Pensionarii militari decorați cu ordinul „Meritul Militar”. Beneficiul semnului onorific se acordă în favoarea beneficiarului pensionar militar sub forma unui spor adăugat la cuantumul pensiei brute

Hotărâre 304 din 16.07.2020


Cuprins pe materii: Asigurări sociale

Index alfabetic: Pensii militare de stat

Temei de drept: art. 11 alin. (3) din Legea nr. 80/1995, art. 30, art. 60 alin. (1) din Legea nr. 223/2015, astfel cum a fost modificat prin art. VII din OUG nr. 59/2017.

Din prevederile art. 11 alin. (3) din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, potrivit cărora „pensionarii militari decorați cu ordinul „Meritul Militar" clasele a III-a, a II-a și I beneficiază de un spor de 10%, 15% și, respectiv, 20% al cuantumului pensiei” rezultă că beneficiul semnului onorific se acordă în favoarea beneficiarului pensionar militar sub forma unui spor adăugat la cuantumul pensiei.

Conform art. 30 din Legea nr. 223/2015, pensia stabilită, recalculată și actualizată în condițiile prezentei legi nu poate fi mai mare decât 85% din baza de calcul prevăzută la art. 28.

Art. 60 alin. (1) din Legea nr. 223/2015, astfel cum a fost modificat prin art. VII din OUG nr. 59/2017, dispune că la stabilirea pensiei militare de stat, pensia netă nu poate fi mai mare decât media soldelor/salariilor lunare nete corespunzătoare soldelor/salariilor lunare brute cuprinse în baza de calcul al pensiei.

Beneficiul semnului onorific nu intră în baza de calcul a pensiei, care se determină potrivit art. 28 din Legea nr. 223/2015, el reprezintă un procent care are ca efect majorarea cuantumului pensiei în urma aplicării prevederilor art. 29-30 din lege, dar care se aplică la cuantumul pensiei brute, concluzie ce derivă din caracterul său de spor aplicat la cuantumul pensiei inițiale.

Plafonarea conform prevederilor art. 60 alin. 1 din Legea nr. 223/2015 se referă la pensia netă, aceasta determinându-se, potrivit dispozițiilor art. 3 lit. m) din același act normativ, prin deducerea impozitului pe venit din cuantumul pensiei brute.

Plafonarea instituită de legiuitor prin dispozițiile art. VII pct. 3 din OUG nr. 59/2017 vizează inclusiv sporul acordat conform art. 11 alin. (3) din Legea nr. 80/1995.

Interdicția ca la stabilirea pensiei militare de stat, pensia netă să nu poate fi mai mare decât media soldelor/salariilor lunare nete corespunzătoare soldelor/salariilor lunare brute cuprinse în baza de calcul al pensiei este un generală și se referă la toate elementele de calcul, indiferent de actul normativ ce le reglementează.

Regula este că excepțiile sunt de strictă interpretare și trebuie expres prevăzute de legiuitor.

Prin urmare, legiuitorul a stabilit plafonarea pentru pensia militară netă aflată în plată, fără a distinge între elementele de calcul ale pensiei, iar, din acest punct de vedere, nu prezintă relevanță că dreptul prevăzut de art. 11 alin. (3) din Legea nr. 80/1995 a fost calculat la momentul stabilirii pensiei, nefiind un drept salarial acordat pe parcursul desfășurării relațiilor de muncă.

Domenii speta