Contestaţie la executare. Legalitate somaţie cu termen de plată o zi. Cheltuieli de executare

Hotărâre 6302 din 18.06.2021


Deliberând asupra cauzei de faţă, instanţa constată următoarele:

Prin cererea înregistrată pe rolul acestei instanţe la data de 14.07.2020, formulată de contestatoarea AV, în contradictoriu cu intimatul MB, împotriva executării silite în dosar execuțional nr. 27/2019 al B.E.J. DFL, s-a solicitat anularea tuturor actelor de executare silită şi întoarcerea executării silite, în măsura în care aceasta se va realiza.

În motivarea cererii, contestatoarea a apreciat că somaţia emisă în data de 18.06.2020 prevede un termen nelegal, de o zi, dat fiind faptul că creditoarea a solicitat executarea silită prin toate formele, deci inclusiv prin urmărire imobiliară, termenul prevăzut de art. 820 C.pr.civ., de 15 zile, neputând fi redus.

Totodată, a solicitat cenzurarea cheltuielilor de executare, opinând în sensul că sumele solicitate de executor sunt nejustificate, fiind exagerat de mari şi încălcând O.M.J. nr. 2550/C/2006 privind aprobarea onorariilor minimale și maximale pentru serviciile prestate de executorii judecătorești.

În drept, s-a prevalat de dispozițiile art. 704, 820, 651, 697 din C.pr.civ. şi O.M.J. nr. 2550/C/2006 privind aprobarea onorariilor minimale și maximale pentru serviciile prestate de executorii judecătorești.

În probaţiune, contestatoarea a depus anexat la dosar, în copie certificată pentru conformitate cu originalul, înscrisuri (f.11-16).

Contestația a fost legal timbrată (f.12).

La data de 27.08.2020, intimatul a depus la dosar întâmpinare. Cu titlu prealabil, a invocat excepţia tardivităţii formulării contestaţiei la executare. Pe fond, a solicitat respingerea cererii debitoarei, apreciind ca executorul judecătoresc a respectat toate normele legale în privinţa stabilirii cheltuielilor de executare, precum şi art. 667 C.pr.civ., în privinţa somaţiei.

În drept, s-a prevalat de dispoziţiile art. 205 C.pr.civ. şi art. 667 C.pr.civ.

La solicitarea instanței, la data de 02.06.2021, prin serviciul registratură, a fost depus dosar execuțional nr. 27/2019 al B.E.J. DFL, în copie certificată pentru conformitate cu originalul (f.61-120).

Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine următoarele:

În fapt, instanța reține că față de contestatoare s-a desfășurat executarea silită în dosarul execuțional nr. 27/2019 al B.E.J. DFL în temeiul titlului executoriu reprezentat de Sentinţa civilă, pronunţată de Judecătoria Sectorului 3 Bucureşti în dosar nr. 18849/303/2017, pentru executarea silită a sumei de 854,76 lei, la care se adaugă cheltuieli de executare în sumă totală de 529,40 lei (conform încheierii din 18.06.2020).

Executarea silită se derulează la cererea creditorului intimat MB, formulată la data de 22.04.2019 (f.62).

Prin încheierea civilă din data de 13.05.2019, pronunțată de Judecătoria Sectorului 2 București în dosar nr. 10717/300/2019, s-a încuviințat executarea silită pentru recuperarea creanței rezultate din titlul executoriu reprezentat de Sentinţa civilă nr. 4920/20.04.2018, pronunţată de Judecătoria Sectorului 3 Bucureşti în dosar nr. 18849/303/2017, împotriva debitoarei AV, prin toate formele de executare prevăzute de lege.

La data de 18.06.2020, executorul judecătoresc a emis înştiinţare, somaţie de plată, încheiere de stabilire cheltuieli de executare silită, toate fiind comunicate debitoarei contestatoare la data de 29.06.2020 (f.98).

În drept, potrivit art. 712 C.pr.civ. ,,Împotriva executării silite, a încheierilor date de executorul judecătoresc, precum şi împotriva oricărui act de executare se poate face contestaţie de către cei interesaţi sau vătămaţi prin executare.’’

Potrivit art. 715 alin. (1) C.pr.civ. ,,Dacă prin lege nu se prevede altfel, contestația privitoare la executarea silită propriu-zisă se poate face în termen de 15 zile de la data când:1. contestatorul a luat cunoştinţă de actul de executare pe care-l contestă; 2. cel interesat a primit comunicarea ori, după caz, înştiinţarea privind înfiinţarea popririi. Dacă poprirea este înfiinţată asupra unor venituri periodice, termenul de contestaţie pentru debitor începe cel mai târziu la data efectuării primei reţineri din aceste venituri de către terţul poprit; 3. debitorul care contestă executarea însăşi a primit încheierea de încuviinţare a executării sau somaţia ori de la data când a luat cunoştinţă de primul act de executare, în cazurile în care nu a primit încheierea de încuviinţare a executării şi nici somaţia sau executarea se face fără somaţie.”

Preliminar, raportat la termenul de formulare a contestației la executare, instanța reține că actele de executare contestate, emise în dosarul execuțional nr. 27/2019 al B.E.J. DFL, au fost comunicate contestatoarei de către executorul judecătoresc la data de 29.06.2020 (f.98).

Conform art. 715 alin. (2) C.pr.civ. ,,Contestaţia împotriva încheierilor executorului judecătoresc, în cazurile în care acestea nu sunt, potrivit legii, definitive, se poate face în termen de 15 zile de la comunicare.’’

Ca atare, contestatoarea a formulat contestația la executare din data de 14.07.2020, în termenul legal de 15 zile.

Raportat la calificarea contestației la executare formulată, instanţa constată faptul că în dosar s-a formulat o contestaţie la executare propriu-zisă, împotriva tuturor actelor de executare emise în dosarul execuțional nr. 27/2019 al B.E.J. DFL.

Ca atare, instanţa reţine că singura critică adusă de contestatoare în ceea ce priveşte somaţia din data de 18.06.2021 se subsumează aspectului că aceasta prevede un termen de executare de o zi, deci contrar dispoziţiilor art. 820 C.pr.civ.

În acest sens, instanţa dă relevanţă dispoziţiilor art. 667 C.pr.civ., care stabilesc că „(1) Dacă cererea de executare a fost încuviințată, executorul judecătoresc va comunica debitorului o copie de pe încheierea dată în condițiile art. 666, împreună cu o copie, certificată de executor pentru conformitate cu originalul, a titlului executoriu și, dacă legea nu prevede altfel, o somație. (2) Comunicarea titlului executoriu și a somației, cu excepția cazurilor în care legea prevede că executarea se face fără somație ori fără comunicarea titlului executoriu către debitor, este prevăzută sub sancțiunea nulității executării.”

Mai departe, art. 668 C.pr.civ. prevede că „Debitorul va fi somat să își îndeplinească obligația, de îndată sau în termenul acordat de lege, cu arătarea că, în caz contrar, se va proceda la continuarea executării silite.”

Examinând somaţia criticată sub aspectul termenului de către contestatoare, se reţine că, într-adevăr, aceasta prevede un termen de executare de o zi de la momentul comunicării. Instanţa apreciază că acest termen este unul legal, în acord cu dispoziţiile art. 668 C.pr.civ, antecitat, regula desprinsă din normă fiind aceea că debitorul îşi va îndeplini obligaţia de îndată, excepţiile fiind cele prevăzute expres de lege.

În acest context, instanţa punctează inaplicabilitatea art. 820 C.pr.civ., invocat de către contestatoare, în ceea ce priveşte necesitatea acordării unui termen imperativ de 15 zile pentru executarea debitorului. Deşi este adevărat că executarea silită a fost încuviinţată prin oricare din formele prevăzute de lege, la dosar nu există vreo dovadă în sensul că executorul judecătoresc ar fi intenţionat executarea sumei de 854,76 lei, la care se adaugă cheltuieli de executare în sumă totală de 529,40 lei, prin urmărire imobiliară.

Ca atare, susţinerile contestatoarei sunt neîntemeiate sub acest aspect, somaţia fiind emisă în mod legal la data de 18.06.2021.

Cu privire la contestația formulată împotriva cheltuielilor de executare, stabilite prin încheierea din data de 18.06.2020, emisă în dosarul execuțional nr. 27/2019 al B.E.J. DFL, instanța constată că s-a reproșat cuantumul acestora, solicitându-se cenzurarea.

Astfel, instanţa reţine că prin încheierea din data de 18.06.2020, executorul judecătoresc a stabilit cheltuieli de executare în cuantum de 529,40 lei, defalcate astfel: 20 lei, cu titlu de taxă de timbru, 124,90 lei, cu titlu de taxe poştale, 297,50 lei, cu titlu de cheltuieli consumabile şi 85 lei, cu titlu de onorariu executor judecătoresc şi 2 lei, reprezentând taxă INEP.

Conform art. 670 alin. (3) C.pr.civ., categoria cheltuielilor de executare cuprinde taxele de timbru necesare declanşării executării silite, onorariul executorului judecătoresc, stabilit potrivit legii, onorariul avocatului în faza de executare silită, onorariul expertului, al traducătorului şi al interpretului, cheltuielile efectuate cu ocazia publicităţii procedurii de executare silită şi cu efectuarea altor acte de executare silită, cheltuielile de transport, precum şi alte cheltuieli prevăzute de lege ori necesare desfăşurării executării silite. 

Dispoziţiile legale enunţate prevăd expres că aceste sume pot fi cenzurate de instanţa de executare, pe calea contestaţiei la executare formulate de partea interesată şi ţinând seama de probele administrate de aceasta, dispoziţiile art. 451 alin. (2) şi (3) aplicându-se în mod corespunzător.

Astfel, cuantumul cheltuielilor de executare poate fi cenzurat de instanţa de judecată, care trebuie să verifice dacă cheltuielile stabilite prin încheierea executorului judecătoresc au fost necesare pentru efectuarea executării, dacă sunt reale şi dacă nu sunt disproporţionate faţă de cuantumul creanţei şi volumul de muncă efectuată de cei implicaţi în executare. Chiar dacă debitorul este în culpă pentru faptul că nu a executat de bună-voie creanţa cuprinsă într-un titlu executoriu, aceasta nu înseamnă că creditorul său poate efectua cheltuieli de executare exagerate, ştiind că le va recupera în temeiul art. 670 alin. (2) C.pr.civ.

În ceea ce priveşte onorariul executorului judecătoresc, acesta reprezintă un element din sfera cheltuielilor de executare şi este prevăzut, sub aspectul naturii juridice şi al cuantumului minimal şi maximal, în art. 39 din Legea nr. 188/2000 privind executorii judecătoreşti, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

 În cazul executării silite a creanţelor având ca obiect plata unei sume de bani, conform art. 39 din Legea nr. 188/2000 privind executorii judecătoreşti, republicată ,,(1) Executorii judecătorești au dreptul, pentru serviciul prestat, la onorarii minimale și maximale stabilite de ministrul justiției, cu consultarea Consiliului Uniunii Naționale a Executorilor Judecătorești. În cazul executării silite a creanțelor având ca obiect plata unei sume de bani, onorariile maxime sunt următoarele: a) pentru creanţele în valoare de până la 50.000 lei inclusiv, onorariul maxim este de 10% din suma reprezentând valoarea creanţei ce face obiectul executării silite.’’

Onorariul executorului judecătoresc este în sarcina debitorului urmărit, potrivit dispozițiilor art. 670 alin. (2) teza I C.pr.civ., proporţional cu activitatea depusă de executor.

Instanța constată că în speță, suma maximă care putea fi percepută cu acest titlu este cea identificată la alin. (1) lit. a) al art. 39 din Legea nr. 188/2000, anume 10% din suma reprezentând valoarea creanţei ce face obiectul executării silite, în speță din suma de 854,76 lei.

Ca atare, apreciind că, asemeni onorariului avocațial, cenzurarea acestuia se impune în cauze în mod cu totul excepțional, când între activitatea prestată de către executor și complexitatea cauzei se identifică o vădită disproporție, situație care nu se regăsește în speță din dosarul execuțional anexat, instanța va respinge cererea de reducere a onorariului în cuantum de 85 lei, ca neîntemeiată.

Mai departe, în ceea ce priveşte sumele de 124,90 lei, cu titlu de taxe poştale, şi 297,50 lei, cu titlu de cheltuieli consumabile, de asemenea contestate sub aspectul necesităţii lor, instanţa apreciază că susţinerile contestatoarei sunt neîntemeiate şi sub acest aspect. Bineînţeles că cheltuielile ocazionate de desfăşurarea procedurii de executare silită trebuie să se încadreze în limita a ceea ce este efectiv necesar efectuării executării silite, însă instanţa consideră că executorul judecătoresc a justificat aceste cheltuieli în cauză. A cenzura în toate cazurile orice cheltuială curentă a acestuia (fotocopiere, transmitere adrese, taxe poştale, efectuare de verificări în diverse baze de date, obţinere de interogări), apreciată ca fiind excesivă de către contestatoare, ar fi contrar finalităţii urmărite de legiuitor prin conferirea dreptului executorului de a-şi stabili aceste cheltuieli, chiar mai mult, ar bloca, implicit, posibilitatea acestuia de realizare a unei executări silite prompte şi efective, apelând la toate modalităţile, mijloacele şi resorturile conferite de lege.

Având în vedere considerentele expuse, instanţa apreciază că încheierea de stabilire a cheltuielilor de executare întocmită de executorul judecătoresc la data de 18.06.2020 în dosarul de executare nr. 27/2019 este legală.

Finalmente, referitor la cheltuielile ocazionate de efectuarea şi transmiterea copiilor certificate de pe actele dosarului de executare silită, având în vedere înscrisul anexat de B.E.J. DFL (f.61), se reține că potrivit art. 717 alin. (2) C.pr.civ. „Instanţa sesizată va solicita de îndată executorului judecătoresc să îi transmită, în termenul fixat, copii certificate de acesta de pe actele dosarului de executare contestate (...) şi îi va pune în vedere părţii interesate să achite cheltuielile ocazionate de acestea.”

În cauză, având în vedere calitatea contestatoarei de “parte interesată” în sensul art. 717 alin. (2) C.pr.civ., instanța va admite cererea formulată și o va obliga pe aceasta la plata sumei de 105 lei, reprezentând contravaloare copiere dosar execuțional nr. 27/2019, către B.E.J. DFL, prezenta încheiere fiind executorie sub acest aspect.