Popriri

Sentinţă civilă 1471 din 19.09.2014


Prin cererea înregistrată sub nr. 2068/260/2014  , B.E.J. AC  a solicitat instanţei,  la cererea creditoarei S.C. ER S.A.  , validarea popririi înfiinţată în mâna terţului poprit S.C. NT SRL, până la concurenţa sumei de  2390lei , de la debitorul CR 

Acţiunea a fost legal timbrată cu 20 lei prin chitanţa nr. 033220326/18.11.2013  ,  conform art.27 din O.U.G. nr.80 din 26 iunie 2013 privind taxele judiciare de timbru  .

În motivarea cererii se arată că debitorul nu a înţeles să-şi achite de bună-voie debitul restant iar terţul poprit a refuzat în mod deliberat să efectueze poprirea deşi suma este certă, lichidă şi exigibilă.

În drept au fost invocate dispoziţiile art.  789 Cod procedură civilă.

În dovedirea cererii s-a solicitat administrarea probei cu înscrisuri.

Legal citat, debitorul nu s-a prezentat în instanţă şi nu a formulat întâmpinare .

Terţul poprit în faza procedurii prealabile nu a formulat întâmpinare.

Analizând materialul probatoriu administrat instanţa reţine următoarele:

Prin cererea de emitere card de credit nr. 377669505052280/27.04.2005.2005 S.C. Altex Impex SRL a acordat numitului CR  bunuri în valoare de 19.528.667 lei rol şi faţă de faptul că suma datorată nu s-a restituit creditoarea S.C. ER S.A.  a solicitat declanşarea procedurii de poprire asupra veniturilor salariale ale debitorului .

Creditoarea S.C. ER  S.A. a solicitat B.E.J. AC  , executarea silită a titlului executoriu, cererea sa făcând obiectul dosarului nr.813/E/2013 .

Prin încheierea din data de 30.09.2013  pronunţată în dosar nr. 4531/260/2013 de Judecătoria Moineşti  a fost admisă cererea de încuviinţare a executării silite formulată de B.E.J. AC  , la cererea creditorului S.C. ER S.A.  împotriva debitorului CR pentru plata sumei de 2390.08 lei cuprinsă în titlul executoriu contract de credit nr. 377669505052280/27.04.2005. prin poprire şi urmărire mobiliară .

Prin adresa nr.813/15.10.2013  , executorul judecătoresc a solicitat terţului poprit înfiinţarea popririi , asupra veniturilor băneşti pe care debitorul le obţinea de la terţul poprit ,  în calitate de angajator al acestuia, pentru debitul de plată şi cheltuielile de executare adresă care a fost comunicată terţului poprit la sediul său la data de 22.10..2013 (fila 32 dosar ).

Prezentei cauze îi sunt aplicabile prevederile vechiului Cod de procedură civilă deoarece executarea silită a început sub imperiul vechiului cod , conform art.24 Noul Cod proc. civilă.

În drept, potrivit dispoziţiilor art. 452 alin. 1 Cod procedură civilă, „Sunt supuse executării silite prin poprire sumele de bani, titlurile de valoare sau alte bunuri mobile incorporale urmăribile datorate debitorului de o a treia persoană sau pe care aceasta i le va datora în viitor în temeiul unor raporturi juridice existente”.

Conform art. 454 alin. 1 şi 2 Cod procedură civilă “Poprirea se înfiinţează fără somaţie, prin adresă însoţită de o copie certificată de pe titlul executoriu, comunicată celei de-a treia persoane arătate la art. 452, înştiinţându-se totodată şi debitorul despre măsura luată.

În adresa de poprire se va pune în vedere celei de-a treia persoane, care devine potrivit alin. 1 terţ poprit, interdicţia de a plăti debitorului sumele de bani sau bunurile mobile incorporale ce i le datorează ori pe care i le va datora, declarându-le poprite în măsura necesară pentru realizarea obligaţiei ce se execută silit”.

În plus potrivit art. 460 alin. 1 şi 2 din acelaşi cod, „Dacă terţul poprit nu-şi mai îndeplineşte obligaţiile ce-i revin pentru efectuarea popririi, inclusiv în cazul în care, în loc să consemneze suma urmăribilă a liberat-o debitorului poprit, creditorul, debitorul sau organul de executare, în termen de 3 luni de la data când terţul poprit trebuia să consemneze sau să plătească suma urmăribilă, poate sesiza instanţa de executare, în vederea validării popririi. Instanţa va cita creditorul urmăritor, debitorul şi terţul poprit şi, dacă din probele administrate rezultă că terţul poprit datorează sume de bani debitorului, va da o hotărâre de validare a popririi prin care va obliga terţul poprit să plătească creditorului, în limita creanţei, suma datorată debitorului, iar în caz contrar, va hotărî desfiinţarea popririi”.

Având în vedere dispoziţiile citate în cele ce preced, instanţa va admite cererea formulată şi va dispune validarea popririi , până la concurenţa sumei de  2390 lei, în mâinile terţului poprit  SC NT SRL .