Recurs. Posibilitatea transformării postului de natură contractuală din structura autorității publice în funcție publică de execuție

Hotărâre 959 din 05.11.2021


DREPT ADMINISTRATIV

Recurs. Posibilitatea transformării postului de natură contractuală din structura autorității publice în funcție publică de execuție

- art. 406 și art. 464 din OUG nr. 57/2019

 

Potrivit art. 406 din OUG nr. 57/2019 autoritățile și instituțiile publice care au prevăzute în statele de funcții posturi de natură contractuală, care presupun desfășurarea unor activități dintre cele prevăzute la art. 370 alin. (1) - (3), stabilesc funcții publice în condițiile prevăzute la art. 407.”

Pentru a se putea realiza transformarea unui post contractual în funcție publică, se impune ca autoritatea publică să aibă prevăzute în statele de funcții posturi de natură contractuală, iar aceste posturi să implice exercitarea prerogativelor de putere publică, conform prevederilor art. 370 alin. 1 - 3 din OUG nr. 57/2019.

În speță, neexistând în cadrul autorității post de natură contractuală pentru activitatea de atribuire a contractelor de achiziție care să implice exercitarea prorogativei de putere publică, transformarea postului contractual al intimatei pârâte în funcție publică este nelegală, întrucât nu se poate realiza transformarea unui post inexistent într-o funcție publică.

Prin dispoziția contestată nu s-a dispus transformarea postului contractual al intimatei pârâte în funcție publică, ci în fapt numirea acesteia în funcția publică de execuție, deși dobândirea calității de funcționar public poate avea loc doar în condițiile art. 464 din OUG nr. 57/2019, prin concurs.

Curtea de Apel Oradea – Secția de contencios administrativ și fiscal

Decizia nr. 959 din 5 noiembrie 2021

Prin Sentința nr. (...) din 13.04.2021, Tribunalul (...) a admis excepția lipsei calității procesuale pasive a pârâtei Unitatea Administrativ – Teritorială Comuna (L).

A admis acțiunea în contencios administrativ formulată de reclamanta Agenția Națională a Funcționarilor Publici, în contradictoriu cu pârâții Consiliul Local al Comunei (L), Primarul Comunei (L) și pârâta (P).

A anulat în parte Hotărârea nr. 3(...)/2019, adoptată de Consiliul Local (L), „cu privire la modificarea Organigramei și a Statului de Funcții al aparatului de specialitate al Primarului Comunei (L), județul (...)”, referitor la funcția publică de execuție ocupată de pârâta (P), de consilier achiziții publice, clasa I, grad profesional principal la Compartimentul contabil și achiziții publice și Dispoziția nr. 7(...)/2019, emisă de Primarul comunei (L), „cu privire la numirea dnei (P) în funcția publică de execuție consilier, clasa I, grad profesional principal”.

A respins cererea reclamantei formulată în contradictoriu cu pârâta Unitatea Administrativ – Teritorială Comuna (L), ca fiind introdusă împotriva unei persoane fără calitate procesuală, fără cheltuieli de judecată.

Împotriva acestei sentințe a declarat recurs Primarul Comunei (L), solicitând admiterea recursului, casarea în totalitate a hotărârii atacate și, în rejudecare, respingerea acțiunii reclamantei ANFP.

În motivare, recurentul a arătat că instanța de fond a pronunțat o hotărâre prin care a aplicat greșit normele de drept material, sens în care este incident motivul de casare prevăzut de art. 488 alin. (1) pct. 8 din Codul de procedură civilă.

Anterior numirii în funcția publică de execuție de consilier achiziții publice, pârâta (P), (n.n. personal contractual - agent de turism în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei (L) a fost desemnată în baza dispoziției nr. (...)4/2018 a primarului comunei (L), ca persoană responsabilă cu atribuirea contractelor de achiziție publică având practic pe lângă atribuțiile inițiale de agent de turism și atribuții de achiziție publică.

Instanța de fond a reținut faptul că pentru transformarea posturilor de natură contractuală în funcții publice este permisă în măsura în care atribuțiile funcției contractuale implică îndeplinirea de activități ce se circumscriu exercitării prerogativelor de putere publică enumerate la art. 307 alin. (1) - (3) din OUG nr. 57/2019, reținând totodată că atribuțiile pârâtei (P) nu sunt de natura celor reglementate de lege ca activități cu caracter general sau special care implică exercitarea prerogativelor de putere publică.

Din fișa postului pârâtei (P) nr. (...)/20.09.2018 rezultă fără echivoc că aceasta a îndeplinit, prin desemnarea ei ca persoană responsabilă cu achizițiile publice, prerogative de putere publică (n.n. pagina nr. 2 pct. 1 și 2) – fila 37, astfel cum sunt ele stabilite de Legea nr. 188/1999 (n.n. în forma avută la data emiterii Dispoziției nr. (...)4/2018). Ca atare, practic funcția de natură contractuală ocupată de pârâta (P), de agent de turism s-a transformat în funcție publică de execuție raportat la faptul că pârâta, exercita prerogative de putere publică având în vedere calitatea sa de persoană responsabilă cu achizițiile publice în cadrul aparatului de specialitate al primarului.

Toate atribuțiile/activitățile sunt prerogative de putere publică care se încadrează în cele de la art. 370 alin. (2) din OUG nr. 57/2019.

De aceea, instanța de fond a interpretat și aplicat greșit prevederile legale din dreptul material incidente.

Totodată, cu ocazia operării în sistemul național de evidență a funcțiilor publice gestionat de reclamantă nu s-au făcut observații pentru nelegalitatea actelor administrative atacate în prezentul dosar.

Învederează recurentul faptul că cele două acte administrative atacate au fost comunicate și Instituției prefectului județului (...), în vederea exercitării controlului de legalitate, instituție care le-a considerat legale nesolicitând revocarea lor sau formularea unei acțiuni în contencios administrativ pentru anularea lor, fapt ce rezultă din (...)02/SJ/11.03.2021.

În drept, recurentul a invocat art. 205 Cod procedură civilă, art. 2 alin. (3) din Legea nr. 188/1999, art. 2 alin. (2) și (3) din HG nr. 394/2016, Legea nr. 98/2016, art. 13, art. 17-18 din Legea nr. 554/2004.

Prin întâmpinare, intimata Agenția Națională a Funcționarilor Publici a solicitat respingerea recursului, iar pe fondul cauzei, menținerea sentinței atacate, ca fiind temeinică și legală.

În motivare, arată intimata că, din interpretarea prevederilor art. 406 din O.U.G. nr. 57/2019 rezultă că transformarea unei funcții contractuale într-o funcție publică este condiționată de atribuțiile din fișa postului anterior transformării, care să implice exercitarea prerogativelor de putere publică și operează prin transformarea respectivului post contractual ocupat și nu prin numirea într-o funcție publică de execuție deja existentă.

Având în vedere că funcția contractuală de agent de turism ocupată de doamna (P) se regăsește în categoria prevăzută la art. 382 lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019, nu poate fi transformată într-o funcție publică întrucât nu presupune exercitarea unor prerogative de putere publică.

Față de prevederile legale mai sus-indicate, intimata a solicitat respingerea susținerilor primarului comunei (L), potrivit cărora în perioada în care doamna (P) a ocupat funcția contractuală aceasta a exercitat prerogative de putere publică, motivat de faptul că din cuprinsul Fișei postului contractual ocupat de doamna (P) nr. (...)/20.09.2018 rezultă că acesteia i-au fost delegate atribuții privind achizițiile publice.

Astfel, ținând cont de modul în care sunt reglementate limitele delegării de atribuții (art. 438 alin. (3) din OUG nr. 57/2019, cu completările ulterioare), intimata precizează că delegarea de atribuții corespunzătoare unei funcții publice nu se poate face prin delegarea tuturor atribuțiilor, motiv pentru care Fișa postului contractual ocupat de doamna (P) nr. (...)/20.09.2018 a fost în mod greșit întocmită de către Primăria comunei (L).

Din cuprinsul cererii de recurs rezultă cu puterea evidenței faptul ca primarul comunei (L) nu a indicat aspecte de nelegalitate care să poată fi încadrate în unul dintre motivele expres și limitativ prevăzute la art. 488 alin. (1) din Codul procedură civilă.

În consecință, referitor la motivul de casare prevăzut de art. 488 alin. (1) pct. 8 din Codul de procedură civilă, ipotezele circumscrise acestuia se referă la situațiile în care instanța aplică un act normativ care nu este incident în pricina dedusă judecății, dă eficiență unei norme generale în condițiile existenței unei norme speciale aplicabile sau dă o interpretare greșită textului de lege aplicabil în cauză, iar sentința civilă atacată, nu se încadrează în niciuna dintre situațiile anterior menționate.

În drept, intimata a invocat art. 490 alin. 2 Cod procedură civilă.

Intimata (P), legal citată, nu a formulat întâmpinare.

Analizând recursul prin prisma motivelor de recurs invocate și a dispozițiilor legale incidente, instanța a reținut următoarele:

Prin Dispoziția nr. (...)4/2019 emisă de Primarul Comunei (L), pârâta (P) a fost numită în funcția publică de execuție consilier, clasa I, grad profesional principal, atribuții achiziții publice, în cadrul Compartimentului contabil și achiziții publice, începând cu data de 01.11.2019.

Dispoziția a fost emisă avându-se în vedere HCL nr. 37/14.10.2019 cu privire la modificarea Organigramei și a Statului de funcții al aparatului de specialitate al Primarului Comunei (L), iar în drept au fost avute în vedere prevederile art. 612, coroborat cu art. 406, art. 407, art. 529 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Prin cererea de recurs, recurentul a invocat motivul de casare prev. de art. 488 alin. 1 pct. 8 Cod procedură civilă, susținând că soluția pronunțată de instanța de fond este rezultatul unei greșite interpretări a dispozițiilor legale.

Analizând criticile formulate de recurent, instanța de recurs a constatat că sunt neîntemeiate.

Ca stare de fapt, instanța de fond a reținut că intimata pârâtă (P) a fost încadrată inițial în funcția contractuală de consilier I agent/ghid turistic la Compartimentul Implementare Proiecte UE din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei (L), prin Dispoziția nr. 12(...)/2015.

Anterior numirii în funcția publică de consilier achiziții publice, intimata pârâta (P) a fost desemnată, în baza dispoziției nr. (...)4/2018 a Primarului comunei (L), ca persoană responsabilă cu atribuirea contractelor de achiziție publică.

Desemnarea s-a realizat în temeiul art. 2 alin. 2 din Anexa la HG nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice.

Instanța de recurs a constatat că în mod corect a interpretat instanța de fond dispozițiile art. 406 din OUG nr. 57/2019, în baza cărora a concluzionat ca fiind greșită aprecierea autorităților publice în sensul posibilității transformării postului de natură contractuală, ocupat de pârâta (P), în funcție publică de execuție.

Potrivit art. 406 din OUG nr. 57/2019 autoritățile și instituțiile publice care au prevăzute în statele de funcții posturi de natură contractuală, care presupun desfășurarea unor activități dintre cele prevăzute la art. 370 alin. (1) - (3), stabilesc funcții publice în condițiile prevăzute la art. 407.”

Conform art. 407, funcțiile publice se stabilesc pe baza activităților prevăzute la art. 370 alin. (1) - (3), pentru fiecare autoritate și instituție publică, prin act administrativ al conducătorului acesteia, respectiv prin hotărâre a consiliului județean sau, după caz, a consiliului local.

Interpretarea prevederilor legale susmenționate relevă condițiile care trebuiau îndeplinite pentru a se putea realiza transformarea postului din contractual, în funcție publică. Astfel cum rezultă din aceste norme, pentru a se putea realiza transformarea unui post contractual în funcție publică, se impune ca autoritatea publică să aibă prevăzute în statele de funcții posturi de natură contractuală, iar aceste posturi să implice exercitarea prerogativelor de putere publică, conform prevederilor art. 370 alin. 1 - 3 din OUG nr. 57/2019.

Din moment ce în cauză aceste condiții nu au fost îndeplinite, intimata pârâtă având contract de muncă pe postul de agent de turism și neexistând în cadrul autorității post de natură contractuală pentru activitatea de atribuire a contractelor de achiziție care să implice exercitarea prorogativei de putere publică, în mod judicios a concluzionat instanța de fond că transformarea postului contractual al intimatei pârâte (P) în funcție publică este nelegală, întrucât nu se poate realiza transformarea unui post inexistent într-o funcție publică.

Mai mult, instanța de recurs a observat că prin dispoziția nr. (...)4/2019 nu s-a dispus transformarea postului contractual al intimatei pârâte (P) în funcție publică, ci numirea acesteia în funcția publică de execuție, deși dobândirea calității de funcționar public poate avea loc doar în condițiile art. 464 din OUG nr. 57/2019, prin concurs.

Pentru aceste considerente, instanța a constatat netemeinicia motivului de casare invocat, astfel încât, în temeiul art. 496 Cod procedură civilă, a respins ca nefondat recursul declarat de recurentul Primarul Comunei (L), împotriva Sentinței nr. (...)/CA din 13.04.2021 pronunțată de Tribunalul (...), pe care a menținut-o în totalitate.

(Decizie redactată de judecător Dorinela ROȘU și rezumată de judecător Claudia Carmen ORBAN)