Grăniţuire

Sentinţă civilă 500 din 13.07.2020


Prin actiunea înregistrată la această instantă la data de (...) reclamantul (...) domiciliat în (...), a chemat in judecată pe pârâtii (...), domiciliată in (...) si (...) solicitând instantei ca prin hotărârea ce o va pronunta să se dispună grănituirea proprietătilor lor situate in (...); cu cheltuieli de judecată.

În motivarea cererii reclamantul arată că este proprietarul terenului de (...) mp. situat in pct. (...) dobandit prin sentinta civilă nr. (...) pronuntată de (...) intabulând dreptul de proprietate, făcându-l opozabil tuturor.

Mai sustine reclamantul că pârâta (...) detine teren in acelasi punct, însă între proprietătilor lor nu există gard despărtitor, intrucât  aceasta contestă că proprietătile lor s-ar invecina pe latura vestică.

In continuare, reclamantul arată că în opinia acesteia, vecin comun este pârâta (...) care ar detine suprafata de aproximativ (...) mp. reprezentând cale de acces la drumul public pentru pârâta (...)

Mai precizează reclamantul că desi este proprietarul terenului, conform sentintei susmentionate, pârâta (...) îl foloseste ca drum de acces, motivand că se află în domeniul comunei, chiar dacă între părti au existat mai multe procese cu privire la acest teren.

În drept, a invocat dispozitiile art. 560 Cod procedură civilă.

A depus alăturat, in copie, înscrisuri.

La data de (...) pârâta (...) a formulat întâmpinare, prin care a invocat exceptia autoritaţii de lucru judecat .

A depus alăturat, in copie, înscrisuri.

În şedinţa publică din (...) pârâta (...), prin (...) a depus la dosar „note de şedinte” si a invocat exceptia lipsei calitătii procesuale pasive a (...), exceptie pe care instanţa a pus-o in discutia părtilor.

În cauză s-a administrat proba cu înscrisuri.

După administrarea probelor, prin sentinţa civilă nr. (...), s-a admis exceptia lipsei calitatii procesual pasive a (...), invocata de catre aceasta prin notele de sedinta de la termenul din (...) ; s-a respins cererea fata de parata (...) ca fiind introdusa impotriva unei persoane fara calitate procesual pasiva; s-a admis exceptia autoritatii de lucru judecat, invocata de catre parata (...) prin intampinare ; s-a respins cererea formulată de reclamantul (...), in contradictoriu cu pârâtii (...),intrucat exista autoritate de lucru judecat.

Reclamantul (...) a declarat apel împotriva sentintei civile susmentionate si prin decizia civilă nr. (...) a (...) s-a admis apelul, s-a anulat hotărârea atacată si s-a trimis cauza spre rejudecare primei instanţe, (...), pentru a intra in judecata fondului.

Cauza a fost primită spre rejudecare la data de (...), acordându-se termen de judecată la data de (...)

Întrucât la data de (...) a decedat reclamantul (...), pârâta (...) a formulat cerere de introducere in cauza a mostenitorilor acestuia, respectiv (...), domiciliată in (...) si (...) domiciliat in (...)

Prin incheierea din (...) s-a dispus suspendarea judecătii cauzei si s-a trimis dosarul la (...), pentru efectuarea cercetărilor necesare privind infractiunea de fals.

Prin cererea primită la această instantă la data de (...), reclamanta (...), prin apărător, a solicitat repunerea cauzei pe rol si in acest sens s-a stabilit termen de judecată la data de (...)

S-a administrat in continuare proba cu înscrisuri si la solicitarea reclamantilor, instanta a dispus efectuarea unei expertize tehnice topografice avand ca obiective : identificarea terenurilor părtilor, cu indicarea actelor de proprietate in baza cărora sunt detinute acestea in (...) cu mentiunea că pentru terenul in suprafată de (...) mp. titlul de proprietate al reclamantului (...) (decedat), este reprezentat de sentinta civila nr. (...) a (...) trasarea liniei despărtitoare de hotar dintre proprietătile părtilor si să se stabilească dacă pârâta (...) detine teren la pct. (...) cu indicarea actului de proprietate; să se verifice in evidentele (...) dacă printr-o hotărâre a (...) pârâtei (...) i s-a constituit o servitute de trecere pe terenul ce grevează suprafata de (...) mp., având in vedere sustinerile acesteia din întampinare, potrivit cărora foloseste ca si drum de trecere terenul in suprafată de (...) mp., parte din (...) mp., desi acesta are iesire la calea publică din terenul detinut de aceasta.

Expertiza a fost efectuată de ing. (...) si depusă la dosar .

Analizand probatoriul administrat, instanta constată că actiunea este întemeiată.

Astfel, potrivit art. 560 cod civil, proprietarii terenurilor învecinate sunt obligati să contribuie la grănituire prin reconstituirea hotarului si fixarea semnelor corespunzătoare, suportand in mod egal cheltuielile ocazionate de aceasta.

In raportul de expertiză tehnică judiciară intocmit de expert (...) se propune ca linia de hotar ce desparte cele două proprietăti să fie pe aliniamentul (...) in prezent existand un gard pe acest aliniament.

Totodată, se arată că potrivit adresei nr. (...) si a adreselor din (...) si din (...), (...) nu detine teren in zona respectivă, iar din informatiile obtinute de la primărie rezultă că nu există nicio hotarare a (...) prin care pârâtei i s-a constituit o servitute de trecere pe terenul reclamantilor.

Se mai mentionează în raportul de expertiză că pârâta (...)  are o poartă pe aliniamentul (...) intre punctele (...), poartă pe unde trece pe terenul in suprafaţă de (...) mp. cuprins in perimetrul (...), teren pe care pârâta sustine că ar apartine (...) si i s-a constituit acea servitute de trecere cu toate cu acesta are o deschidere la drumul principal de (...) m., iar terenul în suprafaţă de (...) mp. face parte din suprafata totală de (...) mp., teren ce apartine reclamantilor.

Având in vedere cele mai sus mentionate, instanta va admite actiunea si va dispune grănituirea proprietătilor reclamantilor si pârâtei (...), potrivit schitei de plan de la expertiza tehnică judiciară ing. (...) (aliniamentul ...)

Intrucât, in sedinta publică din (...), instanta a admis exceptia lipsei calitătii procesuale pasive a pârâtei (...), instanta va respinge actiunea faţă de această pârâtă, ca fiind introdusă impotriva unei persoane fără calitate procesuală pasivă.

Instanta va obliga pe parata (...) la (...) lei cheltuieli de judecată către reclamanti.