Admiterea excepţiei lipsei calităţii procesuale pasive a pârâtei- persoană decedată

Sentinţă civilă 838 din 19.05.2022


Tip speță – Hotărâre

Număr speţă: 838/19.05.2022

Domeniu asociat: civil

Conţinut speță: admiterea excepţiei lipsei calităţii procesuale pasive a pârâtei- persoană decedată

In fapt, arată reclamanta că în anul 2004 a fost încheiat contractul de închiriere înregistrat sub nr. 14015/03.02.2004 între Primăria T și D L.

Deși a fost notificată,  pârâta ,cu rea credință,  nu a achitat debitul restant care în momentul promovării acţiunii este în cuantum de 81.344,12 lei.

Conform cap.ll intitulat Chiria aferenta locuinței ce face obiectul contractului neplata la termen a chiriei atrage o penalizare de 0,5% asupra sumei datorate, pentru fiecare zi întârziere, începând cu prima zi ce urmează celei în care suma a devenit exigibilă.

În drept, s-au invocat  dispozițiile art. 1350, 1516 şi următ. Art. 1527, 1530 şi urmat. NCC, rap.la art. 1650 şi urmat.

A propus proba cu înscrisuri , depunând în acest sens copia contractului de închiriere nota de calcul debite.

Instanța a dispus din oficiu efectuarea de verificări în baza de date cu privire la actualul domiciliu al pârâtei, motivat de faptul că actele procedurale nu au fost ridicate de către acestea aceasta.

Din referatul întocmit la data de 25.02.2022 ( f. 23) a rezultat că pârâta este  era decedată din

data de 12.11.2018.

 La termenul de judecată din 19.05.2022, instanţa a invocat din oficiu excepţia lipsei calităţii procesuale pasive determinate de lipsa capacităţii de folosinţă şi exerciţiu, având în vedere că la momentul promovării acţiunii de faţă , pârâta debitoare era decedată.

Instanţa, analizand excepţia lipsei calităţii procesuale pasive determinate de lipsa capacităţii de folosinţă şi exerciţiu,  reţine în fapt şi în drept următoarele:

Excepţia este întemeiată motivat de faptul că în cauză acţiunea a fost formulată în contradictoriu cu o persoană care era decedată încă din 12.11.2018.

Pentru a sta în proces este necesar ca persoana chemată în judecată să existe, să aibă capacitate de exerciţiu şi de folosinţă.

 În cauză se observă că aceste condiţii nu sunt întrunite în ceea ce priveşte pe pârâtă. Una din condiţiile exercitării acţiunii civile în justiţie este reprezentată de existenţa capacităţii procesuale de exerciţiu.

Capacitatea procesuală de exerciţiu constă în aptitudinea unei persoane de a-şi valorifica singură drepturile procedurale şi de a-şi îndeplini singură obligaţiile procedurale, deci de a sta în judecată. Această capacitate procesuală încetează definitiv prin moartea persoanei.

În cazul în care, la momentul promovării acţiunii în justiţie, pârâta era decedată, aceasta  nu mai avea calitate procesuală de exerciţiu.

În consecinţă instanţa urmează a respinge cererea ca fiind formulată împotriva unei persoane fără capacitate de exerciţiu şi de folosinţă.