Condiţiile speciale de admisibilitate ale ordonanţei preşedinţiale

Sentinţă civilă 390 din 06.08.2020


Titlu Condiţiile speciale de admisibilitate ale ordonanţei preşedinţiale

Tip speta Sentinţă civilă

Numar speta 390

Data speta  06.08.2020

Domeniu asociat ordonanţă preşedinţială

"Continut speta Prin actul de constituire a servituţii de trecere, s-a constituit un drept de trecere subterană,

aeriană, cu piciorul şi autovehiculele, continuă şi perpetuă, în temeiul art. 617 şi urm. din

Codul civil asupra imobilului. Astfel, chiar dacă nu este înscris în cartea funciară acest

drept de servitute de trecere, faţă de acest act de constituire, instanţa a reţinut că există

aparenţă de drept în favoarea reclamantei, fiind proprietară a fondurilor dominante.

În ceea ce priveşte condiţia urgenţei, instanţa a reţinut următoarele: reclamanta a justificat

urgenţa prin faptul că fondul dominant este utilizat în scopuri economice, iar o eventuală

stopare a exploatării acestui fond i-ar crea prejudicii, punând în pericol existenţa societăţii,

dar şi a locurilor de muncă a numeroase persoane angajate la societatea reclamantă,

cu ajutorul cărora exploatează această carieră de piatră. Instanţa a constatat că s-a solicitat

obligarea pârâtei respectarea obligaţiei de a permite accesul reclamantei cu autovehicule

şi cu piciorul în conformitate cu dreptul de servitute de trecere până la soluţionarea

definitivă a dosarului de fond, fiin astfel îndeplinită şi condiţia vremelniciei. Referitor la

neprejudecarea fondului, condiţie care decurge din condiţia vremelniciei măsurii dispuse

şi din prevederea legală conform căreia ordonanţa va putea fi dată chiar şi atunci când

există judecată asupra fondului. Mai mult, în favoarea reclamantei există doar o

aparenţă de drept, urmând a se stabili pe fondul litigiului dacă există sau nu o servitute

de trecere asupra fondului aservit.

"

ROMÂNIA

JUDECĂTORIA LIPOVA OPERATOR 2799

DOSAR NR. .../.../...

SENTINŢA CIVILĂ NR. ...

Şedinţa publică din 06 august 2020

Preşedinte: ...

Grefier: ...

S-a luat în examinare cererea de ordonanţă preşedinţială exercitată de reclamanta ..., în contradictoriu cu pârâta ... .

Cererea este legal timbrată cu suma de 20 lei taxă judiciară de timbru.

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă, după care, se constată că judecarea cauzei pe fond a avut loc în şedinţa publică din data de 04 august 2020, când susţinerile părţilor au fost consemnate în încheierea din acea zi, care face parte integrantă din prezenta hotărâre, amânându-se pronunţarea pentru data de astăzi.

J U D E C A T O R I A

Prin cererea înregistrată pe rolul acestei instanţe sub nr. ... reclamanta ... a solicitat, în contradictoriu cu pârâta ...., pe calea ordonanţei preşedinţiale, obligarea pârâtei care deţine fondul aservit, de a-i permite accesul cu autovehicule şi cu piciorul în conformitate cu dreptul de servitute de trecere constituit asupra parcelei deţinute de aceştia, servitute înscrisă – în CF ... ..., având nr.top ... – fond aservit – în favoarea parcelelor înscrise în CF ... cu nr. top ...- fond dominant şi CF ... cu nr. top ... – fond dominant, în sensul de a-i permite accesul la sistemul de închidere/deschidere poartă metalică (cheie/sistem electric, etc.)prin remiterea unei asemenea chei, şi de a fi obligat a astupa(înlătura) şanţul practicat pe drumul de acces, iar în caz de refuz autorizarea reclamantei de a schimba poarta şi de astupa şanţul în numele şi pe cheltuiala pârâtei. Solicită ca executarea să se facă fără somaţie şi fără trecerea vreunui termen.

În fapt, arată că este proprietara parcelelor de teren cuprinse în CF ... şi CF ..., suprafeţe de teren asupra cărora se regăseşte amenajată o balastieră provizorie în vederea amenajării unui bazin piscicol. Arată că s-a constituit un drept de servitute de trecere cu piciorul şi autoturismul asupra imobilelor înscrise în .... Această servitute a fost a fost constituită de ... care deţinea iniţial atât parcelele pe care le-a achiziţionat reclamanta cât şi parcela de teren înscrisă în CF ... (actuala CF ...), scopul acestei servituţii fiind acela ca ... să poată trece de la parcela sa de la calea publică respectiv cea cu nr. ... ( actuala ...) la cele deţinute în spatele parcelei şi care erau lipsite de acces la calea publică respectiv cele cu nr..... ( actualele CF ... şi CF ..., ambele aparţinându-i, şi de la parcelele dominante spre parcela aservită. Ulterior ... a înstrăinat către ... toate aceste parcele de teren, de la care reclamanta ... a achiziţionat terenurile din CF ... şi CF ... (actualele CF ... şi CF ...), iar ... a achiziţionat suprafaţa de teren din CF ... ... (actuala CF ...) de la ... şi soţia, care a achiziţionat direct de la ....

Reclamanta arată că  a achiziţionat aceste parcele tocmai pentru că deţine deja o servitute  şi astfel are posibilitatea de a-şi desfăşura activitatea comercială  pentru care a făcut achiziţia.  Ulterior acestei înstrăinări reclamantei i-a fost limitat accesul prin montarea unei porţi metalice la începutul drumului de exploatare şi amplasarea în dreptul ei a unui utilaj de 10 tone ca să nu poată intra  pe drumul de acces şi prin săparea unui şanţ de 2 m adâncime la finalul acestui drum, la ieşirea de pe proprietatea pârâţilor făcând astfel imposibil accesul reclamantei la parcelele pe care le deţine. Mai arată că pârâta i-a comunicat că nu are cunoştinţă de această servitute în forma în care ea apare în teren, drept pentru care nu le permite accesul.

Mai arată că sunt îndeplinite toate condiţiile prevăzute de art.997 Cod proc.civ., respectiv aparenţa de drept, caracterul provizoriu, urgenţa şi neprejudecarea fondului.

În drept, a invocat prevederile art. 617, art. 619, art. 757, art. 696, art. 760, art. 767, art.1270 Cod civ. şi art. 997 şi următoarele din Codul de proc. civ.

În probaţiune, a depus, în copie, următoarele înscrisuri: act constituire drept de trecere, planuri de situaţie, contracte de vânzare, extrase cf, hărţi fără titlu, fotografii, cerere de chemare în judecată. La termenul de judecată din data 04.08.2020 de a depus în copie următoarele înscrisuri: permis de exploatare, notă de constatare, autorizaţie de mediu, adresă de la Agenţia pentru Protecţia Mediului, aviz de gospodărire a apelor, adresă vizând transferul avizului de gospodărire a apelor, adresă Agenţia pentru Protecţia Mediului Arad, adresă nr…. Direcţia Judeţeană pentru Cultură …, adresă nr. … a Comunei ..., Hotărâre nr. … privind aprobarea planului urbanistic zonal – extracţie şi prelucrare de agregate minerale ... – balastieră.

La termenul din data de 28.07.2020 pârâta a depus întâmpinare, prin care a invocat excepţia inadmisibilităţii, iar pe fond respingerea ca nefondată a cererii.

În fapt, arată că reclamanta nu deţine un drept se servitute înscris în CF ...., şi că reclamanta nu poate justifica existenţa unei exploatări de balastieră deoarece nu deţine autorizaţie eliberată de autorităţi, şi nici acordul vecinilor nu este eliberat pentru activitatea desfăşurată. Mai arată că modalitatea prin care reclamanta înţelege să traverseze terenul proprietatea pârâtei este de natură a-i prejudicia activitatea pârâtei. Menţionează că reclamanta are drum de acces amenajat pe proprietatea pârâtei, şi este obligată să îl utilizeze pe acesta.

Apreciază că nu sunt îndeplinite condiţiile de emitere a unei ordonanţe preşedinţiale, respectiv aparenţa de drept, caracterul provizoriu, caracterul urgent şi neprejudecarea fondului.

La termenul din data de …, în temeiul art.22 alin.4 Cod proc.civ., instanţa a recalificat excepţia inadmisibilităţii cererii, ca fiind în fapt o apărare pe fondul cererii.

Analizând actele şi lucrările dosarului instanţa reţine următoarele :

Instanţa a fost învestită cu soluţionarea unei cereri întemeiate pe prevederile art. 996 Cod procedura civila.

În ceea ce priveşte condiţiile speciale de admisibilitate ale ordonanţei preşedinţiale cuprinse în art. 997 C .pr.civ , instanţa reţine că:

Potrivit art. 997 din Noul Cod de procedură civilă“(1) Instanţa de judecată, stabilind că în favoarea reclamantului există aparenţa de drept, va putea să ordone măsuri provizorii în cazuri grabnice, pentru păstrarea unui drept care s-ar păgubi prin întârziere, pentru prevenirea unei pagube iminente şi care nu s-ar putea repara, precum şi pentru înlăturarea piedicilor ce s-ar ivi cu prilejul unei executări.

(2) Ordonanţa este provizorie şi executorie. Dacă hotărârea nu cuprinde nici o menţiune privind durata sa şi nu s-au modificat împrejurările de fapt avute în vedere, măsurile dispuse vor produce efecte până la soluţionarea litigiului asupra fondului.

(3) La cererea reclamantului, instanţa va putea hotărî ca executarea să se facă fără somaţie sau fără trecerea unui termen.

(4) Ordonanţa va putea fi dată chiar şi atunci când este în curs judecata asupra fondului.

(5) Pe cale de ordonanţă preşedinţială nu pot fi dispuse măsuri care să rezolve litigiul în fond şi nici măsuri a căror executare nu ar mai face posibilă restabilirea situaţiei de fapt. ”

Între părţi există un litigiu pe fond care face obiectul dosarului civil nr. …/…/… având ca obiect obligaţie de a face, şi în care se solicită obligarea pârâtei care deţine fondul aservit, de a-i permite accesul cu autovehicule şi cu piciorul în conformitate cu dreptul de servitute de trecere constituit asupra parcelei deţinute de aceştia, servitute înscrisă – în CF ..., având nr. top ... – fond aservit – în favoarea parcelelor înscrise în CF ... cu nr. top ...- fond dominant şi CF ... cu nr. top ... – fond dominant, în sensul de a-i permite accesul la sistemul de închidere/deschidere poartă metalică (cheie/sistem electric, etc.)prin remiterea unei asemenea chei, şi de a fi obligat a astupa(înlătura) şanţul practicat pe drumul de acces, iar în caz de refuz autorizarea reclamantei de a schimba poarta şi de astupa şanţul în numele şi pe cheltuiala pârâtei.

În prezenta cauză reclamanta solicită obligarea pârâtei de a-i permite accesul cu autovehicule şi cu piciorul în conformitate cu dreptul de trecere constituit asupra parcelei deţinute de pârâtă înscrisă în CF nr. ... – fost ... – fost ..., fond aservit şi CF nr. ... – fost ... – fost ..., fond aservit, în favoarea parcelelor înscrise în CF nr. ... – fost ..., fond dominant şi CF nr. ... – fost ..., fond dominant, proprietatea reclamantei până la soluţionarea definitivă a dosarului nr. .....

Din analiza extraselor de carte funciară depuse la dosar, instanţa constată că nu este înscris în cărţile funciare ale părţilor un drept de servitute de trecere în favoarea imobilelor înscrise în CF nr. ... (fost ...) şi CF nr. ... (fost ...), situaţia acestora fiind neclară faţă de actul de constituire a dreptului de trecere, mai exact nu se cunoaşte motivul pentru care nu s-a procedat la înscrierea acestui drept în cartea funciară.

Prin actul de constituire de trecere  autentificat sub nr. .../…, s-a constituit un drept de trecere subterană, aeriană, cu piciorul şi autovehiculele, continuă şi perpetuă, în temeiul art. 617 şi urm. din Codul civ. asupra imobilului înscris în CF nr...., CF nr...., CF nr. ..., CF nr. 300688 Ghioroc, CF nr. ..., CF nr. ..., CF nr. ..., şi CF nr..... Astfel, chiar dacă nu este înscris în cartea funciară acest drept de servitute de trecere, faţă de acest act de constituire, instanţa constată că există aparenţă de drept în favoarea reclamantei, fiind proprietară a fondurilor dominante.

În ceea ce priveşte condiţia urgenţei, instanţa reţine următoarele: reclamanta a justificat urgenţa prin faptul că fondul dominant este utilizat în scopuri economice, iar o eventuală stopare a exploatării acestui fond i-ar crea prejudicii, punând în pericol existenţa societăţii, dar şi a locurilor de muncă a numeroase persoane angajate la societatea reclamantă, cu ajutorul cărora exploatează această carieră de piatră.

Practica şi literatura de specialitate au stabilit că există urgenţă, în înţelegerea avută în vedere de dispoziţiile art. 997Cod Procedura Civila noua reglementare, ori de câte ori păstrarea unui drept, prevenirea unei pagube iminente sau înlăturarea unei piedici nu se pot realiza în mod eficace pe calea acţiunii de drept comun.

Din fotografiile depuse la dosar rezultă că pârâtă a montat o poartă la calea de acces, iar reclamanta susţine că s-ar fi săpat şi un şanţ pe drumul de acces, toate pentru a nu i se permite reclamantei să treacă pe proprietatea sa, fapt necontestat de pârâtă.

Din înscrisurile depuse de către reclamantă la termenul de judecată din data de …, respectiv, permis de exploatare, notă de constatare, autorizaţie de mediu, adresa nr. …. de la Agenţia pentru Protecţia Mediului, aviz de gospodărire a apelor nr. …, adresă NR. … vizând transferul avizului de gospodărire a apelor, adresa nr. … de la Administraţia Bazinală de Apă ..., adresa nr. … de la Agenţia pentru Protecţia Mediului ..., adresă nr. …Direcţia Judeţeană pentru Cultură …, adresă nr. … a Comunei ..., Hotărâre nr. … privind aprobarea planului urbanistic zonal – extracţie şi prelucrare de agregate minerale ... – balastieră, rezultă că aceasta are intenţia de a exploata balastiera aflată de fondul dominant, pregătind documentaţia în acest sens.

Instanţa apreciază că măsura urgenţei nu o dă doar timpul scurs, ci şi faptul că dreptul de proprietate conferă titularului său posibilitatea de a dispune oricând de bunul său, ori accesul îngrădit îi limitează această posibilitate, urgenţa rezultând şi din necesitatea de a putea dispune liber de bunul său în maniera dorită, fără vreo îngrădire.

Faţă de toate acestea, instanţa constată că este îndeplinită şi condiţia urgenţei.

În ceea ce priveşte condiţia vremelniciei, instanţa reţine următoarele: vremelnicia presupune că măsura dispusă de instanţă trebuie să aibă un caracter vremelnic, neputându-se lua pe această cale măsuri definitive  care să rezolve în fond litigiul dintre părţi.

În practica judiciară şi doctrină s-a statuat constant că pe cale de ordonanţă preşedinţială se poate ordona chiar executarea unor obligaţii de a face , dacă prin acesta s-ar reprima un abuz , adică ar tinde la încetarea unor acte abuzive.

În cauza dedusă judecăţii se poate reţine existenţa unui abuz din partea pârâtei întrucât aceasta nu a contestat că a îngrădit calea de acces cu porţi închise sau prin săparea unui şanţ adânc de 2 metri.

Vremelnicia este o condiţie de admisibilitate în strânsă legătură cu neprejudecarea fondului , raţiunea ordonanţei preşedinţiale fiind aceea de a permite luarea unor măsuri rapide şi cu caracter temporar, care sunt destinate, în principiu, să dureze până la soluţionarea fondului cauzei.

Instanţa constată că în cauza dedusă judecăţii s-a solicitat obligarea pârâtei la a respecta obligaţia de a permite accesul reclamantei cu autovehicule şi cu piciorul în conformitate cu dreptul de servitute de trecere constituit asupra parcelei deţinute de pârâtă, în sensul de a-i permite accesul la sistemul de închidere/deschidere a porţii metalice prin remiterea unei chei şi de asemenea a fi obligată pârâta să astupe şanţul practicat pe drumul de acces, iar în caz de refuz autorizarea reclamantei a schimba poarta metalică şi a astupa şanţul pe cheltuiala pârâtei, până la soluţionarea definitivă a dosarului de fond, fapt ce rezultă din motivarea caracterului provizoriu din cererea de ordonanţă preşedinţială. Faţă de toate aceste aspecte, instanţa constată că este îndeplinită şi condiţia vremelniciei.

Referitor la neprejudecarea fondului, condiţie care decurge din condiţia vremelniciei măsurii dispuse şi din prevederea legală conform căreia ordonanţa va putea fi dată chiar şi atunci când există judecată asupra fondului, iar în cauza dedusă judecăţii instanţa prin măsura solicitată nu prejudecă fondul în niciun fel, întrucât nu analizează fondul litigiului dintre părţi, ci doar stabileşte o măsură provizorie menită a asigura reclamanţilor folosinţa normală a terenurilor proprietatea acestora. Mai mult decât atât, aşa cum s-a mai arătat, în favoarea reclamantei există doar aparenţă de drept, urmând a stabili pe fondul litigiului dacă există sau nu o servitute de trecere asupra fondului aservit.

În concluzie, instanţa reţine că din material probator administrat în cauză reiese că pârâta a limitat accesul reclamantei la terenurile acesteia, prin îngrădirea căii de acces, proprietatea sa, care reprezintă aparent fond aservit, prin amplasarea unor porţi închise cu lacăt, astfel cererea de ordonanţă apare ca fiind întemeiată.

Faţă de toate acestea, instanţa va admite cererea de ordonanţă preşedinţială formulată de reclamanta ... în contradictoriu cu pârâta ...

Instanţa constată că reclamanta nu a solicitat cheltuieli de judecată.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE

Admite cererea de ordonanţă preşedinţială formulată de reclamanta ...., în contradictoriu cu pârâta ....

Obligă pârâta ... să asigure accesului reclamantei ... dinspre şi către fondurile dominante ale acesteia înscrise în CF nr. ... şi CF nr...., prin predarea către reclamantă a unui set de chei de la porţile de acces, şi prin astuparea şanţului practicat pe drumul de acces, iar în caz de refuz autorizează reclamanta să înlocuiască poarta metalică şi să astupe şanţul pe cheltuiala pârâtei, până la soluţionarea definitivă a dosarului nr. ....

Fără cheltuieli de judecată.

Cu drept de apel în termen de 5 zile de la pronunţare, care se va depune la Judecătoria .....

Pronunţată în şedinţă publică azi, 06.08.2020.

Preşedinte, Grefier,

 ...... .....