Suspendarea provizorie a executării silite. Condiții prevăzute de lege.

Sentinţă civilă *** din 29.03.2019


Conținut speță: Condițiile necesar a fi întrunite pentru a se dispune suspendarea provizorie a executării silite.

Rezumat: Condițiile necesar a fi întrunite pentru a se dispune suspendarea provizorie a executării silite astfel cum se deduc din dispozițiile art. 719 C.proc.civ. sunt următoarele: existenţa pe rolul instanţei a unei contestaţii la executare, precum şi a unei cereri de suspendare a executării silite, existenţa dovezii achitării cauţiunii în cazurile expres reglementate de legiuitor, existenţa unor motive temeinice care justifică suspendarea, care să constea în justificarea producerii unui prejudiciu prin continuarea executării, prejudiciu care ar fi greu de reparat sau imposibil de restabilit situaţia anterioară, precum şi existenţa urgenţei.

În fapt, prin cererea de executare silită, creditoarea PR a solicitat executarea silită împotriva debitorului DJSSM, în baza titlului executoriu – Decizia civilă nr. 3164/CA/2017-R, pronunţată de Curtea de Apel Oradea în dosarul nr. 2281/83/CA/2016. Reclamantul a formulat contestaţie la executare, înregistrată pe rolul Judecătoriei Satu Mare în dosarul nr. 3422/296/2019, prin care a solicitat anularea somației din data de 13.03.2019 emisă de BEJ Michiș Ioan în dosarul de executare nr. 5/2019, anularea actelor de executare silită din dosarul execuţional nr. 5/2019 al BEJ Michiș Ioan, suspendarea tuturor formelor de executare silită și suspendarea provizorie a executării silite începută prin somația nr. 13.03.2019,p în dosarul de executare menționat.

În drept, conform art. 719 alin. 1 din Codul de procedură civilă, până la soluţionarea contestaţiei la executare sau a altei cereri privind executarea silită, la solicitarea părţii interesate şi numai pentru motive temeinice, instanţa competentă poate suspenda executarea, iar potrivit alin. 7 al aceluiaşi articol, dacă există urgenţă şi dacă, în cazurile prevăzute la alin. 2, respectiv alin. 3, s-a plătit cauţiunea, instanţa poate dispune, prin încheiere şi fără citarea părţilor, suspendarea provizorie a executării până la soluţionarea cererii de suspendare.

Instanţa reţine că reclamantul este scutit de la plata cauţiunii, conform dispoziţiilor art. 7 din OG 22/2002.

Măsura suspendării, ce are caracter provizoriu, presupune punerea în balanţa a intereselor debitorului cu cele ale creditorului, preeminenţa unora dintre ele fiind subsumată principiului legalităţii.

Astfel cum reiese din interpretarea coroborată a textelor legale precizate, o executare silită va putea fi suspendată provizoriu numai în situaţia în care instanţa va constata în mod temeinic îndeplinirea cumulativă a mai multor condiţii, respectiv existenţa pe rolul instanţei a unei contestaţii la executare, precum şi a unei cereri de suspendare a executării silite, existenţa dovezii achitării cauţiunii în cazurile expres reglementate de legiuitor, existenţa unor motive temeinice care justifică suspendarea, care să constea în justificarea producerii unui prejudiciu prin continuarea executării, prejudiciu care ar fi greu de reparat sau imposibil de restabilit situaţia anterioară, precum şi existenţa urgenţei.

Analizând în cauză întrunirea condiţiilor cumulative arătate, instanţa constată că reclamantul a făcut dovada formulării contestaţiei la executare şi a cererii de suspendare a executării silite şi este scutit de la plata cauţiunii potrivit dispoziţiilor legale anterior menţionate. Instanţa apreciază însă că reclamantul-contestator nu a invocat motive temeinice, în vederea suspendării provizorii a executării silite. Astfel, acesta nu poate susţine caracterul prematur al executării silite şi lipsa unui refuz din partea contestatorului de a pune în executare hotărârea din moment ce Decizia civilă nr. 3164/CA/2017-R, pronunţată de Curtea de Apel Oradea în dosarul nr. 2281/83/CA/2017, titlul executoriu în baza căruia a fost demarată executarea silită a rămas definitivă la data de 20.12.2017, iar cererea de executare silită a fost înregistrată de către creditoare abia la data de 19.02.2019.

O solicitare adresată de către creditoarea-intimată reclamantei, ulterioară rămânerii definitive a hotărârii nu mai era necesară, din moment ce, dispoziţiile art. 622, alin.2 C pr. civ. stabilesc cu prioritate executarea de bunăvoie a obligaţiilor stabilite în sarcina debitorului şi, în subsidiar, executarea silită a acestora.

Condiţia urgenţei, de asemenea, nu este îndeplinită în cauză, contestatorul nefăcând dovada modalităţii în care, prin continuarea executării sunt aduse grave prejudicii functionării activităţii intituţiei. Pentru aceste motive, apreciind că cererea supusă analizei este neîntemeiată, instanţa, în temeiul art. 719 alin. 1 şi 7 din Codul de procedură civilă, va respinge cererea de suspendare provizorie a executării silite.