Executarea silită a obligaţiei de întreţinere.Contestaţie la executare

Sentinţă civilă 7377 din 28.06.2019


Prin contestaţia la executare formulată la data de 28.08.2018, înregistrată pe rolul Judecătoriei Baia Mare sub nr. ..., contestatorul G.R.R. a solicitat în  contradictoriu cu intimaţii N.D.E.şi B.E.J.M.V.V.D.: admiterea contestaţiei; anularea somaţiei imobiliare nr. 580/20.08.2018 emisă de executorul judecătoresc cu privire la imobilul apartament cu 2 camere şi dependinţe situat in Baia Mare, , înscris în CF102718- C1 -U 26, CF vechi 10021/31 .; anularea încheierii nr. 580/20.08.2018 emisă de executorul judecătoresc prin care s- a stabilit suma de 8187,81 lei cu titlu de cheltuieli de executare silită; anularea încheierii de incuviintare a executării silite nr.5087/04.06.2018 pronunţată de Judecătoria Baia Mare în dosar nr.5575/102/2018, precum şi a încheierii de îndreptare a erorii materiale pronunţate la data de 9 iulie 2018 în acelaşi dosar;  obligarea în solidar a intimaţilor la plata cheltuielilor de judecată.

De asemenea, s-a solicitat suspendarea executării silite până la soluţionarea definitivă a contestaţiei.

În fapt, a arătat că potrivit prevederilor art.632 alin.1 Cod pr.civ., executarea silită se poate face numai pe baza unui titlu executoriu.

Conform art. 663 alin.(1) Cod de procedură civilă, executarea silită se poate face doar atunci când exista o creanţă certă, lichidă şi exigibila. În speţă, consideră că aceste cerinţe legale nu sunt respectate.

În acest sens, contestatorul arată că prin Sentinţa civilă nr. xxx pronunţată de Judecătoria Târgu Mureş în dosar nr......, în urma admiterii acţiunii de divorţ promovată de contestator, s-a stabilit custodia comună a minorilor L.şi E., precum şi contribuţia sa lunară la cheltuielile de creştere şi educare ale minorilor în cuantum de 2.800 Euro. Acesta arată că este chirurg cardiac la Beacon Hospital in Dublin şi contribuţia lunară de întreţinere, pe care a oferit-o şi a fost considerată îndestulătoare de către instanţă, era menită să acopere în primul rând cheltuielile de şcolarizare ale minorilor elevi la şcoala privată St.Gerard's din Wicklow, cheltuieli care sunt în jur de 1400 Euro/lună. Întrucât a suportat încă de la începerea şcolarizării copiilor toate cheltuielile cu pregătirea şcolare şi benevol, i-a virat fostei soţii diferenţa până la 2800 Euro pe tot parcursul procesului de divorţ, instanţa a dispus ca plata sumei de 2800 Euro să o facă doar începând cu pronunţarea hotărârii. Fosta sa soţie a făcut apel, acre a fost respins prin Decizia nr.x a Tribunalului Mureş.

Se mai susţine că după primirea sentinţei de divorţ a continuat să plătească suma de circa 1400 Euro pentru şcoală copiilor, iar diferenţa de până la 2800 Euro să i-o vireze fostei soţii - N.D.E.. În perioada vacanţelor şcolare de vară, i-a virat acesteia 2800 Euro. Dorind să mute copiii la o şcoală de stat şi să dispună de 2800 Euro după bunul său plac şi nu în interesul minorilor, intimata i-a făcut plângere penală pentru neplata pensiei de întreţinere, plângere clasată prin ordonanţa emisă la 22.11.2016, soluţie menţinută inclusiv de către Judecătorul de Camera Preliminară.

Contestatorul mai arată că a introdus la Judecătoria Târgu- Mureş acţiune în obligaţie de a face (dosar nr.14892/320/2016). Prin sentinţa nr. 1640/20.04.2018 i s-a admis acţiunea în contradictoriu cu pârâta N.D.E.şi s-a stabilit ca reclamantul să plătească direct către şcoală taxele de şcolarizare pentru copii (aşa cum a făcut tot timpul), iar diferenţa până la 2800 Euro să i-o vireze în cont intimatei.

În acest sens a depus extrase de cont şi adeverinţa emisă de şcoală referitor la plata integrală a cheltuielilor de şcolarizare pentru copii. Aşadar, arată nu are nicio restanţă la plata obligaţiei de întreţinere şi prin urmare, intimata nu are o creanţă certă, lichidă şi exigibilă de executat. Pe de altă parte, consideră că suma de 21.341,00 Euro nu este prevăzută în niciun titlu executoriu.

În drept, a invocat art.664 şi urm. Cod pr.civ., art 701, art. 709 Cod pr.civ; art.632, art. 663 Cod pr.civ., art.  453 alin. 1 Cod pr.civ.

În probaţiune, au fost depuse înscrisuri: actele atacate, extrase de pe portal privind hotărârile la care a făcut referire; înscrisuri din care rezultă plata contribuţiei de întreţinere (f. 8-32).

La data de 21.09.2018 intimatul B.E.J.M.V.V.D. a depus întâmpinare, prin care invocă excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a Biroului Executorului Judecătoresc Mărgineanu Viorel Victor Daniel, iar pe fond solicită respingerea contestaţiei formulată împotriva Biroului Executorului Judecătoresc Mărgineanu Viorel Victor Daniel, ca fiind îndreptată împotriva unei persoane fără calitate procesuală pasivă.

În fapt, a arătat că rolul executorului judecătoresc este acela de a îndeplini un serviciu de interes public, acesta nu poate fi parte într-o acţiune în faţa instanţei judecătoreşti cu privire la actele de executare îndeplinite în exercitarea atribuţiilor de serviciu.

Calitate procesuală activă şi pasivă în cadrul unei contestaţii la executare au doar părţile interesate sau vătămate prin actul de executare întocmit în cadrul unui dosar de executare.

Calitatea procesuală pasivă a executorului judecătoresc nu este determinată nici măcar de opozabilitatea hotărârii judecătoreşti pronunţate cu privire la actul de executare efectuat, în măsura în care actele sunt supuse controlului instanţelor de judecată şi în calitate de asigurător al unui serviciu de interes public, fiind obligat să respecte o hotărâre judecătorească irevocabilă.

Pentru aceste motive, solicită instanţei să admită excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a Biroului Executorului Judecătoresc Mărgineanu Viorel Victor Daniel, iar pe fond să respingă acţiunea formulată împotriva Biroului Executorului Judecătoresc Mărgineanu Viorel Victor Daniel, ca fiind îndreptată împotriva unei persoane fără calitate procesuală pasivă.

În drept, a invocat art. 1, art. 7 alin. 1 lit. a, art. 60  din Legea nr. 188/2000, art. 644, art. 712 si art. 720 din Codul de procedură civilă.

La data de 24.09.2018 intimata N.D.E.  a depus  întâmpinare prin care invocă  excepţia autorităţii de lucru judecat solicitând  admiterea acesteia şi,  pe cale de consecinţă, respingerea acţiunii ca inadmisibilă; invocă excepţia inadmisibilităţii acţiunii contestatorului, solicitand admiterea acesteia şi, pe cale de consecinţă, respingerea acţiunii ca inadmisibilă, iar pe fondul cauzei solicită respingerea acţiunii ca fiind nefondată.

În fapt, arată că prin Încheierea civilă nr. 5087 din 4 iunie 2018 în dosarul nr. 5575/182/2018, pe baza înscrisurilor depuse la dosar, s-a constatat că există o creanţă certă, lichidă şi exigibilă, întrunind cerinţele Codului de procedură civilă, există un titlu executoriu, respectiv Sentinţa civilă nr. 2083 din data de 28.04.2015 în dosarul nr. 11599/320/2013 (Judecătoria Târgu Mureş) şi s-a încuviinţat executarea silită solicitată de creditorii G.L. R. şi G. E.M. prin reprezentantul legal N.D.E..

Arată că contestatorul  face afirmaţii neadevărate. În motivarea sentinţei de divorţ nr. xxx a Judecătoriei Târgu Mureş (Dosarul nr. ..) s-a menţionat expres că pensia de întreţinere „se plăteşte minorilor (prin intermediul reprezentantului legal), nu către şcoală”.La apelul formulat de intimată, Tribunalul Mureş prin Decizia x pronunţată în Dosar nr.... a menţionat că cheltuielile peste pensia de întreţinere (ex. şcoala privată în loc de cea de stat) este benevolă.

Intimata mai învederează că pe linia neadevărurilor este şi ascunderea adevărului privind plângerea penală pentru abandon de familie, plângerea fiind clasată nu pentru că fapta nu există, ci pentru că fapta se consumă pe teritoriul Irlandei unde neachitarea pensiei de întreţinere reprezintă o materie de drept civil.

Aceasta mai arată că în vacanţa de vară şcolară ex.luna iunie şi iulie 2015, contestatorul nu a virat pensia de întreţinere de 2800 euro cum neadevărat susţine.

De asemenea, susţine că Sentinţa din 20.04.2016 (dosar nr. 14892/320/2016) este contrară hotrarii de divorţ şi nu este definitivă, iar calculul restanţelor la pensia de întreţinere (anexa 6) este până în noiembrie 2016 iar acţiunea.de care vorbeşte reclamantul, la Judecătoria Târgu Mureş dosarul nr. 14892/320/2016 începe din 28 noiembrie 2016,  neexistând nici o suprapunere de perioade de timp.

În concluzie, solicită admiterea excepţiilor invocate şi pe fondul cauzei solicită respingerea acţiunii ca fiind nefondată, concomitent cu obligarea reclamantului la plata cheltuielilor de judecată.

Întâmpinarea nu a fost motivată în drept.

În probaţiune, a depus înscrisuri (f. 44-46).

La data de 02.11.2018 contestatorul G.R.R. a depus răspuns la întâmpinarea formulată de intimata N.D.E., prin care, învederează următoarele:

Excepţia autorităţii de lucru judecat invocată de intimată în cadrul contestaţiei la executare silită este nefondată. În speţă, nu se discută stabilirea pensiei de întreţinere, ci executarea silită a acestei obligaţii, executare silită solicitată de intimată. Ceea ce doreşte să dovedească în această contestaţie - şi cu privire la care, instanţa a fost investită să se pronunţe- este că contestatorul şi-a îndeplinit integral, în fiecare lună -obligaţia de plată a contribuţiei de întrerţinere care este datorată minorilor.

Cu privire la afirmaţia intimatei că că sentinţa civilă nr. ....., pronunţată în dosar nr. ..... al Judecătoriei Târgu-Mureş, ar fi contrară sentinţei de divorţ, arată că din adeverinţele emise de St. Gerard's School în dosarul sus-menţionat a rezultat că contestatorul a plătit lunar pentru copii, inclusiv pe luna ianuarie 2018 cheltuielile de şcolarizare care variază în funcţie de modificările operate la nivelul şcolii. Astfel, de exemplu, în septembrie 2016 - aşa cum a arătat în acţiune a plătit 1447 Euro lunar, în vreme ce, în perioada august 2017 - octombrie 2017 a plătit 1.562,44 Euro lunar, iar în ianuarie 2018 a plătit 1.577,15 EURO. La dosarul sus-menţionat a depus iniţial, dovada plăţii de către reclamant a taxelor şcolare, emisă la 07.04.2016, dovada plăţii taxelor şcolare la 25 oct.2016, dovada plăţii activităţilor extracuriculare pe anul 2016-2017, în cuantum de 1200 Euro, dovada /confirmare din 03.10.2016 privind plata de către acesta a taxei şcolare pe lunile august, septembrie şi octombrie şi dovada ofertei făcute de şcoală-ambilor părinţi - pentru ca minorul L. să urmeze Liceul St. Gerard ' s Senior School cu începere din august 2017 şi confirmarea plăţii taxei de rezervare de 500 EURO, pe care tot contestatorul ar fi plătit-o. mai arată că întrucât reprezentantul pârâtei, intimată din prezenta cauză, a spus că nu are cunoştinţă de faptul că reclamantul plăteşte taxele de şcolarizare, s-au făcut adresele către şcoală şi s-a confirmat că şi în prezent tot reclamantul  plăteşte integral aceste taxe.

După finalizarea procesului de divorţ, prin decizia nr. ..... a Tribunalului Mureş, contestatorul susţine ca ar fi continuat să plătească cheltuielile de şcolarizare direct către şcoală, iar diferenţa până la 2.800 EUR i-a virat-o pârâtei în cont.

După ce s-a pronunţat Tribunalul Mureş, intimata l-a ameninţat că va scoate copiii de la şcoală, urmând să îi mute la o şcoală publică pentru că şi o astfel de şcoală ar fi suficientă pentru copii.

În aceste condiţii, întrucât  a acceptat să plătească 2800 EUR. lunar tocmai având în vedere şcoala privată a copiilor şi importanţa educării acestora la cel mai înalt nivel, nu a avut altă soluţie decât să continue să plătească cheltuielile de şcolarizare din suma de 2.800 Eur., fiind nevoit -pentru regularizarea acestei obligaţii-să solicit concursul instanţei care, prin sentinţa civilă nr.1640/2018 i-a admis acţiunea.

În ceea ce priveşte tabelul scris de mână de intimată şi considerat creanţă certă, şi exigibilă de către executor, învederează că dovada sumelor plătite se face cu extrase de cont şi nu cu tabele scrise de mână de către partea interesată, în acest sens, depune la dosar pentru perioada iunie 2015 - noiembrie 2016 extrasele de cont cu care dovedeşte ca a plătit lunar pentru copii suma de 2800 EURO reprezentând cheltuieli de şcolarizare + diferenţă până la 2800 Euro virată în contul intimatei. De asemenea, depune înscrisuri în probaţiune Prin urmare, consideră că intimata nu poate nega plăţile, iar achiesarea la aceste plăţi rezultă din lipsa unei demers legal propriu şi din lipsa unui răspuns la notificările ce i-au fost adresate, întrucât intimata susţine că ar avea restanţă la plata obligaţiei de întreţinere pe perioada iunie 2015 - noiembrie 2016, depune extrasele bancare pe perioada ianuarie 2015 -  decembrie 2016.

Din cele expuse confirmate de înscrisurile anexate rezultă clar şi evident că, nu există nicio sumă restantă cu titlu de obligaţie de întreţinere care să poată fi reţinută în sarcina acestuia astfel încât, executarea silită imobiliară iniţiată de intimată, nu are suport legal.

Faţă de conduita procesuală a intimatei solicită obligarea acesteia la suportarea tuturor cheltuielilor de judecată ocazionate cu prezentul proces.

În drept, a invocat art. 201 alin. 2 Cod de procedură civilă.

În probaţiune, a depus înscrisuri (f. 57-93).

La data de 16.01.2019, s-a depus dosarul execuţional nr. ... al BEJ M. V.V. D..

La termenul de judecată din data de 05.06.2019, s-a încuviinţat proba cu înscrisurile depuse la dosar şi s-a respins excepţia autorităţii de lucru, s-a calificat excepţia inadmisibilităţii într-o apărare de fond şi s-a unit cu fondul cauzei excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a BEJ Mărgineanu Victor Viorel Daniel.

La data de 19.06.2019, contestatorul a depus la dosar concluzii scrise.

Intimata a depus la dosar, la data de 20.06.2019 şi la data de 24.06.2019, două  înscrisuri.

Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine următoarele:

În fapt, prin Încheierea civilă nr. .. pronunţată de Judecătoria Baia Mare în dosar nr. ..... a fost încuviinţată executarea silită a obligaţiei de plată în sumă de 21.341 euro, reprezentând pensie de întreţinere, stabilită prin titlul executoriu Sentinţa civilă nr... .pronunţată la data de 28.04.2015, în dosar nr. ....., de către Judecătoria Târgu Mureş, definitivă la data de 05.02.2016 şi Decizia civilă nr. ... pronunţată la data de 05.01.2016, în dosar nr. ......, de către Tribunalul Mureş, în dosarul execuţional nr. .. al BEJ M. V.V. D (f. 180). Prin încheierea din şedinţa camerei de consiliu din data de 09.07.2018, a fost îndreptată eroarea materială din încheierea de încuviinţare a executării silite.

Conform cererii de executare silită, înregistrată la BEJ M.V.V.D la data de 22.05.2018, obligaţia de plată în sumă de 21.341 euro, reprezentând pensie de întreţinere, este eferentă perioadei iunie 2015- mai 2016 şi septembrie -noiembrie 2016 (f. 385). Anexat acestei cereri au fost depuse o situaţie întocmită de către intimată (f. 408) şi extrase de cont (f. 409-420).

La data de 20.08.2018, executorul judecătoresc a procedat la întocmirea somaţiei imobiliare (f. 284) şi a încheierii de stabilire a cheltuielilor de executare silită (f. 283). Încheierile, somaţiile şi titlul executoriu i-au fost comunicate contestatorului la data de 20.08.2018, conform procesului-verbal de înmânare aflat la fila 288.

1. În ceea ce priveşte excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a BEJ M.V.V. D:

În drept, potrivit art. 36 Cod de procedură civilă, calitatea procesuală rezultă din identitatea dintre părţi şi subiectele raportului juridic litigios. Iar în conformitate cu art. 645 Cod de procedură civilă, sunt părţi în procedura de executare silită creditorul şi debitorul.

În speţă, instanţa reţine că în cadrul procedurii de executare silită, executorul judecătoresc nu are calitatea de parte, el nefiind titularul dreptului care se execută şi nici debitorul obligaţiei care se pune în executare. Astfel cum rezultă din prevederile art. 644 şi art. 652 Cod de procedură civilă, executorul judecătoresc este un participant la executare silită învestit de lege cu competenţa de a aduce la îndeplinire obligaţiile stabilite prin titluri executorii.

Mai mult, conform par. 23 din Decizia 8/2016 pronunţată în recurs în interesul legii de către Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie „Într-adevăr, pe lângă dreptul executorului judecătoresc de a sesiza instanţa de executare, anumite dispoziţii procesuale reglementează expres şi situaţiile în care acesta poate fi chemat în instanţă, conferindu-i calitate procesuală pasivă. Astfel este ipoteza reglementată (…) ipoteza formulării unei contestaţii de către creditor împotriva încheierii de stabilire a cheltuielilor de executare [art. 670 alin. (4) din Codul de procedură civilă], în această din urmă situaţie efectul reducerii acestor cheltuieli de către instanţa de executare fiind răsfrânt direct în patrimoniul executorului judecătoresc.”, executorul judecătoresc are calitate procesuală pasivă doar atunci când încheierea de stabilire a cheltuielilor de judecată este contestată de către creditor deoarece dar în acest caz soluţia are efect asupra patrimoniului executorului judecătoresc.

Având în vedere faptul că încheierea de stabilire a cheltuielilor de executare silită a fost contestată de către debitor,  în temeiul art. 36 coroborat cu art. 645-652 Cod de procedură civilă, instanţa va admite excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a B.E.J. Mărgineanu Victor Viorel Daniel şi va respinge cererea formulată în contradictoriu cu acest intimat în consecinţă.

2. În ceea ce priveşte contestaţia la executare:

În drept, conform art. 715 alin. 1 pct. 3 Cod de procedură civilă (1) Dacă prin lege nu se prevede altfel, contestaţia privitoare la executarea silită propriu-zisă se poate face în termen de 15 zile de la data când: (….)3. debitorul care contestă executarea însăşi a primit încheierea de încuviinţare a executării sau somaţia ori de la data când a luat cunoştinţă de primul act de executare, în cazurile în care nu a primit încheierea de încuviinţare a executării şi nici somaţia sau executarea se face fără somaţie.

Iar art. 719 alin. 1 Cod de procedură civilă prevede Până la soluţionarea contestaţiei la executare sau a altei cereri privind executarea silită, la solicitarea părţii interesate şi numai pentru motive temeinice, instanţa competentă poate suspenda executarea. Suspendarea se poate solicita odată cu contestaţia la executare sau prin cerere separată.

Conform dispoziţiilor art. 663 alin. (2) Cod de procedură civilă, „creanţa este certă când existenţa ei neîndoielnică rezultă din însuşi titlul executoriu.” Potrivit dispoziţiilor art. 663 alin. (3 Cod de procedură civilă, „creanţa este lichidă atunci când obiectul ei este determinat sau când titlul executoriu conţine elemente care permit stabilirea lui.” Conform dispoziţiilor art. 663 alin. (4) Cod de procedură civilă, „creanţa este exigibilă dacă obligaţia debitorului este ajunsă la scadenţă sau acesta este decăzut din beneficiul termenului de plată.”

În speţă, din înscrisurile depuse la dosar instanţa constată următoarele:

Titlul executoriu îl reprezintă Sentinţa civilă nr. 2083 pronunţată la data de 28.04.2015, în dosar nr. 11599/320/2013, de către Judecătoria Târgu Mureş, definitivă prin Decizia civilă nr. 1/2016 pronunţată la data de 05.01.2016, în dosar nr. 11599/320/2013, de către Tribunalul Mureş (f. 181-193).

Conform titlului executoriu, în sarcina contestatorului s-a stabilit obligaţia a plăti în favoarea copiilor săi minori o pensie de întreţinere în cuantum de 2800 euro (câte 1400 euro pentru fiecare minor), obligaţie care instanţa la pagina 11 par. 3 din hotărâre a stabilit că se plăteşte minorilor (prin intermediul reprezentantului legal), nu către şcoală.

Prin cererea de executare silită, înregistrată la BEJ M.V.V.D. la data de 22.05.2018 se solicită încuviinţarea executării silite pentru suma de 21.341 euro, reprezentând pensie de întreţinere, este eferentă perioadei iunie 2015- mai 2016 şi septembrie - noiembrie 2016 (f. 385), astfel cum a fost detaliată în situaţia întocmită de către intimată (f. 408)

Din extrasele de cont depuse de către ambele părţi (f. 409-420-intimată; f. 70-91-contestator) reiese că contestatorul a achitat prin virament bancar suma de 1500 euro pentru perioada iunie 2015-ianuarie 2016, suma de 1150 euro pentru perioada februarie-mai 2016 şi suma de 1353 euro pentru perioada septembrie-noiembrie 2016, însumând 20.659 euro. Ori conform titlului executoriu, contestatorul ar fi trebuit să achite către reprezentantul legal suma de 2800 euro/lună x 15 luni= 42.000 euro

Astfel, scăzând din suma totală suma achitată (42.000 euro-20.659 euro), creanţa deţinută de intimată, în calitate de reprezentant legal al minorilor este de 21.341 euro, fiind chiar debitul pentru care a fost încuviinţată executarea silită.

Pentru lunile iunie-iulie 2016 nu a fost solicitată încuviinţarea executării silite, contestatorul achitând suma de 2800 euro intimatei, astfel cum reiese şi din extrasele de cont depuse de către acesta.

Cu toate că din probele administrate la dosar reiese că contestatorul a achitat taxele de şcolarizare pentru cei doi minori la şcoala privată St.Gerard's din Wicklow, care se ridică la suma de aproape 1400 euro/lună, conform obligaţiei stabilite prin titlu executoriu pensia de întreţinere se achită în bani reprezentantului legal al minorilor şi nu se prestează parţial în natură.

Aşadar, instanţa va respinge apărarea contestatorului în sensul că se execută o creanţă care nu este certă, lichidă şi exigibilă.

Cu privire la cererea de chemare în judecată ce face obiectul dosarului civil nr. 14892/320/2016 al Judecătoriei Târgu Mureş (f. 57-59), instanţa constată că prin aceasta se solicită modalitatea de executare a pensiei de întreţinere pentru viitor, cerere fiind introdusă în data de 28.11.2016. Ori, pensia de întreţinere ce face obiectul prezentului dosar este anterioară datei introducerii acestei cereri şi prin urmare soluţia din acel dosar nu are nicio înrâurire asupra prezentului litigiu

Faţă de aceste considerente, instanţa va respinge ca neîntemeiată contestaţia la executare.

3. În ceea ce priveşte cererea de restituire a taxei judiciare de timbru,

În drept, conform art. 45 alin 1 lit. f) din OUG nr. 80/2013 “(1) Sumele achitate cu titlu de taxe judiciare de timbru se restituie, după caz, integral, parţial sau proporţional, la cererea petiţionarului, în următoarele situaţii:(…) f) când contestaţia la executare a fost admisă, iar hotărârea a rămas definitivă;”

În speţă, având în vedere soluţia de respingere a contestaţiei la executare urmează a se respinge şi solicitarea de restituire a taxei judiciare de timbru ca neîntemeiată (f. 110).

4. Instanţa urmează să respingă cererea de suspendare a executării silite începute în dosarul execuţional nr. 580/2018 al BEJ M.V.V.D. până la soluţionarea contestaţiei la executare deoarece aceasta este lipsită de interes având în vedere că nu mai produce efecte.