Inexistența unui raport juridic între debitor și terțul poprit în privința unei valori ce reprezintă diferența dintre suma rezultată din vânzarea la licitație a unui imobil și creanța urmărită în dosarul execuțional, sumă ce nu a fost încă distribuită.

Sentinţă civilă 641 din 15.07.2020


Sentința civilă nr. 641 din 15.07.2020 a Judecătoriei Galați , definitivă prin Decizia civilă nr. 653 din 09.09.2020 a Tribunalului Galați;

Obiect: Poprire asiguratorie

Problema de drept: inexistența unui raport juridic între debitor și terțul poprit în privința unei valori ce reprezintă diferența dintre suma rezultată din vânzarea la licitație a unui imobil și creanța urmărită în dosarul execuțional, sumă ce nu a fost încă distribuită.

Soluția instanței de fond:

Potrivit art. 970 Cod procedură civilă poprirea asiguratorie se poate înființa asupra sumelor de bani, titlurilor de valoare sau altor bunuri mobile incorporale urmăribile datorate debitorului de o a treia persoană sau pe care aceasta i le va datora în viitor  în temeiul unor raporturi juridice preexistente, în condițiile stabilite la art. 953.

 De asemenea, potrivit art. 953 Cod procedură civilă, creditorul care nu are titlu executoriu, dar a cărui creanţă este constatată în scris şi este exigibilă, poate solicita înfiinţarea unui sechestru asigurător asupra bunurilor mobile şi imobile ale debitorului, dacă dovedește că a intentat cerere de chemare în judecată. El poate fi obligat la plata unei cauţiuni în cuantumul fixat de către instanţă. (alin. 1).

Acelaşi drept îl are şi creditorul a cărui creanţă nu este constatată în scris, dacă dovedeşte că a intentat acţiune şi depune, odată cu cererea de sechestru, o cauţiune de jumătate din valoarea reclamată. (alin. 2)

Astfel, poprirea asigurătorie are, de asemenea, valoarea unei măsuri de conservare la care apelează creditorul care pretinde o creanţă având ca obiect o sumă de bani. La momentul obţinerii titlului executoriu poprirea asigurătorie se poate transforma în poprire executorie, astfel încât creditorul va fi în măsură să îşi realizeze creanţa în tot sau în parte, în condiţiile art. 664 şi urm. şi potrivit regulilor de executare descrise la art. 781 şi următoarele Cod de procedură civilă.

Așa cum prevede în mod expres art. 970 Cod procedură civilă, obiect al popririi asigurătorii poate fi reprezentat de o sumă de bani, de titluri de valoare sau de alte bunuri mobile incorporale urmăribile, datorate debitorului de o a treia persoană sau pe care aceasta i le va datora în viitor, în temeiul unor raporturi juridice existente la data solicitării cererii de înfiinţare a popririi.

Analizând condiţiile înfiinţării popririi asigurătorii instanța reține că în cauză s-a făcut dovada declanşarii procesului asupra fondului în care creditorul solicită obligarea debitorului la plata unei sume de bani(dosar nr. __________/233/2020) și dovada consemnării cauțiunii în cuantum de ½ din suma reclamată (recipisa de consemnare nr. ______/_/______ și recipisa de consemnare nr. ______/_/______).

Însă, în analiza condițiilor de admisibilitate a cererii de înființare a popririi asigurătorii, pe lângă raportul juridic dintre creditorul popritor şi debitorul poprit, instanţa este ţinută să constate existenţa unui alt raport juridic, şi anume cel dintre debitor şi un terţ, în temeiul căruia terţul este debitor al celui urmărit de creditorul popritor.

Ca şi în cazul sechestrului asigurător, finalitatea popririi executorii este aceea de a se indisponibiliza sumele de bani, titlurile de valoare sau celelalte bunuri mobile incorporale urmăribile, datorate de terţ debitorului poprit ori care vor deveni scadente în viitor, dar în baza unor raporturi juridice dintre debitor şi terţul poprit anterioare sau cel mult concomitente cu cererea de încuviinţare a popririi.

În speţă aceste elemente nu sunt întrunite întrucât din probele administrate nu rezulta că debitorul ______ şi terţul B.E.J. ______ sunt angajaţi în raporturi juridice de natura celor cerute de lege.

Biroul executorului judecătoresc ______ instrumentează dosarul de executare silită _____/CMC/2013, fiind investit, potrivit legii, să pună în executare Sentinţa civilă nr. _____/14.02.2012 pronunţată de Judecătoria Galaţi. Executarea silită  s-a realizat prin urmărirea silită imobiliară asupra imobilului apartament nr. _____ situat în Galaţi, strada _____ nr. __, bloc __, scara _, etaj _, județul Galați. La data de ______ s-a vândut la licitație _ publică imobilului anterior indicat, adjudecatar fiind ________, iar prețul de vânzare fiind de _____lei.

Astfel cum rezultă din relațiile furnizate de executorul judecătoresc ______, suma rezultată din executarea silită nu a fost distribuită.

Creditorul ______ solicită instanței înființarea popririi asigurătorii asupra sumei reprezentate de diferența dintre suma rezultată din executare și creanța urmărită în dosarul execuțional nr. _____/CMC/2013 al B.E.J. ______, însă instanța nu poate reține raportul juridic nemijlocit, valabil născut, între debitor şi terţul poprit în temeiul căruia acesta din urmă datorează sume de bani.

În plus, instanța reține și caracterul neurmăribil al sumelor cu privire la care a fost solicitată înființarea măsurii asigurătorii. Potrivit art. 873 Cod procedură civilă, sumele rezultate din valorificarea bunurilor urmărite și cele consemnate la dispoziția executorului nu pot fi urmărite de către creditorii debitorului sau ai adjudecatarului. Se va putea înființa poprire numai asupra sumelor atribuite creditorilor sau debitorului prin procesul verbal de distribuire. având în vedere că legiuitorul a stabilit categoriile de bunuri insesizabile (care nu pot face obiectul măsurilor asigurătorii), şi la înfiinţarea popririi asigurătorii urmează a se ţine seama de limitele urmăririi sumelor de bani, titlurilor de valoare sau altor bunuri mobile incorporale, astfel cum sunt prevăzute de dispozițiile legale, întrucât numai în limitele stabilite de lege acestea sunt sume urmăribile în procedura executării silite, limite ce trebuie respectate şi în cazul popririi asigurătorii.

Căi de atac exercitate: împotriva aceste sentințe, reclamantul a declarat apel prin care a solicitat, în rejudecare, admiterea cererii.

În motivare, apelantul a arătat că raționamentul instanței de fond excede dispozițiilor legale referitoare la poprirea asigurătorie, procedură specială prevăzută de art. 970-971 NCPC.

A susținut apelantul că pot face obiectul popririi asigurătorii sumele de bani pe care o a treia persoană (executorul, în cazul nostru) i le va datora în viitor debitorului, în virtutea unor raporturi juridice existente. Or, executorul va trebui să remită debitorului diferența de bani rezultată din vânzarea silită a imobilului acestuia.

Referitor la caracterul neurmăribil al acestor sume de bani, apelantul a precizat că instanța de fond a extrapolat regulile aplicabile popririi la procedura specială a popririi asigurătorii, deși legiuitorul stipulează expres în cuprinsul art. 971 alin. 1 NCPC, care sunt regulile aplicabile popririi asigurătorii, respectiv cele de la art. 954-959 NCPC.

Soluția instanței de control judiciar:

Este adevărat că poprirea ca măsură executorie se diferențiază de poprirea asiguratorie reglementată de art. 970‑971 CPC, care este o măsură dispusă pe parcursul judecății în mod conservatoriu, pentru a se asigura o șansă mai mare a creditorului de a‑l executa silit pe debitor la momentul obținerii titlului executoriu.

Însă, având în vedere sumele de bani asupra cărora se dorește înființarea popririi asigurătorii, în mod corect s-a raportat instanța de fond la caracterul acestora.

Astfel, potrivit art. 873 NCPC, Sumele rezultate din valorificarea bunurilor urmărite şi cele consemnate la dispoziţia executorului nu pot fi poprite de către creditorii debitorului sau ai adjudecatarului.

Se va putea înfiinţa poprire numai asupra sumelor atribuite creditorilor sau debitorului prin procesul-verbal de distribuire.

Or, Tribunalul constată că în prezent nu sunt aplicabile prevederile art. 873 alin. 2 NCPC, întrucât executorul judecătoresc nu a întocmit procesul-verbal de distribuire a sumelor rezultate din vânzarea la licitație a imobilului debitorului. Doar asupra acestor sume atribuite creditorului sau debitorului se poate înființa poprire.

În aceste condiții, având în vedere că suma rezultată din vânzarea imobilului se află în continuare la dispoziția executorului judecătoresc, operează interdicția de indisponibilizare prevăzută de art. 873 alin. 1 NCPC.