Acțiune în anularea actului administrativ. Procedură de prelungire contract de încheiere. Lipsa actului administrativ. Adresă de informare cu privire la manifestarea de voință a organului deliberativ competent. Inadmisibilitatea acțiunii în contencios adm

Hotărâre 792 din 05.10.2020


Cuprins pe materii: Drept administrativ.

Indice alfabetic: Anulare act administrativ:

-definiție act administrativ

-inadmisibilitate

Temei de drept: Legea nr. 554/2004 art. 2 lit. c ind. 1, lit. f

Legea nr. 114/1996

O adresă precum cea care face obiectul prezentului litigiu nu se încadrează în noțiunile anterior indicate întrucât aceasta nu naște, modifică sau stinge, per se, raporturi juridice ci pur și simplu aduce la cunoștința părții conținutul manifestării de voință a organului deliberativ competent să emită un aviz în procedura locativă. În subsidiar, a reținut Curtea că, în contextul acestei proceduri de aprobare a cererilor de prelungire a contractelor de locațiune (procedură care se finalizează cu emiterea de către Consiliul Local Iași a unei hotărâri), verificarea legalității și temeiniciei adresei emise de către Municipiul Iași - Direcția Fond Locativ, nu poate avea nicio finalitate concretă pentru situația juridică a reclamantului în contextul în care actul final care stinge raporturile juridice locative dintre părți, respectiv manifestarea de voință a Consiliului Local ar rămâne în ființă, nefăcând obiectul judecății conform investirii.

Totodată, Curtea a mai reținut că bunul imobil în cauză face parte din domeniul privat al Municipiului Iași, în speță nefiind incidente nici prevederile art. 2 lit. c ind. 1 din Legea nr. 554/2004 care se referă exclusiv la punerea în valoare a bunurilor proprietate publică.