Dreptul muncii

Decizie 396 din 11.05.2021


Evaluarea personalului atunci când pe parcursul perioadei evaluate raportul de muncă al personalului contractual evaluat încetează, se suspendă pe o perioadă de 3 luni sau se modifică,în condiţiile legii.

Lipsa convocării salariatului la întocmirea raportului de evaluare nu atrage nulitatea raportului. Ordinul nr. 3860/2011 nu prevede că evaluarea trebuie făcută în prezenţa salariatului.

 În contractul de muncă s-a prevăzut o perioadă de probă de 365 zile calendaristice, contrar dispoziţiilor art. 31 alin.1 Codul muncii care prevede o perioadă de maxim 90 de zile calendaristice.

 Neacordarea preavizului de cel puţin 20 zile lucrătoare conform art. 75 alin.1 Codul muncii atrage nulitatea deciziei angajatorului.

Decizia civilă nr. 396/11.05.2021 a Curţii de Apel Galaţi

Prin sentinţa civilă nr.146/28.01.2021 Tribunalul Galaţi a admis în parte cererea de chemare în judecată formulată de reclamantul ..., în contradictoriu cu pârâții UAT ... şi ...

A anulat raportul de evaluare nr. 3559/15.05.2019, precum şi Dispoziţia Primarului nr. 160/23.05.2019.

A obligat intimata la reîncadrarea reclamantului pe postul anterior deţinut.

A obligat intimata la plata unei despăgubiri egale cu salariile indexate, majorate şi reactualizate cu dobânda legală şi rata inflaţiei, şi cu celelalte drepturi de care ar fi beneficiat reclamantul, începând cu data de 23.05.2019 şi până la reîncadrarea efectivă.

A obligat intimata la plata unor despăgubiri morale în sumă de 5000 lei.

Pentru a pronunţa această hotărâre, instanţa de fond a reţinut următoarele:

Prin cererea înregistrată pe rolul Tribunalului Galaţi - secţia de contencios administrativ şi fiscal sub nr. ..., reclamantul ..., în contradictoriu cu pârâţii UAT ... prin primar şi ...,  a solicitat:

- anularea Dispoziţiei Primarului ... nr.160/23.05.2019 privind încetarea contractului său individual de muncă;

- anularea raportului de evaluare nr. 3559/15.05.2019 privind acordarea calificativului nesatisfăcător;

- obligarea pârâţilor la emiterea unei dispoziţii privind încadrarea pe postul de consilier debutant – director ... ori pe un post similar acestuia;

- anularea HCL nr. 23/07.05.2019 privind desfiinţarea postului de director al ...;

- obligarea pârâţilor la plata unei despăgubiri reprezentând salariile restante cu toate sporurile şi drepturile aferente, actualizate cu dobânda legală şi rata inflaţiei, începând cu 23.05.2019 şi până la reîncadrarea efectivă pe post;

 - obligarea pârâţilor la plata daunelor morale în sumă de 25.000 lei, cu cheltuieli de judecată.

În motivarea acţiunii reclamantul a arătat, în esenţă, că în urma anunţului nr. 7345 din 02.11.2018 a participat la concursul organizat de UAT comuna ... pentru ocuparea postului de consilier – director ..., fiind admis cu nota 8,96. În urma promovării concursului şi-a prezentat demisia prin acordul părţilor la ..., unde era profesor, iar la data de 27.12.2018 a încheiat cu UAT comuna ... contractul individual de muncă nr. 101/2018 pentru funcţia de consilier debutant – director ..., cu perioadă nedeterminată.

A susţinut reclamantul că prin adresa nr. 3607 din 17.05.2019 i-a fost comunicat raportul de evaluare nr. 3559/15.05.2019 din care rezultă că a fost evaluat în lipsă pentru perioada 01.01.2019 – 30.04.2019, fiindu-i acordat calificativul nesatisfăcător. A precizat reclamantul că la data de 23.05.2019 i-a fost comunicată Dispoziţia Primarului comunei ... nr. 160/23.05.2019 privind încetarea contractului individual de muncă.

A apreciat reclamantul că actele administrative au fost emise abuziv şi cu încălcarea legii.

Mai arată că funcţia de director aşezământ cultural a fost bugetată prin hotărârea consiliului local în care s-a aprobat bugetul local pentru întregul an 2019, fapt ce confirmă, în opinia sa, că şi HCL nr. 23/07.05.2019 a fost emisă cu rea credinţă şi în mod nelegal.

În drept a invocat art. 194 şi urm. din NCPC, Legea nr. 53/2003, Legea nr. 215/2001, OUG nr. 118/2006, Legea nr. 292/2003 şi OUG nr. 189/2008.

În dovedirea acţiunii reclamantul a depus înscrisuri.

Pârâta UAT comuna ... a formulat întâmpinare prin care a invocat, în principal, excepţia de necompetenţă funcţională a Tribunalului Galaţi – secţia contencios administrativ şi fiscal.

Pe fond a solicitat respingerea capătului de cerere privind anularea capătului de cerere privind anularea dispoziţiei nr. 160/23.05.2019 şi a fişei de evaluare înregistrată sub nr. 3559/15.05.2019 şi respectiv, respingerea ca rămas fără obiect a capătului de cerere privind anularea HCL nr. 23/07.05.2019.

În apărare a depus înscrisuri.

La primul termen de judecată acordat în cauză (13.01.2020) s-a dispus disjungerea capătului de cerere având ca obiect anularea HCL nr. 23/2019 şi formarea unui nou dosar şi totodată s-a pus în discuţie excepţia necompetenţei funcţionale a secţiei de contencios administrativ-fiscal, care a fost admisă, iar cauza a fost declinată spre competentă soluţionare a cererii în favoarea Secţiei I civilă din cadrul Tribunalului Galaţi.

Pe rolul Tribunalului Galaţi, Secţiei I civilă, cauza a fost înregistrată la data de 15.01.2020 sub nr. ...

Prin Încheierea din data de 12 iunie 2020, instanţa a încuviinţat proba cu înscrisuri, iar în ce priveşte administrarea probei cu interogatoriul UAT, s-a dispus să fie pusă în discuţie în prezența apărătorului reclamantului, dacă se mai stăruie în această probă sau vizează capătul de cerere disjuns, precum şi ataşarea unei fişe privind soluţia din dosarul ... al Secţiei CAF a Tribunalului Galaţi, cu privire la  capătul de cerere disjuns.

Din fişa dosarului ..., a rezultat că a fost admisă excepţia autorităţii de lucru judecat în ce priveşte anularea HCL nr. 23/2019.

Analizând materialul probator, susţinerile, precum şi dispoziţiile legale incidente în cauză, instanţa a reţinut următoarele:

Între părţi a fost încheiat la data de contractul individual de muncă nr. 101/27.12.2018, pentru funcţia de consilier debutant – director ..., pentru o perioadă nedeterminată.

Cu privire la raportul de evaluare întocmit reclamantului, s-a reţinut că prin adresa nr. 3607 din 17.05.2019 i-a fost comunicat raportul de evaluare nr. 3559/15.05.2019 din care rezultă că a fost evaluat în lipsă pentru perioada 01.01.2019 – 30.04.2019, fiindu-i acordat calificativul nesatisfăcător, urmare a acestui calificativ fiindu-i desfăcut contractul individual de muncă prin Dispoziţia Primarului comunei ... nr. 160/23.05.2019.

S-a reţinut de asemenea faptul că, persoana care a redactat evaluarea profesională a contestatorului, respectiv secretarul UAT, a fost sancţionată disciplinar cu avertisment scris de către Instituţia Prefectului ..., pentru săvârşirea unor fapte precum: întocmirea CIM al reclamantului cu aspect de nelegalitate, acuze nefondate aduse domnului ..., solicitarea de rapoarte săptămânale, solicitarea de note explicative, cât şi acordarea calificativului nesatisfăcător.

Din analiza atât a dispoziţiilor legale referitoare la evaluarea personalului cât şi a derulării evaluării reclamantului de către pârâtă, a rezultat că evaluarea a fost făcută cu încălcarea dispoziţiilor art. 3 din  Anexa la Ordinul 3860/10.03.2019, respectiv evaluarea a fost făcută pentru o perioadă de 4 luni, iar nu un an cum prevede Ordinul, precum şi într-o altă perioadă de timp decât prevede Ordinul, respectiv în luna mai a anului 2019, fără a exista vreo justificare legală pentru efectuarea evaluării în altă perioadă.

Instanţa nu a putut reţine apărarea pârâtei referitor la aplicabilitatea în speţă a dispoziţiilor art. 9 alin. 4 litera b, întrucât acestea se referă la raporturile de muncă ale evaluatorului, nu ale angajatului evaluat, despre situaţia juridică a secretarului comunei nespecificându-se nimic şi neexistând înscrisuri din care să rezulte încadrarea în cauza de excepţie invocată.

Pentru toate cele anterior arătate, instanţa a anulat raportul de evaluare nr. 3559/15.05.2019.

Cu privire la anularea Dispoziţiei Primarului comunei ... nr. 160/23.05.2019, s-au reţinut următoarele:

Din analiza cuprinsului Dispoziţiei contestate, rezultă că s-a dispus încetarea contractului de muncă al contestatorului întrucât, „având în vedere referatul secretarului comunei, raportul de evaluare nr. 3559/15.05.2019, prevederile contractului individual de muncă, începând cu data de 27.05.2019 încetează CIM nr. 101/2018 - salariatul nu corespunde profesional locului de muncă în care este încadrat ”. Astfel se desprinde concluzia că, urmare a obţinerii calificativului nesatisfăcător la raportul de evaluare, relaţiile dintre părţi au încetat, aspect de altfel susţinut şi de către pârâtă în Întâmpinarea depusă la dosar.

Având în vedere că temeiul de drept reţinut de către pârâtă în cuprinsul Dispoziţiei contestate îl reprezintă art. 61 lit. d din Codul muncii, „în cazul în care salariatul nu corespunde profesional locului de muncă în care este încadrat”, iar modalitatea prin care s-a constatat această situaţie a fost prin întocmirea unui raport de evaluare, precum şi faptul că evaluarea făcută reclamantului a fost întocmită cu nerespectarea dispoziţiilor legale, instanţa a admite admis în parte cererea de chemare în judecată şi în conformitate cu disp art. 80 din Codul muncii a obligat angajatorul la reîncadrarea reclamantului pe postul anterior deţinut, precum şi plata unei despăgubiri egale cu salariile indexate, majorate şi reactualizate şi cu celelalte drepturi de care ar fi beneficiat reclamantul.

Împotriva acestei sentinţe a declarat apel pârâta UAT  comuna ... prin Primar, solicitând admiterea apelului şi schimbarea în tot a sentinţei, iar pe  fond respingerea acţiunii ca nefondate.

În motivarea apelului,  pârâta a susţinut că instanța de fond nu a analizat şi apărările invocate de apelanta pârâtă, iar în considerente nu se face nicio referire la acestea.

Apelanta a reiterat aceste apărări şi în motivarea apelului, arătând faptul că este neîntemeiată susţinerea reclamantului potrivit căreia, după promovare concursului de ocupare a postului de consilier director ... şi-ar fi dat demisia din funcţia de profesor al ... din ... Din adeverinţa nr. 10007/26.07.2019 eliberată de ISJ ... rezultă că acesta a  desfăşurat activitate de predare în perioada  septembrie  2018 -  ianuarie  2019 la Şcoala ..., în perioada  septembrie 2018 - decembrie 2018  la Liceul  ...

Deoarece contractul de muncă cu apelanta a fost încheiat începând cu 01.01.2019, rezultă că reclamantul a continuat activitatea ca profesor la Şcoala ...  şi după acest moment până la 11 februarie  2019 cu program de luni între orele  14-18 şi respectiv marţi între orele  16-18.

Astfel reiese că reclamantul a pontat nereal fişele de pontaj pentru această perioadă ca fiind program complet de 8 ore lucrate în cadrul apelantei şi totodată a continuat să ignore prezenţa sa la  locul de muncă şi în lunile următoare, martie, aprilie şi mai  2019.

A mai susţinut apelanta că, de regulă, perioada evaluării este pentru un an de zile, însă art. 9 din Regulamentul de evaluare a performanţelor individuale a personalului contractual prevede că în mod excepţional, evaluarea performanţelor profesionale individuale ale personalului contractual se face şi în cursul perioadei evaluate în anumite cazuri, cum ar fi atunci când pe parcursul perioadei de evaluare raportul de muncă al evaluatorului încetează, se suspendă sau se modifică, în condiţiile legii. Instanța nu a reţinut apărarea pârâtei referitor la  aplicabilitatea art. 9 alin. 4 lit. b, întrucât acestea se referă la raporturile de muncă ale angajatorului, nu ale angajatului, însă aceasta interpretare este eronată  deoarece actul normativ se referă la „Evaluarea performanţelor profesionale individuale ale personalului contractual, iar secretarul general al unei unităţi administrativ teritoriale nu are raport de serviciu cu unitatea, ci  nici contract de muncă (art. 242  alin. 5 reţine faptul că secretarul UAT ar fi fost sancţionat de Prefect. În dosarul nr.  ...  prin care Prefectul a solicitat anularea dispoziţiei de concediere, prin încheierea nr. ..., instanța a respins acţiunea Prefectului ca fiind  formulată de o persoană  fără calitate procesuală pasivă.

Având în vedere că prin decizia nr. 160/2019 s-a decis  încetarea contractului de muncă al reclamantului, era obligatoriu să se procedeze la evaluarea acestuia.

De asemenea, a mai susținut apelanta ca în fişa de evaluare s-a menționat că reclamantul nu a fost de acord să semneze şi a făcut comentarii necorespunzătoare. Faptul că reclamantul ar fi fost evaluat în lipsă, nu poate constitui un motiv de anulare a raportului de evaluare aşa cum eronat a reținut  instanța de fond, deoarece potrivit art. 63 Codul muncii concedierea pentru săvârşirea unei abateri grave sau a unor abateri repetate de la regulile de disciplină a muncii nu poate fi dispusă decât după îndeplinirea de către angajator a cercetării disciplinare prealabile, iar concedierea pentru motivul prevăzut de art. 61 lit. d poate fi dispusă numai după evaluarea prealabilă a salariatului, conform procedurii de evaluare stabilite prin contractul colectiv de muncă aplicabil  sau, în lipsa acestuia, prin regulamentul intern. Din economia textului mai sus citat rezulta că, în cazul concedierii  în baza art. 61 lit. d din Codul muncii evaluarea salariatului se face în lipsa acestuia.

In ce priveşte nemotivarea deciziei de concediere, apelanta a susținut că nu se poate reţine că aceasta nu este motivată întrucât reclamantul a luat la cunoştinţă de motivele pentru care s-a dispus concedierea sa, respectiv că nu corespunde profesional locului de muncă, conform fişei de evaluare. Decizia de concediere nu poate fi separată de fişa de evaluare întrucât art. 9 din Regulamentul de evaluare a performanţelor individuale prevede obligaţia evaluării în cazul încetării contractului individual de muncă.

Cu privire la perioada de preaviz, reclamantul fiind consilier debutant în perioada de probă  nu este îndreptăţit să beneficieze de preaviz. Instanţa de fond a reţinut că evaluarea reclamantului a fost făcută cu încălcarea art. 3 din Anexa la Ordinul nr. 3860/10.03.2019, ordin care se referă la aprobarea calendarului desfăşurării concursului de selecţie a cadrelor didactice pentru constituirea corpului naţional de experţi în management educaţional seria a XIV-a şi nu are nicio legătură cu dispoziţiile aplicabile în cazul evaluării salariatului.

Apelanta a mai criticat sentinţa şi cu privire la obligaţia de plată a daunelor morale în sumă de 5000 lei, deşi reclamantul nu a solicitat astfel de daune, iar instanța de judecată nu a motivat acordarea  acestora.

Pentru toate aceste motive a solicitat admiterea apelului aşa cum a fost  formulat.

Reclamantul intimat  ... a formulat întâmpinare şi a solicitat  respingerea apelului  susţinând că prin revocarea hotărârii nr. 23/2019 se consideră că funcţia de director ... nu a fost desfiinţată niciodată şi că există în continuare. Dispoziţia nr. 160/2019 a fost emisă cu rea credinţă.

Prin decizia civila nr. .../19 mai 2021, Curtea de Apel Galați a admis apelul declarat de UAT a comunei ...,  a anulat sentinţa civilă nr.146/28 ianuarie 2021 a Tribunalului Galaţi şi a reţinut cauza  spre rejudecarea fondului,  fixând termen de judecată la data de  03.06.2021.

Pentru a se pronunţa astfel, instanţa de apel a reţinut următoarele:

Curtea analizând actele şi lucrările dosarului constată următoarele:

Prin fişa de evaluare 3559/15.05.2019 întocmită de pârâtă, au fost evaluate performanţele  profesionale ale reclamantului din perioada 01.01.2019-30.04.2019, calificativul acordat fiind „nesatisfăcător”.

 Împotriva acestei evaluări reclamantul a  formulat contestaţie către Primarul comunei la data de 19.05.2019, fiind înregistrată sub nr. 3617, arătând că raportul de evaluare a fost întocmit superficial, cu încălcarea  legii, fără obiective clare, fără a se stabili indicatorii de performanţă şi nu se precizează ce anume nu a realizat ori a încălcat din planul de management.

Prin răspunsul nr. 3617/20.05.2019 Primarul Comunei ... i-a comunicat că raportul de evaluare a fost întocmit la solicitarea sa, de către secretara comunei, ca urmare a sesizării de către Comisia de specialitate nr. 2  pentru învăţământ, sănătate, familie, cultură, sport, turism, agrement, culte, protecţia mediului şi protecţia socială din cadrul Consiliului local, cu privire la activitatea defectuoasă pe care a desfăşurat-o  de la angajare.

 Că raportul de evaluare este întocmit în conformitate cu prevederile Codului muncii, ale Legii nr.  153/2017 şi ale HG nr. 286/2011, având ca obiective atribuţiile din fişa postului, iar ca şi criterii de evaluare cele prevăzute de art. 8 din Legea nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice.

Prin acelaşi răspuns i s-a mai comunicat că în urma evaluării, reclamantul urmează a fi eliberat din funcţie, în termen de 30 de zile şi că Primăria nu are disponibile alte posturi corespunzătoare pregătirii sale, punându-i la dispoziţie o situaţie cu locurile de muncă vacante de la nivelul AJOFM ...

În urma acestui răspuns, reclamantul s-a adresat instanţei solicitând anularea raportului de evaluare, invocând următoarele  motive:  nu a fost convocat, evaluarea efectuându-se în lipsa sa şi  primind doar raportul cu calificativul nesatisfăcător, totodată evaluarea s-a făcut pentru 4 luni de activitate, deşi trebuia  făcută pentru  activitatea dintr-un an întreg. Nu există nicio justificare şi niciun argument din care să rezulte că ar fi încălcat atribuţiile de serviciu cu rea credinţă  încât să se impună evaluarea de urgenţă.

Prima instanţă a reţinut incidenţa Ordinului nr. 3860/10.03.2011 privind aprobarea criteriilor şi metodologiei de evaluare a performanţei individuale anuale ale personalului contractual, ordin emis de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului şi a concluzionat că evaluarea a fost făcută cu încălcarea art. 3 din Anexa  la acest Ordin deoarece perioada supusă evaluării a fost de 4 luni şi nu de un an, aşa cum ar fi trebuit. Instanţa a înlăturat  apărarea pârâtei privind aplicarea dispoziţiilor art. 9 lit. b întrucât acesta se referă la raporturilor  de muncă ale evaluatorului, nu ale angajatului.

Anulând acest raport de evaluare, ca o consecinţă, instanţa a dispus anularea şi a dispoziţiei  nr. 160/23.105.2019.

Însă, Curtea reţine că în cauză sunt incidente dispoziţiile art. 480 alin. alin. 3 teza 1 Cod procedură civilă în sensul că în mod greşit Tribunalul a soluţionat procesul fără a intra în cercetarea  fondului.

Astfel, potrivit art. 3 alin. 1 din Ordinul nr. 3860/2011 regula este că „activitatea profesională  se apreciază anual  ca urmare a evaluării perfecţionării profesionale individuale, prin acordarea unuia dintre calificativele „foarte bine”, „bine”, „satisfăcător” sau „nesatisfăcător”.

2) perioada de  evaluare  este cuprinsă  între  1-31 ianuarie  a fiecărui an.

3)  perioada evaluată  este cuprinsă  între 1 ianuarie şi 31 decembrie  a anului  anterior celui  în care  se face  evaluarea.

Însă, alineatul 4 lit. din acelaşi articol prevede că, în mod excepţional evaluarea  performanţelor anuale individuale se face în următoarele cazuri:

a)Atunci când pe parcursul perioadei evaluate raportul de muncă al personalului  contractual evaluat  încetează, se suspendă pe o perioada de cel puţin 3 luni, sau se modifică în condiţiile legii. In acest caz personalul contractual va fi evaluat pentru perioada de până la încetarea suspendării  sau modificării raportului de muncă;

b)Atunci când pe parcursul perioadei evaluate raportul de serviciu sau raportul de muncă  al evaluatorului  încetează, se suspendă pe o perioada mai mare de 3  luni sau se modifică în condiţiile legii. In acest caz evaluatorul are obligaţia ca, înainte de încetarea suspendării sau modificării raportului de serviciu sau de muncă, într-o perioadă de cel puţin 15 zile calendaristice să realizeze evaluarea perfecţionării profesionale individuale ale personalului contractual din subordine;

c)Atunci când pe parcursul perioadei evaluate persoana evaluată  dobândeşte o diplomă de studii de nivel superior şi urmează a fi promovată în condiţiile legii într-o funcţie corespunzătoare funcţiilor  absolvite;

d)Atunci când pe parcursul perioadei evaluate persoana evaluată este promovată  în grad/treapta profesională.

Din prezentarea situaţiei de fapt rezultă că în cauza de faţă evaluarea efectuată reclamantului se încadrează în situația excepţională prevăzută de art. 3  alin. 4 lit. a din Ordinul amintit referitoare la încetarea raportului de muncă al persoanei evaluate şi nicidecum în situaţia  prevăzută de alin. 4 lit.  b care se referă la situaţia încetării sau modificării raportului de muncă al evaluatorului. In speţă evaluatorul a fost secretarul Primăriei şi raportul de muncă al acestuia nu a fost modificat în  perioada în discuţie.

Prin urmare, în baza art. 480 alin. 3 teza 1 Cod procedură civilă, Curtea a admis apelul declarat de pârâtă şi a anulat sentinţa civilă apelată cu consecința reținerii cauzei pentru judecarea pe fond a acesteia.

Pentru aceasta s-a  fixat termen de judecată cu citarea părţilor.

In rejudecarea fondului, instanţa a analizat restul  motivelor  contestaţiei  excluzând motivele care deja au fost  analizate în primul ciclu procesual.

Astfel, cu privire la  anularea  raportului de evaluare, reclamantul, prin cererea de chemare în judecată, a susţinut că  acesta este nul pentru că  a fost întocmit în lipsa sa,  nefiind convocat  şi că nu există  nicio justificare şi nici un argument din care să rezulte că şi-ar fi încălcat atribuțiile de serviciu cu rea credință încât se impune să fie evaluat de urgenţă cu calificativul de nesatisfăcător.

 Aceste motive însă nu atrag nulitatea raportului de evaluare pentru că Ordinul nr. 3860/2011 nu prevede că  evaluarea  trebuie făcută în prezenţa  salariatului. Din actele dosarului rezultă că acest raport a fost comunicat reclamantului şi acesta avea posibilitate să  menționeze orice obiecție dorea să facă la acest înscris.

Astfel, art. 6 alin. 2 si 3 din acest Ordin prevede că după aducerea la cunoștința persoanei evaluate a consemnărilor făcute în fişa  de evaluare, aceasta se semnează şi se datează de către evaluator şi persoana evaluată. In cazul în care între persoana evaluată  şi evaluator există  diferențe de opinie asupra consemnărilor făcute, comentariile persoanei evaluate se consemnează în fişă de către evaluator. In raportul de evaluare prezentat reclamantului acesta nu a făcut nicio  observație clară şi pertinentă referitoare la consemnările evaluatorului cu privire la  neconvocarea sa, sau cu privire la netemeinicia celor consemnate. In aceste condiţii criticile reclamantului formulate în cuprinsul  prezentei  acțiuni referitoare la  raportul de evaluare  nu pot fi reţinute ca  justificate.

Ca atare,  cererea de anulare a raportului de  evaluare este nefondată.

In ceea ce priveşte cererea de anularea dispoziției Primarului privind încetarea  contractului individual de muncă, Curtea constată că este întemeiată pentru următorul considerent:

Prin decizia  contestată,  reclamantului i-a  încetat contractul  individual de muncă în baza art. 61  lit. d Codul  muncii.

In acest caz, conform art. 75 alin. 1 Codul muncii angajatorul era obligat să-i acorde salariatului  un preaviz  ce nu poate fi mai mic de 20 de zile lucrătoare.

Prin decizia contestată  s-a făcut mențiunea că  reclamantului i s-au aplicat prevederile  art. 75 alin. 2 Codul muncii, care exceptează de la prevederile alin. 1 pe salariații aflați în perioada de probă.

In  contractul individual de muncă  nr. 101/27.12.2018  încheiat între părţi s-a prevăzut o perioada de probă de 365 zile calendaristice. Însă această menţiune este în contradicție cu prevederile Codului muncii care în art. 31 alin.1 stabilește o perioadă de probă de cel mult 90 de zile  calendaristice pentru funcțiile de  execuție şi cel mult 120 de zile calendaristice pentru funcțiile de conducere. Or, perioada de probă de 365 de zile calendaristice menționată în contractul individual de muncă  depășește cu mult  oricare dintre variantele prevăzute de lege, astfel că nu se poate reţine că la data emiterii deciziei contestate reclamantul se mai afla în perioada de probă. Neacordându-i reclamantului preaviz de cel puţin 20 de zile lucrătoare  angajatorul a emis o decizie nelegală. În acest sens s-a pronunțat şi ICCJ într-un recurs în interesul legii, prin decizia nr. 8/2014 când a statuat că în interpretarea și aplicarea dispozițiilor art. 78 din Codul muncii cu referire la art. 75 alin. (1) din același cod, neacordarea preavizului cu durata minimă prevăzută de art. 75 alin. (1) din Codul muncii, republicat, respectiv cu durata cuprinsă în contractele colective sau individuale de muncă, dacă aceasta este mai favorabilă angajatului, atrage nulitatea absolută a măsurii de concediere și a deciziei de concediere.

Având în vedere această situație, Curtea apreciază că se impune admiterea contestaţiei împotriva dispoziției nr. 160 /23.05.2019, cu consecința anularii acesteia şi repunerii părţilor în situația anterioară, respectiv reintegrarea reclamantului în postul deținut şi acordarea  despăgubirilor  egale cu  salariile indexate  majorate şi  reactualizate  cu dobânda legală şi  rata inflației  şi  celelalte drepturi de care ar fi beneficiat  începând cu data de  27.05.2019 şi  până la reintegrarea sa. 

In privința  capătului de cerere  pentru plata daunelor morale în suma de  25.000 lei, Curtea constată că este nefondată deoarece reclamantul nici nu a invocat şi nici nu a dovedit vreo vătămare  morală urmare emiterii dispoziției contestate.

In concluzie, Curtea va admite în parte acţiunea reclamantului, în sensul că va anula  dispoziţia nr. 160/23.05.2019 privind încetarea contractului individual de muncă cu consecința reintegrării şi a plăţii despăgubirilor constând în drepturile salariale cuvenite de la data încetării contractului individual de muncă şi până la reintegrare şi va respinge ca nefondate cererile privind  plata de daune morale şi de anulare a raportului de evaluare nr. 3559/15.05.2019  privind acordarea calificativului  nesatisfăcător.