Litigiu de asigurări sociale

Decizie 644 din 27.09.2022


Anularea deciziei medicale nr. ... emisă de Comisia Medicală de Contestaţii AB.

Instanţa a dispus efectuarea unui raport de expertiză medicală de către Institutul Naţional de Expertiză Medicală şi Recuperare a Capacităţii de Muncă ... Instanţa nu a ţinut cont de susţinerile Comisiei Medicale, potrivit cărora starea de sănătate a reclamantului s-a agravat şi că expertiza medicală a evaluat starea actuală a reclamantului, pentru că expertiza a evaluat bolnavul, dar a şi consultat actele medicale ale acestuia, acte ce se referă la starea medicală anterioară a reclamantului.

Decizia civilă nr. 644 din 27.09.2022 a Curţii de Apel Galaţi

Prin sentinţa civilă nr. ... Tribunalul ... a admis acţiunea formulată de reclamantul ..., în contradictoriu cu pârâții INEMRCM - Comisia medicală de contestaţii ..., CJP ..., având ca obiect asigurări sociale Decizia nr. .../18.06.2020 şi  Decizia nr. .../16.05.2017.

A anulat decizia nr. .../18.06.2020, emisă de Comisia Medicală de Contestaţii ..., şi a constatat că la data emiterii deciziei contestatorul se încadra în gradul III de invaliditate.

A obligat pe pârâta Casa Judeţeană de Pensii ... să emită o decizie de pensionare cu încadrarea în gradul III de invaliditate, având în vedere anularea deciziei nr..../18.06.2020.

A obligat pârâtele să plătească reclamantului suma de 2776 lei cu titlu de cheltuieli de judecată.

Pentru a pronunţa această hotărâre, instanţa de fond a reţinut următoarele:

Prin cererea înregistrată pe rolul Tribunalului ... la data de 14.07.2020 sub nr. ..., reclamantul ... a solicitat instanței în contradictoriu cu  pârâtele INEMRCM - Comisia Medicală de Contestații ... și CJP ... anularea Deciziei nr. .../18.06.2020 emisă de Comisia Medicală de Contestații ... ca fiind nelegală și netemeinică, obligarea pârâtei CJP ... la plata pensiei de invaliditate gr. III de la data sistării până la repunerea în dreptul de a beneficia de pensie de invaliditate plus dobânda legală aferentă. A mai solicitat obligarea pârâtelor la plata cheltuielilor de judecată.

În motivare a arătat că prin Decizia nr. .../16.05.2017 emisă de CTP ... - Cabinetul de Expertiză Medicală a Capacității de Muncă a beneficiat de pensie de invaliditate ca urmare a incapacității sale de muncă intervenite în urma operării de hernie de disc lombar.

Reclamantul a arătat că la data de 10.05.2018 a fost emisă Decizia medicală nr. .../10.05.2018 și deși a prezentat o serie de acte medicale în dovedirea afecțiunii sale, i s-a anulat încadrarea în gradul II de invaliditate cu mențiunea „nu se încadrează în niciun grad de invaliditate” și în consecință au fost anulate drepturile pentru pensia aferentă.

A precizat că împotriva acestei decizii a formulat contestație la data de 14.04.2018, iar prin răspunsul nr. .../18.06.2020 i s-a comunicat că nu se încadrează în niciun grad de invaliditate.

Reclamantul a susținut că Decizia nr. .../10.05.2018 de anulare a gradului III de invaliditate nu a fost susținută de un control efectiv sau de întocmirea unui aviz din partea INEMRCM, respectiv nu a fost supus expertizării prevăzute de lege.

A susținut că din moment ce la baza emiterii Deciziei nr. .../18.06.2020 nu a stat niciun raport de expertiză medicală rezultă că au fost încălcate dispozițiile art.71 din Legea nr. 263/2010.

În drept a invocat prevederile art. 87, art. 91, art. 92, art. 71 din norma de aplicare a prevederilor Legii nr. 263/2010, art. 78, art.80 din Legea 263/2010, art. 71, 72 din HG 1229/2005.

În dovedire a solicitat administrarea probei cu înscrisuri, expertiza medicală și proba testimonială.

INEMRCM - Comisia Medicală de Contestații ... și CJP ... au formulat întâmpinare prin care au solicitat respingerea cererii ca fiind neîntemeiată.

În motivare au arătat că  prin Decizia nr. .../16.05.2017 emisă de CJP ... - Cabinetul de Expertiză Medicală a Capacității de Muncă, reclamantul a beneficiat de pensie de invaliditate  gradul III ca urmare a incapacității de muncă intervenite în consecința unei operații.

Au susținut că în baza investigațiilor medicale, respectiv în baza examenului clinic și a actelor medicale depuse la dosarul medical s-a constatat că reclamantul nu se încadrează în grad de invaliditate.

În drept au invocat prevederile art. 205-208 Cod procedură civilă, prevederile Legii nr. 263/2010.

Pârâții au solicitat judecarea cauzei și în lipsă.

Prin Încheierea nr .... pronunțată de Tribunalul ... Secția Contencios Administrativ și Fiscal în dosar nr. ..., instanța a admis excepția de litispendență a cauzei nr. ... cu cauza nr. ... și a dispus înaintarea dosarului nr. ... pentru a fi atașat la dosarul nr. ....

Prin sentința civilă nr. ... pronunțată de Tribunalul ... - Secția Contencios Admnistrativ și Fiscal, instanța a admis excepția de necompetență materială procesuală a Secției Contencios Admnistrativ și Fiscal a Tribunalului ... și a declinat competența de soluționare a cauzei  în favoarea Secției I Civilă  a Tribunalului ...

Cauza a fost înregistrată pe rolul Secției I Civilă a Tribunalului ... la data de 13.05.2021 și prin rezoluția din data de 21.05.2021 s-a acordat termen de judecată la data de 06.09.2021.

La termenul de judecată din data de 06.09.2021, instanța a încuviințat în cauză proba cu înscrisuri și proba cu expertiza medicală.

Examinând actele și lucrările dosarului, instanța a reținut următoarele:

În fapt, prin Decizia medicală asupra capacității de muncă nr. .../16.05.2017 emisă de Casa Națională de Pensii Publice, Cabinetul de expertiză medicală a capacității de muncă, reclamantul  ... a fost încadrat în gradul III de invaliditate cu termen de revizuire la data de 10.05.2018.

Prin Decizia medicală asupra capacității de muncă nr. .../10.05.2018 emisă de Casa Națională de Pensii Publice, Cabinetul de expertiză medicală a capacității de muncă la revizuirea capacității de muncă s-a constatat că reclamantul ... nu se încadrează în niciun grad de invaliditate.

Împotriva Deciziei medicale asupra capacității de muncă nr. .../10.05.2018, reclamantul a formulat contestație, ce a fost soluționată de  Casa Națională de Pensii Publice, Comisia Medicală de Contestații ... prin Decizia medicală asupra capacității de muncă nr. .../18.06.2020 prin care comisia a stabilit că reclamantul nu se încadrează în niciun grad de invaliditate.

Tribunalul a reţinut că, potrivit art. 78 alin.1 din Legea 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, pensionarii de invaliditate sunt supuşi revizuirii medicale periodice, după fiecare asemenea revizuire medicul expert stabilind dacă pentru aceştia se menţine gradul de invaliditate, se încadrează în alt grad sau se constată redobândirea capacităţii de muncă.

De asemenea, potrivit HG nr. 155/2011, pentru aprobarea criteriilor şi normelor de diagnostic clinic, diagnostic funcţional şi de evaluare a capacităţii de muncă pe baza cărora se face încadrarea în gradele I, II şi III de invaliditate, expertiza medicală a capacităţii de muncă este o formă de asistenţă medico-socială care evaluează, prin metode şi tehnici specifice, capacitatea de muncă a persoanelor cu diferite tulburări morfologice şi funcţionale, în vederea prestaţiilor de asigurări sociale.

Totodată, potrivit art. 71 alin. 1 din Legea 263/2010, evaluarea capacităţii de muncă, în vederea stabilirii gradului de invaliditate, se face, la cerere, până la data împlinirii vârstei standard de pensionare prevăzută de prezenta lege, de către medicul specializat în expertiza medicală a capacităţii de muncă din cadrul CNPP, denumit în continuare medic expert al asigurărilor sociale, iar potrivit alin. 3, în urma examinării clinice şi analizării documentelor medicale, medicul expert al asigurărilor sociale completează raportul de expertiză medicală a capacităţii de muncă şi emite decizia medicală asupra capacităţii de muncă.

Reclamantul a contestat decizia  nr. .../18.06.2020 având în vedere că în cauză nu s-a efectuat un consult efectiv care să susțină veridicitatea diagnosticului stabilit, contrar prevederilor art. 71 din Legea 263/2010.

Din Raportul de expertiză  medicală nr. .../198/09.11.2021 a rezultat că reclamantul prezintă următorul diagnostic: polidiscopatie vertebrală lombară fazaIV.HDL4stg. operată iterativ (1990, 1996, 2002) recidivată. Radiculopatie L4-L5 stg. Hipercolesterolemie, capacitatea de muncă fiind pierdută cel puțin pe jumătate, reclamantul încadrându-se în gradul III de invaliditate.

Având în vedere dispozițiile legale anterior arătate, precum și concluziile raportului de expertiză, instanța a admis cererea și a anulat Decizia nr. .../18.06.2020, a constatat că reclamantul se încadrează în gradul III de invaliditate și în consecință a obligat CJP ... să emită  contestatorului decizia de pensionare cu încadrarea în gradul III de invaliditate.

În ceea ce privește cererea reclamantului de acordare a cheltuielilor de judecată, instanța prin raportare la prevederile art. 453 Cod procedură civilă, având în vedere și culpa procesuală a pârâtelor a obligat pârâtele la plata sumei de 2.776 lei reprezentând cheltuieli de judecată constând în onorariu avocat și onorariu expertiză.

Împotriva sentinţei civile a declarat apel pârâtul INEMRCM reprezentat de CJP ..., solicitând admiterea apelului, schimbarea sentinţei şi în rejudecare respingerea acţiunii ca nefondată.

În motivarea apelului a susţinut că instanţa de control trebuie să efectueze o analiză concretă asupra cazului medical pus în discuţie şi faţă de raportul de expertiză medical ce a fost dispus, a solicitat să se ţină seama în primul rând de momentul la care s-a prezentat contestatorul în vederea stabilirii gradului de invaliditate ce a fost supus examenului clinic cât şi a prezentării  actelor medicale depuse la dosarul medical. La acel moment este evident că starea de sănătate a  intimatului-contestator s-a înrăutăţit  şi au fost modificări  în diagnosticele funcţionale aşa cum se arată şi în raportul de expertiză medicală. Astfel că atât Comisia de Avizare şi Control din cadrul secţiei Clinica Expertiză Medicală de Deficienţe Somatice, cât şi Comisia Superioară au stabilit, ca urmare a diagnosticului clinic şi funcţional, contestatorul se încadrează în gradul III de invaliditate.

Instanţa de judecată s-a raportat la aceste concluzii anulând decizia medicală asupra capacităţii  de muncă nr.  .../2020  emisă de Comisia Medicală de Contestaţii de pe lângă Casa Judeţeană de Pensii ... O soluţie justă ar fi aceea, dacă în funcţie de toate investigaţiile de specialitate ale contestatorului şi înscrisurile doveditoare din dosarul medical, la momentul 2020 când s-a stabilit că nu prezintă boli invalidante gradului de invaliditate, au fost luate în considerare toate aceste aspecte. Urmează ca instanţa de control să aprecieze temeinicia şi legalitatea  criticii sentinţei civile apelate şi drept consecinţă să admită apelul pentru toate cele sesizate şi ca atare să respingă acţiunea contestatorului ca fiind nefondată.

În ceea ce priveşte cheltuielile  de judecată şi onorariul de expertiză  medicală a  solicitat să se facă aplicarea art. 451  Cod procedură civilă,  instanţa de control urmând să ţină seama de natura şi complexitatea prestaţiei avocatului contestatorului, având în vedere că la dosarul cauzei nu este depus nici un înscris din care să rezulte munca prestată, o situaţie a orelor efectiv efectuate, precum şi orice alt document din care să rezulte că sumele exorbitante pretinse sunt justificate, reale şi necesare. Totodată, instanţa trebuie să ţină seama şi de faptul că pârâtul nu are  nicio culpă procesuală.

În drept a  invocat  art.  466-482  Cod procedură civilă.

În dovedirea apelului a înţeles să se folosească de înscrisurile aflate la  dosarul de fond.

Intimatul-contestator a formulat întâmpinare şi a solicitat respingerea apelului ca nefondat susţinând că hotărârea instanţei de fond nu face decât să restabilească şi să aplice  norma de drept și să constate o stare de fapt existentă, sancţionând  autoritatea abilitată emitentă a deciziei nr. .... Starea de sănătate precară a contestatorului şi incapacitatea  sa de muncă  pe toată perioada, din 2018 până în prezent, sunt dovedite cu documentele aflate la dosar, dintre care, biletul de ieşire din spital din 25.06.2018 cu recomandarea de pensionare fără drept de muncă, prin comisia de expertiză a capacităţii de muncă, deci imediat după ce a avut loc revizuirea anual, în baza căreia s-a decis că nu se mai încadrează în niciun grad de  invaliditate.

 A mai reiterat intimatul contestator că emiterea deciziei nr. ... s-a făcut fără niciun consult medical prealabil şi fără a se întocmi vreun aviz de către INEMRCM, iar decizia  nr. .../10.05/2018 s-a emis cu puţin timp înainte de internarea contestatorului în spital în perioada 20-25.06.2018 şi  eliberarea biletului de ieşire din spital din data de 25.06.2018 prin care i s-a  recomandat pensionarea  fără drept de muncă.

Referitor la cuantumul cheltuielilor de judecată, intimatul a precizat că instanța de judecată a făcut aplicarea dispoziţiilor art. 451 şi 453 Cod procedură civilă obligând pârâţii la plata contravalorii onorariului de expertiză medicală în sumă de 2226 lei şi a onorariului de avocat în sumă de 500 lei.

A solicitat pentru aceste motive să se respingă apelul declarat de pârât ca nefondat.

În dovedirea susţinerilor a depus la dosar biletul de ieşire din spital/scrisoare medicală din 25.06.2018 eliberat de Spitalul Judeţean de Urgenţă ...

Curtea, analizând motivele de apel în raport de actele şi de lucrările dosarului, constată că apelul declarat de pârât este nefondat pentru următoarele considerente:

Soluţia primei instanţe este legală şi temeinică.

Este adevărat că prin decizia  medicală  a Comisiei de expertiză medicală a capacităţii de muncă din cadrul Casei Judeţene de Pensii ...  nr.  ...  din  10.05.2018, contestatorul nu a mai fost încadrat în  gradul III de invaliditate şi a încetat şi plata pensiei de invaliditate de care beneficia din anul 2017.

Este de asemenea adevărat că în prezenta cauză instanţa a dispus efectuarea unui raport de expertiză medicală de către INEMRCM ... şi că acest raport a fost efectuat după internarea contestatorului în perioada 8 - 9.11.2021. Însă această situaţie nu poate duce la concluzia că afecţiunile constatate prin raportul de expertiză au apărut ulterior emiterii deciziei din 2018, aşa cum susţine apelantul, respectiv că în timp starea de sănătate a acestuia s-a înrăutăţit şi astfel că raportul  de expertiză nu reflectă situaţia acestuia din  momentul 2018.

Această susţinere nu poate fi reţinută ca întemeiată deoarece raportul de expertiză a fost  întocmit după expertizarea bolnavului, dar şi după consultarea actelor medicale anterioare aflate la dosarul cauzei şi despre care pârâtul a luat cunoştinţă în timpul procesului.

Pe de altă parte diagnosticul menţionat în raport se regăseşte în  actele anterioare. Astfel Comisia de avizare şi control pentru deficiente neuro-psihice din data de 09.11.2021 a stabilit următorul diagnostic clinic „polidiscopatie vertebrală lombară faza IV HDL4 stg. operată iterativ (1990, 1996, 2002) recidivată. Radiculopatie L4-L5 stg. Hipercolesterolemie” şi următorul diagnostic funcţional „deficienţă neurologică medie prin tulburări de statică vertebrală în realizarea ortostatismului şi mersului prelungit.”

 Comisia a mai menţionat că diagnosticul este susţinut de anamneza, ex. clinic obiectiv, precum  şi de investigaţii  paraclinice şi  de laborator.

 Or, pe lângă actele medicale anterioare contestatorul a fost internat chiar în anul 2018 în Spitalul Judeţean de Urgenţă ...,  care prin biletul de ieşire din spital din 25.06.2018 a menţionat epicriza urmatoare: ,,pacient în vârstă de 52 ani şi 11 luni  cunoscut  cu HDL 4 operat  iterativ s-a prezentat în clinică pentru lombalgii şi lombosciatalgii bilaterale (MIS-MID) Ex. RMN coloană lombară evidenţiază HDL3-L4 si L4-L5, cu recomandare pensionarii fără drept de muncă prin comisia de expertiză  a capacităţii  de muncă.

Or,  la data de 14.05.2018  şi la  03.07.2018  a formulat contestaţie împotriva deciziei medicale nr. .../2018, cât şi împotriva  deciziei de pensie nr. .../01.06.2018 arătând că starea sa de sănătate este în continuă deteriorare având nevoie de internări repetate şi de operaţii, conform actelor ataşate la aceste contestaţii: bilet de ieşire nr. .../21.11.1990, bilet de ieşire .../27.05.1996, bilet de ieşire  .../10.07.2002, bilet de ieşire .../23.05.2012, bilet de externare .../21.09.2015, RMN .../11.09.2005,etc.

În raport de aceste acte medicale şi de susţinerea contestatorului  - şi chiar şi a  apelantului - în sensul că în timp situaţia  sănătăţii sale s-a înrăutăţit, nu se justifică din ce motiv comisia medicală de contestaţii din cadrul Casei Judeţene ..., prin decizia nr. .../18.06.2020 a respins contestaţia împotriva deciziei medicale nr. .../10.05.2018 şi a menţinut concluziile acesteia de neîncadrare în gradul III de invaliditate. Cu atât mai mult nu se justifică apelul declarat de către pârât în cadrul căruia funcţionează această comisiei  de contestaţii în condiţiile în care, prin întâmpinarea formulată la prima instanţă nu a adus nici un argument cu privire la considerentele avute în vedere cu ocazia emiterii deciziei nr. ... ce face obiectul acestui proces. De asemenea, nu se justifică apelul declarat de către acest pârât şi pentru faptul că, potrivit art. 71 alin 10 din Legea nr. 263/2010,  contestaţiile împotriva deciziilor medicale se soluţionează de către comisiile  medicale de contestaţii în termenul de 45 de zile de la înregistrare, iar în cauza de faţă decizia  nr. ...  a fost emisă la 2 ani de la înregistrare, astfel că expertizarea contestatorului abia în anul 2021 nu îi este imputabilă acestuia, ci chiar apelatului.

În ceea ce priveşte cuantumul cheltuielilor de judecată, criticile apelantului-pârât sunt nefondate deoarece instanţa de judecată a obligat pârâţii la plata cheltuielilor de judecată în sumă de 2776 lei. Această sumă este compusă din suma de 2226 lei, taxa pentru expertiză medicală, sumă solicitată chiar de către pârât, conform adresei nr. .../24.09.2021 sumă achitată de către constestator în scopul efectuării expertizei dispuse de către instanţa de judecată, iar suma de 550 lei reprezintă onorariul de avocat conform chitanţei din 10.07.2020, aferentă contractului  nr. .../10.07.2020.

Pe lângă faptul că acest onorariu nu este  deloc  exorbitant – aşa cum susţine  apelantul-pârât, este şi dovedit, real şi necesar în sensul  textului art. 451 alin. 1 Cod procedură civilă.

Potrivit art. 451 alin. 2 Cod procedură civilă, instanţa de judecată chiar şi din oficiu poate să reducă, motivat, partea din cheltuielile de judecată reprezentând onorariul avocaţilor atunci când acesta este vădit disproporţionat în raport de valoarea sau complexitatea cauzei, ori cu activitatea desfăşurată de avocat ţinând seama şi de circumstanţele cauzei.

În cauza de faţă, Curtea apreciază că nu este aplicabilă dispoziţia alin. 2 al art. 451 Cod procedură civilă deoarece, aşa cum s-a arătat mai sus, onorariul  avocatului de 550 lei este la limita inferioară şi activitatea desfăşurată de avocat a constat în redactarea acţiunii şi în administrarea probatoriilor ataşate la cerere.

În concluzie, Curtea în baza art. 480 alin. 1 Cod procedură civilă va respinge ca nefondat apelul declarat de pârât.