Divorț prin acord

Sentinţă civilă 333 din 26.05.2020


Cuprins pe materii: dreptul familiei și minori – divorț prin acord 

Îndeplinirea condițiilor prev. de art.373 lit.a raportat la art.374 NCC raportat la art.929 și următoarele CPC

Prin cererea înregistrată pe rolul Judecătoriei Tecuci la data de 13.11.2019  reclamanta R CG a chemat în judecată pe pârâtul RF,  solicitând instanţei ca prin hotărârea ce o va pronunţa să dispună desfacerea căsătoriei  din vina pârâtului  şi revenirea acestuia la numele avut anterior căsătoriei .

În motivarea cererii se arată că părţile s-au căsătorit la data de 21.10.2018  căsătoria lor fiind înregistrată sub nr. 27/21.10.2018 la PRIMĂRIA COMUNEI G judeţul  G şi că din această căsătorie  nu  au rezultat copii . Ambii soţi  menţionează ca sunt de acord să divorţeze.

În dovedirea cererii s-a  ataşat  la dosar certificatul de căsătorie în original.

La termenul de judecată din 26.05.2020 reclamanta şi-a modificat acţiunea solicitând un divorţ prin acord.  La acelaşi termen de judecată pârâtul  şi-a exprimat acordul cu privire la divorţ.

Reclamanta a timbrat corespunzător cererea de divorţ prin acord, cu suma de 200 lei .

Analizând materialul probator administrat în cauză, instanţa reţine următoarele:

Părţile s-au căsătorit la data de  21.10.2018 , căsătoria lor fiind înregistrată sub nr.  27  din 21.10.2018 la Primaria comunei G, conform certificatului de căsătorie aflat la fila 7  în dosar. Din căsătoria părţilor nu au rezultat copii .

Având în vedere că ambele părţi şi-au manifestat expres în faţa instanţei acordul privind desfacerea căsătoriei lor, la termenul de judecată din 26.05.2020 fiind prezente ambele părţi , şi reţinând că sunt realizate condiţiile prevăzute art. 373 lit.a rap.la art. 374 NCC rap.la art. 929 şi urm CPC , instanţa va admite cererea şi va dispune  desfacerea căsătoriei prin acordul părţilor.

În baza art. 383 alin.3 NCC instanţa va dispune ca pârâtul să revină la numele avut anterior  căsătoriei , acela de „C ”.