Constare nulitatea absolută decizie a.n.r.p.

Hotărâre 1 din 01.06.2011


CONSTATE NULITATEA ABSOLUTĂ DECIZIE A.N.R.P.

Prin Hotărârea nr. …/2007, Instituţia Prefectului jud. Dolj a admis cererea formulată de reclamanta I.O. şi a dispus acordarea de compensaţii acesteia – moştenitoare a defuncţilor săi părinţi N.G. şi P. -, pentru bunurile abandonate în com. R., jud. Chişinău, în cuantum de …. lei.

În data de 11.06.2007, reclamanta a depus o cerere de plată, înregistrată la A.N.R.P. – Serviciul pentru aplicarea Legii nr. 290/2003 sub nr. 2917/2007.

La momentul respectiv, era în vigoare H.G. nr. 1120/2006, privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea Legii nr. 290/2003 privind acordarea de despăgubiri sau compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile proprietate a acestora, sechestrate, reţinute sau rămase în Basarabia, Bucovina de Nord şi Ţinutul Herţa, ca urmare a stării de război şi a aplicării Tratatului de Pace între România şi Puterile Aliate şi Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947 care, la art. 17 stabilea atribuţiile A.N.R.P.

Conform acestor prevederi legale, pârâta A.N.R.P. – Serviciul pentru aplicarea Legii nr. 290/2003 nu avea posibilitatea de a face aprecieri asupra legalităţii Hotărârilor adoptate de Instituţia Prefectului şi a solicita revocarea acestora – fiindu-i conferit doar dreptul de a solicita reanalizarea hotărârilor despre care considera că încalcă prevederile Legii 290/2003 -, ci era ţinută să asigure punerea în executare a respectivelor hotărâri.

Ulterior, în data de 16.01.2008, a fost adoptată H.G. nr. 57, act normativ care modifica şi completa H.G. nr. 1120/2006, astfel încât, în noua variantă , art. 17 alin. 4 lit. h prevedea că " în situaţia în care constată încălcarea prevederilor Legii nr. 290/2003, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi a normelor metodologice adoptate în aplicarea sa, propune reanalizarea actelor administrative emise în aplicarea acestei legi de către comisiile judeţene sau a municipiului Bucureşti pentru aplicarea Legii nr. 290/2003. Decizia motivată a vicepreşedintelui se comunică comisiilor judeţene sau a municipiului Bucureşti pentru aplicarea Legii nr. 290/2003. În baza raporturilor administrative ierarhice, vicepreşedintele poate solicita comisiilor judeţene sau a municipiului Bucureşti pentru aplicarea Legii nr. 290/2003 revocarea actelor administrative emise, în situaţia în care constată încălcarea prevederilor legale în vigoare".

În data de 08.02.2010, pârâta A.N.R.P. – Serviciul pentru aplicarea Legii nr. 290/2003 a adoptat Decizia nr. … prin care a solicitat reanalizarea, în vederea revocării, a Hotărârii nr. ../2007, dată de Instituţia Prefectului jud. Dolj.

Contrar susţinerilor pârâtei, adoptarea actului normativ anterior menţionat - H.G. nr. 57/2008 -,  nu-i conferă acesteia dreptul de a considera că " hotărârile Instituţiei Prefectului – Comisia Judeţeană pentru aplicarea legii 290/2003, adoptate anterior intrării în vigoare a respectivei H.G.  nu-i sunt opozabile" şi că poate solicite revocarea acelor hotărâri considerate a fi nelegale. De altfel, în cuprinsul întâmpinării depuse atunci când dosarul se afla pe rolul Curţii de Apel Craiova, pârâta a recunoscut faptul că, în baza prevederilor H.G. nr. 1120/2006 nu putea solicita decât reanalizarea Hotărârilor date de Comisiile judeţene pentru aplicarea Legii 290/20003 considerate a fi nelegale, nu şi revocarea acestora, această lacună fiind suplinită de legiuitor – sesizat de către pârâtă cu privire la acest aspect -, doar prin adoptarea H.G. nr. 57/2008.

Astfel, art. 15 alin. 2 din Constituţie statuează că "Legea dispune numai pentru viitor, cu excepţia legii penale sau contravenţionale mai favorabile".

Ca atare, dat fiind că, la momentul adoptării Hotărârii nr. …/2007, legea nu-i conferea pârâtei A.N.R.P. - Serviciul pentru aplicarea Legii nr. 290/2003 posibilitatea de a solicita emitentului revocarea acesteia – în ipoteza în care aprecia că nu au fost respectate dispoziţiile Legii 290/20003 -, respectiva pârâtă era ţinută a se raporta la dispoziţiile legale în vigoare la momentul formulării de către reclamantă a cererii de plată şi de a  întocmi documentele de plată a despăgubirilor, potrivit prevederilor art. 17 alin. 1 lit. a din H.G. nr. 1120/2006.

De altfel, este de observat că, de la momentul depunerii de către reclamantă a cererii de plată - 11.06.2007 -, şi până la intrarea în vigoare a  H.G. nr. 57/2008 - 30.01.2008 -, pârâta nu a înţeles să uzeze de posibilitatea conferită de art. 17 din H.G. nr. 1120/2006 şi să solicite reanalizarea Hotărârii nr. …/2007 ci, abia în data de 08.02.2010 (după aproximativ 2 ani şi jumătate de la depunerea cererii) a ajuns la concluzia că hotărârea anterior menţionată este nelegală şi trebuie revocată.

Însă, apariţia ulterioară a unui act normativ - H.G. nr. 57/2008, care-i conferea pârâtei dreptul de a verifica dacă Instituţiei Prefectului–Comisia judeţeană pentru aplicarea Legii 290/20003, a respectat prevederile Legii 290/20003 atunci când a soluţionat cererile formulate în temeiul acestui act normativ şi, în cazul în care considera că au fost încălcate prevederile legale să solicite revocarea -, nu poate produce efecte decât pentru viitor, aşadar nu se poate uza de această  posibilitate (de a solicita reanalizarea în vederea revocării) decât pentru acele hotărâri adoptate după momentul intrării în vigoare a H.G. anterior menţionate - şi anume  30.01.2008 -, acest act normativ neputând repune în discuţie şi legalitatea Hotărârilor emise anterior intrării sale în vigoare.

Pentru considerentele expuse anterior, Decizia nr. …/08.02.2010, adoptată de pârâtă, apare ca fiind luată cu încălcarea principiului neretroactivităţii legii civile, fiind nulă absolut.

În altă ordine de idei, analizând motivul pentru care pârâta a adoptat Decizia nr. … - prin care a solicitat reanalizarea, în vederea revocării, a Hotărârii nr. …/29.05.2007 -, şi anume acela că " nu s-a făcut dovada refugiului autorului N.G.", se constată că pârâta a analizat în mod superficial actele care i-au fost transmise. Astfel, certificatul de deces seria…, nr. …., eliberat de Consiliul Local al mun. Cluj-Napoca în data de 09.10.2003 (aflat la fila 37 din dosar), atestă faptul că sus-numitul N.G. – tatăl reclamantei -, decedase în data de  25.08.1929, astfel încât, în mod logic, este imposibil de a aduce dovezi că respectiva persoană s-ar fi refugiat din Basarabia în 1940, după ocuparea acestui teritoriu de către trupele U.R.S.S..

Ca atare, acţiunea formulată de reclamantă apare ca fiind întemeiată şi, în consecinţă, urmează a fi admisă.

Prin urmare, se va constata nulitatea absolută a Deciziei nr. ../08.02.2010, adoptată de pârâta A.N.R.P. – Serviciul pentru aplicarea Legii nr. 290/2003 şi va fi obligată pârâta să pună în executare imediată  Hotărârea nr. …/2007, dată de Instituţia Prefectului jud. Dolj.