Societăţi comerciale

Sentinţă civilă **** din 12.03.2018


Cod ECLI ECLI:RO: X

R O M Â N I A

TRIBUNALUL X Dosar nr. X

SECŢIA X

Sentinţa Civilă nr. X

Şedinţa din data de X

Camera de Consiliu

Tribunalul constituit din :

PREŞEDINTE :  X

GREFIER : X

Pe rol se află soluţionarea plângerii împotriva rezoluţiei directorului ORC formulată de petenta X SRL.

La apelul nominal făcut în camera de consiliu, cauza fiind la amânări fără discuţii, a răspuns petenta prin avocat X care depune împuternicire avocaţială.

Cauza se soluţionează fără citarea părţilor.

S-a făcut referatul cauzei de grefiera de şedinţă, care învederează instanţei faptul că petenta are obligaţia de a achita taxa judiciară de timbru în cuantum de 100 lei, precum şi obligaţia de a face dovada calităţii de reprezentant al persoanei care a semnat contractul de asistenţă juridică cu extras ORCTB, după care:

Petenta prin reprezentant convenţional depune dovada achitării taxei judiciare de timbru, precum şi extras ONRC, înţelegând astfel să îşi îndeplinească obligaţiile stabilitate de instanţă în sarcina sa.

Tribunalul dispune lăsarea cauzei la ordine.

La apelul nominal făcut în camera de consiliu, cauza fiind la ordine, a lipsit petenta.

Cauza se soluţionează fără citarea părţilor.

Tribunalul încuviinţează proba cu înscrisuri şi reţine cauza în pronunţare.

 

T R I B U N A L U L

1. Prin cererea formulată la data de X, societatea X SRL a solicitat menţionarea depunerii în registrul comerţului a hotărârii adunării generale a acţionarilor nr. X prin care s-a aprobat cesiunea părţilor sociale către un terţ.

 

2. La data de X, prin rezoluţia nr. X, pronunţată în dosarul nr. X,  a fost respinsă cererea de depunere şi menţionare acte. S-a reţinut de persoana desemnată că nu există manifestarea voinţei juridice cu privire la cesiunea de părţi sociale, nefiind respectat art. 202 alin. 2 din legea nr. 31/1990. De asemenea, s-a menţionat că nu sunt respectate dispoziţiile art. 56 alin. 2 din legea nr. 85/2014.

3. Împotriva acestei rezoluţii a formulat plângere, în condiţiile art. 6 alin. 3 din OUG nr. 116/2009, petenta X SRL care a solicitat anularea Rezoluţiei nr. X  pronunțata de ORC in dosarul nr. X si admiterea cererii de depunere si menţionare acte in vederea publicării Hotărârii Adunării Generale X SRL nr. X în Monitorul Oficial.

 Petenta a susţinut că adunarea Generala a Asociaţilor X SRL din data de X a fost convocata la cererea expresa a asociatului majoritar (64%) al X SRL, si anume X SA (denumita in continuare X).

X este in procedura de insolventa, procedura deschisa ca urmare a datoriilor acumulate de aceasta societate, administratorul judiciar al acestei societăţi fiind X, numit prin încheierea de şedinţa pronunţata de Tribunalul X, Secţia X in dosarul nr. X.

Anterior deschiderii procedurii de insolventa, fata de X, au fost formulate de către creditori (mai exact una din băncile creditoare) cereri de executare silita, iar in dosarele de executare constituite au fost înființate sechestre pe bunurile deţinute de X, inclusiv asupra celor 1280 de părți sociale deţinute de X la X SRL.

Conform art. 36 din Legea 85/2006, "de la data deschiderii procedurii se suspendă de drept toate acţiunile judiciare sau extrajudiciare pentru realizarea creanţelor asupra debitorului sau bunurilor sale".

Mai mult, conform art. 53 din Legea 85/2006, "bunurile înstrăinate de administratorul judiciar sau lichidator, în exerciţiul atribuţiilor sale prevăzute de prezenta lege, sunt dobândite libere de orice sarcini, precum ipoteci, garanţii reale mobiliare sau drepturi de retenţie, de orice fel, ori măsuri asigurătorii...".

Adunare generala a fost solicitata chiar de către asociatul majoritar X, pentru a se putea valorifica părţile sociale (1280) deţinute de aceasta societate la X SRL, in cadrul valorificării bunurilor debitoarei conform Legii 85/2006.

Celalalt asociat al societăţii X SRL, X, asociat cu o cota de participare de 35,6% la profit si pierderi, si-a exprimat punctul de vedere in sensul de a fi de acord cu aceasta cesiune.

Trebuie subliniat ca aceasta hotărâre AGA din X nu produce efecte juridice, ci necesita a fi publicata in Monitorul Oficial pentru a se lua la cunoştinţa de ea de către terţi.

Se menţionează expres in aceasta faptul ca urmează a se încheia în viitor un contract de cesiune, abia in urma încheierii acestui contract, cu respectarea condiţiilor impuse de Legea 85/2006 si Legea 31/1990 urmând sa se perfecta transmiterea părtilor sociale.

Abia la acel moment cesiunea va opera si se va solicita ONRC înregistrarea modificărilor survenite in urma cesiunii.

La acest moment, se impune doar publicarea in Monitorul Oficial a acestei hotărâri AGA din X, ea neproducând niciun efect juridic si pe cale de consecinţa nicio modificare în evidentele ONRC.

Hotărârea este una legala, Adunarea Generala a asociaţilor X SRL a fost convocata de către administratorul societăţii, in conformitate cu dispoziţiile Legii 31/1990 si ale actului constitutiv, pentru data de 07.09.2017. Deşi convocatorul a fost legal transmis către toți asociaţii, aceştia luând la cunoştinţa atât despre desfășurarea adunării generale, cat si despre ordinea de zi, au ales sa nu se prezinte, astfel incat nu a fost întrunit cvorumul de 75% din capitalul social necesar pentru desfasuarea şedinţei.

In aceste condiţii, adunarea generala a fost reconvocata pentru data de X, cu aceeaşi ordine de zi. Având in vedere ca situaţia de fapt de la prima adunare a asociaţilor s-a menţinut, in sensul ca singurul asociat prezent a fost dl. X, facandu-se aplicarea dispoziţiilor art. 193 alin. 3 din Legea 31/1990 s-a procedat la adoptarea hotărârilor potrivit ordinii de zi, astfel ca s-a aprobat cesiunea celor 1280 de parti sociale deţinute de X S.A. către tertul X SRL, la preţul oferit, de 759 000 lei.

Art. 193 alin 3 din legea 31/1990 arata foarte clar faptul ca daca adunarea legal constituita nu poate lua o hotarare valabila din cauza neintrunirii majorităţii cerute, adunarea convocata din nou poate decide asupra ordinii de zi, oricare ar fi numărul de asociaţi si partea din capitalul social reprezentata de asociaţii prezenţi.

Se poate observa ca legea nu distinge intre diversele situaţii care ar putea fi generate de ordinea de zi, in sensul ca acest articol ar putea sa se aplice limitativ anumitor hotarari ale adunării generale si nici nu exista exceptări exprese de la dispoziţiile mai sus citate.

Mai mult, acelaşi art. 193 prevede la alin. 1 faptul ca fiecare parte sociala da dreptul la un vot, iar din interpretarea sistematica a cuprinsului acestui articol rezult foarte clar faptul ca atâta vreme cat la cea de a doua adunare generala sunt prezenţi asociaţi cu drept de vot, hotărârea se poate lua si cu majoritate simpla, nedistingându-se intre diversele tipuri de hotărâri.

In consecinţa, solicita admiterea plângerii.

A fost administrată proba cu înscrisuri.

4. Examinând cauza în care a fost dată rezoluţia atacată, tribunalul constată: 

Potrivit art. 183 din Normele Metodologice privind modul de ţinere a registrelor comerţului, de efectuare a înregistrărilor şi de eliberare a informaţiilor aprobate prin Ordinul MJ nr. 2594/C/2008, prin procedura depunerii şi menţionării de acte se urmăreşte asigurarea opozabilităţii actelor sau faptelor de comerţ şi efectuarea formalităţilor de publicitate, conform legii.

În cauză, petenta, prin cererea respinsă prin rezoluţia contestată, urmăreşte menţionarea în registrul comerţului a hotărârii adunării generale a asociaţilor petentei nr. X. Potrivit acestei hotărâri, la adunarea generală a participat numai asociatul X care deţine 0,4% din capitalul social, iar hotărârea luată constă în aprobarea cesiunii părţilor sociale în număr de 1280 deţinute de asociatul X SA, reprezentând 64 % din capitalul social către un terţ, la un anumit preţ.

Conform art. 1 din legea nr. 26/1990 R pot face obiectul înscrierilor în registrul comerţului menţiunile privind actele şi faptele a căror înregistrare este prevăzută de lege.

Art. 7 din acelaşi act normativ prevede obligativitatea înscrierii în registrul comerţului a hotărârilor irevocabile ce se referă la acte, fapte şi menţiuni a căror înregistrare în registrul comerţului o dispun, conform legii.

Prevederile legii se circumscriu principiului legalităţii şi necesităţii respectării securităţii  raporturilor juridice întrucât înregistrarea în registrul comerţului asigură opozabilitatea faţă de terţi a actelor şi faptelor efectuate de comercianţi. 

Opinia instanţei, faţă de dispoziţiile legale precitate şi scopul publicităţii urmărit la edictarea normelor privind registrul comerţului, este aceea că, pentru a putea fi înregistrate în registrul comerţului, hotărârile/actele comercianţilor trebuie să beneficieze de o prezumţie de  validitate, impunându-se efectuarea unui control formal de legalitate.

În cauză, la dosarul cauzei a fost depusă o hotărâre a adunării generale care nu respectă art. 202 alin. 2 din legea societăţilor: transmiterea părţilor sociale către terţi este permisă numai dacă a fost aprobată de asociaţi reprezentând cel puţin trei pătrimi din capitalul social.

Art. 202 alin. 2 ind. 1 din legea societăţilor menţionează că este supusă menţionării în registru şi publicată în Monitorul Oficial hotărârea care a fost adoptată în condiţiile art. 202 alin. 2, deci cu o majoritate calificată.

În cuprinsul hotărârii nr. 2 se menţionează că este prezent numai asociatul X care deţine 0,4% din capitalul social, lipsind asociaţii X SA şi X SA care nu şi-au exprimat votul nici prin corespondenţă.

Aşadar, din cuprinsul hotărârii nu rezultă respectarea art. 202 alin. 2 din legea societăţilor.

Susţinerea petentei în sensul că hotărârea nu produce efecte este vădit nefondată, deoarece, astfel cum rezultă din art. 202 din legea nr. 31/1990, cesiunea trebuie să fi aprobată de asociaţi anterior încheierii contractului de cesiune de părţi sociale.

În ceea ce priveşte legalitatea hotărârii nr. 2, tribunalul reţine că nu poate examina, în această procedura, legalitatea hotărârii din perspectiva respectării dispoziţiilor art. 193 din legea societăţilor ( de altfel, persoana desemnată nici nu a invocat aceste temei).

În procedura de registru se efectuează numai un control formal de legalitate a înscrisurilor doveditoare ale actelor şi faptelor de menţionat. În prezenta cauză, înscrisul depus - hotărârea adunării generale a asociaţilor petentei nr. X – nu face dovada aprobării cesiunii în condiţiile legii nr. 31/1990R.  Pe cale de consecinţă, hotărârea nr. 2 nu poate fi menţionată în registrul comerţului.

Faţă de considerentele expuse, instanţa va respinge plângerea ca nefondată. 

În drept, au fost avute în vedere dispoziţiile legale menţionate.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE  LEGII

HOTĂRĂŞTE:

Respinge plângerea formulată de petenta X SRL (J X, CUI X) cu sediul în X, str. X, nr. X, sector X ca neîntemeiată. 

Cu apel în 30 zile de la comunicare.

Apelul se va depune la X.

Pronunţată în şedinţa publică azi,  X.

Preşedinte Grefier

Red. X/ 4 ex. / X

Com…………..