Contestaţie la executare

Sentinţă civilă 954 din 29.11.2022


Deliberând asupra cauzei civile de faţă, constată următoarele:

La data de ______ a fost înregistrată pe rolul Judecătoriei Sinaia, sub nr. dosar ______  , contestația la executare formulată de contestatorul N.A. împotriva actelor efectuate în dosarul de executare silita nr. ______ al SCPEJ „______  ”, prin care a solicitat anularea ca netemeinica si nelegala a procesului-verbal ______ din data de ______  , prin care s-a dispus sechestrarea unui nr. de 80 de părți sociale deținute de debitorul contestator la______  , nr. Reg. Com. J15______  , cu sediul in ______  , precum si a tuturor actelor si masurilor subsecvente acestuia, având in vedere ca masurile dispuse nu au corespondent in realitate; cu cheltuieli de judecată.

In drept: art. 712 alin. 1, art. 715 alin.2 si urm. Cod proc. civilă.

Intimata creditoare N.A-M  a formulat întâmpinare, prin care a arătat că în dosarul de executare nr. ______ instrumentat de SCPEJ ______ se încearcă recuperarea pe calea executării silite a unor sume reprezentând in general cheltuieli de judecata, pe care fostul soț, debitorul N.A. cu rea-credință le nesocotește.

Mai arată faptul ca in cadrul dosarului de executare silita nr.______ nu poate controla si nu este responsabila pentru diligenţele/demersurile/verificările realizate de executorul judecătoresc, motive pentru care solicită respingerea ca neîntemeiată a cererii de a fi obligata la plata cheltuielilor de judecată avansate cu ocazia prezentei contestații.

La solicitarea instanţei, potrivit art. 717 alin. 2 Cod proc.civilă, au fost înaintate de către SCPEJ ______  t, în copii certificate, dosarul execuţional nr. ______  (filele 17-73 vol. I).

Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa a reţinut următoarele:

Ca urmare a cererii creditoarei N.A-M., formulată la data de ______  , a fost demarată executarea silită a titlurilor executorii reprezentate de două hotărâri judecătorești, respectiv: sentința civilă nr. ______ pronunțată de Judecătoria Sectorului 2 București, respectiv, decizia civilă nr. ______ din ______  Tribunalului Bucureşti, ambele date în dosarul nr. ______ al Judecătoriei Sectorului 2 Bucureşti, pentru recuperarea sumei de 1.770 lei, reprezentând cheltuieli de judecată, creanță deţinută împotriva debitorului contestator N.A., sens în care s-a format dosarul de executare silită pe rolul SCPEJ ______ din mun. Ploieşti, având nr. ______ (filele 18-30 vol.I).

Prin prezenta contestaţie la executare, debitorul contestator N.A. critică  legalitatea şi temeinicia procesului-verbal nr. ______  din data de ______ prin care s-a dispus sechestrarea unui nr. de 80 de părți sociale deținute de debitorul contestator la ______  , precum si a tuturor actelor si masurilor subsecvente acestuia, susţinând că măsurile dispuse nu au corespondent in realitate.

Raportat la actul de executare contestat, se observă că prin procesul-verbal nr. ______ întocmit la data de ______  s-a dispus executarea silită prin înfiinţarea popririi asupra unui număr de 80 de părţi sociale deţinute de debitorul N.A. la societatea SC ______  , până la încasarea sumei totale de 2.377,41 lei (fila 64 vol.I).

Acest act de executare silită nu a fost de natură a determina vreo consecinţă, în condiţiile în care debitorul N.A. s-a retras din societate, procedând la cesionarea celor 80 de părţi sociale deţinute către asociata G.V., care a devenit astfel asociat unic, potrivit hotărârii adunării generale a asociaţilor nr. ______ din data de ______  (fila 78 vol.I), act transmis Oficiului Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Dâmbovița, care prin rezoluţia nr. 9485/05.08.2021 a dispus înregistrarea acestei cereri în registrul comerțului şi publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a (filele 78 verso-79 vol.I).

De altfel, prin rezoluţia nr. ______ dată de persoana desemnată din cadrul Oficiului Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Dâmbovița s-a comunicat executorului judecătoresc soluţia de respingere a cererii comunicate la data de ______  , prin care s-a solicitat înregistrarea în registrul comerţului a menţiunilor din procesul-verbal de poprire părţi sociale nr. ______  din ______  , arătându-se în considerentele rezoluţiei respective că debitorul N.A. nu deţine părţi sociale în societatea ______ (fila 71 vol.I).

Această rezoluţie nu a fost contestată de vreuna dintre părţile interesate.

Dispozițiile art. 32 Cod proc.civilă, referindu-se la condițiile de exercitare a acțiunii civile, instituie obligația ca autorul acesteia să justifice un interes, printre celelalte cerințe impuse pentru formularea și susținerea unei cereri în fața instanțelor civile.

În completarea acestor prevederi legale, art. 33 Cod proc.civilă impune ca „interesul să fie determinat, legitim, personal, născut și actual. Cu toate acestea, chiar dacă interesul nu este născut și actual, se poate formula o cerere cu scopul de a preveni încălcarea unui drept subiectiv amenințat sau pentru a preîntâmpina producerea unei pagube iminente și care nu s-ar putea repara”.

Prin urmare, condiția determinării interesului vizează stabilirea folosului practic ce poate fi realizat de parte în concret în eventualitatea admiterii formei procedurale exercitate, fiind echivalentă cu cerința existenței interesului însuși.

Or, în prezenta cauză, prin contestaţia la executare promovată, debitorul solicită desfiinţarea unui act de executare constând în înfiinţarea popririi asupra unor părţi sociale pe care nu le deţine, titularul acestor părţi sociale fiind numita G.V. (fiind, de altfel, singura persoană în măsură să justifice un eventual interes în promovarea unei astfel de contestaţii). Mai mult, respectivul act de executare nu a produs niciun efect, în condiţiile în care părţile sociale în care este divizat capitalul social al ______ nu au fost poprite sau afectate de alte forme de executare silită, prin rezoluţia nr. 7578/16.08.2022 dată de persoana desemnată din cadrul Oficiului Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Dâmbovița fiind respinsă cererea executorului judecătoresc de înregistrare în registrul comerţului a menţiunilor din procesul-verbal de poprire părţi sociale nr. ______  din ______  .

Astfel fiind, prin prezenta contestaţie debitorul nu a reuşit să dovedească interesul personal pe care l-ar avea ca urmare a desfiinţării unui act de executare silită care nu a produs niciun efect în ceea ce-l priveşte, respectiv, folosul practic pe care l-ar obţine în concret în urma anulării acestui act de executare.

Pentru considerentele expuse, văzând si art. 651 si art. 714 Cod procedură civilă, va fi respinsă contestaţia la executare ca lipsită de interes, cu consecinţa suportării de către contestator a cheltuielilor de fotocopiere a dosarului execuţional, potrivit art. 717 alin.2 Cod proc.civilă.