Plângere contravenţională

Sentinţă civilă 1522 din 27.09.2022


Pe rol, soluţionarea plângerii contravenţionale formulate de petentul SG  împotriva procesului-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor seria XXX  nr. XXX  din data de 10.05.2022, în contradictoriu cu intimatul Inspectoratul de Poliţie Judeţean Olt.

La apelul nominal făcut în şedinţa publică s-a constatat lipsa părţilor.

Procedura de citare a fost legal îndeplinită.

S-a expus referatul oral al cauzei de către grefierul de şedinţă, care a învederat instanţei obiectul cauzei, stadiul procesual, modalitatea de realizare a procedurii de citare cu părţile, precum şi faptul că intimatul a solicitat judecarea cauzei în lipsă, după care:

Procedând din oficiu la verificarea competentei de soluţionare a prezentei cauze, în baza art. 131 alin. 2 din Codul de procedură civilă, instanţa, văzând locul săvârşirii pretinsei contravenţii, a constatat că este competentă, general, material şi teritorial să judece prezenta cauză, potrivit art. 32 din O.G. 2/2001.

În temeiul art. 255-258 C.proc.civ. instanţa a încuviinţat, ca fiind admisibile, concludente şi utile soluţionării prezentei cauze proba cu planșele foto depuse de intimat și proba cu filmarea aflată pe suportul optic depus la dosar de intimat.

Apreciind asupra excepției tardivității formulării plângerii contravenționale, invocate de intimat prin întâmpinare, instanța a constatat că petentul a depus plângerea contravențională la poștă în data de 26.05.2022, ultima zi a termenului de 15 zile reglementat de lege. Astfel, având în vedere că plângerea contravențională a fost înregistrată în termenul prevăzut de lege, instanța a respins ca neîntemeiată excepția tardivității formulării plângerii contravenționale.

Constatând că au fost lămurite toate împrejurările de fapt şi temeiurile de drept ale cauzei instanţa, în temeiul art. 394 din Codul de procedură civilă, a rămas în pronunţare asupra fondului cauzei.

INSTANŢA,

Deliberând asupra cauzei civile de faţă, constată:

Prin plângerea contravenţională înregistrată pe rolul Judecătoriei Balş la data de 30.05.2022 sub nr. XXX  petentul SG  a solicitat, în contradictoriu cu intimatul Inspectoratul de Poliţie Judeţean Olt, anularea procesului-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor seria XXX  nr. XXX  din data de 10.05.2022, cu consecinţa înlăturării tuturor măsurilor dispuse prin acesta.

În motivarea plângerii, petentul a arătat că la data de 10.05.2022 a fost oprit de organele de poliţie din cadrul Serviciul Rutier pe Drumul Expres 12 la Km. 29, ocazie cu care s-a întocmit procesul-verbal contestat, reţinându-se în sarcina sa faptul că a condus autoturismul marca Opel cu numărul de înmatriculare XXX , fiind înregistrat de aparatul radar cu viteza de 151 km/h în condiţiile în care circula pe un drum expres, depășind astfel cu 51 de km/h viteza legală.

A apreciat că procesul-verbal contestat este nelegal şi netemeinic, întrucât la data şi ora reţinute în procesul-verbal se deplasa într-adevăr pe Drumul Expres 12, însă nu circula cu viteza reţinută în procesul-verbal de contravenţie, ci cu o viteză mult mai mică, aspecte care i-au fost relatate şi agentului constatator şi au fost inserate ca şi obiecţiuni în procesul-verbal.

A precizat că viteza sa de deplasare a fost una mai mică decât cea reţinută in procesul-verbal de contravenţie şi, atât în faţă, cât şi în spatele său se deplasau alte autoturisme, astfel încât viteza înregistrată de aparatul radar putea să fie viteza de deplasare a celorlalte autoturisme.

De asemenea, a precizat că i-a solicitat agentului constatator să îi prezinte înregistrarea video a aparatului radar, însă acesta a refuzat să îi prezinte această înregistrare, spunându-i doar că se poate adresa instanţei de judecată. Pe lângă aceste aspecte, a solicitat instanţei să aibă în vedere că  la data de 12.05.2022 Preşedintele României a promulgat legea care prevede creşterea vitezei de deplasare pe drumurile expres de la 100 de km/h. la 120 km/h. Astfel, având în vedere viteza de deplasare consemnată în procesul-verbal respectiv aceea de 151 Km/h., a solicitat instanţei să constate că nu se impune şi aplicarea sancţiunii complementare a suspendării dreptului de a conduce autoturisme.

În drept, petentul a invocat dispoziţiile art. 31 alin. 1 din OG nr. 2/2001.

Pentru dovedirea susţinerilor din plângere petentul a depus la dosar procesul-verbal de contravenţie contestat, copia actului său de identitate şi dovada seria CU nr. XXX /10.05.2022.

Plângerea a fost timbrată cu taxă judiciară de timbru de 20 lei.

Prin întâmpinarea depusă la data de 24.06.2022 la dosarul cauzei, intimatul a invocat excepţia tardivităţii formulării plângerii contravenţionale, având în vedere dispoziţiile art. 118 alin. 1 din OUG nr. 195/2002, arătând în esenţă că procesul-verbal a fost întocmit la data de 10.05.2022, iar plângerea a fost înregistrată pe rolul Judecătoriei Balş la data de 30.05.2022, peste termenul de 15 zile calculat potrivit dispoziţiilor Codului de procedură civilă sus menţionate. Cu privire la fondul cauzei, intimatul a solicitat respingerea plângerii ca fiind neîntemeiată.

A precizat că petentul a fost sancţionat contravenţional, reţinându-se în sarcina sa comiterea faptei prevăzute la art. 102 alin. 3 litera e din OUG nr. 195/2002, constând în aceea că a condus autoturismul indicat în cuprinsul actului constatator cu viteza de 151 km/h pe un sector de drum cu limita maximă admisă de 100 km/h şi nu a avut asupra sa certificatul de înmatriculare al autoturismului.

A arătat că fapta reţinută în sarcina petentului a fost constatată cu ajutorul unui mijloc tehnic omologat şi verificat metrologic, în conformitate cu prevederile art. 109 alin. (2) din OUG 195/2002. A menţionat că, potrivit pct. 3.5.1. din Anexa 1 la Ordinul 301/2005 privind aprobarea Normei de metrologie legală NML 021 -05 "Aparate pentru măsurarea vitezei de circulaţie a autovehiculelor (cinemometre), înregistrările efectuate trebuie să cuprindă cel puţin următoarele: data şi ora la care a fost efectuată măsurarea, valoarea vitezei măsurate și imaginea autovehiculului, din care să poată fi pus în evidenţă numărul de înmatriculare al acestuia. Faţă de cele expuse, a solicitat instanţei să aibă în vedere faptul că înregistrarea video şi planşele fotografice îndeplinesc condiţiile enunţate de Ordinul B.R.M.L. nr. 301/2005.

De asemenea, a solicitat instanţei să constate că sancţiunea iniţială este aplicată în conformitate cu prevederile art. 21 alin. 3 din OG nr. 2/2001, încadrându-se în limitele prevăzute de actul normativ şi fiind proporţională cu gradul de pericol social al faptei reţinute în sarcina petentului.

A arătat că, prin comportamentul manifestat, petentul a pus în pericol siguranța participanților la traficul rutier, fie aceştia conducători auto sau pietoni, fiind binecunoscut faptul că una din principalele cauze ale producerii evenimentelor rutiere cu consecinţe deosebit de grave o constituie conducerea autoturismelor cu viteze excesive în localitate. A solicitat instanţei să constate că fapta reţinută de petent prezintă un grad ridicat de pericol social, având în vedere faptul că viteza de deplasare de 104 km/h, în localitate, este foarte mare, mai mult decât dublul limitei legale.

A precizat că, analizând procesul-verbal de contravenţie contestat, rezultă că acesta îndeplineşte condiţiile de fond prevăzute de art. 16 alin. (1) din O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, cu modificările şi completările ulterioare, cât şi cele prevăzute sub sancţiunea nulităţii absolute de art. 17 din acelaşi act normativ, respectiv sunt menţionate numele, prenumele şi calitatea agentului constatator, numele şi prenumele contravenientului, fapta săvârşită, data comiterii acesteia şi semnătura agentului constatator, prin urmare fiind temeinic şi legal întocmit, făcând dovada deplină a situaţiei de fapt şi de drept existente în cauză, până la proba contrară.

Totodată, a menţionat că din analiza dispoziţiilor art. 249 C.proc.civ. rezultă neîndoielnic faptul că petentul are obligaţia să dovedească cele sesizate în plângerea contravenţională adresată instanţei de judecată.

De asemenea, a menţionat că petentul, deşi a formulat plângere împotriva actului sancţionator pe care 1-a calificat ca netemeinic, nu a propus niciun mijloc de probă împotriva acestuia prin care să poată dovedi netemeinicia celor consemnate de agentul constatator şi nici nu a făcut dovada vreunei cauze exoneratoare de răspundere în sensul art. 11 din O.G. nr. 2/2001, astfel că procesul-verbal de contravenţie este legal şi temeinic.

În drept, intimatul a invocat dispoziţiile art. 205 şi următoarele din Codul de procedură civilă, dispoziţiile OG nr. 2/2001.

A ataşat la întâmpinare, în copie, planşe foto, raportul privind abaterea constatată la data de 15.04.2022, copia procesului-verbal de contravenţie, istoricul sancţiunilor referitoare la petent, buletinul de verificare metrologică nr. BBSC-02.01-3916 din data de 12.05.2021 şi CD-ul privind abaterea constatată.

În cauză a fost încuviinţată şi administrată proba cu înscrisurile aflate la dosar.

Analizând ansamblul probelor aflate în dosar, instanţa reţine următoarele:

Prin procesul-verbal seria XXX  nr. XXX  din data de 10.05.2022 (fila 5) petentului i s-a aplicat sancţiunea amenzii contravenționale în sumă de 1450 lei, fiindu-i suspendat dreptul de a conduce pe drumurile publice pentru 90 de zile, pe motiv că în ziua respectivă, la ora 15,47 a condus autoturismul Opel cu numărul de înmatriculare XXX  pe drumul expres DEx 12 la km 29 - Braneț, cu viteza de 151 km/h pe un sector de drum cu limită de viteză de 100 km/h, viteză stabilită și înregistrată de aparatul radar TruCAM seria XXXX, faptă prevăzută şi sancţionată de dispoziţiile art. 102 alin. 3 lit. e din OUG 195/2002.

Se observă că la data comiterii faptei de către petent dispoziţiile art. 49 alin. 4 lit. b din OUG 195/2002 prevedeau că limita maximă de viteză pentru deplasarea pe drumurile exprese era de 100 km/h. Ulterior, prin Legea nr. 134/2022, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 477 din 13 mai 2022, dispoziţiile art. 49 alin. 4 lit. b din OUG 195/2002 s-au modificat în sensul că limita maximă de viteză pe drumurile exprese a fost ridicată la 120 km/h.

Se observă, astfel, că reglementarea actuală este mai favorabilă petentului, astfel că aceasta operează ca o lege contravenţională mai favorabilă, fiind aplicabile dispoziţiile art. 12 alin. 2 teza I din OG 2/2001 care prevăd că dacă sancţiunea prevăzută în noul act normativ este mai uşoară se va aplica aceasta. În speţă, se constată că, având în vedere modificarea limitei de viteză, fapta petentului nu mai poate fi sancţionată potrivit art. 102 alin. 3 lit. e din OUG 195/2002, ci ar constitui contravenţia reglementată de art. 108 alin. 1 lit. d pct. 3 din OUG 195/2022 (depăşirea cu 31-40 km/h a vitezei maxime admise pe sectorul de drum respectiv pentru categoria din care face parte autovehiculul condus, constatată, potrivit legii, cu mijloace tehnice omologate şi verificate metrologic).

Potrivit art. 34 alin. 1 din OG 2/2001, instanţa competentă să soluţioneze plângerea, după ce verifică dacă aceasta a fost introdusă în termen, ascultă pe cel care a făcut-o şi pe celelalte persoane citate, dacă aceştia s-au prezentat, administrează orice alte probe prevăzute de lege, necesare în vederea verificării legalităţii şi temeiniciei procesului-verbal, şi hotărăşte asupra sancţiunii, despăgubirii stabilite, precum şi asupra măsurii confiscării. Din textul legal citat reiese că, în cazul unei greșite încadrări în drept a abaterii contravenționale constatate, instanța învestită cu soluționarea plângerii contravenționale nu poate proceda la reîncadrarea juridică a faptei, putând modifica doar sancțiunea aplicată, încadrarea în drept a abaterilor contravenţionale fiind atributul exclusiv al agentului constatator.

Neputând face reîncadrarea juridică a faptei contravenţionale şi constatând că, aşa cum s-a arătat deja, dată fiind modificarea limitelor de viteză, fapta petentului nu se mai încadrează în dispoziţiile art. 102 alin. 3 lit. e din OUG 195/2002, instanţa constată că se impune anularea procesului-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiei. 

Pentru aceste considerente, având în vedere că de la data săvârșirii contravenției și până în prezent a intervenit o lege contravențională mai favorabilă, instanţa va dispune admiterea plângerii formulate de petent şi anularea procesului-verbal de constatare a contravenţiei contestat, cu exonerarea petentului de la sancţiunile contravenţionale aplicate prin acesta.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII,

HOTĂRĂŞTE:

Admite plângerea formulată de petentul SG  , în contradictoriu cu intimatul IPJ Olt, Anulează procesul-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiei seria XXX  nr. XXX  din data de 10.05.2022, cu consecinţa exonerării petentului de sancţiunile aplicate prin respectivul proces-verbal.

Cu drept de apel în termen de 30 de zile de la comunicare, care se va depune la Judecătoria Balş.

Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor de către grefa instanţei, azi, 27.09.2022.

Data publicării pe site: 27.01.2023