Contestaţie împotriva procesului verbal al adunării creditorilor. Exercitare abuzivă a dreptului de a vota. Neîndeplinire condiţii privind constatarea abuzului de drept

Sentinţă comercială 406 din 17.08.2020


TitluContestaţie împotriva procesului verbal al adunării creditorilor. Exercitare abuzivă a dreptului de a vota. Neîndeplinire condiţii privind constatarea abuzului de drept

Tip speţăSENTINŢĂ

Număr speţă406

Data speţă17.08.2020

Domeniul asociatFaliment

Conţinut speţăSENTINŢA NR. 406

Data: 17.08.2020

Autor: Dinu Bianca

Domeniul asociat: Faliment

Obiect: Faliment - contestaţie - împotriva procesului verbal al adunării creditorilor din 19.05.2020

Prin cererea inregistrată la data de 24.06.2020 pe rolul Tribunalului Prahova sub nr. 7236/105/2013/a6, creditoarea SC  AD S.A. a formulat contestaţie împotriva procesului verbal al Adunării Creditorilor din data de 19.05.2020.

În motivare a arătat, în esenţă, că procesul-verbal al adunării creditorilor din 19 mai 2020 este nelegal și se impune a fi desființat, dată fiind exercitarea de către creditorul majoritar a dreptului de vot în mod abuziv, afectând astfel drepturile procesuale ale contestatoarei, precum și drepturile ce îi revin în calitate de creditor. Potrivit art. 1.353 C. Civ., cel ce cauzează un prejudiciu prin chiar exercițiul drepturilor sale nu este obligat să îl repare, cu excepția cazului în care dreptul este exercitat abuziv.

De asemenea, potrivit art, 15 C. Civ., niciun drept nu poate fi exercitat în scopul de a vătăma sau păgubi pe altul, într-un mod excesiv șl nerezonabil, contrar bunei-credințe.

În cauză, după cum rezultă din derularea procedurii, bunul imobil cu privire la care s-a propus vânzarea în adunarea creditorilor este obiect al garanției contestatoarei AD SA., fiind singurul care a rămas de valorificat din averea debitoarei.

În aceste condiții, distribuirea sumelor provenind din vânzarea respectivului bun imobil s-ar face în conformitate cu art. 121 și urm. din L, 85/2006, astfel încât contestatoarei i-ar reveni în întregime sumele cuvenite din vânzarea imobilului, în condiţiile în care creanța contestatoarei  este de 1.497.531 iei, iar valoarea obiect al vânzării, chiar la 100% din valoarea de evaluare este de 1.339.020 lei.

A învederat că la un moment anterior în procedură, prin hotărârea adunării creditorilor din 21 ian. 2020, același creditor, AJFPP, s-a opus preluării imobilului în contul creanței de către creditori, dar a refuzat și avansarea de sume în procedură (BPI nr. 1432 din 22 ian. 2020). Rezulta, așadar că, intimata AJFPP, prin votul său majorează cheltuielile de procedură ce ar urma să fie reținute din suma cuvenită a se distribui contestatoarei, în temeiul art. 121 din L 85/2006, fără nicio justificare legală sau legitimă.

Tribunalul a fost rugat să aibă în vedere următoarele aspecte care probează exercitarea abuzivă a dreptului de vot de către AJFPP:

o Votul de respingere a propunerii de vânzare nu este exercitat în limitele recunoscute de lege, deci pentru realizarea unui interes legitim al creditoarei, cl este deturnat, în scop șicanatoriu, astfel încât să se majoreze valoarea cheltuielilor de procedură, care nu s-ar putea acoperi decât din vânzarea bunului obiect al garanției;

o Dreptul de vot este exercitat cu rea-credință, câtă vreme creditoare a refuzat și avansarea de sumă în procedură, pentru acoperirea cheltuielilor de procedură.

Exercitarea cu rea-credință a votului de către AJFPP este probată de faptul că aceasta și-a menținut votul negativ împotriva oricărei hotărâri de natură să conducă la vânzarea imobilului și diminuarea cheltuielilor de procedură.

În contextul prezentei proceduri de Insolvență, Tribunalul a fost rugat să rețină întrunirea în totalitate a premiselor atragerii răspunderii delictuale a AJFPP, în raport de art. 1.353 C. Civ., întrucât;

o Intimata nu a respectat limitele interne ale dreptului subiectiv, exercitarea sa fiind contrară scopului pentru care a fost recunoscut de lege;

o Exercitarea dreptului subiectiv a fost realizată cu rea-credință.

Astfel, deși legea menționează la art. 11 (2) L. 85/2006 că deciziile manageriale pot fi controlate sub aspectul lor de către creditori, această prevedere nu împiedică judecătorul-sindic să verifice pe fond votul exprimat de creditor, pentru a vedea dacă acesta nu întrunește elementele abuzului de drept. Or, față de aspectele indicate , apreciază că aceste elemente erau întrunite.

Din perspectiva legalității, trebuie observat că motivul prezentat în vot de către creditorul AJFPP pentru respingerea ofertei a fost solicitarea de reevaluare a imobilului. O atare solicitare este nelegală, din moment ce față de raportul de evaluare depus la dosarului cauzei (anunț publicat în BPI 735/2018), creditorul nu a formulat nicio contestație. Mai mult, legea - art. 116 (2) L. 85/2006 - prevede un singur raport de evaluare care se întocmește în lichidare, iar în concret, de la data depunerii raportului 2018 și până în prezent, nu a trecut o perioadă suficient de lungă, pentru a justifica reevaluarea.

De altfel, valoarea supusă aprobării, de 75.000 EUR, este foarte apropiată de valoarea la care s-au derulat ultimele ședințe de licitație. Astfel, potrivit procesului-verbal din data de ll.o9.2019 publicat sub nr.251 în BPI 16904 din 12.09.2019 s-a adoptat regulamentul propus de lichidatorul judiciar, în care ultima valoare la care se derulau licitațiile era de 30 % din valoarea evaluării, respectiv 401 706 lei - 8 licitații - 2 zile pe săptămână - timp de 1 luna (aproximativ 83.160 EUR). Scăderea valorii de vânzare este absolut justificată de împrejurarea că la respectivele ședințe de licitație nu s-a prezentat niciun licitator.

Reținând, pe de o parte, existența unui raport de evaluare al imobilului la dosarul cauzei șl, pe de altă parte, faptul că AJFP nu șl-a exercitat dreptul procedural de a deduce judecății eventuale aspecte de nelegalitate în ce privește raportul și nici nu a formulat obiecțiuni la concluziile raportului de evaluare, reconvocarea adunării creditorilor în vederea reevaluării bunului imobil este un drept exercitat abuziv, contrar dispozițiilor legale, și care îmbracă forma abuzului de drept și fraudei la lege.

Într-o speță similară, judecătorul sindic a reținut că poate proceda la anularea procesului verbal, chiar și în situația în care formal acesta îndeplinește condițiile de legalitate, dacă atitudinea creditorilor și votul exprimat de aceștia întrunește condițiile cauzei ilicite. S-a arătat că:

• adoptarea acestei hotărâri a adunării creditorilor, lipsita de un minimum de masuri de oportunitate, intra în sfera de legalitate încălcând principiile procedurii sub aspectele celerității procedurii, maximizării gradului de valorificare a activelor, asigurării unui grad ridicat de transparenta și previzibilitate a procedurii, valorificării în timp util și de o maniera cât mai eficientă a activelor, administrarea procedurii de către practicieni în insolventa. Astfel, nu poate fi contestat dreptul creditorilor de a lua deciziile în materie de oportunitate, dar când hotărârea nu este susținuta de astfel de motive, care sa permită identificarea oportunității măsurii luate și în plus ridica și semne de întrebare legate de respectarea principiilor procedurii inclusiv pentru lichidatorul Judiciar care aplica procedura (ca sa excludem aprecierea subiectiva a creditorului contestator), hotărârea nu poate fi decât nelegala.

Cât privește frauda la lege, aceasta a fost dovedita, în sensul în care la data de 12,12.2019, creditorii au  folosit, în aparentă, prevederile legale indicate mai sus de la art. 13 și art. 14 din Lg. 85/2006, dar nu în scopul prevăzut de lege, ci pentru a bloca desfășurarea procedurii și a revoca regulamentul de vânzare adoptat în ședința anterioara inclusiv după folosirea mijloacelor legale în acest sens - respectiv contestarea hotărârii din 02.12.2019 în dosarul a32-rezultând și nerespectarea principiilor procedurii,

Aceste considerente sunt aplicabile deplin și în cauza de față, reconvocarea adunării creditorilor în vederea adoptării unei hotărâri care să conducă la reevaluarea imobilului excede sferei deciziilor manageriale lăsate de legiuitor la îndemâna creditorilor, fiind o chestiune de legalitate, iar nu de oportunitate.

În acest context, reevaluarea imobilului apare ca o încercare de tergiversare a cauzei, a valorificării activelor debitorului, de împiedicare a creditorilor să își realizeze creanțele și, în general, o încălcare a principiilor și dispozițiilor legale ale Legii nr. 858/2006.

Mai mult, în acest context, convocarea adunării și hotărârea de reevaluare a activului apare ca o intenție de blocarea în totalitate a procedurii, fiind astfel incidente dispozițiile art. 1237, art 1238 alin. (2) C. civ., raportat la art 15 C. civ. în acest caz, adoptarea acestei hotărâri a adunării creditorilor, lipsita de un minimum de masuri de oportunitate, intra in sfera de legalitate încălcând principiile procedurii sub aspectele celerității procedurii, maximizării gradului de valorificare a activelor, asigurării unui grad ridicat de transparenta și previzibilitate a procedurii, valorificării în timp util și de o maniera cât mai eficientă a activelor, administrarea procedurii de către practicienii în insolventa.

În plus, cât privește frauda la lege, aceasta este dovedita, în sensul în care prin hotărârea adoptată, creditorul AJFP a folosit; în aparenta, prevederile legale indicate mai sus de la art. 13 și art. 14 din Lg. 85/2006, dar nu în scopul prevăzut de lege ci de pentru a bloca desfășurarea procedurii și valorificarea activelor debitorului, rezultând și nerespectarea principiilor procedurii.

În consecință, în raport de dispozițiile art. 15, art. 1335, art. 1238, art. 1.254 (1) C. Civ., apreciază că votul AJFPP trebuie considerat că nu a fost exprimat, motiv pentru care hotărârea adunării creditorilor, adoptată cu luarea în considerare a acestui vot este nelegală șl se impune a fi anulată de judecătorul Sindic.

Ca urmare a admiterii capătului anterior de cerere, votul exprimat de AJFPP se impune a fi înlăturat.

Cvorumul de ședință, în considerarea art. 15 (2) L. 85/2006 și la tabelul definitiv consolidat (BPI nr. 23249 din 6 dec. 2018) rămâne întrunit, întrucât contestatoarea AD SA deține peste 30% din masa credală. În temeiul art. 179 C. proc. civ., constatându-se îndeplinit cvorumul pentru aprobarea propunerilor de la pct. 1 și 2 al ordinii de zi, solicită obligarea judecătorului sindic să refacă procesul verbal contestat în mod corespunzător.

Administratorul judiciar a formulat la data de 03.06.2020  concluzii scrise  prin care a  solicitat respingerea contestaţiei formulate ca neîntemeiată.

În motivare a arătat că dispoziţiile art. 15 din Legea nr. 85/2006 sunt imperative ţinând cont de caracterul consensual şi colectiv al procedurii insolvenţei. A mai învederat că este absurdă analiza votului AJFPP, creditor majoritar, creanţă necontestată, ca având o cauză ilicită, în condiţiile în care votul nu trebuie obligatoriu motivat. Dispoziţiile art. 121 pct. 2 nu au întâietate în faţa dispoziţiilor art. 15. În calitate de creditor ipotecar, contestatorul creditor putea să solicite ridicarea suspendării în vederea valorificării individuale a imobilului, să exercite alte forme de publicitate, să atragă clienţi, potenţiali chiriaşi şi să asigure paza imobilului.

Contestatorul se opune la toate soluţiile propuse de lichidatorul judiciar, respectiv a solicitat respingerea propunerilor de preluare a imobilului în contul creanţei, de către creditori, cu plata cheltuielilor de lichidare şi de avansarea de către creditori a sumelor necesare achitării cheltuielilor de lichidare, în special pentru asigurarea pazei imobilului. 

Analizând actele şi lucrările dosarului,  judecatorul sindic a reţinut urmatoarele:

In fapt prin Incheierea din data de 09.10.2013 pronuntata de Tribunalul Prahova in dosarul nr. 7236/105/2013 s-a dispus deschiderea procedurii generale a insolvenţei faţă de debitoarea PI SRL, fiind numit administrator judiciar în cauză EC SPRL.

Ulterior, în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă nr. 6728/27.04.2020 a fost publicată  convocarea adunării creditorilor debitoarei PI SRL având ca ordine de zi

o Aprobarea ofertei de achiziționare imobil construcție și teren situate în B, pentru suma de 75 000 euro, sumă ce va fi plătită prin virament bancar în termen de 3 zile lucratoare de la data acceptării ofertei, oferta înaintata de domnul NCP din B;

o Aprobarea unui onorariu de succes de 5% din valoarea tranzacției;

o Aprobarea predării arhivei PI SRL (prelucrare, sortare, depozitare) către A&M ACP, pentru suma de 24 586 lei TVA inclus.

În cadrul şedinţei Adunării Generale a Creditorilor PI SRL convocate pentru data de 19.05.2020 ora 13.00, în urma voturilor exprimate de creditorii participanți la adunare, s-a încheiat procesul-verbal al ședinței din 19 mai 2020, prin care s-a consemnat respingerea ofertei de achiziționare și a onorariului de succes (pct. 1 și 2 de pe ordinea de zi) și s-a aprobat oferta de arhivare.

În drept, potrivit art. 14 alin. 7  hotărârea adunării creditorilor poate fi desfiinţată de judecătorul-sindic pentru nelegalitate, la cererea creditorilor care au votat împotriva  luării hotărârii respective şi au făcut să se consemneze aceasta în procesul-verbal al adunării, precum şi la cererea creditorilor îndreptăţiţi să participe la procedura insolvenţei care au lipsit motivat de la şedinţa adunării creditorilor.

Aceste dispoziţii legale permit judecătorului sindic controlul legalităţii hotărârilor adoptate de Adunarea Creditorilor nu însă şi controlul oportunităţii acestora. S-a constatat, așadar că, hotărârile adunării creditorilor pot fi desființate pentru nelegalitate atunci când adunarea creditorilor nu a fost legal convocată, când adunarea nu a fost legal constituită sau când nu s-a întrunit votul cerut de lege. Judecătorul sindic nu poate desființa hotărârea pentru că decizia luată nu este oportună sau că nu este în interesul întregii mase credale, deoarece decizia economică aparține numai creditorilor , votul majorității impunându-se în fața minorității, iar controlul judecătorului sindic este limitat la controlul judecătoresc al legalității.

În acest sens, verificând legalitatea hotărârii adoptate şi care face obiectul prezentei contestaţii, judecătorul sindic a constatat că nu există motive de nulitate absolută sau relativă în cauză.

Astfel, în ceea ce priveşte respingerea ofertei de achiziționare și a onorariului de succes (pct. 1 și 2 de pe ordinea de zi) și  aprobarea ofertei de arhivare în cadrul şedinţei Adunării Creditorilor din data de 19.05.2020, judecătorul sindic a reţinut îndeplinirea condiţiilor legale referitoare atât la convocarea creditorilor care s-a făcut prin intermediul anunţului publicat în BPI la data de 27.04.2020 ,  cât şi la cvorumul necesar votului.

Prin urmare, hotărârea adunării creditorilor a respectat prevederile  art. 15 al. 1 din Legea nr. 85/2006 , conform cărora „cu excepția cazurilor în care legea cere o majoritate specială, ședințele adunării creditorilor vor avea loc în prezența titularilor de creanțe însumând cel puțin 30% din valoarea totală a creanțelor asupra averii debitorului , iar deciziile adunării creditorilor se adoptă cu votul, favorabil al titularilor majorității, prin valoare a creanțelor prezente”.

În ceea ce priveşte aspectele învederate prin contestaţia formulată în sensul că exercitarea  dreptului de vot de către AJFPP a fost făcută în mod abuziv nu pot fi avute în vedere de judecătorul sindic în soluţionarea prezentei cauze. Astfel, judecătorul sindic reaminteşte că deși contestatoarea invocă reaua credinţă a intimatei AJFPP în exercitarea votului probată prin opunerea anterior la preluarea imobilului în contul creanţei şi refuzul avansării unor sume pentru continuarea procedurii, aceeaşi poziţie avut-o si contestatoarea.

De asemenea, argumentul referitor la existenţa unui raport de evaluare al imobilului la dosarul cauzei şi reconvocarea adunării creditorilor în vederea reevaluării bunului imobil nu poate dovedi exercitarea abuzivă a votului în acest dosar aşa cum susţine creditoarea, ci poate constitui, eventual un motiv de contestare a hotărârii respective ( prin care s-a aprobat efectuarea reevaluarii).

Or, în cauză, nu se poate afirma că s-a dovedit frauda la lege în ceea ce priveşte votul creditoarei AJFPP, în condiţiile în care creditoarea şi-a exprimat votul său negativ, oferta propusă neîncadrându-se în prevederile Regulamentului de vânzare adoptat în data de 11.09.2019, chiar dacă valoarea propusă se apropia de  valoarea redusă cu 30% din valoarea evaluării.

În consecință, instanța a reținut că nu s-au identificat aspecte de nelegalitate ale hotărârii a cărei anulare se solicită , iar modalitatea de valorificare finală a bunului aparținând debitoarei  a fost supusă aprobării adunării generale a creditorilor, care a fost de acord cu modul de organizare al licitației propus de către lichidatorul judiciar. 

Având în vedere considerentele expuse,  faptul că hotărârea adoptată este legală, judecătorul sindic a respins contestaţia formulată  ca neîntemeiată.