Pretenții

Sentinţă civilă 12/2020 din 22.01.2020


Cod ECLI ...........

Cod operator .............

Dosar nr. .........

R O M Â N I A

TRIBUNALUL ........

SECŢIA ........

SENTINȚA Nr. 12

Şedinţa publică de la 22.01.2020

Completul compus din:

PREŞEDINTE .................

Grefier .........................

Pe rol fiind pronunţarea asupra dezbaterilor ce au avut loc în şedinţa publică din data de .......... privind judecarea cererii formulate de reclamanta U.A.T. ORAŞUL Ţ. în contradictoriu cu pârâtele S.C. F. I. S.R.L., P.F.A. P. C. V., S.C. V. T. S.R.L., având ca obiect – pretenții.

La apelul nominal făcut în ședința publică au lipsi părțile.

Procedura de citare completă din ziua dezbaterilor – ............

Pronunțarea a fost amânată la data de .......... în vederea depunerii de concluzii scrise.

Încheierea de dezbatere şi amânare a pronunțării face parte integrantă din prezenta decizie.

Deliberând;

TRIBUNALUL

Asupra cererii de faţă;

Prin cererea depusă la data de ...... și înregistrată pe rolul Tribunalului G. – Secția ........ sub nr. .........., reclamanta U.A.T. ORAŞUL Ţ. a solicitat în contradictoriu cu pârâtele S.C. F. I. S.R.L., P.F.A. P. C. V., S.C. V. T. S.R.L., obligarea pârâtelor, în solidar, la plata sumei de ......... lei, reprezentând plăți necuvenite, achitate, precum si plata dobânzilor si a penalităților aferente sumei mai sus menționate, calculate de la data încasării până la data restituirii acesteia, aspect constatat prin Raportul de Audit Financiar încheiat de reprezentanții Curții de Conturi-Camera de Conturi G. la data de ........., cu cheltuieli de judecată.

În drept cererea a fost întemeiată pe dispozițiile art. 1341, art. 1350, art. 1635/1649 cod civil, legea nr. 10/1995 și Ordinul nr. 1496/2011.

În motivarea cererii s-a arătat că în urma controlului efectuat de către reprezentanții Curții de Conturi a României-Camera de Conturi G. s-a constatat faptul că, în urma derulării Contractului de Lucrări nr......../........., având ca obiect: executarea, finalizarea si remedierea oricăror defecte de lucrări pentru obiectivul de investiții ” Realizare podețe, dalări șanțuri și ziduri de sprijin, etapa a II-a” a fost achitată în mod necuvenit suma de .......... lei, reprezentând cantități de materiale incluse în situații de lucrări și netranspuse în teren. Astfel, ca urmare a acestor constatări, s-a încheiat cu societatea pârâtă Minuta nr. ...../....., prin care s-a recunoscut suma solicitată, fiind stabilit un grafic de eșalonare a plăților de către pârâta S.C. F. I. S.R.L. până la data de ....., iar prin Decizia Curții de Conturi s-a stabilit măsura de recuperare a prejudiciului de la societatea pârâtă până la data de ............

Astfel, este evident că, suma plătită către pârâta S.C. F. I. S.R.L. reprezintă o plată nedatorată ce trebuie restituită prin prisma dispozițiilor art. 1341 cod civil raportat la dispozițiile art. 1635-1649 cod civil.

Cu privire la chemarea în judecată, în solidar, a dirigintelui de șantier, se apreciază că răspunderea contractuală a acestuia subzistă, motivat de faptul că, acesta trebuia să verifice cantitățile de materiale și lucrări facturate de S.C. F. I. S.R.L., conform dispozițiile art. 9.1, 9.2, 9.4, 9.5 din Contractul de prestări servicii nr. ..../...., reprezentanții Camerei de Conturi constatând faptul că, deficiențele privind cantitățile de materiale s-au datorat neîndeplinirii de către dirigintele de șantier a obligațiilor prevăzute prin lege cu privire la verificarea realității lucrărilor executate, dar și ca urmare a întocmirii de către proiectant a listelor de cantități, fără a avea la baza caiete de sarcini si detalii de execuție, urmare cărora sa rezulte o cuantificare cât mai exacta a cantităților de lucrări.

Se apreciază că, pe lângă răspunderea contractuala mai sus enunțată, dirigintele de șantier are si o răspunde legala, impusa de dispozițiile art.44 din Ordinul nr. 1496/2011 pentru aprobarea procedurii de autorizare a diriginților de șantier.

In legătură cu chemarea in judecata a pârâtei V. T. S.R.L. proiectantul obiectivului de investiții ”Realizarea de podețe, dalări șanțuri si ziduri de sprijin etapa I si II” este motivată de faptul că, în cazul proiectului tehnic întocmit in baza Contractului de Servicii nr..../.... si recepționat in ....... s-a constatat faptul ca, nu conține antemăsurători si prezinta neconcordante intre cantitățile de materiale înscrise in listele de cantități formularul F3, formularul F4 si cele rezultate din planșele D09 ½ Detaliu Podeț Tubular acces proprietate de 4 m, D09 2/2- Detaliu Podeț Tubular acces proprietate de 1,5 m, DIO-Detaliu șanț din beton.

De asemenea, in listele cu cantitățile de lucrări pentru realizarea unui metru linear de podeț, s-a înscris de către proiectant utilizarea a 2,88 mc de beton B250 si 0,4 mc de beton B150, fără a descrie unde se utilizează cele doua categorii de materiale. Astfel, pe lângă răspunderea contractuala, proiectantul răspunde in temeiul dispozițiilor art.23, 24 din legea nr. 10/1995 republicata.

În data de ......... s-a depus la dosar de către pârâta S.C. F. I. S.R.L., întâmpinare, solicitând respingerea acțiunii, în principal ca prematur introdusă, iar în subsecvent ca neîntemeiată, cu cheltuieli de judecată.

S-a menționat că în urma câștigării unei licitații publice s-a încheiat cu U.A.T. Ț. contractul de lucrări nr..../... în baza căruia s-a executat integral obiectivul de investiții ”Realizare podețe, dalări șanțuri și ziduri de sprijin, etapa a II-a”, lucrare integral executată și recepționată conform procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. .../.... Recepția finală a fost efectuată de o comisie compusă din reprezentanții investitorului, reprezentantul proiectantului și al Inspectoratului de Stat în Construcții G.... Comisia de recepție a decis admitere la terminarea lucrărilor motivând decizia luată prin faptul că executarea lucrărilor s-a cu respectarea prevederilor autorizației de construire, proiectului tehnic și dispozițiilor de șantier și legislației în vigoare, așa cum rezultă din documentația privind proiectarea și execuția, din inspectarea vizuală a lucrărilor și referatele de specialitate ale diriginților de șantier și ale proiectantului.

Prin urmare, S.C. F. I. S.R.L. a executat lucrarea conform proiectului tehnic și autorizației de construire, nefiindu-i imputabilă vreo culpă sub acest aspect.

Urmare a solicitării efectuate de reprezentanții reclamantei și ai Camerei de Conturi G., reprezentanții S.C. F. I. S.R.L. s-au prezentat la ședința de constatare din .... și s-au oferit toate explicațiile și documentele necesare verificării lucrării recepționate anterior. S-a informat reprezentanții Cunetei de Conturi G. că lucrarea a fost executată strict conform proiectului tehnic și pe baza cantităților de beton înscrise în proiect.

Din verificarea proprie a Camerei de Conturi s-a constatat că ar fi fost decontate cantități mai mari de beton decât cele necesare conform Normativului tehnic, nu în raport de cantitatea de beton constatată pe teren. Cantitatea de beton din teren a fost pusă în operă conform proiectului tehnic, iar la unele lucrări nu s-a mai putut verifica exact cantitatea fiind finalizată lucrarea, lucrările respective devenind lucrări ascunse.

La finalul controlului s-a stabilit că S.C. F. I. S.R.L. ar fi încasat în plus pentru cantitatea de betoane din situațiile de lucrări acceptate la plată suma de 225.256,47 lei în care se include TVA aferent.

Astfel, S.C. F. I. S.R.L. a fost de acord cu încheierea Minutei nr.../... împreună cu reprezentanții reclamantei, ai echipei de audit și ai Camerei de Conturi, minuta fiind încheiată strict la recomandarea și la avizul Camerei de Conturi, care au și semnat la pag. 2 Minuta.

S.C. F. I. S.R.L. s-a obligat prin acest înscris să restituie UAT Ț. suma de ..... lei în 4 tranșe egale, de ........ lei inclusiv TVA, până la data de ......, având în vedere imposibilitatea financiară de a restitui această sumă integral în cursul anului 2019 sau 2020.

Astfel, se apreciază că acțiunea reclamantei este prematur introdusă, având în vedere că nu a trecut termenul de plată. Restituirea este recunoscută de S.C. F. I. S.R.L., dar nu s-a împlinit termenul contractual pentru a opera, iar scadența nefiind depășită se poate vorbi despre caracter exigibil al creanței invocate de reclamantă. Astfel, creanța pretinsă de reclamantă nu îndeplinește exigențele art. 662 cod civil, nefiind exigibilă, nefiind ajunsă la scadență, reclamanta introducând prezenta cerere de chemare în judecată înaintea expirării termenului de plată.

La data de ..... pârâta S.C. V. T. S.R.L. a depus la dosar întâmpinare, solicitând respingerea acțiunii ca efect al admiterii excepțiilor invocate, și pe fond, ca neîntemeiată, cu cheltuieli de judecată, pentru următoarele motive:

În raport de prevederile art. 129 alin. 2 pct. 2 ind.1 din Codul de procedură civilă, s-a invocat excepția necompetenței funcționale a Secției Civile a Tribunalului G. și trimiterea cauzei spre competentă soluționare Secției de Contencios Administrativ și Fiscal, motivat de faptul că, Contractul de servicii nr. ..../.... încheiat între reclamantă și pârâta SC V. T. SRL reprezintă un contract administrativ, în sensul art. 2 alin. 1 lit. c^1) din Legea nr. 554/2004, în conformitate cu care: „sunt asimilate actelor administrative, în sensul prezentei legi, și contractele încheiate de autoritățile publice care au ca obiect punerea în valoare a bunurilor proprietate publică, executarea lucrărilor de interes public, prestarea serviciilor publice, achizițiile publice; prin legi speciale, pot fi prevăzute si alte categorii de contracte administrative supuse competenței instanțelor de contencios administrativ.”

Totodată, pe cale de excepție, s-a invocat, în temeiul prevederilor art. 82 alin. 1 coroborate cu prevederile art. 2 alin. 1 din OUG nr. 26/2012, nulitatea absolută a mandatului de reprezentare a domnului avocat M. A. și, pe cale de consecință, anularea cererii de chemare în judecată, cu motivarea că, angajarea avocaților de către instituțiile publice se poate face numai în anumite situații strict prevăzute de lege. Astfel, Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 26/2012, precizează, la art. 1, alin 1: „Autoritățile și instituțiile publice ale administrației publice centrale și locale, indiferent de modul de finanțare și subordonare, societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și regiile autonome care au în structura organizatorică personal propriu de specialitate juridică nu pot achiziționa servicii juridice de consultanță, de asistență și/sau de reprezentare”.

Chiar dacă legea oferă, însă, și o „portiță” (situație) în care s-ar putea apela la serviciile unui avocat, și anume, cea în care este nevoie ca apărătorii entităților publice să aibă un înalt grad de specializare: „În situaţii temeinic justificate, în care activităţile juridice de consultanţă, de asistenţă şi/sau de reprezentare, necesare autorităţilor şi instituţiilor publice prevăzute la alin. (1), nu se pot asigura de către personalul de specialitate juridică angajat în aceste entităţi, pot fi achiziţionate servicii de această natură, în condiţiile legii, numai cu aprobarea (…) consiliilor locale, consiliilor judeţene sau Consiliului General al Municipiului B.i, după caz, pentru autorităţile şi instituţiile publice ale administraţiei publice locale”, considerăm că prezenta cauză nu impune un grad de dificultate de natură a angaja un membru al Baroului, cu atât mai mult cu cât pârâta SC F. I. SRL a recunoscut pretențiile reclamantei și s-a obligat, prin înscris care produce efecte juridice, să achite pretinsul debit.

Mai mult decât atât, reclamanta are, în aparatul propriu, Departament juridic specializat pentru reprezentarea intereselor în instanță sau, în măsura în care acesta nu ar fi existat, trebui să depună diligențe la Prefectura G. în vederea realizării acestei activități de către un reprezentant din cadrul acestei instituții.

Totodată, pentru angajarea unui apărător ales, reclamanta era obligată, în conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia public, ale Legii nr. 215/2001 privind Administraţia Publică Locală republicată, cu modificările ulterioare;  ale Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările ulterioare, să solicite, urmare a unei NOTE DE FUNDAMENTARE, acordul Consiliului Local Ț., acord consfințit printr-o Hotărâre,  ceea ce, în cazul dedus judecății, nu există.

Totodată, pe cale de excepție, peremptorie și absolută, pentru lipsa parcurgerii în termenul de șase luni a procedurii prealabile, imperativ prevăzute de art. 7 alin. 6 lit. c din Legea nr. 554/2004, s-a invocat inadmisibilitatea/tardivitatea formulării prezentei acțiuni în contradictoriu cu SC V. T. SRL, având în vedere că: reclamanta invocă răspunderea contractuală a pârâtei SC V. T. SRL, pretinzând, în mod eronat, neîndeplinirea corespunzătoare a obligațiilor asumate; Contractul de servicii nr. .../... încheiat între reclamantă și pârâta SC V. T. SRL supus analizei instanței în prezenta cauză este un contract administrativ, astfel cum este el definit de Legea nr. 554/2004, prin urmare, fiind guvernat de aceste dispoziții legale speciale; Prevederile art. 7 alin. 6 lit. c din Legea nr. 554/2004 în vigoare la data încheierii acordului de voință între părți, aplicabil cauzei, impunea procedura prealabilă în cazul contractelor administrative care are semnificația concilierii; Momentul la care Reclamanta susține că societatea noastră și-ar fi încălcat obligațiile contractuale: fie cel al predării Proiectului –.... lucrările LOTUL 2, fie ... LOTUL 3, coroborat cu PROCESUL – VERBAL DE RECEPȚIE din data de ..., respectiv cel de la care ar fi putut lua cunoștință că s-ar fi încălcat anumite prevederi legale în momentul redactării Proiectului tehnic de SC V. T. SRL, și anume data începerii lucrărilor prin angajarea dirigintelui de șantier P. V. - .... - și, în ultimă instanță, cel al recepției la terminarea executării lucrărilor – .....

De asemenea, s-au invocat următoarele argumente:

Contractul de servicii nr. .../... încheiat între reclamantă și pârâta  SC V. T. SRL reprezintă, astfel cum am învederat mai sus, un contract administrativ, ÎN SENSUL ART. 2 ALIN. 1 LIT. C DIN Legea 554/2004, în conformitate cu care: „sunt asimilate actelor administrative, în sensul prezentei legi, și contractele încheiate de autoritățile publice care au ca obiect punerea în valoare a bunurilor proprietate publică, executarea lucrărilor de interes public, prestarea serviciilor publice, achizițiile publice; prin legi speciale, pot fi prevăzute si alte categorii de contracte administrative supuse competenței instanțelor de contencios administrativ”.

Conform  art. 1 alin. 2 lit. b din Legea 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice coroborat cu prevederile art. 2 alin. 1 lit. b din Legea 554/2004 si ale art. 7 alin. 6 lit. c din aceeași lege, „plângerea prealabilă în cazul acțiunilor care au ca obiect contracte administrative are semnificația concilierii în cazul litigiilor comerciale (...). În acest caz, plângerea trebuie făcută în termenul de 6 luni care va începe să curgă de la data încălcării obligațiilor contractuale, în cazul litigiilor legate de executarea contractului.”

Astfel, prezentul litigiu, astfel cum este precizat temeiul de drept - răspundere contractuală - ține de executarea contractului de servicii nr. .../..., încheiat între reclamantă și pârâta SC V. T. SRL care reprezintă un contract administrativ, prin urmare, termenul de 6 luni, imperativ curge de la data pretinsei  încălcări a acestor obligații.

Pentru determinarea acestei date, se apreciază că trebuie să se aibă în vedere datele mai sus menționate, și anume: ..., ..., ca date ale predării Proiectului tehnic întocmit de SC V. T. SRL pe tronsoane, prin urmare, termenul de 6 luni a expirat, cel mai târziu, la data de .... O altă dată de la care acest termen ar fi putut curge o reprezintă data la care s-a dispus începerea executării lucrărilor „Proiectare pentru podețe, dalări șanțuri și ziduri de sprijin” în prezența dirigintelui de șantier P. V., și anume ..., conform  Contractului de prestări servicii nr. ... încheiat între UAT Ț. și acest pârât. Deci, termenul de șase luni s-ar fi împlinit la data de .... Și, de asemenea, în ultimul rând, raportat la data recepției finale, și anume ..., termenul de șase luni s-ar fi împlinit la data de ....

De asemenea, s-a invocat excepția prescripției dreptului material la acțiune al reclamantei, în temeiul prevederilor art. 2523 Cod civil „Regula general: Prescripția începe să curgă de la data când titularul dreptului la acțiune a cunoscut sau, după împrejurări, trebuia să cunoască nașterea lui”, termenul fiind de 3 ani, pentru răspunderea civilă contractuală. Prin urmare, în raport de pârâta SC V. T. SRL, termenul de prescripție de 3 ani curge de la data pretinsei executări culpabile a obligației asumate prin contract și anume fie cel al predării Proiectului –.... lucrările LOTUL 2, fie ... LOTUL 3, fie ..., datele întocmirii, predării și avizării fără nicio obiecțiune a documentațiilor. Cum acțiunea a fost promovată la data de ..., opinăm în sensul intervenirii prescripției dreptului material la acțiune.

Pe fondul cauzei, s-a  arătat că  SC F. I. SRL a recunoscut încasarea unei sume nedatorate și și-a asumat obligația de a achita, la termene scadente, acest debit, în integralitate. Cu toate acestea, UAT Ț. a înțeles să promoveze, anterior scadenței acestor termene, prezenta acțiune, considerând întemeiată cererea chiar și împotriva societății SC V. T. SRL, singura acuză adusă societății SC V. T. SRL se referă la faptul că „Proiectul tehnic nu conține „antemăsurători din care să rezulte cum a calculat proiectantul cantitățile de materiale ce intră în norma compusă.”, afirmație ce are la bază Nota informativă a dirigentului de șantier P. V. din data de ...., respectiv Raportul de Audit Financiar al Curții de Conturi G. din data de ....

Pentru a se putea atrage răspunderea civilă a societăți SC V. T. SRL, reclamanta trebuia să facă dovada întrunirii celor patru condiții cerute de lege: SC V. T. SRL să fi săvârșit faptele ilicite imputate, să existe un prejudiciu suferit de reclamantă, să existe raport de cauzalitate dintre fapte și prejudiciu, precum și existența culpei pârâtei.

Astfel, se apreciază că SC V. T. SRL și-a îndeplinit în mod corespunzător obligațiile contractuale, a predat Proiectul-tehnic astfel cum rezultă din înscrisurile anexate, fără ca  reclamanta, beneficiară, să prezinte vreo obiecțiune, nici la acea dată, nici ulterior, la data la care executarea lucrării a început, în prezența dirigentului de șantier, domnul P. V., acesta neavând, de asemenea, nicio obiecțiune cu privire la punerea în practică a proiectului, la pretinsa lipsă a antemăsurătorilor sau alt motiv.

Astfel, se apreciază că declarația acestuia este pro-causa, pentru a încerca o  disculpare în fața Curții de Conturi, o apărare nefondată, știind că nimeni nu poate invoca  în exonerarea de răspundere propria culpă. În măsura în care ar fi existat o discrepanță între detaliile proiectului-tehnic și executarea acestuia prin necorespunderea măsurătorilor cu aplicarea soluției tehnice, ar fi avut posibilitatea să sesizeze beneficiarul, UAT Ț., precum și SC V. T. SRL, însă nu există nicio notă în acest sens, dumnealui fiind cel care a supravegheat constant și continuu lucrările.

Proiectul Tehnic trebuia să respecte dispozițiile INSTRUCȚIUNILOR din 2 iulie 2008 de aplicare a unor prevederi din Hotărârea Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea conținutului-cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii și metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții si lucrări de intervenții, cerințe asupra cărora societatea SC V. T. SRL s-a aplecat cu deosebită obiectivitate și profesionalism, reprezentanții SC V. T. efectuând numeroase deplasări la teren/imobile, măsurători, calcule de material și de dimensiuni, toate cuprinse în Proiectul tehnic, în capitolele: Memoriu tehnic – Capitolul II, unde se prevede expres că măsurătorile proiectantului se vor verifica și de către dirigintele de  șantier, în speță pârâtul P. V. – care nu a prezentat nicio obiecțiune la punerea în executare a Proiectului, așa cum a înțeles să procedeze la data de .... prin Nota Informativă.

Prin urmare, afirmațiile reclamantei nu sunt probate cu niciun mijloc pertinent, relevant si util care să formeze convingerea instanței că proiectantul a fost în eroare sau a avut vreo culpă în redactarea Proiectului, ci au la bază o declarație pro-causa a dirigintelui de șantier și un Raport al Curții de Conturi care are la baza tot susținerea dlui P. V. și anumite interpretări subiective.

De asemenea, se arată că nu este îndeplinită condiția existenței prejudiciului cert, direct, personal care să fie consecința direct și necesară a conduitei SC V. T. SRL.

Astfel, observăm că reclamanta solicită obligarea pârâtelor la plata sumei de .... lei primită în mod necuvenit pentru lucrări specificate în situațiile de lucrări neexecuate sau executate parțial.

Legea prevede dreptul creditorului la daune interese pentru repararea prejudiciului pe care debitorul i l-a cauzat și care este consecința directă și necesară a neexecutării fără justificare sau, după caz, culpabile a obligației. Din perspectiva legală și contractuală, singura sancțiune aplicabilă pentru încălcarea anumitor obligații contractuale este aceea prevăzută în art. 9.1, prin urmare, prejudiciul solicitat de către reclamantă nu este cert și nici dovedit și nu are nicio legătură cu pretinsele fapte culpabile ale SC V. T. SRL.

Nu există nicio legătură de cauzalitate între faptele imputate SC V. T. SRL și pretinsul prejudiciu, însăși reclamanta susținând că este vorba de lucrări neexecutate sau executate parțial, deci fapte ale pârâtei care a pus în executare Proiectul tehnic, și anume SC F. I. SRL. Faptul că această societate a recunoscut încasarea unei sume necuvenite și și-a asumat obligația de a o restitui amiabil, reprezintă încă o dovadă că SC V. T. SRL nu se face vinovată de încălcarea vreunei obligații legale și/sau contractual, deoarece orice pretenție trebuie dovedită de către reclamant, iar, în ceea ce privește SC V. T. SRL, temeinicia acțiunii promovate nu este probată.

La data de .... reclamanta UAT Ț. a depus la dosar o precizare, în sensul că, pe lângă răspunderea legală invocată prin cererea de chemare în judecată formulată față de pârâta S.C. F. I. S.R.L, se invocă și răspunderea contractuală a acesteia, conform contractului de lucrări nr. ..../.....

La data de .... reclamanta UAT Ț. a depus la dosar răspuns la întâmpinarea formulată de pârâta SC V. T. SRL, solicitând respingerea motivelor invocate ca fiind nefondate, solicitând respingerea excepției necompetenței funcționale a Tribunalului G. – Secția ...., având în vedere obiectul cererii de chemare în judecată, precum și respingerea excepției inadmisibilității, motivat de faptul că nu sunt incidente dispozițiile art. 7 din legea nr. 554/2004. Cu privire la excepția prescripției dreptului material la acțiune, se solicită respingerea motivat de faptul că de neconformitățile prezentate în cadrul proiectului tehnic s-a luat la cunoștință cu ocazia controlului efectuat de reprezentanții Camerei de Conturi, acestea fiind semnalate de către dirigintele de șantier.

Tribunalul, analizând cu prioritate excepțiile invocate de pârâte, constată și reține următoarele:

Cu privire la excepţia necompetenţei funcţionale, invocată de pârâta SC V. T. SRL prin întâmpinare, tribunalul, având în vedere Hotărârea Colegiului nr. 26/16.10.2018, art. 2 care prevede că „hotărârea nr. 11/03 iulie 2017 a Colegiului de conducere se completează în sensul că în competenţa materială a Secţiei a II-a civilă intră şi cauzele având ca obiect procesele şi cererile care decurg din executarea contractelor administrative conform art. 53 alin.11 din Legea nr. 101/2016 şi litigiile care decurg din executarea contractelor administrative”, va respinge excepţia necompetenței funcționale invocată de pârât ca fiind neîntemeiată.

Referitor la excepția prematurității cererii de chemare în judecată, Tribunalul reține că în urma câștigării unei licitații publice s-a încheiat contractul de lucrări nr..../.... în baza căruia s-a executat obiectivul de investiții ”Realizare podețe, dalări șanțuri și ziduri de sprijin, etapa a II-a”.

Lucrare a fost recepționată conform procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. ..../...., recepția finală fiind efectuată de o comisie compusă din reprezentanții investitorului, reprezentantul proiectantului și al Inspectoratului de Stat în Construcții G..

Urmare a unui control efectuat de Camera de Conturi G. s-a stabilit că S.C. F. I. S.R.L. ar fi încasat în plus pentru cantitatea de betoane din situațiile de lucrări acceptate la plată suma de .... lei în care se include TVA aferent, sumă pe care  S.C. F. I. S.R.L. a fost de acord să o restituie în mod eșalonat, așa cum rezultă din Minuta nr.../....

S.C. F. I. S.R.L. s-a obligat prin acest înscris să restituie UAT Ț. suma de ..... lei în 4 tranșe egale, de ... lei inclusiv TVA, până la data de ..., având în vedere imposibilitatea financiară de a restitui această sumă integral în cursul anului 2019 sau 2020.

Or, față de această împrejurare, având în vedere că înscrisul intitulat ”Minută” nu reprezintă altceva decât o înțelegere liber consimțită a părților semnatare, înțelegere prin care pârâta S.C. F. I. S.R.L. a recunoscut suma datorată reclamantei și s-a obligat să o restituie în 4 tranșe egale, de câte .... lei inclusiv TVA, până la data de ...., văzând și prevederile art. 1270 C.civ. (”Minuta” din data de .... încheiată de părți fiind o convenție valabilă, care se supune regulilor generale aplicabile convențiilor civile) instanța apreciază că prezenta acțiune, prin care se solicită restituirea integrală a aceleiași sume de bani, deși părțile au convenit restituirea eșalonată, este vădit prematură, în condițiile în care dreptul la acțiune al reclamantei încă nu s-a născut (reclamanta poate solicita doar restituirea tranșelor scadente, în cazul în care data scadenței a trecut și aceste tranșe nu au fost restituite), astfel că urmează a fi admisă excepția prematurității cererii de chemare în judecată, invocată de pârâta SC F. SRL prin întâmpinare și respinsă cererea formulată de reclamanta U.A.T. ORAŞUL Ţ., ca prematur formulată.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE

Respinge excepția necompetentei funcționale a secției a II-a din cadrul Tribunalului G.

Admite excepția prematurității cererii de chemare în judecată, invocată de pârâta SC FILICON SRL prin întâmpinare.

Respinge cererea formulată de reclamanta U.A.T. ORAŞUL Ţ. cu sediul in .........., în contradictoriu cu pârâtele S.C. F. I. S.R.L. cu sediul social ..........., P.F.A. P. C. V. cu sediul în ......, S.C. V. T. S.R.L. cu sediul social ........ și sediul ales pentru comunicarea tuturor actelor de procedură in ........., având ca obiect – pretenţii, ca prematur formulată.

Cu apel in 30 de zile de la comunicare.

Pronunțată prin punerea soluției la dispoziția părților de grefa instanței, azi ......, la Tribunalul G. 

Preşedinte,

.......

Grefier,

.......

Red. ....

Tehnored.....

Ex.6/.....