulat cerere de admitere a creanței, solicitând înscrierea în tabelul creditorilor cu sumele de 125.790,57 EUR și 80.122,24 RON, administratorul judiciar înscriind creditoarea B SA 681.023,74 RON. Suma înscrisă reprezintă o creanță certă, lichidă și exigibilă, rezultând din contractele de credit ce reprezintă titluri executorii.

A mai susținut că în privința Dos: Sectorului 2 București, dispozițiile Legii; întrucât debitorul nu deține calitatea de iar relația dintre părți nu este una civilă, invocate, ci este o relație comercială ce încheiate între doi profesioniști.

În drept a invocat disp. art. 205 și a solicitat judecarea cauzei în lipsă. Instanța a administrator pentru părți proba cu înscrisuri.

Prin sentința nr. 950/27.09.2016 instanţa a admis contestaţia la tabelul preliminar al creanțelor formulată de B  împotriva tabelului preliminar al creanțelor societății debitoare EP SRL, întocmit de administratorul judiciar CIIPBP, şi a dispus înlăturarea din tabelul preliminar al creanţelor debitoarei, a creanţei în cuantum de 805.986 lei cu care a fost înscris creditorul RMC.

A respins contestația la tabelul preliminar al creanțelor formulată de creditorul RMC, preliminar al creanțelor societății EZ SRL întocmit de administratorul judiciar CIIPBP, ca nefondată.

Pentru a hotărî astfel, instanța de fond a reţinut referitor la contestaţia  formulată de contestatoarea-creditoare B SA față de creanța intimatului-creditor RM că prin încheierea de ședință din camera de consiliu din data  18.04.2016 pronunţată de Tribunalul Prahova în Dosar nr. 2349/105/2016 s-a admis cererea debitoarei  EP SRL și s-a dispus deschiderea procedurii generale a insolvenței împotriva debitoarei SC EZ SRL, fiind desemnat administrator judiciar provizoriu CIIPBP. Prin aceeaşi încheiere s-a stabilit ca termen limită pentru înregistrarea  cererilor de creanţă  asupra averii debitoarei, conform art. 100 lit. b din Legea nr. 85/2014.

 La data de 09.06.2016, creditorul RMC a formulat cerere de admitere a creanței la masa credală a debitoarei, solicitând înscrierea în tabelul de creanțe cu creanța chirografară de 832.000 lei reprezentând împrumuturi acordate societății conform contractelor de creditare societate încheiate în perioada 01.04.2008-31.12.2015.

Creditorul a atașat cererii de înscriere la masa credală un singur contract de creditare societate încheiat la data de 01.04.2008, precum și state de plată pentru perioada ianuarie 2009-decembrie 2009, ianuarie 2010-septembrie 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, facturi fiscale emise de diverși furnizori către debitoarea EZ SRL și chitanțe achitate de către societatea debitoare, extrase de cont.

Intimatul-creditor a fost înscris în tabelul preliminar de creanțe publicat în BPI nr. 12284/23.06.2016 în categoria creanțelor chirografare cu suma de 805.986 lei reprezentând „toată investiția pe care administratorul firmei a făcut-o de la înființare, încadrându-se la art. 161 pct. 10 lit. a”, așa cum s-a menționat de către administratorul judiciar.

Judecătorul-sindic a reținut că intimatul-contestator RMC a depus în susținerea cererii de admitere a creanței doar un contract de creditare societate încheiat la data de 01.04.2008 și nu contracte încheiate în perioada 01.04.2008-31.12.2015, cum s-a indicat prin declarația de creanță, contract în care nu se menționează suma împrumutată societății debitoare și nici termenul de restituire a sumei împrumutate.

De asemenea, intimatul nu a depus documentele care atestă virarea sau depunerea sumelor de bani în contul sau casieria societății debitoare și nici documentele care atestă încasarea/restituirea împrumutului.

Având în vedere că față de disp. art. 1576 C.civ. de la 1864, împrumutul este un contract real, pentru încheierea lui valabilă este necesară și predarea efectivă a bunului care formează obiectul contractului.

În speță, nu s-a putut reține că sumele menționate în extrasele de cont atașate cererii de admitere a creanței ar reprezenta împrumut acordat societății debitoare EZ SRL, din moment ce acestea reprezintă depunere numerar încasări din vânzări, sume depuse de către RMC în contul debitoarei cu acest titlu și nu cu titlu de împrumut.

De asemenea, statele de plată pentru perioada ianuarie 2009-decembrie 2009, ianuarie 2010-septembrie 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, facturile fiscale emise de diverși furnizori către debitoarea EZ SRL și chitanțele achitate de către societatea debitoare nu fac dovada acordării vreunui împrumut de către administratorul RMC societății debitoare, ci dovada plății de către societate a salariilor către salariați săi și dovada achitării obligațiilor către diverși furnizori de către societatea debitoare.

Întrucât intimatul RMC nu a făcut dovada plății, respectiv virării sumelor împrumutate către societatea debitoare prin înscrisuri eliberate de instituțiile bancare sau de societate, deși sarcina probei îi incumbă, potrivit disp. art. 249 C.pr invocat drept temei al înscrierii creanței izvorul juridic al așa-zisului drept de creanță invocat de intimat.

În drept, în conformitate cu disp.art.104 alin. din Legea nr.85/1014, „la cerere vor fi anexate documentele justificative ale creanţei şi ale actelor de constituire de cauze de preferinţă, cel mai târziu în termenul stabilit pentru depunerea cererii de admitere a creanţei”.

Din analiza acestor dispoziţii legale, instanţa de fond a observat că legiuitorul a stabilit în mod imperativ în sarcina creditorului care formulează o cerere de admitere a creanței obligația de a anexa documentele justificative ale creanței solicitate, cel mai târziu în termenul stabilit pentru depunerea cererii de admitere a creanței, în speță acest termen fiind stabilit la 1.06.2016.

Cu toate că intimatul RMC nu a respectat acest termen pentru depunerea declarației de creanţă, înaintând cererea de admitere a creanței abia la data de 09,06.2016, deși făcea parte dintre creditorii indicați în lista depusă de debitoare la dosarul de insolvență, nu a atașat nici înscrisuri doveditoare ale acordării unui împrumut în sumă de 832.000 lei sau în sumă de 805.986 lei, așa cum a fost înscris în tabelul preliminar de creanțe.

Pe cale de consecință, nu  RMC deține o creanță certă, lichidă și exigibilă împotriva societății debitoare deoarece niciun înscris din cele anexate declarației de creanță nu dovedește existența unui împrumut.

Pentru aceste considerente, față de disp. art. 111 coroborat cu art. 104 alin. 2 C.pr.civ., a admis contestația formulată de creditoarea B SA, împotriva tabelului preliminar al creanțelor societății debitoare EP SRL, întocmit de CIIPBP și a dispus înlăturarea din tabelul preliminar a cuantum de 805.986 Iei cu care a fost înscris creditorul RMC.

Referitor la contestația formulată de contestatorul RMC împotriva tabelului preliminar publicat în BPI nr. 12284/23.06.2016 întocmit în cadrul procedurii de insolvență a debitoarei EZ SRL de către administratorul judiciar CIl PBP, cu privire la creanța creditoarei prin contestația formulată se solicită refacerea tabelului preliminar în sensul modificării creanței creditoarei B SA, precum și notarea acestei creanțe sub condiție, cu mențiunea că în 2 București există înregistrat Dosarul nr.12191/300/2015.

Judecătorul-sindic a reținut că între creditoarea  B SA  şi debitoarea EZ SRL s-au încheiat mai multe contracte  credit modificate prin acte adiționale, respectiv : contractul de credit nr. 32578/14.07.2008, modificat prin actul adițional nr. 1/07.08.2009 și actul adițional nr. 2/17.05.2013 și contractul de credit nr. 24342/04.04.2008, modificat prin actele adiționale nr. 1/07.08.2009, nr. 2/29.06.2011, nr. 3/29.03.2013 și nr. 4/24.04.2013, precum şi contractele de ipotecă autentificate sub nr.2063/11.07.2008, nr.977/4.04.2008 şi nr.1052/29.06.2011.

Creditoarea B SA,  a solicitat înscrierea la masa credală a debitoarei cu suma de 125.790,57 euro şi cu suma de  80.122,24 ron, calculate în temeiul contractelor de credit nr.24342/4.04.2008 şi nr.32578/14.07.2008, aceasta fiind înscrisă în tabelul preliminar publicat în BPI nr.12284/23.06.2016 în  categoria creanţelor garantate cu suma de 681.023,79 lei.

Deși contestatorul susține că pe rolul Judecătoriei Sector 2 București este înregistrat Dosarul nr. 12191/300/2015, având ca obiect acțiune în constatare clauze abuzive, pretenții, obligație de a face în care a solicitat constatarea nulității absolute parțiale a anumitor clauze din cele două contracte de credit nr. 24342/04.04.2008 și nr. 32578/14.07.2008 și că în urma soluționării definitive ar exista posibilitatea modificării creanței B SA, acesta nu a făcut nicio dovadă privind existența dosarului respectiv pe rolul Judecătoriei Sector 2 București și privind data înregistrării dosarului respectiv, pentru a se putea verifica dacă a fost înregistrat înainte sau după deschiderea procedurii insolvenței debitoarei și întocmirea tabelului preliminar.

Totodată, deși solicită modificarea creanței creditoarei B SA, contestatorul nu a indicat în mod expres dacă solicită diminuarea creanței și în ce cuantum.

Referitor la solicitarea de notare a creanței creditoarei B SA sub condiție ca urmare a existenței Dosarului nr. 12191/300/2015 pe rolul Judecătoriei Sectorului 2 București, judecătorul-sindic a reținut că nu poate li considerată ca fiind sub condiție suspensivă creanța acestei creditoare.

Astfel, condiția reprezintă un eveniment viitor și nesigur ca realizare, de care depinde existența, respectiv nașterea sau stingerea unui drept sau a unei obligații.

în speță, nu se poate susține că dreptul de creanță afirmat de creditoare este unul sub condiție întrucât existența lui nu depinde de un eveniment viitor și incert.

Potrivit clauzelor contractelor de credit încheiate între părți, contracte ce constituie titluri executorii potrivit legii, debitoarea avea obligația de a plăti ratele de credit conform graficului convenit, astfel că suma de 681.023,79 lei compusă din credit, dobânzi și comisioane reprezintă o creanță născută anterior deschiderii procedurii insolvenței, neputând fi apreciată ca o creanță sub condiție în sensul prevederilor art. 102 alin. 4 din Legea nr. 85/2014.

Eventuala contestare în cadrul dosarului nr. 12191/300/2015 al Judecătoriei Sector 2 București a clauzelor contractuale ale contractelor de credit din care provine creanța creditoarei nu constituie un eveniment viitor și incert și nu poate determina transformarea creanței creditorului înscris la masa credală din creanță pură și simplă în creanță sub condiție.

Pentru aceste considerente, instanța a respins contestația la tabelul preliminar al creanțelor formulată de creditorul RMC, împotriva tabelului preliminar al creanțelor societății debitoare întocmit de administratorul judiciar CH PBP, ca nefondată.

Împotriva acestei sentinţe au declarat apel creditorul RMC şi debitoarea  EZ SRL prin administrator special RM, criticând-o pentru nelegalitate și netemeinicie.

Apelanta-debitoare EP SRL, reprezentata legal prin administrator special RMC, în susținerea apelului său a învederat că judecarea celor 2 contestații s-a făcut in lipsa debitoarei EP SRL care nu a fost legal citata prin administratorul special desemnat la data de 20.05.2016 (așa 1/20.05.2016) încălcându-se astfel dreptului la apărare. Conform prevederilor art.5 pct.4 din Legea nr.85/2014, administratorul special reprezintă unic/acționarilor in procedura insolvenței formulează contestații in cadrul procedurii reglementate de prezenta lege.

Apelanta a apreciat că sunt aplicabile dispozițiile art.480 alin.3 din N.c.pr.civ., in sensul ca judecata s-a făcut in lipsa administratorului special al debitoarei EP SRL care nu a fost citat, motiv pentru care a solicitat anularea sentinței nr.950/27.09.2016 pronunțata de Tribunalul Prahova in dosarul nr.2349/105/2016/al si trimiterea cauzei spre rejudecare la Tribunalul Prahova.

In măsura in care se va considera ca nu sunt aplicabile dispozițiile art.480 alin.3 din N.c.pr.civ., a solicitat admiterea prezentului apel si înscrierea creditoarei B SA in tabelul preliminar al creditorilor conform evidentelor contabile ale debitoarei, sub condiție.

S-a arătat că la data de 23.0 in BPI nr. 12284 tabelul preliminar de creanțe, tabel in care B SA a fost înscrisa cu suma de 681.023,79 lei.

Făcând un simplu calcul matematic, Creditoarea B SA a fost înscrisa in tabelul preliminar cu o suma mult mai mare decât a solicitat.

Așa cum rezulta din tabelul contestat, creditoarea B SA a solicitat sa fie înscrisa cu suma de 125 790,57 Euro si 80.122,24 lei. Conform prevederilor art. 107 din Legea nr.85/2014, creanțele exprimate sau consolidate in valuta vor fi înregistrate in tabelul preliminar la valoarea lor in lei, la cursul BNR existent la data deschiderii procedurii insolvenței.

Cursul BNR la data de 18.04.2016 a fost de 1 Euro = 4,4777 lei. 125.790,57 Euro x 4,4777 lei/Euro = 563.252,44 lei 563.252,44 + 80.122,24 = 643.374,68 lei.

Deci, in cazul in care creanța B SA întrunea condițiile cerute de Legea nr.85/2014 pentru a fi înscrisa in tabelul preliminar rectificat al creanțelor, ar fi trebuit înscrisa numai cu suma de 643,374,68 lei, si nu 681.023,79 lei.

 Având in vedere ca pe rolul Tribunalului București se afla dosarul nr. 12191/300/2015 având ca părți apelanta debitoare si B SA, obiect nulitate act juridic clauze abuzive, obligație de a face, pretenții, a apreciat că B SA trebuia înscrisa cu creanța sub condiție, pana la soluționarea dosarului nr. 12191/300/2015.

Conform dispozițiilor art. 106 alin.l din Legea nr.85/2014,administratorul judiciar trebuia sa procedeze la verificarea fiecărei cereri si a documentelor depuse, sa efectueze o cercetare amănunțita pentru a stabili legitimitatea, valoarea exacta si prioritatea fiecărei creanțe.

Mai mult, alin,3 art. 106 prevede ca, in vederea îndeplinirii atribuției menționata la alin.l, administratorul judiciar va putea solicita explicații de la debitor, va putea sa poarte discuții, solicitând, daca considera necesar, informații si documente suplimentare,

A mai învederat faptul ca B SA nu a anexat la declarația de creanța modul de calcul al dobânzilor, dobânzilor penalizatoare, comisioanelor, pretins a fi datorate de subscrisa, condiție obligatorie pentru stabilirea valorii exacte si a legitimității pretențiilor oricărui creditor care formulează declarație de creanța.

Față de faptul ca B SA nu a respectat prevederile art. 104 alin.2 din Legea nr.85/2014 si nu a anexat la declarația de creanța nici măcar scadențarele celor 2 contracte de credit, modul de calcul al dobânzilor, dobânzilor penalizatoare, comisioanelor, pretins a fi datorate de subscrisa, condiție obligatorie pentru stabilirea valorii exacte si a legitimității pretențiilor oricărui creditor care formulează declarație de creanța si nu a înțeles sa le comunice nici prin apărările făcute in prezenta cauza, consideram ca B SA trebuie înscrisa in tabelul preliminar al creanțelor conform evidentelor contabile ale debitoarei ia data deschiderii procedurii insolvenței, acestea fiind anexate cererii de deschidere a procedurii insolvenței formulata de către subscrisa.

Totodată, din declarația de creanța depusa de B SA nu rezultă ca au fost declarate scadente anticipat cele 2 credite, deci creanța cu care a solicitat sa fie înscrisa nu este scadenta in totalitate la data deschiderii procedurii insolvenței împotriva societății debitoare, respectiv 18.04.2016, conform prevederilor art. 102 alin.4 din Legea nr.85/2014.

Așa cum se poate observa din actele adiționale anexate de B SA la declarația de creanța, contractul de credit (linie de credit revolving modificat in contract de credit la termen condiții speciale) nr.BL32578/14.07.2008 este scadent la data de 01.08.2019, iar contractul de credit nr. Bl -24342z04.04.2008 este scadent la data de 04.04.2028.

Apelanta a apreciat că un alt motiv de nelegalitate a sentinței nr.950/27.09.2016 este pronunțarea acesteia fără ca administratorul judiciar sa depună punct de vedere față de contestații, acesta fiind cel mai în măsură să își exprime poziția întrucât era cel care a întocmit tabelul preliminar fără a solicita alte acte ori lămuriri.

În concluzie, a solicitat admiterea apelului si înscrierea creditoarei B SA in tabelul preliminar al creditorilor conform evidentelor contabile ale debitoarei, sub condiție.

Apelantul RMC, a criticat sentința apelată învederând că, după deschiderea procedurii insolvenței împotriva debitoarei EP SRL, a depus declarație de creanță, solicitându-i administratorului judiciar înscrierea în tabelul preliminar de creanțe cu suma de 832.000 de lei reprezentând împrumut acordat debitoarei în perioada 2008-2016. Cererea mea a fost admisă în parte, fiind înscris cu suma de 805.986 de lei, în categoria creditorilor chirografari.

Creditoarea B SA a formulat contestația împotriva tabelului preliminar de creanțe, solicitând înlăturarea creanței mele întrucât nu există documentele care să justifice înscrierea.

La primul termen de judecată din data de 13.09.2016, instanța a rămas în pronunțare, urmând ca în data de 27.09.2016 să admită contestația băncii și, în consecință, a dispus înlăturarea din tabelul preliminar de creanțe al EP SRL a creanței în sumă de 805.986 de lei.

Apelantul a apreciat ca soluția pronunțată este nelegală deoarece se impunea acordarea unui termen de judecată și nu judecarea cauzei la primul termen având în vedere că administratorul judiciar nu a depus punctul de vedere față de contestație, deși acesta era cel mai în măsură să își exprime poziția întrucât este cel ce a înscris creanța în tabelul preliminar fără a solicita alte acte ori lămuriri.

De asemenea, apelantul nu a fost prezent la primul termen de judecata, și cu toate că banca a invocat lipsa înscrisurilor doveditoare cu privire la existența creanței, instanța nu a procedat Ia citarea mea cu mențiunea de a depune actele ce stau la baza cererii sale de creanță.

In temeiul principiului rolului activ al instanței de judecată coroborat cu faptul că din balanța pe luna martie 2016 depusă la dosar odată cu cererea de deschidere a procedurii, în contul 4551 (cont de pasiv în care se înregistrează datoriile societății către acționari/asociați, sub forma unor sume puse la dispoziția societății de către aceștia) apare suma de 843.187,07 lei reprezentând datoriile debitoarei către asociați, judecătorul sindic trebuia să acorde un nou termen de judecată pentru ca administratorul judiciar să precizeze care sunt documentele ce au stat la baza înscrierii creanței în tabelul preliminar, dar și ca subsemnatul să depun actele doveditoare solicitate de bancă.

A considerat apelantul ca punctul de vedere al administratorului judiciar se impunea a fi exprimat deoarece, după depunerea declarației de creanță, acesta nu mi-a solicitat alte documente în dovedirea cererii mele, înscriindu-mă în tabelul preliminar cu o creanță chirografară.

In motivarea hotărârii, judecătorul sindic a reținut faptul că nu există dovada acordării împrumutului întrucât nu a depus înscrisuri eliberate de instituțiile bancare ori de societatea debitoare din care să reiasă virarea sumelor  solicitate. Față de acesta argument a arătat faptul că sumele ce reprezintă împrumutul sunt înregistrate în contabilitatea debitoarei, ele fiind evidențiate în contul 4551, conform căruia datoriile societății față de asociați sunt în valoare de 843.187,07 lei, iar cum apelantul nu a avut calitatea de  asociat unic si administrator al debitoarei, în mod logic rezultă că apelanta a împrumutat societatea cu sume importante de bani.

A solicitat, în temeiul art. 480 alin. (2) CPC, admiterea apelului și schimbarea în parte a sentinței atacate în sensul respingerii contestației creditoarei B S.A.

Intimata B SA a formulat întâmpinare prin care a solicitat respingerea apelului ca nefondat.

Referitor la contestația B SA formulata împotriva tabelului preliminar în sensul înlăturării creanței creditorului RM intimata a învederat că a formulat contestație împotriva creanței cu care a fost înscris creditorul RM, având în vedere faptul că acesta nu a anexat cererii de înscriere la masa credală înscrisuri doveditoare.

Instanța de fond a procedat la admiterea contestației sale având în vedere faptul că la cererea sa de înscriere la masa credală nu au fost anexate și nici depuse ulterior documente care să ateste virarea sau depunerea sumelor de bani obținute prin contractul de creditare în contul sau casieria societății debitoare și nici documente care să ateste încasarea sau restituirea împrumutului.

S-a reținut de către instanța de fond că singurul document depus de către creditorul RM în dovedirea creanței sale a fost un contract de creditare societate încheiat la data de 01.04.2008.

Instanța de fond a reținut corect faptul că sumele menționate în extrasele de cont atașate cererii de admitere a creanței ar reprezenta împrumut acordat societății EZ SRL din moment ce acestea reprezintă depunere numerar încasări din vânzări, sume depuse de către RM în contul debitoarei cu acest titlu și nu cu titlu de împrumut. Nici statele de plată depuse sau facturile emise de către diverși furnizori către societatea EZ SRL nu fac dovada acordării vreunui împrumut de către administratorul RM societății debitoare.

Deși legal citat, creditorului nu a depus alte înscrisuri în dovedirea creanței sale.

Referitor la contestația creditorului RM formulată împotriva tabelului preliminar în sensul modificării creanței B SA, precum și notarea acesteia ca și creanța sub condiție intimata B SA a învederat că în considerarea calității sale de creditor în temeiul contractelor de credit nr. 32578/14.07.2008 și 24342/04.04.2008, la data de 31.05.2016, a înțeles să formuleze cerere de admitere a creanței împotriva averii debitoarei E1P SRL, solicitând înscrierea B SA în tabelul creditorilor debitorului EP SRL cu o creanță în cuantum 125.730,57 EUR și 80.122,24 RON.

Întocmind tabelul preliminar, administratorul judiciar a dispus înscrierea intimatei la masa credală a debitoarei EP SRL cu o creanță garantată în cuantum de 681.023.74 RON, intimata deținând o creanță certă lichidă și exigibilă rezultată din contractele încheiate cu societatea debitoare, contracte ce reprezintă titlu executoriu.

Creanța sa a fost înscrisă în tabelul de creanțe așa cum rezultă din contractele de credit mai sus menționate, care reprezintă titlu executoriu.

 Asociatul și administratorul statutar al societății debitoare, a înțeles să formuleze contestație (respinsă de către instanța de fond) împotriva tabelului preliminar întocmit în cazul debitoarei EP SRL, contestând cuantumul creanței B SA precum și rangul acesteia motivând faptul că pe rolul Judecătoriei Sectorului 2 București se află pe rol dosarul 12191/300/2016 având ca obiect acțiune în constatare clauze abuzive, prin care societatea prin administrator solicită nulitatea absolută parțială a Contractelor de credit nr. 32578/14.07.2008 și 24342/04.04.2008.

Dispozițiile Legii nr. 193/2000, nu sunt incidente în cauza dedusă judecății, întrucât intimatul-debitor nu deține calitatea de consumator - în sensul dispozițiilor art. 2 alin. 1 din Legea nr. 193/2000 iar relația dintre ea și intimatul-debitor nu este una civilă, care să se circumscrie dispozițiilor legii invocate, ci este o relație comercială ce derivă dintr-o serie de contracte de credit încheiate între doi profesioniști, B S.A. și EP SRL

Conform prevederilor art. 1 alin. 1 din Legea nr. 193/2000, obiectul legii speciale îl fac contractele încheiate între profesioniști și consumatori: "Orice contract încheiat între profesioniști și consumatori pentru vânzarea de bunuri sau prestarea de servicii va cuprinde clauze contractuale clare, fără echivoc, pentru înțelegerea cărora nu sunt necesare cunoștințe de specialitate."

Intimata a invocat dispozițiile art. 2. alin. 1 și 2 din Legea nr.

Raportat la temeiul de drept invocat de către intimatul-debitor dispozițiile Legii nr. 193/2000, a învederat că, astfel cum a susținut prin cererea de recurs, dispozițiile legii speciale nu sunt incidente în cauza dedusă judecății, întrucât:

193/2000.

 Intimatul-debitor nu deține calitatea de consumator - în sensul dispozițiilor art. 2 alin. 1 din Legea nr. 193/2000;

Relația dintre intimata-creditoare B SA și intimatul-debitor nu este una civilă, care să se circumscrie dispozițiilor legii invocate, ci este o relație comercială ce derivă dintr-o serie de contracte de credit încheiate între doi profesioniști, B S.A. și EP SRL.

Conform prevederilor art. alin. I din Legea nr. 193/2000, obiectul legii speciale îl fac contractele încheiate între profesioniști și consumatori: "Orice contract încheiat între profesioniști și consumatori pentru vânzarea de bunuri sau prestarea de servicii va cuprinde clauze contractuale clare, fără echivoc, pentru înțelegerea cărora nu sunt necesare cunoștințe de specialitate."

Potrivit dispozițiilor art.2 alin. 1 și 2 din Legea nr. 193/2000: "(1) Prin CONSUMATOR se înțelege orice persoană fizică sau grup de persoane fizice constituite în asociații, care, în temeiul unui contract care intră sub incidența prezentei legi, acționează în scopuri din afara activității sale comerciale, industriale sau de producție, artizanale ori liberale. (2) Prin profesionist se înțelege orice persoană fizică sau juridică autorizată, care, în temeiul unui contract care intră sub incidența prezentei legi, acționează în cadrul activității sale comerciale, industriale sau de producție, artizanale ori liberale, precum și orice persoană care acționează în același scop în numele sau pe seama acesteia."

 Așadar, având în vedere definițiile instituite de Legea 193/2000 noțiunilor de „consumator" și „profesionist", contractele de credit au fost încheiate între B S.A. și EP SRL, în calitate de profesioniști, iar nu între un profesionist și un consumator.

Pe cale de consecința, EP SRL nu poate deține calitatea de consumator întrucât nu se circumscrie definiției impuse de legea specială, împrumutatul (intimatul-debitor) fiind o persoană juridică ce acționează în scop comercial (facilitățile de credit fiind acordate pentru desfășurarea activității intimatului-debitor), iar nu o persoană fizică ce acționează în scopuri din afara activității sale comerciale.

Intimatul-debitor (profesionist) nu poate avea calitatea de consumator, sens în care solicitarea constatării caracterului abuziv al clauzelor contractuale formulată de către EP SRL este ab initio un demers inadmisibil, astfel cum în mod corect a reținut și practica judiciară într-o speță similară:

„In primul rând, părți în contractul de împrumut sunt doi profesioniști" și anume intimata în calitate de Bancă și SC..., persoană juridică, în calitate de împrumutat.

în al doilea rând, pentru a putea fi incidente dispozițiile Legii nr. 193/2000, potrivit dispozițiilor art. 1 alin. 1 și art. 2 alin. 1, se impune ca să fie vorba de un contract încheiat între profesioniști și consumatori pentru vânzarea de bunuri sau prestarea de servicii [...], iar consumatorul să fie o persoana fizică sau grup de persoane fizice care [...] acționează în scopuri din afara activității sale comerciale, industriale sau de producție, artizanale ori liberale.

Prin raportare la dispozițiile de mai sus se constată că în temeiul contractului de fidejusiune nu a avut loc o vânzare de bunuri sau prestare de servicii din partea Băncii către contestatoare, ci s-a constituit de către contestatoare o garanție personală pentru garantarea obligației ce revine debitorului din contractul de credit.

Legat de modul în care a înțeles să acționeze contestatoarea, se va reține că în contract s-a menționat în mod expres că acesta avea și calitatea de asociat la SC... la momentul semnării contractului de împrumut în atare condiții, din moment ce contestatoarea era în mod direct interesat ca societatea la care era asociată să obțină împrumutul, nu se poate considera că aceasta ar fi acționat în vederea realizării unui scop din afara activității sale comerciale.

Prin urmare, din moment ce contestatoarea nu a avut calitatea de consumator se apreciază că aceasta nu se poate prevala de dispozițiile Legii nr. 193/2000."

Pe cale de consecință, EP SRL poate deține calitatea de consumator întrucât nu se circumscrie definiției impuse de legea specială, împrumutatul fiind o persoană juridică ce acționează în scop comercial, iar nu o persoană fizică ce acționează în scopuri din afara activității sale comerciale.

Debitor (profesionist) nu poate avea calitatea de consumator, sens în care solicitarea constatării caracterului abuziv al clauzelor contractuale formulatăde către EP SRL este ab initio un demers inadmisibil, astfel cum în mod corect a reținut di practica judiciară într-o speță similară:„ -în primul rând, părți în contractul de împrumut sunt doi profesioniști și anume intimata în calitate de Bancă și SC..., persoană juridică, în calitate de împrumutat.

 În al doilea rând, pentru a putea fi incidente dispozițiile Legii nr. 193/2000, potrivit dispozițiilor art. 1 alin. 1 și art. 2 alin. 1, se impune ca să fie vorba de un contract încheiat între profesioniști și consumatori pentru vânzarea de bunuri sau prestarea de servicii [L], iar consumatorul să fie o persoana fizică sau grup de persoane fizice care [...] acționează în scopuri din afara activității sale comerciale, industriale sau de producție, artizanale ori liberale.

Prin raportare la dispozițiile de mai sus se constată că în temeiul contractului de fidejusiune nu a avut loc o vânzare de bunuri sau prestare de servicii din partea Băncii către contestatoare, ci s-a constituit de către contestatoare o garanție personala pentru garantarea obligației ce revine debitorului din contractul de credit.

Legat de modul în care a înțeles să acționeze contestatoarea, se va reține că în contract s-a menționat în mod expres că acesta avea și calitatea de asociat la SC... Ia momentul semnării contractului de împrumut, în atare condiții, din moment ce contestatoarea era în mod direct interesat ca societatea la care era asociată să obțină împrumutul, nu se poate considera că aceasta ar fi acționat în vederea realizării unui scop din afara Activității sale comerciale.

Prin urmare, din moment ce contestatoarea nu a avut calitatea de consumator se apreciază că aceasta nu se poate prevala de dispozițiile Legii nr. 193/2000."

întrucât acțiunea formulată de intimatul-debitor în dos. nr. 12191/300/2015 aflat pe rolul Judecătoriei Sectorului 2 București este una vădit inadmisibilă, considerăm că debitoarea contestă creanța creditoarei cu rea-credință și numai cu scopul de tergiversare a judecății dosarului de insolvență.

S-a solicitat respingerea apelului ca nefondat și menținerea sentinței apelate ca fiind temeinică și legală.

Intimatul CIIPBP a formulat întâmpinare arătând ca nu i-au fost comunicate odată cu motivele de apel și toate documentele care au stat la baza înregistrării în contabilitatea EP SRL a împrumuturilor acordate de RMC, motiv pentru care apreciază că înscrierea creditorului RMC în tabelul preliminar al creanțelor publicat în B.P.I. 12284/23.06.2016 a fost întemeiată.

A mai arătat intimatul lichidator judiciar că la admiterea în tabelul preliminar a creditorului RMC a analizat atât documentele anexate declarației de creanță, cât și actele contabile anexate cererii de deschidere a procedurii în care sunt înregistrate sumele cu care a creditat societatea! balanțe, situații financiare, lista creditori). În concluzie, a solicitat admiterea apelului și menținerea înscrierii în tabelul preliminar al creanțelor a creditorului RMC.

Prin decizia nr.334/26.04.2017 pronunțată de Curtea de Apel Ploiești au fost admise apelurile declarate de creditorul RMC, și debitoarea EP SRL, prin administrator special RMC, împotriva sentinței nr.950 din data de 27.09.2017, pronunțată de Tribunalul Prahova - Secția a II - a civilă, de contencios administrativ și fiscal, în contradictoriu cu creditoarea B SA, și administratorul judiciar CIIPBP, și pe cale de consecință a fost anulată în tot sentința și trimisă cauza spre rejudecare la aceeași instanță de fond.

In speță, Curtea a constatat că dreptul la apărare al apelantului-pârât RMC a fost încălcat de către instanța de fond care nu a procedat la stabilirea cadrului procesual potrivit dispozițiilor legale, fapt ce atrage incidența motivului de anulare prevăzut de art. 480 alin. 3 C.pr.civ.

In ce privește stabilirea cadrului procesual, în concret se observă faptul că în cauză au fost formulate două contestații - de către creditoarea BP SA împotriva tabelului preliminar de creanțe întocmit de administratorul judiciar pentru înlăturarea din tabel a creanței cu care a fost înscris creditorul RM și respectiv contestația formulată de acesta din urmă împotriva tabelului de creanțe pentru modificarea creanței creditorului BP SA.

Fiind vorba de o contestație la tabelul preliminar al creanțelor, în cauză sunt aplicabile dispozițiile art. 111 din Legea 85/2014, iar potrivit alin. 1 "debitorul, creditorii și orice altă parte interesată vor putea să formuleze contestație față de tabelul de creanțe cu privire la creanțele și drepturile trecute sau după caz netrecute de administratorul judiciar/ lichidatorul judiciar în tabel".

Coroborând aceste dispoziții legale cu prevederile art. 42 alin. 2 din Legea 85/2014 potrivit cărora "în procedurile contencioase reglementate de prezentul capitol vor fi citate în calitate de părți numai persoanele ale căror drepturi și interese sunt supuse spre soluționare judecătorului sindic, în condiții de contradictorialitate" rezultă că la soluționarea contestației ar trebui să fie citați contestatorul, creditorul a cărui creanță este contestată și practicianul în insolvență.

Or, din analiza înscrisurilor de la dosar se constată că părțile au fost citate numai în calitate de contestatoare la tabelul preliminar de creanțe, fară nicio altă mențiune cu privire la calitatea lor de intimate în procedura de soluționare a acestor contestații.

În acest context, la primul termen de judecată cauza a fost soluționată cu încălcarea principiului contradictorialității și al dreptului la apărare al apelantului pârât RM în condițiile în care, nu a avut posibilitatea să formuleze apărările necesare în calitatea sa de intimat și să depună la dosar înscrisurile care făceau dovada creanței sale,cu consecința înlăturării creanței sale din tabel,astfel că procedând în acest mod, tribunalul a nesocotit dreptul la apărare al apelantului pârât, care se consideră în acest mod prejudiciat, iar hotărârea pronunțată pentru acest motiv este vădit  nelegală.

In rejudecare  dosarul a fost înregistrat pe rolul Tribunalului Prahova sub  nr.2349/105/2016/al*.

La termenul de judecată din 22.02.2018  instanţa a încuviinţat proba cu expertiză contabilă întocmit de expert DM şi depus la filele 69-109 volum I dosar.

La termenul de judecată din 12.09.2018 instanța a luat act că  dosarul privind derularea procedurii societăţii debitoarea EZ SRL a trecut din portofoliul GGE SPRLîn administrarea lichidatorului judiciar CIl PBP.

La termenul de judecată din 12.09.2018 instanța a  încuviințat obiecțiunile la raportul de expertiză formulate de contestatoarea EE SA succesorul în drepturile  B SA  .

Raportul de expertiză completare a fost depus la dosar la termenul de judecată din 22.05.2019 conform înscrisurilor de la filele 145-169 volum II dosar.

La termenul de judecată din 22.05.2019, instanța a luat act de soluția pronunțată în dosarul civil nr.18330/300/2018 al Tribunalului București, având ca obiect plângerea contravențională împotriva procesului verbal de contravenție seria ANPC nr.0765283/6.08.2018 în sensul admiterii plângerii contravenționale formulate de BT fostă B SA și a solicitat expertului desemnat să facă dovada că raportul de expertiză completare a fost adus la cunoștința expertului  consilier BD.

Raportul de expertiză contabilă răspuns la obiecțiuni semnat și de expertul consilier BD a fost depus la termenul de judecată din 6.11.2019, conform înscrisurilor de la filele 27-69 volum. III dosar.

La termenul de judecată din 26.02.2020, după discutarea raportului de expertiză completare cu răspunsul la obiecțiuni, instanța a rămas în pronunțare asupra fondului cauzei.

Examinând actele și lucrările dosarului, instanța a reținut următoarele:

În ceea ce privește contestația formulată de contestatoarea-creditoare EE SA în calitate de succesoare în drepturi a creditoarei B SA față de creanţa creditorului  RMC , instanța a reținut că prin încheierea din data de 18.04.2016 pronunțată de Tribunalul Prahova în dosar nr. 2349/105/2016 s-a admis cererea debitoarei EZ SRL de deschidere a procedurii generale a insolvenței, a fost desemnat administrator judiciar provizoriu CIIPBP și s-a stabilit data de 01.06.2016 ca termen limită pentru înregistrarea cererilor de admitere a creanțelor asupra averii debitoarei, conform art. 100 lit. b din Legea nr. 85/2014.

Cererea de admitere a creanței la masa credală formulată la data de 09.06.2016 de către creditorul RMC a avut ca obiect solicitarea de a fi înscris în tabelul de creanțe cu creanța chirografară de 805.986 Iei reprezentând împrumuturi acordate societății conform contractelor de creditare societate încheiate în perioada 01.04.2008-31.12.2015.

Inițial, creditorul a atașat cererii de înscriere la masa credală un singur contract de creditare societate încheiat la data de 01.04.2008, precum și ștate de plată pentru perioada ianuarie, septembrie 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, facturi fiscale emise de diverși furnizori către debitoarea EZ SRL si chitanțe achitate de către societatea debitoare, extrase de cont.

 In anexă la motivele de apel formulate în dosarul nr.2349/105/2016/al dosar al Curții de Apel Ploiești, apel declarat la sentința nr.950/27.09.2016 pronunțată de Tribunalul Prahova, intimatul creditor RMC a depus înscrisuri în dovedirea creanţei reprezentând fișe cont ale acționarilor asociați în perioada 1 .01.2012- 31.10.2016,listări ale contului 4551 ale asociaților cu privire la creditarea societății EZ SRL, filele 17-22, contract creditare societate nr. 1/29.08.2007 (filele 23-24), actele adiționale 1-8 încheiate la contractul nr. l din 29.08.2007 (filele 25-32 dosar curte), dispoziții încasare către casieria SC EZ SRL datând din anul 2007 și depuse de către RM în calitate de creditor al societății (filele 33-35 ) precum și actele adiționale nr.l-5 la contractul de creditare societate încheiat la 1.04.2008 (filele 38-45 dosar), dispoziții de încasare către casierie  ale fostului administrator  din  anii 2008-2016 (filele 48-110 dosar curte), balanțe sintetice din 2016, balanțe de verificare din perioada 2013-2016.

Intimatul-creditor a fost înscris în tabelul preliminar de creanțe publicat în BPI nr. 12284/23.06.2016 în categoria creanțelor chirografare cu suma de 805.986 lei reprezentând „toată investiția pe care administratorul firmei a făcut-o de la înființare, încadrându-se la art. 161 pct. 10 lit. a”, așa cum s-a menționat de către administratorul judiciar.

In raport de înscrisurile mai sus detaliate pe care intimatul-contestator RMC le-a depus în susținerea cererii de admitere a creanței în dosarul de apel, a documentelor care atestă virarea sau depunerea sumelor de bani în contul sau casieria societății debitoare , până la concurența cuantumului solicitat, înscrisuri verificate de către administratorul judiciar, instanța constată conform disp. art. 1576 C.civ. de la 1864, potrivit cu care pentru încheierea valabilă a contractului de împrumut este necesară și predarea efectivă a bunului care formează obiectul contractului, că suma solicitată de creditorul RM este justificată și că în mod corect a fost înscrisă cu titlu de creanță chirografară în tabelul preliminar al SC EZ SRL.

În speță, din înscrisurile depuse de fostul administrator statutar astfel cum au fost detaliate mai sus, rezultă că acestea au fost încasate în scopul creditării firmei, mențiune prevăzută explicit pe dispozițiile de încasări emise în perioada 2008-2016, ceea ce conduce Ia concluzia că respectivele sume au reprezentat împrumut acordat societății debitoare EZ SRL, astfel cum a apreciat în mod corect și administratorul judiciar cu prilejul verificării cererii de creanță.

În consecință, instanța a apreciat că intimatul RMC a făcut dovada plății, respectiv virării sumelor împrumutate către societatea debitoare prin înscrisurile mai sus detaliate și apreciază că împrumutul acordat societății în cuantum de 805.986 lei justifică înscrierea acestei creanțe în tabelul preliminar.

În ceea ce privește disp. art. 104 alin. 2 din Legea nr. 85/2014 care prevăd că: „la cerere vor fi anexate documentele justificative ale creanței și ale actelor de constituire de cauze de preferință, cel mai târziu în termenul stabilit pentru depunerea cererii de admitere a creanței”, instanța a apreciat că deși o parte din documentele care atestă existența împrumutului acordat de către intimat societății au fost depuse doar la momentul declarării apelului în dosarul Curții de Apel Ploiești, verificările balanțelor, a situațiilor financiare, precum și a listei creditorilor societății debitoare au permis administratorului judiciar încă de la data întocmirii tabelului preliminar să constate că împrumutul acordat societății de către fostul administrator statutar în cuantum de 805.986 lei este unul real.

În consecință, instanța a reținut față de înscrisurile doveditoare ale acordării unui împrumut în sumă de 805.986 lei, de către intimatul creditor RMC că respectiva creanță  a fost înscrisă în mod corect în tabelul preliminar de creanțe.

Pe cale de consecință, instanța a reținut că intimatul-contestator RMC deține o creanță certă, lichidă și exigibilă împotriva societății debitoare în cuantum de 805.986 lei.

Pentru aceste considerente, față de disp. art. 111 coroborat cu art. 104 alin. 2 C.pr.civ., a respins contestația formulată de EE SA succesoarea în drepturile B SA, împotriva tabelului preliminar al creanțelor societății debitoare EP SRL, întocmit de administratorul judiciar CIIPBP  şi  a menţinut înscrierea în tabelul preliminar al creanţelor debitoarei a creanţei chirografare în cuantum de 805.986 lei cu care a fost înscris creditorul RMC.

Referitor la contestația formulată de contestatorul RMC împotriva tabelului preliminar publicat în BPI nr. 12284/23.06.2016 întocmit în cadrul procedurii de insolvență a debitoarei EZ SRL de către administratorul judiciar CIl PBP, cu privire la creanța creditoarei B SA, prin contestația formulată se solicită refacerea tabelului debitoarei  în sensul înscrierii creanţei creditoarei B succedată actualmente  în drepturi de  EE sub condiție, motivat de faptul  că pe rolul Judecătoriei Sectorului 2 Bucureşti există înregistrat Dosarul nr. 12191/300/2015.

Între creditoarea B SA și debitoarea EZ SRL s-au încheiat mai multe contracte de credit modificate prin acte adiționale, respectiv: contractul de credit nr. 32578/14.07.2008, modificat prin actul adițional nr. 1/07.08.2009, contractul de credit nr. 24342/04.04.2008, modificat prin actele adiționale nr. 1/07.08.2009, nr. 2/29.06.2011,  3/29.03.2013 și nr. 4/24.04.2013, precum și contractele de ipotecă autentificate sub nr. 2063/11.07.2008, nr. 977/04.04.2008.

Creditoarea B SA a solicitat înscrierea la masa credală a  debitoarei cu suma de 125.790,57 Euro şi cu suma de 80.122,24 RON, calculate în temeiul contractelor de credit nr 24342/04.04.2008 și nr. 32578/14.07.2008, aceasta fiind înscrisă în tabelul preliminar publicat în BPI nr. 12284/23.06.2016 în categoria creanțelor garantate cu suma de 681.023,79 lei.

 Contestatorul susține că pe rolul Judecătoriei Sector 2 București este înregistrat dosarul nr. 12191/300/2015, având ca obiect acțiune în constatare clauze abuzive, pretenții, obligație de a face în care a solicitat constatarea nulității absolute parțiale a anumitor clauze din cele două contracte de credit nr. 24342/04.04.2008 și nr. 32578/14.0T2008 și că în urma soluționării definitive ar exista posibilitatea modificării creanţei B SA.

Din  verificările efectuate  pe portalul instanțelor de judecată privind stadiul soluționării dosarului de pe rolul Judecătoriei Sector 2 Bucureşti rezultă că în dosarul de fond nr.7025/25.05.2016 s-a admis excepția  netimbrării acţiunii invocată din oficiu de instanţă  și s-a anulat cererea formulată, ca netimbrată, iar la data de 7.02.2018, Tribunalul București ,Secția a Vl-a,  prin Hotărârea nr.461/2018 a admis excepția perimării cererii de apel, invocată de instanță din oficiu și a constatat perimată cererea de apel.

Sub acest aspect, este evident că eventuala soluție de admitere a acțiunii în constatare clauze abuzive ce a format obiectul dosarului nr. 12191/300/2015, astfel cum a fost invocată pe calea prezentei contestații de către debitoare prin administratorul special nu mai poate avea vreun efect asupra creanței cu care a fost înscrisă în tabelul preliminar creditoarea inițială B SA.

Instanța a reținut de asemenea că, deși contestatoarea a solicitat modificarea creanței creditoarei inițiale B SA, nu a indicat în mod expres dacă solicită diminuarea creanței și în ce cuantum.

Referitor la solicitarea de notare a creanței creditoarei B SA sub condiție, ca urmare a existenței dosarului nr. 12191/300/2015 pe rolul Judecătoriei Sectorului 2 București,în principal aceasta nu mai prezintă interes față de anularea ca netimbrată a acțiunii ce a format obiectul respectivului dosar.

Chiar și în eventualitatea în care o asemenea soluție nu ar fi fost pronunțată în dosarul invocat, instanța constată că în ceea ce privește creanța acestei creditoare, ea nu poate fi considerată ca fiind sub condiție suspensivă deoarece condiția reprezintă un eveniment viitor și nesigur ca realizare, de care depinde existența, respectiv nașterea sau stingerea unui drept sau a unei obligații.

 In cauză, dreptul de creanță afirmat de creditoare nu poate fi considerat ca unul sub condiție întrucât existența lui nu depinde de un eveniment viitor și incert.

Eventuala contestare în cadrul dosarului nr. 12191/300/2015 al Judecătoriei Sector 2 București a clauzelor contractuale ale contractelor de credit din care provine creanța creditoarei nu poate fi calificată ca un eveniment viitor și incert și nu poate determina transformarea creanței creditorului înscris la masa credală din creanță pură și simplă în creanță sub condiție.

În ceea ce privește cuantumul creanței contestate, conform clauzelor contractelor de credit încheiate între părți, contracte ce constituie titluri executorii potrivit legii, debitoarea avea obligația de a plăti ratele de credit conform graficului convenit.

In tabelul preliminar de creanțe al societății debitoare a fost înscrisă creanța băncii în suma de 681.023,79 lei compusă din credit, dobânzi și comisioane.

Din cuprinsul raportului de expertiză contabilă efectuat în cauză (filele 89-111 dosar volum.I dosar rejudecare)  rezultă că în ceea ce privește sumele plătite de intimata debitoare în baza contractelor de credit nr.24342/4.04.2008 și nr.32578/7.08.2009, modificate prin acte adiționale de la data aprobării contractelor de credit și până la data deschiderii procedurii insolvenței 18.04.2016, acestea au reprezentat un total de 19.673,25 euro în baza contractului nr.24342/4.04.2008 și suma de 60.922,19 lei în baza contractului de credit nr.32578/7.08.2009.

În consecință, suma datorată la data deschiderii procedurii insolvenței de debitoare în baza contractului 24342/4.04.2008 este de 563.242,44 lei, iar cea datorată în baza contractului de credit nr.32578/7.08.2009 este de 80.112,24 lei, ceea ce conduce la un total de 643.364,68 lei, în loc de 681.023,79 lei, așa cum a fost înscrisă inițial creanța în tabelul preliminar.

Conform raportului de expertiză contabilă DM ,diferența de sumă în cuantum de 37.649,11 lei rezultă din diferența de curs valutar deoarece administratorul judiciar CIl PB a utilizat un curs euro la data deschiderii procedurii insolvenței mai mare decât cel real de 4,4777 lei/euro (filele 100-101 volum I dosar rejudecare), precum și a unei greșeli de adunare la calculul comisioanelor de administrare în cuantum de 10 lei.

În ceea ce privește completarea raportului de expertiză contabilă DM, instanța s-a raportat la procesul verbal de contravenție seria ANPC nr.0765283/6.08.2018 invocat de ambele părți și a dispus efectuarea unei variante de calcul pentru sumele de bani pretins a fi percepute nejustificat în temeiul procesului verbal de contravenție încheiat de ANPC nr.0765283/6.08.2018.

Procesul verbal de contravenție a fost depus împreună cu anexele la filele 67-142 volum II dosar rejudecare și a fost invocat atât de către succesoarea în drepturi a creditoarei B SA, cât și de debitoarea SC EZ SRL .

Din verificările întreprinse pe portalul Judecătoriei Sectorului 2 București cu privire la soluția pronunțată în dosarul civil nr.18330/300/2018 al Tribunalului București, având ca obiect plângerea contravențională împotriva procesului verbal de contravenție seria ANPC nr.0765283/6.08.2018,conform înscrisurilor aflate Ia filele 112-114 dosar, s-a admis plângerea contravențională formulată de BT, fostă B SA împotriva procesului verbal de contravenție, a fost anulat procesul verbal de contravenție seria ANPC nr.0765283/6.08.2018 și a fost exonerată petenta de plata amenzii în cuantum de 150.000 lei, fiind înlăturate măsurile de remediere dispuse.Sentinţa a rămas definitivă prin decizia nr.402/11.03.2020 pronunţată de Tribunalul București ulterior pronunțării prezentei soluții în contestație.

În consecință, în ceea ce privește raportul de expertiză contabilă  cu răspunsul la obiecțiuni depus Ia  data de 6.11.2019 şi aflat la filele 27-72 volum III dosar rejudecare,  instanța a apreciat că în cauză prezintă relevanţă varianta inițială întocmită de expert şi aflată la filele 86-111 volum I dosar  rejudecare, întrucât în cauză s-a făcut dovada că procesul verbal de contravenție seria ANPC nr.0765283/6.08.2018 în considerarea căruia a fost dispusă completarea la expertiză nu și-a produs niciodată efectele, fiind anulat în instanță.

Din această perspectivă, a înlăturat apărările contestatoarei cu privire la faptul că suma datorată în temeiul celor două contracte ar fi în realitate în cuantum de 433.899,05 lei ca rezultat al însumării debitului de 400.261,52 lei, pretins a fi datorat în baza contractului nr.24343/4.04.2008 și a sumei de 33.637,53 lei, datorat în baza contractului de credit nr.3 2568/7.08.2009,pentru următoarele considerente:

In cauză, scadența creditelor a fost declarată anticipat, conform notificărilor transmise de B SA și depuse la filele 80-81 volum III dosar rejudecare precum și  în baza borderoului de corespondență din care rezultă că au fost comunicate cu confirmare de primire respectivele notificări, intimatului RMC (fila 82 dosar volum.III rejudecare poziția 9 din borderou cu nr.1097/4.08.2015).

În acest sens, a înlăturat apărările contestatoarei EZ SRL cu privire la faptul că în realitate nu există dovada declarării scadenței  anticipate a celor două credite, precum și cele prin care se susține că în realitate suma datorată de debitoare în baza celor două contracte de credit este mai mică decât cea de 643.364,68 lei, sumă ce rezultă din raportul de expertiză contabilă DM din 11.05.2018.

In cauză, obligațiile debitoarei rezultând din cele două contracte de credit modificate conform actelor adiționale depuse la dosar au fost avute în vedere la efectuarea expertizei, iar varianta completare din raportul de expertiză a avut ca ipoteză menținerea în vigoare a procesului verbal de contravenție încheiat de ANPC în contradictoriu cu SC B SA.

Respectivul proces verbal de contravenție în realitate nu și-a mai produs efectele în ceea ce privește măsurile reparatorii dispuse, deoarece acestea au fost înlăturate prin sentința nr.3183/2019 a Judecătoriei Sectorului 2 București, definitivă.

Pentru aceste motive, instanța a admis contestația formulată de creditorul RMC în calitate de reprezentant al SC EZ SRL , conform raportului de expertiză contabilă DM din 11.05.2018.

A dispus înscrierea creanței EE SA în calitate de succesoare în drepturi a SC B SA în cuantum de 643.364,68 în tabelul preliminar de creanțe al debitoarei SC EP SRL, conform raportului de expertiză contabilă DM în loc de suma de 681.023,79, așa cum a fost înscrisă inițial în tabelul preliminar.

În ceea ce privește capătul de cerere privind plata cheltuielilor de judecată formulat de contestatoarea EZ SRL instanța a reținut următoarele:

Contestatoarea EZ SRL a achitat suma de 2000 lei cu titlu de onorariu expert contabil conform chitanței nr.8784211726.02.2018,conform înscrisului de la fila 120 volum III dosar, suma de 1.000 lei cu titlu de onorariu expert contabil majorare,  conform chitanței nr. 1855097783/28.12.2018,  conform înscrisului de la fila 121 volum 111 dosar și suma de 5.000 lei onorariu avocat, conform extrasului de cont și facturii nr.l66/12.10.2018 de la filele 122-123 volum. III dosar rejudecare.

Pe cale de consecință, instanța a admis capătul de cerere cu privire la plata cheltuielilor de judecată, formulat de către contestatoarea SC EZ SRL şi în baza art.453 Cod pr.civilă, a obligat pârâta EE SA la plata către debitoare SC EP SRL a sumei de 8000 lei cheltuieli de judecată reprezentând onorariu avocat și onorariu expert contabil.