3.Pretenții – cheltuieli de judecată din etapa recursului prin care s-a dispus casarea cu trimitere spre rejudecare pe cale separată.

Hotărâre 1626 din 15.02.2022


Deliberând asupra cauzei civile de față, reține următoarele:

Prin cererea de chemare în judecată înregistrată pe rolul Judecătoriei Sectorului 1 București, la data de 22.03.2021, sub nr. 10427/299/2021, reclamantul PC,  în contradictoriu cu pârâtul CG, pârâtul PFA MM, şi pârâtul SB a solicitat instanţei obligarea pârâţilor la plata cheltuielilor de judecata ocazionate de judecarea cauzei care a facut obiectul dosarului nr. xxx*, in recurs, pe rolul Curtii de Apel Bucuresti, Sectia a III-a Civila si pentru Cauze cu minori si de familie, cheltuieli reprezentate de onorariul de avocat in cuantum de 2.000 lei, dovedit prin factura nr. 827/28.10.2020; precum si taxa de timbru in cuantum de 392,76 lei, achitata in recurs.

În motivare, reclamantul a indicat că prin Decizia Civila nr. 653 pronuntata la data de 03.11.2020, in dosarul nr. xxx* de catre Curtea de Apel Bucuresti, Sectia a III-a Civila si pentru cauze cu minori si de familie, s-a dispus în felul următor: Admite recursul formulat de recurentul-reclamant pcf, impotriva sentintei civile nr. 223A/28.01.2019; pronuntate de catre Tribunalul Bucuresti — Sectia a III-a Civila in dosarul nr. 47601/299/2016*, in contradictoriu cu intimatii-parati.

În final, reclamantul a indicat că a solicitat recuperarea cheltuielilor de judecată pe cale separată, indicând că sunt îndeplinite toate condiţiile reglementate de art 453 C.pr.civ. pentru admiterea acţiunii.

Reclamantul a solicitat judecarea prezentei cauze şi în lipsă.

În drept, cererea a fost întemeiată pe dispoziţiile art. 451 – art. 453 C.pr.civ..

În probațiune, reclamantul a solicitat încuviințarea probei cu înscrisurile depuse la dosarul cauzei.

Cererea a fost legal timbrată cu taxa judiciară de timbru, în cuantum de 172,49 lei, conform art. 3 din OUG 80/2013( f. 10).

Prin întâmpinarea depusă la data de 20.07.2021 pârâtul PFA MM, şi pârâtul SB au solicitat instanţei respingerea cererii de chemare în judecată, ca neîntemeiată.

În motivare,  cei doi pârâţi au indicat că, prin cererea de chemare în judecată, reclamantul a solicitat plata cheltuielilor de judecată care, presupune reclamantul, i s-ar cuveni ca urmare a admiterii recursului în Dosarul nr. 47601/299/2016*, casării deciziei pronunțate în apel și trimiterii cauzei spre rejudecare.

Ca un prim aspect, s-a solicitat să se observe că nici în încheierea de ședință din data de 27.10.2020, nici în considerentele sau dispozitivul Deciziei civile nr. 653/03.11.2020, nu se reține că recurentul (care a fost reprezentat de soția acestuia, totuși!) și-a rezervat dreptul de a solicita cheltuieli de judecată pe cale separată.

De altfel, acest lucru nici nu putea fi reținut de instanța de recurs, deoarece, așa după cum reține și ICCJ în interpretarea art. 453 NCPC, " la acest moment procesual, nu poate dispune asupra cheltuielilor de judecată pretinse de recurentul reclamant în recurs, întrucât nu s-a stabilit în mod definitiv culpa procesuală în litigiul dedus judecătii, deci nu s-a tranșat asupra aspectului privind ”partea care a pierdut procesul", în sensul art. 453 alin. (1) C. proc. civ.”

În drept, au fost invocate prevederile art. 453 C.pr.civ.

În probaţiune, s-a solicitat încuviinţarea probei cu înscrisurile depuse la dosarul cauzei.

La data de 23.07.2021 pârâtul CG a depus la dosarul cauzei întâmpinare şi a solicitat respingerea cererii de chemare în judecată, ca neîntemeiată, cu cheltuieli de judecată.

În motivare, pârâtul a prezentat în esenţă desfăşurarea litigiului în dosarul rr. 47601/299/2016*, iar, pe fond, a solicit să se ţină cont de faptul că instanţele de recurs nu se pot pronunţa asupra cheltuielilor de judecată, indicând şi jurisprudenţă a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie în acest sens.

În final, pârâtul a indicat că în urma rejudecării cauzei Tribunalul Bucureşti a obligat reclamantul din prezenta cauză la plata cheltuielilor de judecată.

La data de 05.11.2021 reclamantul a depus la dosarul cauzei răspuns la întâmpinare.

Instanţa a încuviinţat în temeiul art. 258 C.pr.civ. raportat la art. 255 C.pr.civ. pentru părţi proba cu înscrisurile depuse la dosarul cauzei, apreciind proba drept admisibilă, concludentă şi utilă.

Analizând ansamblul materialului probator administrat în prezenta cauză, instanța reține următoarele considerente:

În drept, instanţa reţine că prezenta cauză are drept obiect acţiune în pretenţii – cheltuieli de judecată pe cale separată, potrivit art. 1357 alin. (1) C.civ.,“cel care cauzează altuia un prejudiciu printr-o faptă ilicită, săvârşită cu vinovăţie, este obligat să îl repare”.

De asemenea, conform art. 451 alin. (1) C.pr.civ., „cheltuielile de judecată constau în taxele judiciare de timbru şi timbrul judiciar, onorariile avocaţilor, ale experţilor şi ale specialiştilor numiţi în condiţiile art. 330 alin. (3), sumele cuvenite martorilor pentru deplasare şi pierderile cauzate de necesitatea prezenţei la proces, cheltuielile de transport şi, dacă este cazul, de cazare, precum şi orice alte cheltuieli necesare pentru buna desfăşurare a procesului.” Alin. (2) al aceluiaşi articol prevede că “instanţa poate, chiar şi din oficiu, să reducă motivat partea din cheltuielile de judecată reprezentând onorariul avocaţilor, atunci când acesta este vădit disproporţionat în raport cu valoarea sau complexitatea cauzei ori cu activitatea desfăşurată de avocat, ţinând seamă şi de circumstanţele cauzei. Măsura luată de instanţă nu va avea niciun efect asupra raporturilor dintre avocat şi clientul său.”

Totodată, potrivit art. 452 C.pr.civ., „partea care pretinde cheltuieli de judecată trebuie să facă, în condiţiile legii, dovada existenţei şi întinderii lor, cel mai târziu la data închiderii dezbaterilor asupra fondului cauzei”, iar potrivit art. 453 alin. (1) C.pr.civ.., „partea care pierde procesul va fi obligată, la cererea părţii care a câştigat, să îi plătească acesteia cheltuieli de judecată”.

Făcând aplicarea dispoziţiilor legale mai sus menţionate în cauza dedusă judecăţii, instanţa reţine că pentru a putea fi angajată răspunderea civilă delictuală trebuie să fie îndeplinite în  mod cumulativ următoarele condiţii: să existe o faptă ilicită, prejudiciu, legătură de cauzalitate dintre fapta ilicită şi prejudiciu, precum şi vinovăţia persoanei care a săvârşit fapta ilicită.

Prejudiciul reprezintă consecinţa negativă suferită de către o persoană ca urmare a faptei ilicite săvârşită de o altă persoană. Prejudiciul trebuie să fie  cert, adică să fie sigur atât sub aspectul existenţei sale cât şi sub aspectul întinderii.

În cazul cheltuielilor de judecată solicitate de către partea care a câştigat procesul, îndeplinirea condiţiilor angajării răsputerii civile delictuale sub aspectul existenţei faptei ilicite, a vinovăţiei şi raportul de cauzalitate este prezumată de art. 453 alin. (1) C.pr.civ.., potrivit căruia “partea care pierde procesul va fi obligată, la cererea părţii care a câştigat, să îi plătească acesteia cheltuielile de judecată.”

În continuare, instanţa va analiza dacă reclamantul se circumscrie noţiunii de parte care a câştigat procesul şi dacă sunt îndeplinite şi celelalte condiţii prescrise de lege pentru acordarea cheltuielilor de judecată.

Prin prezenta cerere de chemare în judecată reclamantul a solicitat obligarea pârâţilor la plata cheltuielilor de judecata ocazionate de judecarea cauzei care a facut obiectul dosarului nr. XXX*, in recurs, pe rolul Curtii de Apel Bucuresti, Sectia a III-a Civila si pentru Cauze cu minori si de familie, cheltuieli reprezentate de onorariul de avocat in cuantum de 2.000 lei, dovedit prin factura nr. 827/28.10.2020; precum si taxa de timbru in cuantum de 392,76 lei, achitata in recurs.

Prin Decizia civilă nr. 653 din 03.11.2020 pronunţată în dosarul nr. 47601/299/2016*, instanţa a dispus următoarele:  Admite recursul. Casează decizia recurată şi trimite cauza spre rejudecare aceleiaşi instanţe. Definitivă. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei, azi, 03.11.2020.

În cadrul încheierii de dezbateri din data de 27.10.2020, ce face parte integrantă din decizia sus indicată, s-a luat act de solicitarea reclamantului din prezenta cauză de a cere cheltuieli de judecată pe cale separată.

În rejudecare, reclamantul din prezenta cauză a indicat că solicită cheltuieli de judecată( f. 3 din Decizia Civilă nr. 1842/28.06.2021), iar instanţa a dispus următoarele: Admite apelul formulat de apelantul reclamant PCF împotriva sentinţei civile nr. 2241/11.04.2018 şi a încheierii din Camera de Consiliu din 25.04.2018. Schimbă în parte sentinţa apelată, în sensul că: Respinge cererea de completare dispozitiv formulată de PFA Dr. MM şi SB, ca neîntemeiată. Respinge ca nefondate apelurile formulate împotriva sentinţei civile nr. 3213/16.05.2018 şi nr. 8621/02.11.2017. Obligă apelantul la plata către intimatul Culea Gheorghe a sumei de 1428 lei cheltuieli de judecată în apel. Compensează cheltuielile de judecată din apel dintre apelant şi intimatul SB până la 2000 lei şi obligă apelantul la plata diferenţei de 1000 lei. Cu recurs în 30 de zile de la comunicare care se va depune la Tribunalul Bucureşti. Pronunţată prin grija grefei azi, 28.06.2021.

În continuare, instanţa reţine că reclamantul din prezenta cauză nu este îndreptăţit la recuperarea cheltuielilor de judecată din etapa recursului prin care s-a dispus casarea cu trimitere spre rejudecare, întrucât în acea etapă instanţa nu stabileşte culpa procesuală.

De asemenea, reţine că în etapa rejudecării reclamantul din prezenta cauză a solicitat cheltuieli de judecată şi instanţa s-a pronunţat asupra acestora, în sensul obligării acestuia la plata cheltuielilor de judecată, reclamantul fiind cel care a fost considerat a fi în culpă procesuală.

Prin urmare, instanţa reţine că nu sunt îndeplinite condiţiile art. 451-art. 453 C.pr.civ., motiv pentru care va respinge cerere de chemare in judecata, ca neintemeiata.

Faţă de soluţia ce se va da prezentei cauze, reclamantul nu este îndreptăţit la recuperarea cheltuielilor de judecată ocazionate de prezentul litigiu.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII,

HOTĂRĂŞTE:

Respinge cerere de chemare in judecata formulată de reclamantul PC, în contradictoriu cu pârâtul CG, pârâtul PFA MM şi cu pârâtul SB, ca neintemeiata.

Cu drept de apel în termen de 30 zile de la comunicarea prezentei hotărâri. Cererea de apel se depune la Judecătoria Sectorului 1 Bucuresti.

Pronunţată, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor, prin mijlocirea grefei instanţei, astăzi 15.02.2022.