Civil – executare silită

Hotărâre 375 din 23.03.2022


Deliberând asupra cauzei civile de faţă, constată următoarele:

Prin contestaţia la executare înregistrată pe rolul [...] [...] la data de 27.09.2021 sub nr [...], contestatorii C  G şi C L  , (...) ambii cu domiciliul în [...] [...], str [...] [...] nr 77, jud. [...] şi cu domiciliul în contradictoriu cu intimatul [...] Servicii [...] [...], cu sediul în [...], Bd [...] nr 16A, sc.2, ap. 207, jud. [...] au formulat contestaţie la executarea silită pornită în dosarul de executare 458/2013 de [...] [...] [...] şi [...] [...] [...] solicitând:

- anularea executării silite şi a tuturor formelor de executare silită întocmite de executorul judecătoresc în ds nr 458/2013, inclusiv încheierea de încuviinţare a executării silite;

-  admiterea excepţiei perimării executării silite;

- obligarea intimatei la plata cheltuielilor de judecată.

În motivare, s-a susţinut, în esenţă că în cauză a intervenit perimarea executării silite încă din anul 2018, întrucât între anii 2014-2018 nu a mai fost efectuat niciun act de executare.

Totodată, au fost invocate şi prevederile art 712 alin 3 [...]. potrivit căruia, după începerea executării silite persoanele interesate pot cere, pe calea contestaţiei la executare şi anularea încheierii prin care s-a admis cererea de încuviinţare a executării silite, dar şi prevederile art 720 alin 1 [...]., art 643 [...]. şi art 704 [...].

Prin contestaţia la executare a fost solicitată şi repunerea în termenul de formulare a contestaţiei.

În drept au fost invocate prevederile art 36, art 185, art 706, art 711 şi urm, art 158, art 453, art 664 şi urm, art 697-699, art 719, art 704, art 781 şi urm [...].

În dovedire a fost solicitată administrarea probei cu înscrisuri.

Contestaţia la executare a fost legal timbrată cu taxă judiciară de timbru în cuantum de 1000 lei (Chitanţa seria VN nr [...] [...] din data de 27.04.2022.

La data de 25.11.2021 a fost depus dosarul de executare nr 458/2013 al [...] [...] [...] şi [...] [...] [...], fiind solicitată achitarea cheltuielilor de executare ocazionate de xerocopierea dosarului de executare în cauză, în sumă totală de [...] lei.

Prin [...] de plată nr 1 din data de 28.04.2022 a fost achitată suma de 193 lei reprezentând xerocopierea dosarului de executare.

Intimata, legal citată nu a formulat întâmpinare.

Prin încheierea din data de 09.03.2022 instanţa a admis cererea de repunere în termenul de formulare a contestaţiei.

În vederea justei soluţionări a cauzei, instanţa a admis şi administrat proba cu înscrisuri.

Analizând actele dosarului raportat probatoriul administrat şi dispoziţiile legale aplicabile, instanţa constată următoarele:

În fapt, la data de 28.11.2013 intimata [...] Servicii [...] [...] în calitate de lichidator judiciar al SC [...] [...] [...] a formulat cerere de executare silită împotriva debitorilor C G şi C L (foşti administratori sociali ai SC D. [...] [...]) în baza titlului executoriu reprezentat de Sentinţa civilă nr [...] a Tribunalului [...] pronunţată în ds nr [...] privind plata sumei de [...] lei, cu titlu de despăgubiri.

Prin Încheierea din data de 28.11.2013 a fost admisă cererea creditoarei şi s-a dispus deschiderea dosarului de executare nr 458/2013 [...] [...] [...] şi [...] [...] [...].

Prin Încheierea din data de 09.12.2013 pronunţată de Judecătoria [...] în ds nr [...] a fost încuviinţată executarea silită a titlului executoriu reprezentat de Sentinţa civilă nr [...] a Tribunalului [...].

În ceea ce priveşte legea aplicabilă în cauză, instanţa reţine că potrivit dispoziţiilor art 25 [...].: ”procesele în curs de judecată, precum şi executările silite începute sub legea veche rămân supuse acelei legi”.

Prin urmare, faţă de aspectul că executarea silită în cadrul dosarului nr. 458/2013 [...] [...] [...] şi [...] [...] [...] a început la data de 28.11.2013 (data formulării cererii de executare silită), instanţa constată că în cauză sunt aplicabile dispoziţiile noului cod de procedură civilă, în forma în vigoare la data începerii executării silite.

Analizând excepţia perimării executării silite, se reţine că potrivit art 696 alin 1 [...].: „În cazul în care creditorul, din culpa sa, a lăsat să treacă 6 luni fără să îndeplinească un act sau demers necesar executării silite, ce i-a fost solicitat, în scris, de către executorul judecătoresc, executarea se perimă de drept”.

Din interpretarea prevederilor art 696 [...] (în vigoare la data începerii executării silite) rezultă că pentru a se constata perimarea de drept a executării silite este necesar ca creditorul, din culpa sa, să lase să treacă un termen de 6 luni fără să îndeplinească un act sau un demers necesar executării silite, ce i-a fost solicitat, în scris, de către executorul judecătoresc.

Se reţine astfel că, spre deosebire de vechiul cod de procedură civilă, în art 697 N.[...]. se instituie o condiţie nouă, respectiv necesitatea ca termenul de 6 luni să fie lăsat să treacă de către creditor, ca urmare a neîndeplinirii de către acesta a unui act sau demers necesar executării silite care i-a fost în prealabil solicitat în scris de către executorul judecătoresc.

În speţă, din datele dosarului de executare silită nr. 458/2013 nu rezultă că executorul judecătoresc i-ar fi solicitat, în scris creditorului să îndeplinească vreun act sau demers necesar executării silite, act pe care acesta să nu îl îndeplinească în termen de 6 luni, pentru a putea curge termenul de perimare.

În ceea ce priveşte solicitarea de anulare a executării silite/a tuturor formelor de executare, inclusiv a  încheierii de încuviinţare a executării silite, instanţa constată că în afara perimării nu au fost invocate motive de nelegalitate ale executării silite şi nu sunt date motive de nulitate absolută care să poată fi invocate din oficiu.

Prin urmare, instanţa va respinge contestaţia la executare ca nefondată.