Contestaţie la executare

Sentinţă civilă 683 din 21.04.2022


Pe rol judecarea cauzei civile privind pe contestatoarea M  SRL şi pe intimata URC SRL C , având ca obiect contestaţie la executare.

Dezbaterile asupra fondului au avut loc în şedinţa publică din data de 28.03.2022, fiind consemnate în încheierea de şedinţă din acea dată care face parte integrantă din prezenta hotărâre, când, instanţa a amânat pronunţarea la 06.04.2022, ulterior la data de 21.04.2022, dată la care, în aceeaşi constituire, a dispus următoarele:

INSTANŢA,

Prin contestaţia la executare înregistrată în data de 11.01.2022 pe rolul judecătoriei Balş, sub nr. de dosar 78/184/2022, contestatoarea M  S.R.L. a chemat-o în judecată pe intimata URC S.R.L. C , solicitând anularea tuturor formelor de executare din dosarul nr. XXX  înregistrat pe rolul SCPEJ XXX , respectiv împotriva somației nr. XXX  din 22.12.2021, precum și împotriva încheierilor din data de 22.12.2021, prin care s au stabilit cuantumul cheltuielilor de executare şi a dobânzilor penalizatoare, precum si a întregii executări silite.

Contestatoarea a mai solicitat anularea încheierii nr.XXX  pronunțată de Judecătoria Balș în dosarul nr.XX, având în vedere că executarea silită a titlului executoriu reprezentat de încheierea nr.XXX pronunțată de Tribunalul Olt- Secția CAF în dosarul nr.XXX  a fost anterior încuviințată prin încheierea nr.XXX  pronunțată de Judecătoria Slatina în dosarul nr.XXX .

De asemenea, s-a solicitat suspendarea executării silite pana la solutionarea definitiva a contestaţiei la executare.

În motivarea cererii, contestatoarea a arătat că prin încheierea nr.XXX  pronunțată de Judecătoria Balș în dosarul nr.3517/184/2021 s-a admis cererea creditoarei și s-a dispus încuviințarea executării silite a încheierii nr.9/31.03.2021 pronunțată de Tribunalul Olt-Secția CAF în dosarul nr.XXX , pentru îndeplinirea obligației de plată a dobânzii legale, la care se vor adăuga cheltuielile de executare

Anterior, creditoarea a solicitat aceluiași executor judecătoresc executarea silită a aceluiași titlu executoriu, fiind format dosarul de executare nr.XXX , executarea silită fiind încuviințată de Judecătoria Slatina prin încheierea nr.XXX  pronunțată în dosarul nr.XXX .

Urmare a executării silite pornite în dosarul nr.XXX , creditorul a obținut stingerea creanței principale, precum și plata cheltuielilor de judecată.

Ulterior, același creditor, în baza aceluiași titlu executoriu, a solicitat aceluiași executor judecătoresc, o nouă executare silită, cu obligarea contestatoarei la plata unor noi cheltuieli de executare.

Contestatoarea a apreciat că această nouă executare reprezintă un abuz de drept procesual, iar cheltuielile de executare sunt complet nejustificate, fiind anterior achitate cheltuieli pricinuite cu executarea silită.

S-a mai arătat că, prin solicitarea încuviințării executării silite către o altă instanță s-a urmărit disimularea situației de fapt, respectiv încuviințarea executării silite de două ori, cu obligarea contestatoarei  la plata unor noi cheltuieli de judecată.

În drept, şi-a întemeiat cererea pe dispozițiile art. 711 și următoarele C.proc.civ .

Intimata a depus întâmpinare la data de 20.01.2022, prin care a solicitat respingerea contestaţiei la executare, cu cheltuieli de judecată.

S-a arătat că prin încheierea nr. 9/31.03.2021 pronunţată de Tribunalul Olt, instanţa a obligat contestatoarea la plata următoarelor sume: 413.600 lei reprezentând debit principal şi plata dobânzii legale începând cu data scadenţei fiecărei facturi până la data plăţii efective.

În dosarul de executare silită nr. XXX  a avut loc o executare silită la acelaşi birou de executări judecătoreşti însă executarea s-a referit strict la suma de 413.600 lei, sumă care a fost executată şi încuviinţată ca atare, iar încheierea de încuviinţare a executării silite în acest dosar s-a referit strict la executarea acestei sume.

Ulterior, în noul dosar, debitoarea a fost executată silit numai cu privire la partea de dobândă aşa cum a fost menţionat în dispozitivul titlului executoriu, iar cheltuielile de executare s-au referit strict la această sumă.

În ceea ce priveşte încheierea de încuviinţare a executării silite, instanţa a încuviinţat numai cu privire la dobândă, cheltuielile de executare s-au referit strict la această sumă, încuviinţarea a vizat numai această parte din titlul executoriu asupra căruia nu s-a cerut încuviiţarea anterioară.

Intimata a solicitat respingerea cererea de suspendare a executării silite întrucât nu rezultă motivele de fapt care ar justifica o asemenea măsură de suspendare, nefiind indicat un temei legal.

Contestatoarea a formulat răspuns la întâmpinare prin care a solicitat respingerea apărărilor intimatei. A arătat că intimata a recunoscut că, anterior, a solicitat aceluiaşi executor judecătoresc executarea silită a aceluiasi titlu executoriu, fiind format dosarul de executare nr.XXX , executarea silită fiind încuviințată de Judecătoria Slatina prin încheierea nr.XXX , pronunțată în dosarul nr.XXX .

Susținerile privind faptul că ”executarea s-a referit strict la suma de 413.600 lei” exced cadrul legal titlul executoriu fiind reprezentat de încheierea nr.9/31.03.2021 pronunţată de Tribunalul Olt -Sectia CAF în dosarul nr.XXX , iar mențiunile dispozitivului încheierii nr.XXX , pronunțată în dosarul nr.XXX  de Judecătoria Slatina privesc încuviințarea executării silite a contestatoarei până la realizarea dreptului rezultat din titlul executoriu. Simplul fapt că penalitățile nu sunt menționate în concret, în acest dispozitiv, reprezintă o simplă eroare materială care putea fi îndreptată.

Mai mult, prin încheierea nr.XXX  din data de 03.08.2021, executorul judecătoresc a dispus încetarea executării silite a titlului executoriu, întrucât s-a realizat integral obligația stabilită prin acesta, fiind plătite si cheltuielile de executare. Încheierea a rămas definitivă prin neexercitarea contestației la executare.

Or, a solicita, ulterior încetării executării silite, o nouă cerere de executare silită, a aceluiasi titlu executoriu este pus și simplu nelegal și inadmisibil.

Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine următoarele:

În fapt, prin încheierea nr. 9/31.03.2021 pronunţată de Tribunalul Olt, instanţa a obligat contestatoarea la plata următoarelor sume către creditoarea - intimată: 413.600 lei reprezentând debit principal şi plata dobânzii legale începând cu data scadenţei fiecărei facturi până la data plăţii efective.

În dosarul de executare silită nr. XXX  al SCPEJ AI  – E  şi M  M  a avut loc o executare silită iniţială, executarea referindu-se strict la suma de 413.600 lei – debit principal, sumă care a fost executată şi încuviinţată ca atare, iar încheierea de încuviinţare a executării silite în acest dosar s-a referit strict la executarea acestei sume astfel cum rezultă din dispozitiv.

Ulterior, în noul dosar execuţional nr. XXX  al SCPEJ AI  – E  şi M  M , debitoarea a fost executată silit numai cu privire la partea de dobândă aşa cum a fost menţionat în dispozitivul titlului executoriu susmenţionat, iar cheltuielile de executare s-au referit strict la această sumă.

În ceea ce priveşte încheierea de încuviinţare a executării silite în cel de-al doilea dosar, Judecătoria Balş a încuviinţat executarea numai cu privire la dobândă, cheltuielile de executare referindu-se strict la această sumă, încuviinţarea vizând numai această parte din titlul executoriu asupra căruia nu s-a cerut încuviiţarea anterioară.

Deliberând asupra apărării de fond a contestatoarei privind inadmisibilitatea celei de-a doua încuviinţări de executare silită faţă de prima, instanţa reţine în primul rând că încheierile prin care se soluţionează cererile de încuviinţare a executării silite nu pot fi opuse cu autoritate de lucru judecat într-o nouă cerere de încuviinţare a executării, deoarece aceste încheieri sunt date într-o procedură necontencioasă şi ca atare sunt lipsite de autoritate de lucru judecat, potrivit art. 535 C.p.c., iar în al doilea rând cea de -a doua executare silită se referă doar la dobânda legală, nu şi la debitul principal, după cum s-a reţinut anterior.

În ceea ce priveşte încetarea executării silite în primul dosar nr. XXX  al SCPEJ AI  – E  şi M  M  despre care contestatoarea face vorbire, aceasta nu poate fi interpretată în sensul renunţării definitive la executare, ci reprezintă doar executarea silită pentru realizarea creanţei privind debitul principal, cu posibilitatea pe care legea o oferă creditorului de a urmări realizarea şi a celorlalte drepturi cuprinse în titlu executoriu – în speţă dobânda legală - apelând la un alt executor judecătoresc sau chiar la acelaşi executor, solicitând desigur o nouă încuviinţare a executării silite, ceea ce s-a şi întâmplat în prezenta cauză prin formarea unui nou dosar execuţional nr. XXX  pe rolul SCPEJ AI  – E  şi M  M .

Contestatoarea face o interpretare greșită a ceea ce înseamnă unicitatea executării silite, iar astfel în opinia sa creditorul unei obligații nu poate cere executarea silită de mai multe ori în baza aceluiași titlu executoriu. Principiul invocat de contestatoare își găsește aplicabilitatea doar în situația în care există executare silită în curs, respectiv nu pot exista mai multe executări silite în același timp, în baza aceluiași titlu executoriu. În speță însă, executările silite s-au derulat succesiv, iar nu concomitent. Cea de-a doua executare silită pentru obţinerea dobânzii legale a fost demarată după ce executorul judecătoresc a încheiat prima executare silită prin emiterea unei încheieri prin care a constatat încetarea executării silite din data de 03.08.2021 – fila 5 din dosar prin realizarea integrală a debitului principal cu cheltuielile de executare aferente. Prin urmare creditorul poate în interiorul termenului de prescripție să pornească o nouă executare silită, nefiind ținut de continuarea primei executări.

Obiectul prezentei contestații la executare îl formează numai actele de executare din cadrul dosarului execuţional nr. XXX  pe rolul SCPEJ AI  – E  şi M  M  ataşat la dosarul instanţei.

În temeiul art. 628 alin.2 Cpc, executorul judecătoresc a întocmit încheierile nr.1 – 15 în dosarul nr. XXX  privind stabilirea dobânzii legale pentru perioada 15.08.2018 – 30.07.2021 (data plăţii debitului principal) (1081 zile)- emise in data de 22.12.2021, privind modul de calcul al acesteia – f.13-20 verso din dosar.

Executorul a emis somaţia nr.XXX  din data de 22.12.2021 pentru suma de 108.336,06 lei reprezentând debit (dobândă) și 11.235,98 lei reprezentând cheltuieli de executare.

De asemenea, executorul a întocmit și încheierea din data de 22.12.2021 privind stabilirea cheltuielilor de executare –fila 13 prin care a stabilit suma totală de 11.235,98 lei din care 3.570 lei reprezentând onorariu avocat achitat de creditoare, 238 lei cheltuieli de executare silită în baza art.670 Ncpc şi 7.427,98 lei – onorariu executor judecătoresc.

Asupra modalității de calcul a dobânzii legale, instanța reține că argumentele contestatoarei sunt neîntemeiate.

Astfel, titlul executoriu – fila 7-8 din dosar stabilește cu claritate că debitoarea contestatoare este obligată să plătească dobândă legală începând cu data scadenţei fiecărei facturi şi până la data plăţii efective. Așadar, exigibilitatea a fost clar stabilită prin însuși titlul executoriu – data scadenţei fiecărei facturi, și orice argumentație contrară privind acest aspect nu mai poate fi primită, deoarece pe calea contestației la executare nu poate fi repus în discuție un aspect intrat în puterea lucrului judecat printr-o hotărâre judecătorească definitivă.

Prin urmare, în dosarul nr. XXX  în mod corect executorul judecătoresc a calculat dobânda legală de la data de 15.08.2018 și până la data plăţii de 30.07.2021.

Dobânda a fost calculată corect, prin raportare la prevederile la prevederile OG 13/2011 pentru întreaga perioadă. În mod corect, executorul a avut în vedere prevederile referitoare la dobânda penalizatoare conform art. 3 alin.2 din OG 13/2011.

Dobânda penalizatoare este dobânda datorată de debitorul obligației bănești pentru neîndeplinirea obligației respective la scadență (adică „penalizează” sau sancționează neîndeplinirea obligației). Așadar, dobânda penalizatoare are natura juridică de daună moratorie, fiind datorată de către debitor pentru neplata la scadență a sumei de bani pe care trebuie să o remită creditorului.

În ceea ce privește cheltuielile de executare, instanța reține că cuantumul onorarului executorului judecătoresc de 7.427,98 lei – inclusiv TVA a fost stabilit în mod legal, potrivit art. 39 lit.a din Legea nr. 188/2000 şi Ordinului OMJ nr.2550/C/2006, modificat.

Sub aspectul proporționalității, instanța are în vedere art. 55 alin.3 din Regulamentul din 05.02.2001 de aplicare a Legii nr. 188/2000 care arată că la stabilirea onorariilor vor fi avute în vedere tarife care să reflecte cheltuiala executorului judecătoresc, efortul intelectual, complexitatea și valoarea actului, precum și răspunderea executorului judecătoresc pentru actul îndeplinit. Raportat la aceste criterii, văzând actele de executare efectuate în cauză de către executorul judecătoresc, inclusiv calculul dobânzii legale care a fost efectuat de executor prin încheierile nr.1-15 din 22.12.2021, instanța urmează să menţină onorariul legal stabilit de acesta. Nici asupra onorariului avocaţial de 3.570 lei instanţa nu va interveni, acesta fiind astfel achitat de către creditoare.

De asemenea, față de soluția pe fond, instanța va respinge cererea de suspendare a executării silite ca rămasă fără obiect.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII,

DISPUNE:

Respinge, ca neîntemeiată, contestaţia la executare formulată de contestatoarea SC M  SRL, în contradictoriu cu intimata SC URC SRL C ,  împotriva executării silite pornite în dosarul execuţional nr. XXX  al SCPEJ AI  – E  şi M  M .

Respinge cererea de suspendare a executării silite, ca rămasă fără obiect.

Prezenta încheiere se va comunica din oficiu şi executorului judecătoresc, după rămânerea definitivă.

Cu apel în 10 zile de la comunicare, la Judecătoria Balş.

Pronunţată azi, 21.04.2022, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei.

Data publicării pe site: 27.01.2023