Subsidiaritatea acțiunii în restituirea îmbogățirii fără justă cauză față de contestația la executare pe care o putea formula persoana interesată.

Sentinţă civilă 5070 din 20.08.2019


Sentința civilă nr. 5070 din data de 20.08.2019  Judecătoriei Galați, definitivă prin Decizia civilă nr. 482 din data de 09.07.2020a Tribunalului Galați;

Obiect: îmbogățire fără justă cauză

Problema de drept: subsidiaritatea acțiunii în restituirea îmbogățirii fără justă cauză față de contestația la executare pe care o putea formula persoana interesată.

Soluția instanței de fond

Potrivit art. 1345 Cod civil, cauza juridică invocată de reclamant, cel care, în mod neimputabil, s-a îmbogăţit fără justă cauză în detrimentul altuia este obligat la restituire, în măsura pierderii patrimoniale suferite de cealaltă persoană, dar fără a fi ţinut dincolo de limita propriei sale îmbogăţiri.

Examinând dispozițiile art. 1345 Cod civil rezultă că pentru incidența îmbogățirii fără justă cauză, ca izvor de obligații, și, implicit pentru ca acțiunea în restituirea îmbogățirii să fie admisibilă, trebuie îndeplinite cumulativ mai multe condiții materiale și juridice. Condițiile materiale sunt: existența unei îmbogățiri, existența unei sărăciri, conexitatea dintre îmbogățire și sărăcire. Condițiile juridice sunt: absența oricărui temei legitim al îmbogățirii, buna credință a îmbogățitului și sărăcitul să nu aibă și să nu fi avut vreo altă acțiune prin care să ceară obligare îmbogățitului la restituire.

Analizând îndeplinirea condițiilor pentru a fi incidentă îmbogățirea pentru justă cauză și, cu prioritate, caracterul subsidiar, raportat la circumstanțele concrete ale speței, instanța reține că punerea în executare a Decizia civilă nr. X /11.01.2017 a Tribunalului Galați s-a realizat ulterior executării de bună voie de către debitorul X, reclamant în prezenta cauză. În aceste condiții, reclamantul debitor avea deschisă calea contestației la executare prin care să supună controlului judecătoresc legalitatea executării silite.

Instanța de executare era în măsură să verifice dacă, la momentul formulării cererii de executare, pârâtul creditor avea o creanță certă, lichidă și exigibilă împotriva reclamantului debitor, raportat la plățile anterioare efectuate de bună voie. În cazul în care s-ar fi constat nelegalitatea executării silite, s-ar fi dispus anularea acesteia, deschizându-se calea întoarcerii executării silite pentru suma nelegal executată.

Instanța constată că reclamantul nu a contestat executarea silită ce a făcut obiectul dosarului execuțional nr. X/2017 al BEJ ____, recunoscând actele de executare și debitul urmărit.

Așadar, reclamantul a avut la dispoziție un alt mijloc juridic pentru a obține pe cale de constrângere restituirea valorii îmbogățirii pârâtului și restabilirea dezechilibrului patrimonial creat. Reținând că acțiunea în restituirea îmbogățirii fără justă cauză este o acțiune a cărei promovare cu succes este condiționată de inexistența actuală, dar și trecută, a unei alte acțiuni aflate la dispoziția însărăcitului prin care acesta să solicite restituirea, instanța constată că acţiunea întemeiată pe îmbogăţirea fără justă cauză formulată de X nu întruneşte condiţiile de admisibilitate și o va respinge, în consecință.

Căi de atac exercitate: Împotriva acestei sentințe, reclamanta a declarat apel prin care a solicitat, în rejudecare, admiterea acțiunii.

Apelul a fost respins prin Decizia civilă nr. 482 din data de 09.07.2020a Tribunalului Galați.

Soluția instanței de control judiciar:

În cauză, Tribunalul constată că în mod corect a reținut instanța de fond că apelanta avea la îndemână calea de atac specifică reglementată de lege pentru contestarea actelor de executare, respectiv contestația la executare, procedură în cadrul căreia aceasta putea solicita anularea actelor de executare constând în poprirea unor sume de bani, invocând plata de bună voie anterior începerii executării silite.

Neformulând contestație la executare, actele de executare întocmite de executorul judecătoresc rămân valabile. Numai în măsura în care actele de executare erau anulate în cadrul contestației la executare, se putea solicita întoarcerea executării silite și restituirea sumelor executate silit.

Tribunalul nu poate primi punctul de vedere potrivit căruia acțiunea alternativă trebuie să existe în prezent. Caracterul subsidiar al acțiunii întemeiată pe îmbogățirea fără justă cauză are de fapt rolul de a împiedica o utilizare abuzivă a instituției prin care să fie deturnate alte instituții ale dreptului privat. Așadar, ceea ce este important este că apelanta a avut la dispoziție un remediu specific, respectiv contestația la executare, fiind culpa sa că nu a înțeles să uziteze de acest mijloc procesual.

Nu se poate intenta acțiunea bazată pe îmbogățirea fără justă cauză în ipoteza în care reclamantul urmărește în realitate obținerea unei reparații pe care ar fi putut sa o obțină pe calea unei acțiuni prescrise sau care este paralizata prin alta excepție ce paratul este in drept sa o invoce.

Deci, calea îmbogățirii fără justă cauză este un remediu în lipsa existenței unui alt mijloc procesual, nu un remediu în situația pierderii unui termen pentru exercitarea unei alte acțiuni.