Lovirea sau alte violente (art.193 ncp)

Decizie 97 din 09.06.2020


ROMÂNIA

C______, _____________________, nr.14, jud. Prahova

Operator de date cu caracter personal nr. 7527

Cod ECLI - ECLI:RO:JDCPA:2020:003.xxxxxx

Dosar nr. XXXXXXXXXXXXXX

JUDECĂTORIA C______ - SECTIA PENALĂ

SENTINŢA PENALĂ NR. 97

Şedinţa publică din data de 09 IUNIE 2020

Completul compus din:

PREŞEDINTE – C_______ E____-A_____

GREFIER - I___ C______

M_________ Public - Parchetului de pe lângă Judecătoria C______ a fost reprezentat de dna. p rocuror C_______ B____

Pe rol fiind judec area cauzei penale având ca obiect lovire sau alte violenţe faptă prevăzută şi pedepsită de art. 193C. pen., rejudecare , conform Deciziei penale nr. 1008/12.11.2019 pronunţată de C_____ de A___ Ploieşti în dosarul nr. XXXXXXXXXXXXX privind pe inculpatul C AZAN R_____ I____ , zis ,,D__ ”, CNP xxxxxxxxxxxxx, fiul lui N______ şi V________, ns. la 06.03.1983 , domiciliat în com. Floreşti, _______________________, jud. Prahova, recidivist , persoana vătămată B_______ G______ şi părţile civile: S_______ JUDEŢEAN DE URGENŢĂ PLOIEŞTI, C_______ C ONSTAN T__ V_____, C_______ D_____-Ş_____ , C_______ E____ - C_______ şi C_______ F_____-CĂTĂL IN ( toţi în calitate de moştenitor i a i părţii civile C_______ C_________ - decedat pe parcursul procesului) .

La apelul nominal făcut în şedinţa publică a răspuns inculpatul asistat de Av. A________ A_______, conform delegaţiei de la fila 32 dosar, lipsind celelalte părţi.

Procedura de citare a fost legal îndeplinită.

S-a făc ut referatul cauzei de către grefier ul de şedinţă, după care ;

Se învederează instanţei că , prin Serviciul Registratură , au fost depuse la dosar relaţiile solicitate de instanţă de la Judecătoria Ploieşti , f.51-56 dosar, de la Penitenciarul Ploieşti , f.57-58 dosar, de la Biroul Executări penale din cadrul acestei instanţe , f.59-71 dosar , şi, pentru termenul de astăzi , atât prin fax cât şi prin poştă , la data de 09.06.2020 , au fost de puse la dosar şi relaţiile solicitate Judecătoriei Găeşti, respectiv copia Sentinţei penale nr. 2289/11.12.2015 pronunţată în Dosarul nr. XXXXXXXXXXXXX şi relaţiile referitoare la modalitatea executării pedepsei aplicate inculpatului , f. 93-102 dosar.

Reprezentantul Ministerului Public având cuvântul arată că nu are alte cereri de formulat .

Av. A________ A_______ având cuvântul pentru inculpat arată că nu are alte cereri de formulat.

Inculpatul având cuvântul arată că nu are alte cereri de formulat.

Inst anţa, constatând că nu mai sunt alte cereri, declară încheiată cercetarea judecătorească şi acordă părţilor cuvântul pe fond.

Reprezentantul Ministerului Public , având cuvântul , solicită pe fond , faţă de disp. art. 396 alin. 1, 2, 10 C . pr oc . pen. , rap . la art. 193 alin. 2 C . pen. , să se dispună condamnarea inculpatului pentru infracţiunea de lovire si alte violenţe la o pedeapsă cu închisoarea. Solicită să se constate că prezenta infracţiune este în stare de recidivă postcondamnatorie cu infracţiunea p entru care s-a aplicat pedeapsa de 2 ani 3 luni închisoare prin Sentinţa penală nr. 80/2014 a Judecătoriei Câmp ina urmând ca, instanţa , să facă aplicarea art. 104 alin. 2 C . pen ., cu privire la restul de 276 de zile care va fi executat alături de prezenta pedeapsă, fiind revocat beneficiul liberării condiţionate din executarea pedepsei de 2 ani ş i 3 luni. Urmează să se constate că, infracţiunea dedusă judecăţii este concurentă cu infracţiunea pentru care s-a aplicat pedeapsa de 2 ani închisoare prin Sentinţa penală nr.127/2017 a Judecătoriei C______ urmând a se face aplicarea tratamentului sancţio nator prev. de art. 38 C. pen . In baza art. 40 alin. 3 C. pen. , solicită să se deducă perioada executată de inculpat din data de 06.10.2017 p ână în data de 11.04.2018.

Referitor la infracţiunea comisă în data de 05.08.2016 urmează a se constata încetarea procesului penal, persoana vătămată retrăgându-şi plângerea.

Av. A________ A_______ , având cuvântul pe fond pentru inculpat , arată că are concluzii asemănătoare cu cele ale parchetului, pe fondul cauzei, cu excepţia faptului că inculpatul are un rest de p edeapsă neexecutat de 71 de zile şi nu de 276 zile cum a susţinut reprezentantul parchetului în concluziile pe fondul cauzei, inculpatul şi-a recunoscut vina şi a optat pentru soluţionarea cauzei prin procedura simplificată.

Inculpatul , având ultimul cuvân t pe fondul cauzei , arată că regretă fapta comisă, lasă la aprecierea instanţei hotărârea ce se va pronunţa în cauză.

Instanţa reţine cauza spre soluţionare şi rămâne în deliberare.

INSTANŢA

Deliberând asupra cauzei penale de faţă, constată următoarele :

Obiectul cererii :

Prin rechizitoriul nr. 598 /P/201 6 , din 28.09.2017 , al Parchetului de pe lângă Judecătoria C______ , a fost trimis în judecată inculpatul C____ R_____ I____ , fiul lui N______ si Victori ţ a, n ă scut la data de 06.03.1983, î n ora ş ul B ă icoi, j ud. Prahova, cu domiciliul î n _______________, _______________, nr. 349, jud. Prahova, CNP xxxxxxxxxxxxx, concubinaj, f ă r ă ocupa ţ ie, a absolvit 3 clase primare (cu adresa aleas ă pentru a-i fi comunicate actele de procedura î n com. Floresti, _______________, nr.3 49, jud. Prahova), recidivist , sub aspectul săvârşirii infracţiu ni lor de lovire sau alte violente prev. de art. 193 al in . ( 2 ) C.p en ., cu aplic. art. 41 alin. ( 1 ) C.p en . ş i lovire sau alte violente prev. de art. 193 alin. ( 1 ) C.p en ., cu aplic. art. 41 alin. ( 1 ) C.p en . ş i art. 38 alin. ( 1 ) C.pen.

Prin sentinţa penală nr. 133 / 10 .0 6 .201 9 , pronunţată în dosarul nr. 7254/ 2 04 /2017, Judecătoria C______ a dispus:

“ În temeiul disp. art. 396 alin. 1,2,10 cpp rap. la art. 193 alin.2 cp , cu aplic, art. 375 cpp, a art . 41 alin.l cp, condamnă pe inculpatul C____ R_____ I____ , zis „" D__" , fiul lui N______ şi V________, născut la data de 06.03.1983 în Baicoi, jud. Prahova, domiciliat în com.Floreşti , ______________________, judeţul Prahova la o pedeapsă de: 1 (un) an închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de lovire sau alte violente.(fp. 13.02.2016)

In temeiul disp. art. 43 alin. l cp adaugă pedeapsa de 1 (un) an închisoare la restul de 276 zile rămas neexecutat din pedeapsa de 2 ani şi 3 luni închisoare dispusa pri n S.P. nr.8 0/25.03.2014 pronunţata de Judecătoria C______, def. prin D.P. nr. 682/20.06.2014 pronunţata de C_____ de A___ Ploieşti, inculpatul având de executat: 1(un) an si 276(doua sute şaptezeci şi sase) zile închisoare.

In temeiul disp. art. 66 alin. 1 lit. a b,h cp aplica inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat si de a deţine, purta si folosi o rice categorie de arme, pe o perioadă de 1 an, pedeapsa ce se va executa de la rămânerea definitivă a sentinţei.

În temeiul disp. art. 65 alin. 1 cp raportat la art. 66 alin.l lit. a, b ,h cp aplica inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii exercitări i drepturilor de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat si de a deţine, purta si folosi orice categorie de arme, care se va executa din momentul rămân erii defini tive a prezentei sentinţe penale si pana când pedeapsa principala privativa de libertate a fost executata sau considerata ca executata.

In temeiul art.396 alin.6 cpp rap. la art. 16 alin.l litera g cpp, cu ref. la art. 193 alin.l cp, 41 alin.lcp ,art.l58 al in. 1 cpp, încetează procesul penal pornit împotriva inculpatului C____ R_____ I____ , zis „" D__" , fiul lui N______ şi V________, născut la data de 06.03.1983 în Baicoi, jud. Prahova, cercetat pentru săvârşirea infracţiunii de lovire sau alte violente, p rev. de art. 193 alin.2 cp, la plângerea prealabila a persoanei vătămate BALASOIU G______, ca urmare a retragerii plângerii.

În temeiul disp. art.397 alin.l cpp rap. la art.25 alin. 5 cpp lasă nesoluţionata acţiunea civila.

În temeiul disp.art.3 97 alin.l c pp rap.la 19, 25 cpp, al art.313 alin. 1, 2 din LG. NR. 95/2006 , obligă pe inculpat către partea civila S_______ Judeţean de Urgenta Ploieşti la plata sumei de 3578,36 lei (plus dobânda legala calculata de la prestării serviciilor medicale - si pana la da ta achitării efective) cu titlul de despăgubiri civile - cheltuieli spitalizare persoana vătămata.

În temeiul disp.art.397 alin. l cpp rap.la 19, 25 cpp ia act ca persoana vătămata C_______ C_________ nu a mai formulat pretenţii civile în cauza.

În temeiul disp. art. 112 alin.l lit. b şi alin.5 cp confisca de la inculpat suma de 5 lei reprezentând contravaloarea unei bucăţi din lemn-tip bata folosita la săvârşirea infracţiunii.

În temeiul disp. art 274 alin.l cpp obliga pe inculpat la plata sumei de 1200 le i cu titlul de cheltuieli judiciare către stat.

În temeiul disp.art.275 pct.2 litera b cpp obligă pe persoana vătămata BALASOIU GABR1EL la plata sumei de 50 lei cu titlul de cheltuieli judiciare către stat.

Dispune avansarea sumelor de 868 lei ş i 470 lei , reprezentând onorarii apărători oficiu, din fondurile Ministerului Justiţiei. ”.

Prin D ecizia penală nr. 1008 din data de 12 noiembrie 201 9 pronunţată de C_____ de A___ Ploieşti, instanţa de control a admis apelu rile formulat e de Parchetul de pe lângă Judecătoria C______ şi de inculpat , a desfiinţat sentinţa penală nr. 133 / 10 .0 6 .201 9 pronunţată în dosarul nr. 7254/ 2 04 /2017 şi a dispus trimite rea cauzei la Judecătoriei C______ în vederea rejudecării. C_____ a constatat, în esenţă, faptul că, prima instanţă a omis să se pronunţe pe eventuala con curenţă a infracţiunilor deduse judecăţii cu infracţiunea de furt calificat (Sentinţa nr. 127/16.05.20 17 ) şi infracţiunea de furt calificat (Sentinţa nr. 80/25.03.2014), ambele pronunţate de J udecătoria Câmpi na. De asemenea, C_____ a constatat omisiunea primei instanţe de a revoca beneficiul liberării condiţionate dispus e prin Sentinţa nr. 2289/11.12.2015, pronunţată de Judecătoria Găeşti.

Ca urmare, la data de 06.01.2020 cauza trimisă spre rejudecare a fost î nregistrată pe rolul Judecătoriei C______ sub numărul 7254 /2 04 /2017*.

În rejudecarea cauzei, instanţa are în vedere următoarele a specte:

În actul de sesizare s-a reţinut, în esenţă, că:

În data de 13.02.2016, in jurul orei 21.00, persoana v ă t ă mat ă C_______ C_________ a fost anun ţ at ă de un salariat al casei de pariuri _______________ din F____ ş ti despre faptul c ă , fiii s ă i C_______ Ş tefan D_____ ş i C_______ F_____ C ă t ă lin au fost i m plica ţ i î ntr-un conflict cu alte persoan e, solicitându-i acestuia să vină să- i ia acasă . Persoana vătăma tă s-a deplasat la locul faptei, ocazie cu care a constatat că incidentul încetase, având în vedere că unul dintre fii i acestuia nu se mai afla la faţa locului .

În acelaşi timp , numitul R___ M_____ a anun ţ at-o telefonic pe numit a Scor ţ aru A__ M____ , concubina inculpatului C____ R_____ I___ ţ, despre faptul c ă a r fi fost b ă tut de fra ţ ii C_______ , iar aceasta l-a informat pe inculpat. În continuare, inculpatul a dorit să-şi apere prietenul, motiv pentru care şi-a anunţat fraţii şi a u plecat către casa de p ariuri, inculpatul luând şi o bâtă de la domiciliu.

Cele doua grupuri s-au î ntalnit î n apropirea casei familiei C_______ , iar , mai multe persoane din g rupul format din C____ R_____ I____, V____ F_____, V____ A_____ M_____ si V____ G_________ l-a u lovit pe C_______ S_____ D_____. Văzând că fiul său este lovit de aceste persoane, persoana vătămată le-a solicitat acestora să înceteze __________, moment în care C____ R_____ I___ ţ s-a desprins de grup , s-a apropiat de C_______ C_________ , ş i i-a aplicat acestuia dou ă lovituri cu b â ta peste ş oldul drept .

Persoana vătămată a căzut şi a început să ţipe de durere, astfel că, fiind s peria ţ i de strig ă tele lui C_______ C_________, agresorii au fugit de la fa ţ a locului.

Incidentul a fost sesiza t la numărul unic de urgenţă 112 . La fata locului s-au deplasat organele de poli ţ ie care au constatat c ă persoana v ă t ă mat ă prezenta leziuni traumatice, motiv pentru care a fost transportat ă la S_______ J___ ţ ean de Urgent ă Ploie ş ti.

Urmare loviturilor ce i- au fost aplicate cu b â ta de inculpatul C____ R_____ I___ ţ , persoana v ă t ă mat ă C_______ C_________ a suferit o ________ de col femural drept ş i a fost necesara protezarea ş oldului . Pentru vindecarea leziunilor a necesitat 55 - 60 zile de î ngrijiri medicale ( conform certificatului medico-legal nr. 219 din 22.02.2016 î ntocmit de Serviciul J___ ţ ean de Medicin ă Legal ă Prahova). Persoana vătămată a fost internat ă la S_______ J___ ţ ean de Urgen ţă Ploie ş ti, î n perioada 14 - 22.02.2016 (F.O. 5989 din 14.02.2016).

Potr ivit certificatului medico-legal, leziunile traumatice au putut fi produse prin lovire cu corp dur (b âtă ) ş i pot data din 13.02.2016.

Fiind audiat în cursul urmăririi penale, i n culpatul a recunoscut fapta comis ă , pe care a motivat-o prin î mprejurarea c ă Ra du M_____ î i este prieten ş i fusese agresat î n seara respectiv ă de fra ţ ii C_______ .

Pentru dovedirea acestei situaţii de fapt, au fost propuse prin rechizitoriu următoarele mijloace de probă, administrate în cursul urmăririi penale :

- proces-verbal de cons tatare – f. 8;

- pl â ngerea ş i declara ţ ia persoanei v ă t ă mate C_______ C_________ - f. 9, 10-11;

- copii acte medicale ş i certificat medico-legal nr. 219 din 22.02.2016 - f.12, 13;

- adres ă constituire p____ civila spital ş i copie fi şă observa ţ ie clinic ă - f. 16;

- proces-verbal de stabilire a pre ţ ului unei buc ăţ i de lemn – f. 17;

- declara ţ iile martorilor C_______ S_____ D_____, C_______ C_________ V_____, C_______ G________ I______, V____ I____ C_________, V____ V_____ G_______, N______ I____ C_______, V____ G_______ , V____ F_____, V____ A_____ M_____ - f. 18-20, 21-23, 24-26, 28-30, 31-32, 33-34, 37-39, 42-44, 45-46;

- declara ţ iile suspec tului/inculpatului - f. 69-70, 77-79, 84-86;

De asemenea, prin acelaşi rechizitoriu s-a reţinut şi faptul că, î n data de 05.08.2016, î n jurul orei 22 : 30, î n timp ce persoana v ă t ă mat ă B ă l ăş oiu G______ se afla î ntr-un autoturism sta ţ ionat pe o strad ă din ___________________________, î n fa ţ a unui magazin ş i o a ş tepta pe concubina sa P_________ F_________ L ă cr ă mioara s ă fac ă anumite cump ă r ă t uri, inculpatul C____ R_____ I___ ţ (zis „D__”) s-a apropiat de autoturism ş i sub pretextul c ă B ă l ăş oiu a r fi depus o pl â ngere la poli ţ ie î mpotriva prietenilor ş i fra ţ ilor s ă i, a deschis portiera ş i l-a lovit pe acesta cu pumnul î n zona arcadei ochiului st â ng, cauz â ndu-i leziuni traumatice.

Fiind audiată în calitate de martor, numita P_________ F_________ L__________ a declarat că a văzut incidentul, astfel cum a fost descris, interceptările efectuate în dosarul nr. 1773/P/2016 al Parchetului de pe lângă Jud ecătoria C______ confirm ând cele menţionate în rechizitoriu.

Persoana v ă t ă mat ă nu s-a p rezentat la medicul legist î n vederea examin ă rii ş i nici la spital , dar a formulat pl â ngere prealabil ă î n cauz ă .

Pentru dovedirea acestei situaţii de fapt, au fost pr opuse prin rechizitoriu următoarele mijloace de probă :

- pl â ngerea ş i declara ţ ia persoanei v ă t ă mate B ă l ăş oiu G______ - f. 50, 52-53;

- declara ţ iile martorilor P_________ F_________ L__________ , Ivanovits M______ - f. 54-56, 57 ;

- declara ţ iile suspectului/inculp atului - f. 69-70, 77-79, 84-86;

P rocedura de cameră preliminară şi cercetarea judecătorească :

După parcurgerea procedurii de cameră preliminară, prin încheierea finală de cameră preliminară din 20 decembrie 2017, judecătorul de cameră preliminară a const atat legalitatea administrării probelor şi a ef ectuării actelor de u rmărire penală, precum şi legalitatea sesizării instanţei cu rechizitoriul nr. 598/P/2016 al Parchetului de pe lângă Judecătoria C______, dispunând începerea judecăţii.

Audiat în cadrul c ercetării judecătoreşti , inculpatul C____ R_____ I____ a recunoscut săvârşirea faptei şi a solicitat soluţionarea cauzei prin parcurgerea procedurii prev ăzute de art. 375 C . proc.pen., cerere admisă de instanţa de judecată în şedinţa publică din data de 13. 11.2018 .

Astfel, în cadrul judecăţii din primul ciclu procesual , procedura urmată a fost cea simplificată, în baza recunoaşterilor făcute de inculpa t . Faţă de motivele ce-au stat la baza desfiinţării sentinţei primei instanţe, judecătorul din cel de-al doi lea ciclu procesual a apreciat faptu l că, în continuare, procedura va fi cea abreviată a recunoaşterii vinovăţiei, punând aceste aspecte în discuţia părţilor.

În vederea soluţionării cauzei, instanţa a dispus ataşarea la dosar a fişei de cazier judiciar a inculpatului , precum şi hotărârile m enţionate în acesta care au semnificaţie în rezolvarea situaţiei juridice a inculpatului.

Analizând probele administrate pe parcursul urmăririi penale, având în vedere soluţionarea cauzei potrivit procedurii recunoaşter ii învinuirii, instanţa reţine următ oarea situaţie de fapt :

Motivele de fapt şi de drept pe care se întemeiază soluţia: În fapt , în data de 13.02.2016, în jurul orei 21:00, inculpatul a lovit persoana vătămată cu bâta în zona şoldului drept, pe fondul unui conflict existent între fiii persoanei vătămate (numiţii C___ o naş Ş_____ D_____, C___ o naş F_____ C______) şi numitul R___ M_____, prieten al inculpatului.

Astfel, din declaraţiile martorului C_______ Ş_____ D_____ (filele 18-20 dosa r up), rezultă faptul că între acesta, frate le său C_______ C______ şi numitul R___ M_____ a izbucnit un conflict, în incinta casei de pariuri Gets Bet din satul Novăceşti . Martorii au declarat că după încetarea conflictului, la faţa locului a sosit persoana vătămată C_______ C onstantin şi i-a solicitat fiului acestuia C_______ Ş_____ D_____ să-l însoţească la domiciliu. În timp ce se îndreptau spre domiciliu, martorul C___ onaş Ş_____ D_____ a precizat că din sens opus venea un grup de persoane înarmate cu bâte, ulterior constat ând că acesta era format din inculpat şi fraţii acestuia. Acesta a mai arătat şi faptul că persoanele din g rupul respectiv au început să-l loveasca, iar în momentul în care persoana vătămată le-a solicitat să înceteze, inculpatul s-a desprins de grup şi l- a lovit cu bâta în dreptul şoldului drept. În continuare, martorul a precizat că membrii grupului respectiv au fugit de la faţa locului, fiind speria ţi de strigătele acestora.

Fiind audiat în calitate de martor, numitul C_______ C_________ V_____ (filele 21-23 dosar up) a arătat faptul că, în momentul în care a sosit acasă de la fotbal, în jurul orelor 22:00, a observat cum tatăl său era întins pe păm ânt şi se văita de durere, ulterior apelând serviciun unic de urgenţă 112 pentru a solicita intervenţia une i ambulanţe.

Conform declaraţiilor martorului C_______ Ş_____ D_____, la faţa locului erau şi alte persoane, printre care şi martorul V____ I____ Co nstantin. Fiind audiat (filele 27-30 dosar up ), acesta a confirmat situaţia de fapt descrisă, arătând că a fost de faţă inclusiv în momentul în care inculpatul l-a lovit cu bâta în şoldul drept pe C_______ C_________.

Situaţia de fapt este confirmată şi d e martorii N______ I____ C_______ (filele 33-34 dosar up ), V____ G_______ (filele 35-39 dosar up ) V____ Flo rin (filele 40-44 dosar up ), persoane care se aflau în grupul din care făcea p____ inculpatul în momentul incidentului din dreptul locuinţei persoane i vătămate

Declaraţia martorului V____ A_____ M_____ (filele 45-46 dosar up) nu poate fi reţinută decât par ţial în susţinerea situaţiei de fapt, având în vedere că aceasta nu se coroborează cu declaraţiile celorlalţi martori. Instanţa nu poate reţine faptu l că inculpatul nu avea o bâtă asupra sa şi nici faptul că martorul nu a văzut cine a lovit persoana vătăma tă.

Fiind audiat în calitate de suspect, dar şi de inculpat (filele 75-86 dosar up), numitul C____ R_____ I____ a recunoscut săvârşirea faptei, declarând faptul că, în data de 13.02.2016 a fost sunat de V____ V_____ G_______ şi informat asupra faptului că prietenul său R___ M_____ a fost bătut de fraţii C_______ , motiv pentru care a luat o bâtă de la domiciliu şi, fiind însoşit de fraţii acestuia, s-a îndreptat către domiciliul persoanei vătămate, loc în care au început să- l lovească pe C_______ D____ Ş___ an . Deoarece persoana vătămată i-a solicitat să se oprească, inculpatul s-a desprins de grup şi l-a lovit cu putere în zona şoldului cu bâta pe care o avea asupra sa, iar acesta a căzut la pământ.

În cauză, persoana vătămată a fost examinată medico-legal, fapt pentru care s-a întocmit Certificatul Medico-Legal n r. 219/22.02.2016 (filele 13 - 14 dosar up). Conform concluziilor acestuia, pers oana vătămată C_______ C_________ a prezentat leziuni traumatice ce au putut fi produse prin lovire cu corp dur (bâtă), leziuni ce au necesitat 55-60 de zile de îngrijiri medicale. De asemenea, urmare loviturilor primite, persoana vătămată a suferit o inte rvenţie chirurgicală prin care s-a pretezat piciorul afectat.

4.2. În drept , fapta inculpatului C____ R_____ I____, care , în data de 13.02.2016, în jurul orei 21:00, în timp ce se afla pe raza comunei Floreşti , jud. Prahova, a aplicat două lovituri cu un corp dur (bâtă) peste şoldul drept al persoanei vătămate C___ o naş C_________, cauzându-i acestuia leziuni traumatice ce au ne cesitat pentru vindecare 55-60 de zile de îngrijiri medicale, î ntruneşte elementele c onstitutive ale infracţiunii de „ lovire sau alte violenţe”, faptă prevăzută şi pedepsită de art. 193 alin. (2) C. pen.

Sub aspectul elementului material al laturii obiect ive aferente co nţinutului constitutiv al infracţiunii , instanţa reţine că acesta cons tă în exercitarea actelor de violenţă fizică -lovire- asupra persoanei vătămate , de către inculpat. Prin „lovire” se înţelege acel act de agresiune care constă în acţiunea mecanică a unei energii cinetice exterioare de atingere, de compresiun e sau izbire b ruscă şi violentă a suprafeţei de contact a corpului victimei cu sau de un corp contondent, de regulă, prin proiectare, călcare, alunecare, aruncare sau cădere . Elementul material al variantei agravate, prevăzută în alin. (2), constă în fapta de lovire sau alte violenţe prin care se produc leziuni traumatice sau este afectată sănătatea unei persoane. Gravitatea acestui rezultat este cuantificată, în concepţia legi uitorului, în numărul de zile de îngrijiri medicale apreciat a fi necesar pentru vindecare. Pentru a exista această variantă agravată, este necesar un număr de zile de îngrijiri medicale de cel mult 90 de zile. În concret, inculpatul a lovit persoana vătăm ată cu o b âtă în zon a şoldului drept , faptă ce i-a produs leziuni traumatice ce au necesitat, pentru vindecare, 55-60 zile de îngrijiri medicale, acţiune ce îndeplineşte cerinţele prevăzute de art. 193 alin. (2) C . pen .

Urmarea imediată a faptei constă în suferinţa fizică produsă persoanei văt ămate, suferinţă manifestată prin 55-60 zile de îngrijiri medicale. De asemenea, tot în cadrul urmărilor produse de fapta săvârşită de inculpat , instanţa reţine inclusiv necesitatea intervenţiei chi rurgicale pentru protezarea ş oldului.

Legătura de cauzalitate dintre elementul material şi urmarea imediată rezultă din însăşi săvârşirea faptei ( ex re ), asupra căreia nu există niciun dubiu.

Sub aspectul laturii subiective , inculpatul a săvârşit infracţiunea cu intenţie directă, în accepţiunea art. 16 alin. (3) lit. a) C. pen., , având reprezentarea faptei şi a pericolului social, urmărind producerea rezultatului ” . Mai mult, instanţa reţine şi faptul că inculpatul a săvârşit fapta în scop de răzbuna re, acesta pregătind fapta prin coo ptarea fraţilor săi în grupul din c are a făcut p____, precum şi înarmarea sa cu o bâtă de lemn.

Individualizarea pedepsei şi modalitatea de executare:

I nstanţa apreciază că în cauză sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de art. 396 C . proc. pen. , în sensu l că s-a dovedit, dincolo de orice îndoială rezonabilă că fapta există, constituie infracţiune şi a fost săvârşită de inculpat , iar acesta răspunde penal .

Inst anţa va ţine cont de criteriile generale de individualizare a pedepsei prevăzute de art. 74 C . p en . , respectiv : împrejurările şi modul de comitere a infracţiunii, precum şi mijloacele folosite, starea de pericol creată pentru valoarea ocrotită, natura şi gravitatea rezultatului produs ori a altor consecinţe ale infracţiunii, motivul săvârşirii infra cţiunii şi scopul urmărit, natura şi frecvenţa infracţiunilor care constituie antecedente penale ale infractorului, conduita după săvârşirea infracţiunii şi în cursul procesului penal şi nivelul de educaţie, vârsta, starea de sănătate, situaţia familială ş i socială.

În acest sens, instanţa are în vedere faptul că infracţiunea săvârşită prezintă o gravitate mare , îndreptată împotriva integrităţii corporale şi a să nătăţii persoanei , infracţiune ce a avut ca rezultat producerea unor leziuni traumatice severe p recum şi aplicarea unei proteze asupra membrului inferior drept . Prin săvârşirea faptei , inculpatul a creat o stare de pericol pentru valoarea ocrotită. De asem enea, instanţa are în vedere şi motivul pentru care a fost săvârşită prezenta infracţiune, respe ctiv intenţia de răzbunare a inculpatului, generată de conflictul ce a avut loc între prietenul acestuia şi cei doi fraţi C_______.

Totodată, instanţa va avea î n vedere faptul recunoaşterii de către inculpat, pe parcursul judecăţii, a infracţiunii comise, atitudinea sinceră avută în cursul procesului penal , precum şi imaginea inculpatului din societate, imagine ce reiese din caracterizările depuse de acesta în ca drul judecăţii din primul ciclu procesual (filele 114-119), dar şi în rejudecare.

Din cuprinsul certificatului de cazier judiciar, instanţa reţine că inculpatul nu se află la primul contact cu legea, fiind recidivist şi dovedind o perseverenţă infracţională. Mai mult decât atât, inculpatul a săvârşit prezenta faptă în cursul termenului de supraveghere al liberării condiţionate, fapt ce denotă o atitudine nepăsătoare faţă de respectarea dispoziţiilor legale.

Pe cale de consecinţă, ţinând seama d e atitudinea şi de conduita anterioară a acestuia, în temeiul art. 396 alin. (1) , (2) şi (10) C . pro c. pen . , instanţa urmează să condamne inculpatul la o pedeapsa de 1 an închisoare (un an) , sub aspectul săvârşirii, la data de 13 . 02 .201 6 , a infracţiunii de l ovire sau alte violenţe , prevăzută de art. 193 alin. ( 2 ) C. pen .

La aplicarea pedepsei de 1 an închisoare, prin prezenta hotărâre, instanţa a avut în vedere inclusiv dispoziţiile art. 418 alin . ( 2 ) C. proc. pen ., având în vedere că apelul Parchetului de pe lângă Judecătoria C______ a fost formulat în favoarea inculpatului, acesta solicitând contopi rea pedepselor aplicate inculpatului.

De asemenea, instanţa va dispune aplicarea unor pedepse complementare şi a un or pedepse accesorii.

Astfel, în baza art. 67 alin. (1) C. pen., , aplică inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drep turilor prevăzute de art. 66 alin. (1) lit. a , b şi h din C . p en . ( dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice; dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat; dreptul de a deţine, purta si folos i orice categorie de arme ; ), pe o durată de 1 an ( un an) , care se va executa conform art. 68 alin. (1) lit. b C . pen.

Conform art. 65 alin. (1) C . pen . , aplică inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art. 66 alin. (1) lit. a , b şi h din C . pen . ( dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice; dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat; dreptul de a deţine, purta si folosi orice categorie de arme ; ), care s e va executa conform art. 65 alin. (3) C . pen .

Din analiza fişei de cazier judiciar, dar şi a sentinţelor ataşate dosarului de fond, instanţa constată că prezenta infracţiune a fost săvârşită în stare de recidivă postcondamnatorie cu infracţiunea pentru ca re s-a aplicat pedeapsa de 2 ani şi 3 luni î nch isoare prin Sentinţa penală nr. 80 din 25.03.2014, definitivă prin Decizia penală nr. 682 din 20.06.2014 a Curţii de A___ Ploieşti, şi în concurs real cu infracţiunea pentru care s - a aplicat pedeapsa de 2 ani închisoare prin Sentinţa penală nr. 127 din 16. 05.2017 a Judecătoriei C______, rămasă definitivă prin Decizia penală nr. 1057/05.10.201 7 a Curţii de A___ Ploieşti. De asemenea, această din urmă infracţiune este concurentă cu infracţiunea pentru care s-a ____________________ 2 ani şi 3 luni închisoare, pr in Sentinţa penală nr. 80 din 25.03.2014, definitivă prin Decizia penală nr. 682 din 20.06.2014 a Curţii de A___ Ploieşti.

Astfel, sub aspectul rezolvării situaţiei juridice a inculpatului, ar fi aplicabile prevederile art. 43 alin . ( 2 ) C. pen, referitorea la termenul II al recidivei, termen ce este format dintr-un concurs de infracţiuni. Cu toate acestea, instanţa are în vedere prevederile Deciziei nr. 14 din 12 iunie 2019 pronunţată de Înalta C____ de Casaş ie şi Justiţie – Completul pentru dezl egarea unor chestiuni de drept în materie penală, conform căreia, art. 43 alin. (2) C. pen., presupune ca toate infracţiunile concurente să fie săvârşite după condamn are a definitivă neexecutată sau execu tată parţial, a cesta nefiind aplicabil în ipoteza î n care una dintre infracţiuni este în concurs şi cu cea care constituie primul termen al recidivei, aspect întâlnit şi în situaţia dedusă judecăţii.

Prin urmare, instanţa va face aplicarea prioritară a dispoziţiilor art . 41 alin. (1) C. pen, în sensul că va adăuga la pedeapsa stabilită prin prezenta s entinţă restul rămas de executat, de 276 zile, ia r , ulterior, această rezultantă parţială va fi contopită conform regulilor de la concursul de infracţiuni cu pedeapsa de 2 a ni închisoare aplicată prin Sentinţa penală nr. 127 din 16.05.2017 a Judecătoriei C______, rămasă definitivă prin Decizia penală nr. 1057/05.10.201 7 a Curţii de A___ Ploieşti. În acest mod vor fi sancţionate în mod corect ambele forme ale pluralităţii de i nfracţiuni. Instanţa nu poate aplica prioritar regulile de la concursul de infracţiuni pentru pedepsele de 2 ani, respectiv 2 ani şi 3 luni, la care să adauge pedeapsa de 1 an închisoare aplicată prin prezenta hotărâre, având în vedere că, la momentul săvâ rşirii infracţiunii de lovire sau alt e violenţe (13.02.20 16) , infracţiunea de furt calificat pentru care inculpatul a fost condamnat la 2 ani închisoare nu era soluţionată definitiv. Astfel, s-ar aduce fictiv în cadrul termenului I al recidivei o infracţiu ne ce nu era soluţionată definitiv l a momentul săvârşirii infracţiunii ce constituie termenul II al recidivei , operaţiune apreciată ca nelegală .

A şadar , i nstanţa va dispune descontopirea pedepsei de 2 ani şi 7 luni închisoare dispusă prin Sentinţa penală nr. 553 din 08.03.2018 a Judecătoriei Ploieşti, definitivă prin necontestare şi va repune următoarele pedepse în individualitatea lor:

2 ani şi 3 luni închisoare prin Sentinţa penală nr. 80 din 25.03.2014, definitivă prin Decizia penală nr. 682 din 20.06.2 014 a Curţii de A___ Ploieşti, liberat condiţionat la data de 11.12.1015 prin Sentinţa penală nr. 2289/11.12.2015 pronunţată de Judecătoria Găesti cu un rest de 276 zile. 2 ani închisoare dispusă prin Sentinţa penală nr. 127 din 16.05.2017 a Judec ătoriei C______, r ă masă definitivă prin Decizia penală nr. 1057/05.10.201 7 a Curţii de A___ Ploieşti.

Totodată, instanţa va anula mandatul de executare nr. 620 din 21.03. 2018, emis de Judecătoria Ploieşti ca urmare a contopirii celor două pedepse repuse î n indivi dualitate , urmând ca, în final, să se emită alt mandat de executare.

În continuare, instanţa , în baza art. 104 alin . ( 2 ) teza I C. pen, va dispune revocarea beneficiului liberării condiţionate din executarea pedepsei de 2 ani şi 3 luni, liberare dispusă prin Sentinţa penală nr. 2289/11.12.2015 pronunţată de Judecătoria Găesti, dispunând executarea restului de 276 zile închisoare. De asemenea, în temeiul art. 104 alin . ( 2 ) teza a II-a din C. pen , raportat la art. 43 alin . ( 1 ) C. pen, instanţa va adăuga la pedeapsa de 1 an închisoare, restul de 276 zile rămase de executat, urmând ca inculpatul să execute 1 an şi 276 zile de închisoare (transformat în luni cf art. 186 alin 2 C. pen., la 1 an, 9 luni şi 6 zile ) .

Totodată, în baza art. 45 alin. (3) lit. b) C. pen, aplică inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute la art. 66 lit. a , b şi h C.pen. (dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice a lte funcţii publice; dreptul de a ocupa o funcţie care implică exe rciţiul autorităţii de stat ; dreptul de a deţine, purta si folosi orice categorie de arme; ) pe o durată de 1 an, care se va executa conform art. 68 alin. (1) lit. a) C. pen

In temeiul art. 45 alin. (5) C. pen. raportat la art. 45 alin. (3) lit. b) C. pen., aplică inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art. 66 alin. (1) lit a , b şi h C. pen., care se va executa potrivit art. 45 alin . (5) teza finală C. pen.

A vând în vedere momentul săvârşirii infracţiunii de furt calificat pentru care s-a aplicat pedeapsa de 2 ani închisoare (în cursul anului 2010, astfel cum rezultă din Sentinţa penală nr. 127 din 16.05.2017 a Judecător iei Câmpin a – filele 63-71 ), instanţa constată că, în cauză, sunt incidente şi prevederile Deciz iei nr. 7/2016 (M. Of. nr. 251 din 5 aprilie 2016), unde Înalta C____ de Casaţie şi Justiţie a stabilit faptul că, în cazul unei pluralităţi de infracţiuni cons tând în săvârşirea unor infracţiuni anterior datei de 01 februarie 2014, respectiv a unora săvâr şite după această dată, (...) pentru tratamentul sancţionator al concursului de infracţiuni se va aplica legea nouă, conform art. 3 din C. pen. şi art. 10 din L egea nr. 187 din 2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul Penal.

Astf el, în baza art. 38 alin. (1) teza I. C. pen., raportat la art. 39 alin. (1) lit. b) C. pen., coroborat cu art. 3 din C. pen. şi art. 10 din Legea nr. 187 din 2 012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul Penal, contopeşte pedeapsa rez ultantă parţial, aplicată inculpatului prin prezenta sentină, respectiv 1 an şi 276 zile, cu pedeapsa de 2 ani închisoare, dispusă prin Sentinţa penală nr. 127 din 16.05.2017 a Judecătoriei C______, rămasă definitivă prin Decizia penală nr. 1057/05.10.201 7 a Curţii de A___ Ploieşti, şi dispune ca acesta să execute pedeapsa cea mai grea de 2 ani, la care se adaugă o treime din pedeapsa de 1 an şi 276 zile închisoar e, respectiv 212 zile ( ca urmare a transformării acestei pedepse în luni, respectiv zile, confo rm art. 186 alin . (3) raportal la a rt. 186 alin. ( 2 ), ambele din C. pen., la 636 zile), urmând ca, în final, inculpatul să execute o pedeapsă de 2 an i şi 2 12 zile (respectiv 2 a ni, 7 luni şi 2 zile).

Totodată, în baza art. 45 alin. (3) lit. a ) , teza I. C. pen, aplică inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute la art. 66 lit. a şi b şi h C.pen. (dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice a lte funcţii publice; dreptul de a ocupa o funcţie care implică e xerciţiul autorităţii de stat ; dreptul de a deţine, purta si folosi orice categorie de arme; ) pe o durată de 1 an , care se va executa conform art. 68 alin. (1) lit. a) C. pen

In temeiul art. 45 alin. (5) C. pen. raportat la art. 45 alin. (3) lit. a ) , teza I. C. pen., aplică inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art. 66 alin. (1) lit a , b şi h C. pen., care se va executa potrivit art . 45 alin. (5) teza finală C. pen.

În continuare, instanţa constată că inculpatul a executat parţial primele două pedepse, iniţial pedeapsa de 2 ani şi 3 luni închisoare d i spusă prin Sentinţa penală nr. 80 din 25.03.2014, definitivă prin Decizia penală nr. 682 din 20.06.2014 a Curţii de A___ Ploieşti, ulterior pedeapsa de 2 ani închiso are, în conformitate cu Sentinţa penală nr. 127 din 16.05.2017 a Judecătoriei C______, rămasă definitivă prin Decizia penală nr. 1057/05.10.201 a Curţii de A___ Ploieşti, iar î n final, în conformitate cu Sentinţa penală nr. 553 din 08.03.2018 a Judecătorie i Ploieşti prin care au fost contopite pedepsele, cu o rezultantă de 2 ani şi 7 luni, adică mandatul de executare al pedepsei nr. 620/21.03.2018. Prin această ultimă sentinţă, inculpatului i-a fost dedusă perioada executată anterior, cu începere de la data de 21.06.2014, la zi. Având în vedere că, ulterior datei de 21.03.2018, până la momentul liberării condiţionate din 11 .04.2018, inculpatul a mai executat zile de închisoare, u rmează ca instanţa să dispună deducerea întregii perioade executate de inculpat.

Astfel, în baza art. 40 alin. ( 3 ) C. pen., instanţa va dispune deducerea perioadei executate de inculpat, cu începere de la data de 21.06.2014, la 18.12.2015 şi 06.10.2017, l a 11.04.2018 .

De asemenea, având în vedere faptul că inculpatul a folosit, în mo mentul săvârşirii faptei, o bâtă de lemn, pe care ulterior a aruncat-o, instanţa constată întemeiată solicitarea formulată prin rechizitoriu, în sensul confiscării sumei de 5 lei, repr ezentând echivalentul acestui bun. Astfel, în baza art. 404 alin. (4) li t. d) C. proc. pen., raportat la art. 112 alin (1) lit. b) şi alin. (5) C. pen., instanţa urmează să dispună confiscarea prin echivalent, în folosul statului, suma de 5 lei de la incul pat.

Referitor la latura c_____, instanţa reţine că, deşi persoana vătă mată s-a constituit pe parcursul urmăririi penale p____ c_____ (filele 10-11 dosar up), acesta a revenit asupra acestei manifestări de voinţă, renunţând, în cursul judecăţii din primul ciclu procesual, la pretenţiile civile (filele 64-65). Prin urmare, faţ ă de această manifestare de voinţă, instanţa , în baza art. 397 alin. (1) C. proc. pen., raportat la art. 25 alin. (1) C. proc. pen., şi art. 19 alin. (1) şi (5) C. proc. pen ., coroborat cu art. 22 alin. (1) C. proc. pen., urmează să ia act de faptul că par tea c_____ C_______ C_________ a renunţat la pretenţiile civile formulate în cauză.

În ceea ce priveşte constituirea de p____ c_____ a Spitalului Judeţean Ploieşti, c onform art. 313 alin. ( 1 ) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, pe rsoanele care prin faptele lor aduc daune sănătăţii altei persoane răspund potrivit legii şi au obligaţia să repare prejudiciul cauzat furnizorului de servicii medicale, reprezentând cheltuielile efective ocazionate de asistenţa medicală acordată.

Prin adr esa nr. 4454/13.02.2017 (fila 15), partea c_____ S_______ Judeţean de Urgenţă Ploieşti a comunicat cuantumul cheltuielilor de spitalizare pentru perioada 14.02 – 22.02.20 16 pentru persoana vătămată C_______ C_________, acestea fiind de 3578.36 lei. În curs ul judecăţii din primul ciclu procesual, inculpatul a recunoscut cuantumul acestor cheltuieli (filele 67-68), motiv pentru care dovada acestora nu mai este necesară.

În c onsecinţă, în temeiul art. 397 alin. ( 1 ) C.proc.pen., raportat la art. 25 alin. (1) şi art. 19 alin. (1) şi (5) C. proc. p en. ş i art. 23 alin. (2) şi (3) C. proc. pen., coroborate cu art. 1349 alin. (1) şi (2) C. civ., art. 1357 C.civ., şi art. 1381 C. civ ., instanţa va admite acţiunea c_____ formulată de partea c_____ Spitalului Judeţean d e Urgenţă Ploieşti şi va obliga inculpatul la plata sumei de 3578,36 lei cu titlu de daune materiale.

II. în ceea ce priveşte cea de-a doua faptă reţinută în actul de s esizare, respectiv infracţiunea de lovire sau alte violenţe săvârşită faţă de persoana vătămată B_______ Gabrie l , instanţ a reţine că, în fapt , în data de 05.08.2016, în timp ce persoana vătămată se afla în faţa unui magazin din _________________________________ R_____ I____ s-a apropiat de autoturism şi l-a lovit pe acesta cu pumnul în zona arcadei ochiului stâng, cauzându-i leziuni traumatice.

Fiind audiat (filele 84-86 dosar up), inculpatul a recunoscut fapta săvârşită , arătând faptul că ar fi fost provocat de persoana vătămată.

În drept , fapta inculpatului care, la data de 05.08.2016, a lovit persoana vătămată B_______ G______ cu pumnul în zona arcadei, cauzându-i leziuni traumatice, constituie infracţiunea de „ lovire sau alte violenţe”, faptă prev. şi ped. de art. 193 alin. (1) C. pen.

În cursul cercetării judecătoreşti din primul cicl u procesual, persoana vătămată B_______ G______ şi-a retras plângerea prealabilă formulată în cauză, fiind de acord şi cu suportarea c heltuielilor de judecată.

Având în vedere faptul că această manifestare de voinţă este irevocabilă, instanţa apreciază că retragerea plângerii prealabile se menţine întocmai şi în rejudecare, motiv pentru care, în baza art. 396 alin. (6) C. proc. pen., ra portat la art. 16 alin. (1) lit. g), teza I C. proc. pen., şi la art. 17 alin. (2) teza finală C. proc. pen. , instanţa va dispune încetarea procesului penal faţă de inculpat, în ceea ce priveşte infracţiunea de lovire sau alte violenţe, prevăzută şi pedeps ită de art. 193 alin. (1) C. pen. (fapta nr. 2 din rechizitoriu).

În temeiul art. 404 alin. (4) lit. e. C. proc. pen., rap ortat la art. 275 alin. (1) pct. 2 lit. b) teza I C. proc. pen., instanţa va obliga oblig a persoana vătămată Bolăşoiu G______ la plată către stat a cheltuielilor judiciare în cuantum de 1 00 lei .

În ceea ce priveşte cheltuielile judiciare, având în vedere soluţia ce se va pronunţa în prezenta cauză, instanţa apreciază că se impune obligarea inculpatului la achitarea aces tora. Astfel, raportat la complexitatea şi durata dosarului, instanţa va stabili cheltuieli judiciare în cuantum de 1200 lei (600 lei pentr u faza de urmărire penală şi 600 lei pentru faza de judecată în cel de-al doilea ciclu procesual), cheltuieli care vo r fi achitate de inculpat în favoarea statului , în baza art. 404 alin. (4) lit. e din C. proc. pen., raportat la art. 398C. proc. pen., co roborat cu art. 274 alin. (1) C. proc. pen.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII,

HOTARASTE:

În baza art. 396 alin. (6) C. proc. pen., raportat la art. 16 alin. (1) lit. g), teza I C. proc. pen., şi la art. 17 alin. (2) teza finală C. proc. pen., încete ază procesului penal faţă de inculpatul C____ R_____ I____ , zis „D__”, fiul lui N______ si Victo rita, nascut la data de 06.03.1983, î n orasul Baicoi, jud. Prahova, cu domiciliul î n _______________, ______________________, jud. Prahova, CNP xxxxxxxxxxxxx, f ă r ă ocupa ţ ie, având 3 clasele primare ( cu adresa aleas ă pentru a-i fi comunicate actele de procedur ă î n _______________, ______________________, jud. Prahova ), recidivist, în ceea ce priveşte infracţiunea de „ lovire sau alte violenţe ” , prevăzută şi pedepsită d e art. 193 alin. (1) C. pen. (fapta nr. 2 din rechizi toriu).

În temeiul art. 404 alin. (4) lit. e. C. proc. pen., raportat la art. 275 alin. (1) pct. 2 lit. b) teza I C. proc. pen., obligă persoana vătămată Bolăşoiu G______ la plata către stat a cheltuieli lor judiciare în cuantum de 100 lei.

În conformitate cu art. 396 alin. (1), (2) şi (10) C. proc. pen., condamnă acelaşi inculpat C____ R_____ I____ la o pedeapsa de 1 an închisoare (un an) , sub aspectul săvârşirii, la data de 13.02.2016, a infracţiunii de „ lovire sau alte violenţe” , prevăzută şi pedepsită de art. 193 alin. (2) C. pen. (fapta nr. 1 din rechizitoriu)

În baza art. 67 alin. (1) C. pen., aplică inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art. 66 alin. (1) lit. a, b şi h din C. pen. ( dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice; dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat; dreptul de a deţine, purta si folosi orice categorie de arme; ), pe o durată de 1 an (un an) , care se va execut a conform art. 68 alin. (1) lit. b C. pen.

Conform art. 65 alin. (1) C. pen., aplică inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art. 66 alin. (1) lit. a, b şi h din C. pen. ( dreptul de a fi ales în autorităţile pub lice sau în orice alte funcţii publice; dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat; dreptul de a deţine, purta si folosi orice categorie de arme; ), care se va executa conform art. 65 al in. (3) C. pen.

Constată că prezenta infr acţiune a fost săvârşită în stare de recidivă postcondamnatorie cu infracţiunea pentru care s-a aplicat pedeapsa de 2 ani şi 3 luni închisoare prin Sentinţa penală nr. 80 din 25.03.2014, definitivă prin Decizia pena lă nr. 682 din 20.06.2014 a Curţii de Ape l Ploieşti.

Dispune descontopirea pedepsei de 2 ani şi 7 luni închisoare dispusă prin Sentinţa penală nr. 553 din 08.03.2018 a Judecătoriei Ploieşti, definitivă prin necontestare şi repune următoarele pedepse în ind ividualitatea lor:

2 ani şi 3 luni închis oare dispusă prin Sentinţa penală nr. 80 din 25.03.2014, definitivă prin Decizia penală nr. 682 din 20.06.2014 a Curţii de A___ Ploieşti, liberat condiţionat la data de 11.12. 2 015 prin Sentinţa penală nr. 2289/11.12 .2015 pronunţată de Judecătoria Găesti cu un rest de 276 zile. 2 ani închisoare dispusă prin Sentinţa penală nr. 127 din 16.05.2017 a Judecătoriei C______, rămasă definitivă prin Decizia penală nr. 1057/05.10.2017 a Curţii de A___ Ploieşti.

Anulează mand atul de executare nr. 620 din 21.03.2018, emis de Judecătoria Ploieşti, urmând ca, în final, să se emită alt mandat de executare, potrivit prezentei hotărâri.

În baza art. 104 alin. (2) teza. I C. pen, revocă beneficiului liberării condiţionate din execut area pedepsei de 2 ani şi 3 luni, liberar e dispusă prin Sentinţa penală nr. 2289/11.12.2015 pronunţată de Judecătoria Găesti şi dispune executarea restului de 276 zile închisoare.

În temeiul art. 104 alin. (2) teza a II-a din C. pen, raportat la art. 43 a lin . ( 1 ) C. pen , adăugă la pedeapsa de 1 an închisoare, restul de 276 zile rămase de executat, urmând ca inculpatul să execute 1 an şi 276 zile de închisoare, (transformat în luni cf art. 186 alin 2 C. pen., la 1 an, 9 luni şi 6 zile ) .

În baza art. 104 al in. (2), teza f inală C. pen., raportat la art. 45 alin. (3) lit. b) C. pen, aplică inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute la art. 66 alin. (1) lit. a, b şi h C.pen. (dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice a lte funcţii publice; dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat; dreptul de a deţine, purta si folosi orice categorie de arme;) pe o durată de 1 an , care se va executa conform art. 68 alin. (1) lit. a) C. pen

In temeiul art. 104 alin. (2), teza finală C. pen., art. 45 alin. (5) C. pen. raportat la art. 45 alin. (3) lit. b) C. pen., aplică inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art. 66 alin. (1) lit a, b şi h C. pen., c are se va executa potrivit art. 45 alin. (5) teza finală C. pen.

Constată că infracţiunea dedusă judecăţii este concurentă cu infracţiunea pentru care s-a aplicat pedeapsa închisorii de 2 ani prin Sentinţa penală nr. 127 din 16.05.2017 a Judecătoriei Câm pi na, rămasă definitivă prin Decizia penală nr. 1057/05.10.2017 a Curţii de A___ Ploieşti.

În baza art. 38 alin. (1) teza I. C. pen., raportat la art. 39 alin. (1) lit. b) C. pen., coroborat cu art. 3 din C. pen. şi art. 10 din Legea nr. 187 din 2012 pen tru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul Penal, contopeşte pedeapsa aplicată inculpatului prin prezenta sentinţă, respectiv 1 an şi 276 zile, cu pedeapsa de 2 ani închisoare, dispusă prin Sentinţa penală nr. 127 din 16.05.2017 a Judecător iei C______, rămasă definitivă prin Decizia penală nr. 1057/05.10.2017 a Curţii de A___ Ploieşti şi dispune ca acesta să execute pedeapsa cea mai grea de 2 ani închisoare, la care se adaugă o treime din pedeapsa de 1 an şi 276 zile închisoare, respectiv 21 2 z ile ( ca urmare a transformării acestei pedepse în luni, respectiv zile, conform art. 186 alin 2 C. pen., la 636 zile ), urmând ca, în final, inculpatul să execute o pedeapsă de 2 ani şi 212 zile (respectiv 2 ani, 7 luni şi 2 zile).

În temeiul art. 45 ali n. (3) lit. a), teza I. C. pen, aplică inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute la art. 66 alin. (1) lit. a, b şi h C.pen. (dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice; dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat; dreptul de a deţine, purta si folosi orice categorie de arme;) pe o durată de 1 an , care se va executa conform art. 68 alin. (1) lit. a) C. pen

In temeiul art. 45 alin. (5) C. pen . raportat la art. 45 alin. (3) lit. a), teza I. C. pen., aplică inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art. 66 alin. (1) lit a, b şi h C. pen., care se va executa potrivit art. 45 alin. (5) teza finală C. pen.

Constată că i nculpatul a executat parţial primele pedepsele de 2, respectiv 2 ani şi 3 luni.

În baza art. 40 alin. 3 C. pen., deduce perioada executată de inculpat, cu începere de la data de 21.06.2014, la 18.12.2015 şi 06.10.2017, la zi.

În conformitate cu art. 404 al in. (4) lit . d C. proc. pen., raportat la art. 112 alin (1) lit. b) şi alin. (5) C. pen., confiscă prin echivalent, în folosul statului, suma de 5 lei de la inculpat.

În baza art. 397 alin. (1) C. proc. pen., raportat la art. 25 alin. (1) C . proc. pen., şi art. 19 alin. (1) şi (5) C. proc. pen., coroborat cu art. 22 alin. (1) C. proc. pen., ia act de faptul că partea c_____ C_______ C_________ a renunţat la pretenţiile civile formulate în cauză.

În temeiul art. 397 alin. (1) C.proc.pen., ra portat la art. 25 alin. (1) şi art. 19 alin. (1) şi (5) C. proc. p en. şi art. 23 alin. (2) şi (3) C. proc. pen., coroborate cu art. 1349 alin. (1) şi (2) C. civ., art. 1357 C.civ., şi art. 1381 C. civ. şi art. 313 alin. 1 din Legea nr. 95/2006, admite acţi unea c_____ fo rmulată de partea c_____ Spitalului Judeţean de Urgenţă Ploieşti şi obligă inculpatul la plata către aceasta a sumei de 3578,36 lei cu titlu de daune materiale.

În baza art. 404 alin. (4) lit. e din C. proc. pen., raportat la art. 398 C. pro c. pen., corob orat cu art. 274 alin. (1) C. proc. pen., obligă inculpatul la plata către stat a sumei de 1200 lei cu titlu de cheltuieli judiciare (600 lei pentru faza de urmărire penală şi 600 lei pentru faza de judecată în cel de-al doilea ciclu procesua l).

Cu drept d e a___ în termen de 10 zile de la comunicarea copiei minutei.

Pronunţată în şedinţă publică astăzi, 09.06.2020.

Preşedinte, Grefier,

C_______ E____ A_____ I___ C______

Red./Tehnored. CEA. /IC /1 7 .0 6 .2020/ 10 ex

Acest document este preluat şi procesat de o aplicaţie realizată gratuit de Wolters Kluwer Romania pentru Fundatia RoLII.

Conţinutul său poate fi preluat şi utilizat cu citarea sursei: www.rolii.ro