Acţiune în constatare – neîntocmirea unui contract de exploatare a liniei ferate industriale, conduce la imposibilitatea unui acces liber la linia ferată industrială.

Hotărâre 21914 din 19.11.2015


Prin cererea înregistrată pe rolul Judecătoriei Sectorului 1 Bucureşti la data de 18.06.2015, sub nr.73457/299/2015, reclamanta S.C. E S.R.L. a solicitat instanţei, în contradictoriu cu pârâta CNC, ca, prin hotărârea pe care o va pronunţa, să se statueze faptul că nu îi sunt aplicabile prevederile art 13 din Legea 402/2004 pentru aprobarea OG 60/2004 privind reglementările referitoare la construirea, întreținerea și exploatarea căilor ferate, altele decât cele administrate de CNC, precum și să fie obligată să permită accesul liber la linia ferată industrială deținută de reclamantă la puctul de lucru Roșiori de Vede tuturor operatorilor feroviari care au încheiate cu CNC SA contracte valabile de acces pe infrastructura feroviară administrată de CN CFA.

În motivarea cererii, reclamanta a arătat că este proprietara liniei ferate industriale situată la Roșiorii de Vede, nu este operator feroviar și, prin urmare, nu are nici interes de a avea acces la linia ferată publică administrată de CNC.

S-a mai susținut că, în calitate de proprietar, reclamanta a închiriat folosința liniei ferate industriale către SC GTF SA; această societate are încheiat un contract de reparații vagoane cu SNTA, în virtutea căruia acestea din urmă îi revine obligația de a introduce și de a scoate de la reparat vagoanele de marfă; deși SNT are încheuiat cu CNC contract de acces pe infrastructura, pentru care achită tariful TUI, accesul acestui operator la linia LFI deținută de reclamantă a fost interzis de pârâtă, invocându-se în mod neîntemeiat lipsa contractului încheiat de reclamantă cu CNA, bazat pe disp art 13 din Legea 403/2004.

Reclamanta a arătat că aplicarea prevederilor art 13 din Legea 402/2004 conduce la încălcarea art 1171 Cod civil privind existența într-un contract sinalagmatic a obligațiilor reciproce și intersependente, în care o prestație este condiționată de îndeplinirea unei contraprestații, or în cazul reclamantei, în contrapartida plății efectuate de reclamantă CNC nu prestează niciun serviciu în folosul reclamantei; singurul serviciu prestat de pârâtă, acela de a permite accesul pentru partenerii reclamantei, se face în baza contractelor de acces pe infrastructura feroviară, pentru care partenerii reclamantei au achitat deja pârâtei tariful TUI.

În drept, au fost invocate disp art 1171 NCC, art 13 din Legea 402/2004, art 30 și 35 Cpc.

În susținere, au fost depuse înscrisuri (f 5-9).

Pârâta a formulat întâmpinare, prin care a solicitat respingerea cererii de chemare în judecată, ca neîntemeiată.

În motivare, a arătat că reclamanta, în calitate de proprietar de Linie Ferată Industrială, dacă dorește să aibă acces la infrastructura feroviară administrată de CNC, trebuie să încheie cu compania un contract de exploatare a LFI; contractul de acces încheiat de CNC dă dreptul acestei societăți de a utiliza numai infrastructura feroviară administrată de CNC și care se limitează la joncțiune cu linia feroviară industrială al cărei proprietar este ERT SRL.

În drept, au fost invocate dispoziţiile art 205 și urm NCPC, art 13 din OG 60/2004, art 15 din HG 2299/2004.

Analizând actele și lucrările dosarului, instanța reține următoarele:

Între SC GTF SA, în calitate de vânzător, și reclamanta ERT SRL, în calitate de cumpărător, s-a încheiat contractul de vânzare-cumpărare nr 1671/15.09.2011, având ca obiect vânzarea-cumpărarea căilor ferate industriale din incinta situată în str Uzina de Vagoane nr 1 (f 15-16).

Totodată, între reclamantă, în calitate de comodant, și SC GTF SA, în calitate de comodatar, s-a încheiat contractul de comodat nr 34/03.10.2011, având ca obiect folosirea clădirilor industriale, birourilor și a liniei ferate industriale din Roșiorii de Vede nr 1 pentru introducerea/scoaterea vagoanelor de marfă și călători în vederea reparației/reparate de către comodatar.

La data de 16.12.2013 între SC GTF SA, în calitate de prestator, SNTA, în calitate de beneficiar, s-a încheiat contractul nr M.R.2.6./1342/16.12.2013, având ca obiect efectuarea de reparații periodice pentru vagoanele de marfă proprietatea beneficiarului.

Potrivit art 13 din OG 60/2004, proprietarul unei linii ferate industriale aflate în exploatare, cu racordarea directă sau indirectă la infrastructura feroviară administrată de CNC, care dorește să aibă acces la această infrastructură, va încheia un contract de exploatare a liniei ferate industriale cu CNC, conform legislației în vigoare.

De asemenea, conform art 15 din HG 2299/2004, proprietarul LFI care doreşte să aibă acces la infrastructura feroviară publică administrată de CFR va înainta proiectul contractului de exploatare a LFI, însoţit de Regulamentul tehnic de exploatare şi autorizaţia de exploatare, către CFR, în vederea semnării.

(2) CFR va analiza şi va semna contractul de exploatare şi anexele în maximum 20 de zile de la primirea documentaţiei complete.

Activitatile de transport feroviar public sau in interes propriu sunt realizate de catre operatori de transport feroviar, persoane juridice romane, licentiati in conditiile legii.

Potrivit art 2 lit j din OG 89/2003, operatorul de transport feroviar este orice agent economic cu capital de stat sau privat, care a obţinut o licenţă în conformitate cu legislaţia în vigoare, a cărui activitate principală constă în efectuarea de prestaţii de transport de marfă şi/sau de călători pe calea ferată, tracţiunea fiind asigurată obligatoriu de acest agent economic; acest termen include, de asemenea, şi agenţii economici care asigură numai tracţiunea.

Pentru accesul pe infrastructura feroviara, operatorii de transport feroviar trebuie sa incheie un contract de acces pe infrastructura feroviara cu administratorul/gestionarul infrastructurii feroviare.

Pentru utilizarea infrastructurii feroviare de catre operatorii de transport feroviar, acestia trebuie sa plateasca administratorului/gestionarului infrastructurii feroviare tariful de utilizare a infrastructurii – TUI.

Cât privește însă accesul la infrastructura feroviară administrată de CNC, acesta presupune asigurarea unui acces fizic, respectiv a unei conexiuni între liniile ferate industriale și liniile CFR, reglementat prin contractul de exploatare, potrivit prevederilor art 15 din HG 2299/2004.

În aceste condiții, va înlăturată apărarea reclamantei potrivit căreia, nefiind operator feroviar, nu are interesul de a avea acces (în sensul că nu are interesul de a circula pe infrastructura CFR), reținându-se că prevederile art 13 din OG 60/2004 se referă la accesul (conexiunea) LFI cu liniile CFR.

Contractul de acces încheiat de CNC cu SNTA dă dreptul acestei societăți de a utiliza numai infrastructura feroviară administrată de CNC și care se limitează la joncțiunea cu linia ferată industrială al cărei proprietar este reclamanta, tariful de utilizare a infrastructurii feroviare publice fiind perceput de CNC numai pentru infrastructura feroviară CNC.

Așadar, pentru a asigura serviciile necesare intrării pe LFI, este necesar ca proprietarul LFI să încheie cu pârâta un contract de exploatare în condițiile art 15 din HG 2299/2004.

Instanța apreciază ca neîntemeiată și aserțiunea reclamantei în sensul că pârâta nu presteză niciun serviciu în folosul său, reținându-se că în temeiul contractelor de acces la infrastructura feroviară pârâta asigură utilizarea numai a infrastructurii feroviare pe care o administrează, iar cheltuielile aferente accesului la LFI se acoperă în conformitate cu contractul de exploatare; de asemenea,chiar dacă reclamanta nu are interes să aibă acces la linia feroviară publică administrată de pârâtă, serviciile prestate de CFR pentru accesul la LFI (întreținere macaz, personal de deservire, etc.) fac posibilă utilizarea acesteia din urmă.

Nu pot fi reţinute nici susţinerile reclamantei privind atingerea adusă dreptului său de a se bucura nestânjenită de dreptul de proprietate asupra liniei ferate industriale deţinute la Roşiorii de Vede, întrucât dreptul de proprietate nu este absolut, ci poate fi supus anumitor limitări, potrivit art. 44 alin. 1 din Constituție, însă limitele dreptului de proprietate, indiferent de natura lor, nu se confundă cu însăşi suprimarea dreptului de proprietate, conţinutul şi limitele dreptul de proprietate fiind stabilite de lege.

Pentru aceste considerente, reținând că prevederile art 13 din OG 60/2004 sunt aplicabile reclamantei, precum şi faptul că reclamanta nu a încheiat contract de exploatarea liniei ferate industriale, instanța respinge și capătul de cerere privind obligarea pârâtei să permită accesul liber la linia ferată industrială deținută de reclamantă la puctul de lucru Roșiori de Vede tuturor operatorilor feroviari care au încheiate cu CNC contracte valabile de acces pe infrastructura feroviară administrată de CNC, ca neîntemeiat.