Decizia de returnare a unui cetățean străin

Decizie 132 din 20.09.2022


Decizia de returnare contestată a fost luată cu respectarea prevederilor legale, dat fiind faptul că la momentul emiterii acesteia, în urma verificărilor specifice efectuate, cetățeanul străin nu figura cu un contract individual de muncă activ înregistrat.

Chiar dacă acesta a obținut de la Inspectoratul General pentru Imigrări avizul de angajare în  muncă nr. ..., acesta, nici până la data soluţionării prezentei contestaţii ..., nu a făcut dovada că ar fi încheiat contract individual de muncă cu vreun angajator.

În aceste condiții, cetățeanul străin nu mai îndeplinește condițiile pe baza cărora i-a fost prelungit dreptul de ședere, respectiv cele prevăzute de art. 77 alin.3 lit. a) din O.U.G. 194/2002 republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Decizia nr. 132 din 20.09.2022 a Curții de Apel Galaţi

Prin cererea înregistrată pe rolul Curții de Apel Galați - Secția CAF la data de 18.08.2022, sub nr. .../44/2022, reclamantul ... în contradictoriu cu pârâtul MAI - Serviciul pentru Imigrări ..., a formulat contestație împotriva Deciziei de returnare de pe teritoriul României nr. 4310923/21.07.2022, solicitând anularea acesteia.

 În motivarea contestației, reclamantul a arătat că a intrat pe teritoriul României la data de 5.11.2021, în baza unei vize valabile de la data de 10.10.2021, în vederea desfășurării activității ca lucrător permanent în baza Avizului de muncă nr. .../15.07.2021, emis de IGI, urmare a cererii depuse de societatea angajatoare SC ...

 Reclamantul arată că și-a început activitatea la acest angajator de la data de 20.07.2021, în baza contractului individual de muncă nr. 32/19.07.2021, lucrând până în luna ianuarie 2022, dată la care a decis să înceteze raporturile de muncă pentru nerespectarea condițiilor legale de plată a salariilor.

 Reclamantul susține că deține permis de ședere pe teritoriul României valabil până la data de 9.12.2022.

 În continuare acesta precizează că ulterior a început activitatea la ..., societate care a obținut de la IGI avizul de muncă nr. .../30.03.2022, ca lucrător permanent de operator la coletatul și manipulatul lemnului, unde a lucrat în baza unui contract de muncă o perioadă de 7 luni.

 Susține că din cauza solicitării fizice foarte mari, a încetat să mai muncească şi la acest angajator, iar la sfârşitul lunii iulie 2022 a contactat Asociația Europeană pentru Dreptate și Protecție Socială ..., a devenit membru și a obținut sprijin pentru obținerea unui aviz de muncă la SC ...

 În final, reclamantul subliniază că se află pe teritoriul României în baza unor acte în regulă, emise de autoritățile române, nu a comis contravenții, ori abateri și se află în țară pentru a munci în scopul obținerii unui venit care să asigure un trai decent pentru familia sa aflată în țara de origine.

 În drept, reclamantul a invocat OUG nr. 194/2002.

 La dosar reclamantul a depus înscrisuri.

 Legal citat, pârâtul Serviciul pentru Imigrări al județului ... a formulat întâmpinare prin care a solicitat respingerea contestației ca neîntemeiată.

 În motivarea acestui act procedural, pârâtul a arătat că reclamantul a solicitat pentru prima oară admisia pe teritoriul României, fiindu-i emisă o viză de lungă ședere în scop de angajare în muncă, anterior fiind depuse diligențe pentru acordarea avizului de angajare în muncă pentru lucrător permanent la angajatorul ... și fiind emis avizul de angajare în muncă nr. .../15.07.2021 pentru funcția de manipulant mărfuri. În acest sens susține că reclamantul a intrat în țară la data de 5.11.2021, în scop de angajare în muncă, iar la data de 8.11.2021 a semnat cu angajatorul ... contractul individual de muncă nr. 762/30.10.2021, pe o perioadă nedeterminată, cu începerea activității la data de 9.11.2021.

Pârâtul precizează că reclamantul a depus cerere de prelungire a dreptului de ședere temporară pe teritoriul României în scop de angajare în muncă, cerere aprobată, sens în care i s-a emis permisul unic de ședere cu valabilitate 10.12.2021-9.12.2022.

 În continuare pârâtul arată că la data de 1.02.2022, angajatorul ... l-a notificat cu privire la încetarea contractului de muncă a reclamantului prin acordul părţilor, începând cu data de 17.01.2022.

 Pârâtul menționează că la data de 14.02.2022 noul angajator al reclamantului ... a depus la Serviciul pentru Imigrări ... o cerere în vederea acordării drept avizului de angajare în muncă, fiind emis avizul de angajare la 23.05.2022. Ulterior, arată pârâtul că la Biroul pentru Imigrări ... a fost depusă o nouă cerere de acordare a avizului de angajare în muncă pentru reclamant de către alt angajator ..., fiind emis avizul de angajare la data de 14.06.2022.

 Pârâtul precizează că de la momentul încetării contractului individual de muncă încheiat cu ... (17.01.2022) și până la momentul emiterii deciziei de returnare contestată în cauză (21.07.2022), reclamantul nu a efectuat demersurile necesare pentru prelungirea dreptului de ședere temporară pe teritoriul României în scop de angajare în muncă, deși pentru acesta au fost trimise două astfel de avize de către 2 societăți comerciale.

 Pârâtul consideră că reclamantul se află în culpă, întrucât nu a respectat prevederile art. 13 alin. 1 lit. B din OUG nr. 194/2002.

 Pârâtul arată că la data de 21.07.2022, anterior emiterii deciziei contestate, au fost efectuate verificări atât la ultima reședință declarată pe teritoriul României și la locul unde reclamantul își desfășura activitatea, cât și în baza de date IGI, precum și în evidența situației salariatului străin a ITM. Din aceste ultime evidențe, rezultă că la data de 13.07.2022 a încetat contractul individual de muncă încheiat cu angajatorul ...

În final, pârâtul subliniază că reclamantul, cetățean nepalez, nu mai îndeplinește condițiile pe baza căruia cărora i-a fost prelungit dreptul de ședere, fiindu-i revocat acest drept ca urmare a încetării contractului individual de muncă la data de 17.01.2022 la ...

În drept, pârâtul a invocat C.pr.civ., OUG nr. 194/2002.

La dosar pârâtul a depus în copie înscrisuri și a solicitat judecarea cauzei în lipsă.

Analizând actele și lucrările dosarului instanța, reține următoarele:

În fapt, cetățeanul nepalez ..., născut la data de ..., în localitatea ..., Nepal, posesor al pașaportului nr. ..., eliberat de autoritățile din Nepal la data de 09.10.2013 cu valabilitate până la data de 08.10.2023, a solicitat pentru prima oară admisia pe teritoriul României, fiindu-i emisă de către misiunea diplomatică a României în New Delhi - India o viză de lungă ședere identificată prin simbolul D/AM în scop de angajare în muncă.

Anterior obținerii vizei mai sus amintite, pentru cetățeanul indian în cauză au fost depuse diligențele necesare în vederea acordării avizului de angajare în muncă pentru lucrător permanent la un angajator persoană juridică, respectiv la ..., fiind emis pe numele persoanei în cauză avizul de angajare în muncă nr. 2118748 din data de 15.07.2021, înmânat solicitantului la data de 16.07.2021, pentru funcția de manipulant mărfuri, cod COR 933303.

Astfel, în data de 05.11.2021 cetățeanul nepalez ... a intrat pe teritoriul României în scop de angajare în muncă, iar la data de 08.11.2021 între acesta și persoana juridică ... a fost încheiat contractul individual de muncă nr. 32/19.07.2021, pe o perioadă nedeterminată de timp, cu data începerii activității 20.07.2021.

La data de 10.12.2021, reclamantul a depus cerere de prelungire a dreptului de ședere temporară pe teritoriul României în scop de angajare în muncă la societatea comercială sus-menționată. Aceasta a fost aprobată fiindu-i emis permisul unic de ședere seria/nr. 000062053 cu valabilitate începând cu data de 10.12.2021 și până la data de 19.12.2022.

Ulterior, la data de 01.02.2022, prin adresa nr. 27/31.01.2022, emisă de ..., înregistrată în evidențele Serviciului pentru Imigrari ... cu nr. 6021882, pârâtul a fost notificat cu privire la faptul că, contractul individual de muncă cu nr. 762/30.10.2021 încheiat cu cetățeanul nepalez ... a încetat cu data de 17.01.2022, conform deciziei de încetare nr. 94/17.01.2022 în temeiul art. 55 lit. b din Legea 53/2003 - Codul Muncii, respectiv prin acordul părţilor, fiind efectuate mențiunile necesare conform procedurilor de lucru în vigoare.

Străinului i-au fost aplicabile prevederile art. 56 alin. 9 din O.U.G. 194/2002, republicată, cu modificările și completările ulterioare, respectiv: „Dacă raportul de muncă al străinului încetează înainte de expirarea perioadei pentru care a fost eliberat permisul unic sau Cartea albastră a UE, acestea rămân valabile până la expirarea perioadei pentru care au fost eliberate, dar nu mai mult decât perioada în care străinul beneficiază de indemnizație de șomaj potrivit prevederilor Legii nr. 76/2002, cu modificările și completările ulterioare, sau nu mai mult de 90 de zile de la data înregistrării încetării raportului de muncă dacă străinul nu beneficiază de indemnizație de șomaj.”

În data de 14.02.2022, la Serviciul pentru Imigrări ..., a fost depusă cererea nr. 4411736 de către reprezentantul legal al ..., în vederea acordării avizului de angajare în muncă – schimbare angajator, pentru lucrător permanent la un angajator persoană juridică, pentru cetățeanul nepalez ..., pentru funcția de operator la colectatul şi manipulatul lemnului,  cod COR 834106, fiind emis avizul de angajare nr. 2227274 din data de 23.05.2022, înmânat solicitantului la data de 24.05.2022.

Ulterior acestei date și până la emiterea deciziei de returnare nr. 4310923 din data de 21.07.2022, cetățeanul  nepalez ...  nu a efectuat demersurile necesare în vederea prelungirii dreptului de ședere temporară în scop de angajare în muncă la noul angajator, acesta nefăcând dovada încheierii unui nou contract individual de muncă.

După emiterea Deciziei de returnare contestată în cauză, la solicitarea instanţei, reclamantul a depus prin apărător ales-avocat ..., avizul de angajare în muncă nr. 516200/15.08.2022, emis de MAI-IGI-Formaţiunea pentru Imigrări, Oferta ferma de angajare a acestuia de către ..., fără însă a face dovada încheierii contractului individual de muncă cu acest nou potenţial angajator.

 Instanţa constată că reclamantul se află în culpă întrucât nu a respectat prevederile art. 13 alin. 1 lit. B din O.U.G. 194/2002, republicată, cu modificările și completările ulterioare, privind regimul străinilor în România:

Articolul 13 - Informarea autorităților cu privire la schimbările intervenite în situația străinului ”(l) Pe durata șederii în România străinii sunt obligați să declare la formațiunea teritorială a

Inspectoratului General pentru Imigrări, care le-a acordat dreptul de ședere, următoarele:

b) orice modificare intervenită în legătură cu angajarea sa în muncă”, în sensul în care nu a adus la cunoștință Serviciului pentru Imigrări ... faptul că a încheiat un contract de muncă cu un nou angajator, deși a luat la cunoștință despre aceste obligații odată cu depunerea cererii de prelungire a dreptului de ședere.

În data de 21.07.2022, premergător emiterii deciziei de returnare au fost efectuate verificări, astfel:

- La ultima reședință declarată pe teritoriul României a cetățeanului nepalez, respectiv în comuna ..., sat ..., județul ..., ocazie cu care  a fost identificată o persoană-angajat al SC ..., care a precizat că reclamantul nu mai locuieşte la această adresă de la data încetării contractului individual de muncă cu acest angajator.

- În baza de date a Inspectoratului General pentru Imigrări - fiind stabilit faptul că cetățeanul nepalez în cauză nu are depusă nicio cerere de prelungire a dreptului de ședere temporară pe teritoriul României;

- În evidența situației salariatului străin la Inspectoratul Teritorial de Muncă, ocazie cu care s-a stabilit faptul că acesta nu figurează cu un contract individual de muncă înregistrat la Inspecția Muncii.

 Din considerentele mai sus amintite și având în vedere faptul că s-a constatat faptul că, cetățeanul nepalez ...  nu mai îndeplinește condițiile pe baza cărora i-a fost prelungit dreptul de ședere, respectiv cele prevăzute de art. art. 56 alin. 1, fiindu-i revocat dreptul de ședere în conformitate cu prevederile art. 77 alin. 3 lit. a) din O.U.G. 194/2002, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ca urmare a încetării contractului individual de muncă cu data de 24.03.2022 la ..., pe cale de consecință, în conformitate cu prevederile art. 83 alin. 1, art. 88, alin. 3 lit. B) coroborate cu prevederile art. 81 alin. 2 lit. C) din actul normativ mai sus amintit, a fost luată măsura emiterii Deciziei de returnare de pe teritoriul României nr. 44310923/21.07.2022 cu termen de plecare voluntară de pe teritoriul național de 30 de zile.

„ART. 77 Cazuri de anulare și revocare

(3) Inspectoratul General pentru Imigrări revocă, prin decizie motivată, dreptul de ședere temporară atunci când:

a) în urma verificărilor efectuate de Oficiul Român pentru Imigrări sau a sesizărilor primite de la alte autorități competente, potrivit legii, se constată că străinul nu mai îndeplinește condițiile pe baza cărora i-a fost prelungit dreptul de ședere ori nu mai respectă scopul pentru care i-a fost acordat acest drept”

”ART. 81 Situațiile în care se dispune returnarea

(1) Inspectoratul General pentru Imigrări dispune returnarea împotriva străinilor pentru care constată șederea ilegală, prin emiterea deciziei de returnare.

(2) Inspectoratul General pentru Imigrări constată șederea ilegală a străinilor aflați în oricare dintre următoarele situații:

c) străinul nu mai îndeplinește condițiile de intrare și/sau de ședere prevăzute de prezenta ordonanță de urgență”.

„ART. 83 Decizia de returnare

(1) Decizia de returnare constituie actul administrativ prin care Inspectoratul General pentru Imigrări constată șederea ilegală pe teritoriul României a străinului și stabilește obligația acestuia de returnare, precum și termenul pentru plecarea voluntară.”

„ART. 88 Plecarea voluntară

(1) Străinul împotriva căruia a fost emisă decizia de returnare prevăzută la art. 83 alin. (1) are posibilitatea să execute voluntar obligația de returnare oricând în termenul pentru plecarea voluntară.

(3) Termenul pentru plecarea voluntară este de 30 de zile de la comunicarea deciziei de returnare pentru:

b) străinul căruia i-a fost anulat sau revocat dreptul de ședere temporară ori i-a fost refuzată prelungirea acestui drept”.

Instanţa reţine aşadar din probatoriul administrat în cauză că Decizia de returnare contestată a fost luată cu respectarea prevederilor legale, dat fiind faptul că la momentul emiterii acesteia, în urma verificărilor specifice efectuate, cetățeanul nepalez ...,  nu figura cu un contract individual de muncă activ înregistrat.

Chiar dacă acesta a obținut de la Inspectoratul General pentru Imigrări avizul de angajare în  muncă nr. 516200/15.08.2022, acesta nici până la data soluţionării prezentei contestaţii (20.09.2022) nu a făcut dovada că ar fi încheiat contract individual de muncă cu angajatorul SC ... ori cu alt angajator.

În aceste condiții, în mod corect a apreciat pârâtul că cetățeanul nepalez ...  nu mai îndeplinește condițiile pe baza cărora i-a fost prelungit dreptul de ședere, respectiv cele prevăzute de art. 77 alin.3 lit. a) din O.U.G. 194/2002, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

„ART. 77 Cazuri de anulare și revocare

(3) Inspectoratul General pentru Imigrări revocă, prin decizie motivată, dreptul de ședere temporară atunci când:

a) în urma verificărilor efectuate de Oficiul Român pentru Imigrări sau a sesizărilor primite de la alte autorități competente, potrivit legii, se constată că străinul nu mai îndeplinește condițiile pe baza cărora i-a fost prelungit dreptul de ședere ori nu mai respectă scopul pentru care i-a fost acordat acest drept.”

Astfel instanţa retine că reclamantul nu a respectat scopul pentru care i s-a acordat dreptul de ședere.

La data de 21.07.2022, când a fost emisă decizia de returnare contestată, contestatorul nu era angajat, nu avea încheiat şi înregistrat niciun contract individual de muncă.

Pentru aceste motive, Curtea va respinge contestația formulată de contestator și va menţine actul administrativ contestat, ca fiind temeinic şi legal.