Contestaţie la executare

Sentinţă civilă 489 din 24.02.2022


Prin cererea înregistrată pe rolul acestei instanțe la data de 05.10.2021, sub nr. de dosar 5876/204/2021, contestatoarea BCR S.A. (BCR) a solicitat, în contradictoriu cu intimații T.L., T. A., BEJ T. D. I., S.C.P.E.J T., T. și G., BEJ M. S., BEJ R. C. C., anularea Proiectului de distribuire a sumelor de bani nr. ..... emis în cadrul dosarului execuțional nr. .... al BEJ R. C. C., și obligarea executorului judecătoresc sa-l modifice, în sensul distribuirii, după cum urmează:

-BEJ R.C. C. a sumei de 419,33 lei reprezentând cheltuieli de executare în dosarul nr. ...;

-B. C. R. SA a sumei de 225.580,67 lei, și nu a sumei de 195.267,87 lei.

În motivare a arătat, în esență, că la data de ....2010 a fost încheiat cu BCR SA contractul de credit nr. ....care a fost garantat cu imobilul ce face obiectul contractului de ipoteca nr. ..../....2010, autentificat sub nr..... la BNP F. V. D., proprietatea debitorilor T. L. C. și T. A.. A mai învederat că imobilul asupra căruia avea instituit un drept de ipotecă a fost valorificat în dosarul execuțional nr. .... al BEJ R. C. C., la data de ..., la prețul de 226.000 lei. Totodată, a precizat că în vederea participării la distribuirea sumelor realizate din executarea silită a imobilului garantat în favoarea sa, s-a înscris la distribuirea sumelor cu o creanță totală în sumă de 146.797,10 euro.

Contestatoarea a mai menționat că la data de ..., executorul judecătoresc a emis Proiectul de distribuire a sumelor de bani nr. ..., prin care, a distribuit suma realizată din executare silită în valoare de 226.000 lei, după cum urmează: 419,33 lei sumă menționată în proiect a fi distribuită către BEJ R.C. C., reprezentând cheltuieli de executare în dosarul nr. ..., suma de 8,437.68 lei, menționată în proiect a fi distribuită către S.C.P.E.J T., T. si G., reprezentând cheltuieli de executare în dosarul nr. ..., suma de 9,828.10 lei menționată în proiect a fi distribuită către BEJ M. S., reprezentând cheltuieli de executare în dosarul de executare nr. 374/2013, suma de 12.047,02 lei, menționată în proiect a fi distribuită către BEJ T. D. I., reprezentând cheltuieli de executare în dosarul de executare nr. ... și suma de 195.267,87 lei menționată în proiect a fi distribuită către BCR SA, în calitate de creditor ipotecar.

În continuare, a subliniat că împotriva procesului de distribuire a formulat obiecțiuni, iar la data de ...., executorul judecătoresc a convocat părțile în vederea concilierii, sens în care a încheiat procesul verbal din data de ... în care s-a consemnat că părțile nu au ajuns la un consens.

A mai arătat contestatoarea că procesul verbal de distribuire a sumelor este criticabil sub aspectul legalității, pe motiv că a fost emis cu încălcarea prevederilor art. 865 și 867 din C.pr.civ., sens în care a redat conținutul legal al acestor dispoziții.

Pornind de la dispozițiile legale redate, contestatoarea a precizat că sumele contestate și distribuite creditorilor care și-au depus titlurile și care au facut obiect al obiecțiunilor formulate de ea nu reprezintă o cheltuială de executare, întrucat nu sunt efectuate în interesul comun al creditorilor participanți la procedura execuțională, pentru conservarea bunurilor al căror preț se distribuie, pentru îndeplinirea condițiilor sau formalităților prevăzute de lege pentru dobândirea dreptului asupra bunului adjudecat și înscrierea acestuia în registru de publicitate și, pe cale de consecință, nu pot fi suportate de creditorul ipotecar din pretul imobilului asupra căruia are un drept de ipotecă.

Contestatoarea a mai subliniat că în raport de prevederile art. 865 alin.1 lit.a din C.pr.civ., sumele distribuite către executorii judecătorești și contestate nu reprezintă cheltuieli care să intre sub incidența acestui text de lege. A mai precizat că după cum rezultă din proiectul de distribuire contestat, cheltuielile de executare contestate și cu care executorii judecătorești s-au înscris la distribuire, sunt compuse din onorariul executorilor judecătorești și  alte cheltuieli de executare, sens în care a evidențiat, cu titlu de exemplu, din ce e formată suma de 12.047,02 lei și care a fost distribuită către BEJ T. D. I.. A concluzionat că această sumă nu se încadrează în prevederile art. 865 alin. 1 lit. a din C.pr.civ.

În susținerea punctului său de vedere contestatoarea a mai precizat că deși dispozițiile art. 865 alin. 1 lit. a din C.pr.civ. nu definește noțiunea de cheltuieli de executare, în acord cu prevederile Legii nr. 188/2000, executorul judecatoresc are dreptul pentru serviciul prestat la un onorariu, ce se include în noțiunea de cheltuieli de executare, la care se adaugă și alte cheltuieli necesare desfășurării procedurii propriu-zise. Existența acestei categorii de cheltuieli este recunoscută și prin dispozițiile art. 670 C.pr.civ.

Plecând de la aceste prevederi a învederat că în cadrul fiecarei executari silite, vor putea fi calificate drept „cheltuieli de executare” cu rang prioritar la distribuire, acele cheltuieli propriu-zise efectuate în cadrul dosarului respectiv în care se realizează distribuirea, fiind consecința actelor de executare realizate și rezultatul prestației executorului judecatoresc și nu cheltuielile de executare efectuate în cadrul altor dosare execuționale, cu atat mai mult cu cât acestea nu au fost realizate în interesul comun al creditorilor. Astfel, a concluzionat în sensul că din analiza încheierilor în temeiul cărora executorii judecatori s-au înscris la distribuirea sumelor se observă că acestea nu reprezinta cheltuieli de executare, ci onorarii ale executorilor judecatoresti stabilite în cadrul altor dosare execuționale decât cel în care au fost distribuite sumele, precum și cheltuieli de executare propriu-zise efectuate în cadrul altor dosare execuționale decât cel în care au fost distribuite sumele.

A mai învederat contestatoarea că onorariul executorului judecătoresc stabilit în cadrul altor dosare execuționale decât în cel în care s-a efectuat distribuirea sumelor este un drept corespunzator serviciului prestat care se încasează din sumele realizate în cadrul dosarului execuțional din valorificarea bunurilor care sunt libere de sarcini sau din veniturile încasate și nu din prețul imobilului asupra căruia un creditor are un drept de ipotecă. Astfel, a precizat că nu pot fi acoperite cu sumele obtinute dintr-o alta executare silită, costurile activitatii executionale desfasurata în cadrul unui alt dosar execuțional.

În opinia contestatoarei, a accepta ca toate cheltuielile de executare stabilite în alte dosare execuționale decât în cel în care se efectuează distribuirea, dar care nu au fost efectuate în interesul comun al tuturor creditorilor, ci doar al unuia ori unora dintre creditori, să se distribuie cu prioritate într-un alt dosar execuțional, ar însemna, indirect, o nesocotire a drepturilor creditorului, în speță a drepturilor sale, care s-ar vedea în situația în care nu s-ar putea îndestula. De asemenea, a precizat că prin distribuirea catre executorii judecatoresti a sumei totale de 30.312,80 lei, cu titlu generic de cheltuieli de executare este prejudiciată în dreptul de îndestulare din pretul imobilului valorificat asupra caruia are instituit un drept de ipotecă, prin neîncasarea acestei sume și distribuirea în mod eronat, cu titlu de cheltuieli de executare.

În cele din urmă a învederat că scopul pentru care a fost constituită garanția asupra bunului imobil, a fost acela de a putea executa imobilul și a se îndestula din prețul imobilului dat fiind că beneficiază un drept de preferință, după ce în prealabil au fost reținute cheltuielile de executare făcute în interesul comun al  creditorilor, precum și a celor făcute pentru conservarea și administrarea bunului valorificat.

În drept, acțiunea a fost întemeiată pe dispozițiile art.876 alin. 3, art. 717 alin. 2, art. 670, art. 865, art.867 și art. 864 din C.pr.civ.

În dovedire, a solicitat încuviințare probei cu înscrisuri (f. 9-16).

Intimații nu au depus întâmpinare și nici nu s-au prezentat în fața instanței pentru a formula apărări, deși acțiunea împreună cu înscrisurile atașate le-a fost comunicată în mod legal, conform dovezilor de comunicare aflate la dosarul cauzei.

Urmare a dispoziției instanței, anterior termenului fixat în vederea soluționării, la dosarul cauzei au fost depuse înscrisurile relevante din dosarul de executare nr. ... de către BEJ R. C. C..

Analizând cererea formulată, prin prisma susținerilor părților, raportat la dispoziţiile legale incidente în cauză şi probatoriul administrat, instanţa reţine următoarele:

Statuând cu prioritate asupra excepției lipsei calității procesuale pasive a intimaților T. A. și T. L. C., invocată din oficiu, instanța reține că aceasta este întemeiată față de intimata T. A. pentru motivele ce vor fi prezentate.

Instanța constată că potrivit art. 36 din C.pr.civ. „Calitatea procesuală rezultă din identitatea dintre părţi şi subiectele raportului juridic litigios, astfel cum acesta este dedus judecăţii".

În speță, se observă că prin procesul verbal de distribuire nr. ..., numiților T. A. și T. L. C., debitori în cadrul dosarului de executare nr. .. (dosar distinct de cel în care s-a procedat la valorificare bunului imobil) nu le-a fost eliberată nicio sumă, față de dispozițiile art. 864 C.pr.civ., întreaga sumă obținută în urma executării silite fiind eliberată creditorului urmăritor, după reținerea sumelor apreciate ca fiind cheltuieli de executare.

Totodată, se mai reține că doar T. L. C. a participat la procedura desfășurată față de proiectul de distribuire a sumelor și, pe cale de consecință, doar acesta are calitate procesuală pasivă, iar nu și T. A. ce nu figurat în calitate de debitor în dosarul execuțional .., față de înscrisurile aflate la filele 98-107.

Pe cale de consecință, nu se poate reține că, în prezenta cauză, numita T. A. are calitate procesuală pasivă, chiar dacă aceasta figurează ca și debitor în dosarul execuțional nr. 225/2019. Astfel, instanța urmează a admite excepția invocată din oficiu față de intimata T. A. și va respinge excepția invocată față de intimatul T.L. C., având în vedere că acesta din urmă figurează ca și debitor în dosarul execuțional nr. ....

În fapt, instanța reține că prin Procesul verbal de licitație nr. ... din data de ....2021, s-a demarat procedura de vânzare la licitație a imobilului situat în comuna V.D., sat T. nr. ... jud. Prahova, înscris în cartea funciară nr. ... a comunei V.D.. Procedura a fost demarată în dosarul de executare nr. ... aflat pe rolul BEJ R.C. C., ca urmare a cererii de executare silită indirectă formulată de către creditoarea P... S.A., împotriva debitorului T. L. C. față de titlul executoriu reprezentat de hotărârea arbitrală nr. ..., pronunțată de Curtea de Arbitraj Comercial de pe lângă Camera de Comerț și Industrie Prahova (f. 13). Imobilul a fost adjudecat pentru suma de 226.000 lei. 

Prin adresa nr. ..., întocmită în dosarul de executare nr. ..., față de dispozițiile art. 868 și 869 C.pr.civ., s-a demarat procedura privind depunerea, la dosarul de executare, a titlurilor de creanță deținute împotriva debitorului T. L. C. dat fiind că a fost recuperată suma de 226.000 lei prin vânzarea imobilului la licitație publică. Persoanele interesate să participe la procedura de distribuire au fost înștiințate după cum rezultă din dovezile aflate la filele 46-55.

Față de această înștiințare au fost depuse, de către persoanele interesate, titlurile de creanță deținute împotriva debitorului T.L.C. (f. 56-76). Astfel, au solicitat înscrierea pe tabelul creditorilor în dosarul de executare silită nr. 976/2013 următorii:

-A. D.I., în baza titlului executoriu reprezentat de Contractul de împrumut nr. ... și care făcea obiectul dosarului de executare nr. ... aflat pe rolul BEJ M. S. (f. 72-74).

-S.C. P.. S.A. în baza titlului executoriu reprezentat de hotărârea arbitrală nr. ..., pronunțată de Curtea de Arbitraj Comercial de pe lângă Camera de Comerț și Industrie Prahova (f. 56-57).

-A.N.A.F – Serviciul Fiscal Prahova, în baza deciziei de angajare a răspunderii solidare nr. ... și a titlului executoriu nr. ... (f. 57 verso-62).

-Primăria Comunei V. D., în baza titlului de creanță ... ... (f. 63-66).

-P. E.P., în baza Contractului de împrumut autentificat sub nr. ... și care făcea obiectul dosarului de executare nr. ... aflat pe rolul S.C.P.E.J T., T. și G. (f. 77-80).

-B. C.R. S.A., în baza titlului executoriu reprezentat de Contractul de ipotecă nr. ...., accesoriu Contractului de credit nr. .....din data de ....2010 și care făcea obiectul dosarului de executare nr. ..... aflat pe rolul BEJ T. D. I.(f. 81-84).

Instanța mai reține că în dosarul de executare nr. ... aflat pe rolul BEJ M. S. s-au stabilit cheltuieli de executare în cuantum de 9828,10 lei, prin încheiere nr. .... din data de ... (f. 75). De asemenea, se reține că în dosarul de executare nr. ... aflat pe rolul S.C.P.E.J T., T.si .s-au stabilit cheltuieli de executare în cuantum de 8437,68 lei, conform încheierii nr. ... din data de ... (f. 78), în timp ce în dosarul de executare nr... aflat pe rolul BEJ T. D. I., a fost stabilită suma de 12.047,02 lei, conform încheierilor din data de 21.06.2019 și 11.08.2021 (f. 93-94). Distribuirea s-a solicitat a fi făcută inclusiv cu privire la sumele ce reprezintă cheltuieli de executare în dosarele ante menționate.

În continuare se constată că prin Proiectul de distribuire a sumelor de bani nr. ...., întocmit în dosarul cu nr.... (f. 98), suma de 226.000 lei a fost distribuită după cum urmează (f. 98):

-suma de 419,33, reprezentând cheltuieli de executare către BEJ R. C. C.,

-suma de 8.437.68 lei, reprezentând cheltuieli de executare către S.C.P.E.J T., T. si G.,

-suma de 9.828.10 lei reprezentând cheltuieli de executare către BEJ M. S.,

-suma de 12.047,02 lei, reprezentând cheltuieli de executare către BEJ T. Dr..s I.,

-suma de 195.267,87 lei reprezentând creanța rezultată din împrumut bancar garantat cu ipotecă către BCR SA, în calitate de creditor ipotecar.

Împotriva Proiectul de distribuire a sumelor de bani nr. ..., creditoarea BCR SA a formulat obiecțiuni (f. 109), criticând modalitatea în care suma de 226.000 lei a fost distribuită, față de faptul că a fost eliberată pentru acoperirea cheltuielilor de executare din dosarele de executare cu nr. ... aflat pe rolul BEJ Matei Sebastian, cu nr. ... aflat pe rolul BEJ T. D.I. și cu nr. . aflat pe rolul S.C.P.E.J T., T. si G..

Părțile au parcurs procedura prealabilă a concilierii, prevăzută de art. 876 C.pr.civ., față de înscrisurile aflate la filele 110-121, procedură în urma căreia părțile nu au ajuns la un consens.

În drept, potrivit disp. art. 865 C.pr.civ., ,,(1) În cazul în care urmărirea silită a fost pornită de mai mulţi creditori sau când, până la eliberarea sau distribuirea sumei rezultate din executare, au depus şi alţi creditori titlurile lor, executorul judecătoresc procedează la distribuirea sumei potrivit următoarei ordini de preferinţă, dacă legea nu prevede altfel:

a) creanţele reprezentând cheltuieli de judecată, pentru măsuri asigurătorii sau de executare silită, pentru conservarea bunurilor al căror preţ se distribuie, orice alte cheltuieli făcute în interesul comun al creditorilor, precum şi creanţele născute împotriva debitorului pentru cheltuielile efectuate cu ocazia îndeplinirii condiţiilor sau formalităţilor prevăzute de lege pentru dobândirea dreptului asupra bunului adjudecat şi înscrierea acestuia în registrul de publicitate;

b) cheltuielile de înmormântare a debitorului, în raport cu condiţia şi starea acestuia;

c) creanţele reprezentând salarii şi alte datorii asimilate acestora, pensiile, sumele cuvenite şomerilor, potrivit legii, ajutoarele pentru întreţinerea şi îngrijirea copiilor, pentru maternitate, pentru incapacitate temporară de muncă, prevenirea îmbolnăvirilor, refacerea sau întărirea sănătăţii, ajutoarele de deces, acordate în cadrul asigurărilor sociale, precum şi creanţele reprezentând obligaţia de reparare a pagubelor cauzate prin moarte, vătămarea integrităţii corporale sau a sănătăţii;

d) creanţele rezultând din obligaţia legală de întreţinere, alocaţii pentru copii sau obligaţia de plată a altor sume periodice destinate asigurării mijloacelor de existenţă;

e) creanţele fiscale provenite din impozite, taxe, contribuţii şi din alte sume stabilite potrivit legii, datorate bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat, bugetelor locale şi bugetelor fondurilor speciale;

f) creanţele rezultând din împrumuturi acordate de stat;

g) creanţele reprezentând despăgubiri pentru repararea pagubelor pricinuite proprietăţii publice prin fapte ilicite;

h) creanţele rezultând din împrumuturi bancare, din livrări de produse, prestări de servicii sau executări de lucrări, precum şi din chirii sau arenzi;

i) creanţele reprezentând amenzi cuvenite bugetului de stat sau bugetelor locale;

j) alte creanţe.

(2) Dispoziţiile privind subrogaţia legală rămân aplicabile în folosul celui care achită oricare dintre creanţele prevăzute la alin.(1).

(3) În cazul creanţelor care au aceeaşi ordine de preferinţă, dacă legea nu prevede altfel, suma realizată se repartizează între creditori proporţional cu creanţa fiecăruia.”

Conform disp. art. 867 C.pr.civ., ,,Dacă există creditori care, asupra bunului vândut, au drepturi de gaj, ipotecă sau alte drepturi de preferinţă conservate, în condiţiile prevăzute de lege, la distribuirea sumei rezultate din vânzarea bunului, creanţele lor vor fi plătite înaintea creanţelor prevăzute la art. 865 alin. (1) lit. c).”

Din dispozițiile legale precitate se observă că sunt preferate chiar și față de creditorii care, asupra bunului vândut au drept de gaj, ipotecă sau alte drepturi reale de preferință, conservate în condițiile legii, privilegiile instituite de prevederile art. 865 alin. 1 lit. a din C.pr.civ. și anume cheltuielile ce reprezintă cheltuieli de judecată ori de executare silită.

Instanța, în acord cu cele subliniate de către contestatoare, apreciază că disp. art. 865 alin. 1 litera a C.pr.civ., atunci când fac trimitere la cheltuielile de executare care se bucură de privilegiul conferit de acest text legal, se referă la cheltuielile de executare efectuate în procesul de valorificare a dreptului subiectiv, respectiv în acel dosar execuţional în urma căruia a fost valorificat bunul imobil situat în comuna V. D., sat T. nr..., jud. Prahova, înscris în cartea funciară nr. ... a comunei V..D şi nu şi din alte dosare de executare.

Însă, în speță, dosarele de executare ce au generat cheltuielile de executare contestate de către creditoarea BCR S.A, sunt reprezentate de dosarele de executare silită nr. ... aflat pe rolul BEJ M.S., cu nr. ... aflat pe rolul BEJ T. D. I. și cu nr. .... aflat pe rolul S.C.P.E.J T., T. si G...a, dosare distincte de dosarul de executare nr. 976/2013 aflat pe rolul BEJ Roșu Cristian Cornel și în cadrul căruia a fost valorificat, prin vânzare la licitație, bunul imobil. Se reține, astfel că aceste dosare de executare sunt dosare de executare separate și cu privire la care nu a operat o conexare anterior valorificării imobilului urmărit.

Astfel, cu privire la cheltuielile de executare din dosarele de executare nr. ...., nr. .. și nr. .... nu se poate considera că au devenit cheltuieli de executare în dosarul de executare .... al BEJ R.C. C.și, pe cale de consecință, nu se poate considera că aceste cheltuieli se încadrează la disp. art. 864 alin. 1 litera a, deoarece acest articol se referă la cheltuielile de executare efectuate în acel dosar execuţional şi nu şi din alte dosare de executare.

Deşi reprezintă cheltuieli de executare în accepţiunea prevăzută de art. 670 C. pr.civ., în dosarele de executare în care au fost stabilite, nu se bucură de aceeaşi preferinţă la care face referire art. 865 alin. 1 C. Proc. Civ. deoarece, în raport cu dosarul nr. ... aceste sume reprezintă creanţe nepreferenţiale.

Această concluzie logică poate fi formulată şi prin observarea modului în care legiuitorul a înţeles să reglementeze situaţia cheltuielilor de executare în cazul conexării executărilor. Articolul 654 alin. 2 C.pr.civ. arată că atunci când se dispune conexarea executărilor (când privitor la aceleaşi bunuri se efectuează mai multe executări silite de către mai mulţi executori judecătoreşti), instanţa, prin încheiere, se va pronunţa şi asupra cheltuielilor de executare efectuate până în momentul conexării, iar executarea se va continua de către executorul desemnat, situaţie după care, evident, nu vor mai exista cheltuieli executare decât din partea acestui executor, însă cele stabilite prin încheierea de conexare dobândesc statutul de cheltuieli de executare în dosarul în care au fost conexate și nu mai sunt asimilate creanţelor care au determinat iniţierea procedurii executarii silite iniţiale, care ulterior au fost conexate.

Este cu atât mai logic să nu se poată recunoaşte calitatea de cheltuieli de executare decât pentru cheltuielile efectuate în dosarele conexate, pentru că altfel s-ar ajunge la situaţia în care, prin vânzarea unui imobil ipotecat în favoarea creditorului urmăritor, executori judecătoreşti din alte dosare execuţionale, dar neconexate, deschise la cererea altor creditori, chiar fără creanţe garantate, şi care executori nu au făcut alte acte de executare silită cu privire la acest bun (în afara somaţiilor imobiliare), să se îndestuleze cu prioritate, în defavoarea creditorului ipotecar din dosarul execuţional în care intervin.

Faţă de considerentele de fapt şi de drept expuse mai sus, instanța va admite contestația la executare împotriva proiectului de distribuire întocmit la data de ... formulată de către contestatoarea B. C. R. S.A. . și, pe cale de consecință, va anula în parte proiectul de distribuire întocmit în dosarul executional nr. 976/2013, în sensul că dispune distribuirea către contestatoare a sumelor de 8.437,68 lei, reprezentând cheltuieli de executare efectuate în dosarul execuțional nr. ... și distribuite inițial către S.C.P.E.J T., T. si G., a sumei de 9.828,10 lei reprezentând cheltuieli de executare către BEJ M. S. în dosarul nr. ... și distribuite inițial către acesta, precum și a sumei de 12.047,02 lei, reprezentând cheltuieli de executare în dosarul execuțional ... și distribuite inițial către BEJ T. D.I. și, în final, acesteia i se va distribui suma de 225.580,67 lei.

În temeiul art. 717 alin 2 C.pr.civ., vâzând adresa de la f. 44 dosar, instanţa va obliga contestatoarea să achite în favoarea BEJ R. C. C. suma de 173,74 lei reprezentând costul dosarului execuţional.

Potrivit art. 720 alin. 4 C.pr.civ., la momentul rămânerii definitive a prezentei hotărâri, aceasta se va comunica din oficiu executorului judecătoresc care are obligația legală de a se conforma dispozițiilor instanței, în sensul refacerii proiectului de distribuire a sumelor.