Furt calificat prev. de art. 229 alin. 3 lit. b Cod penal

Sentinţă penală 119 din 14.07.2022


Cuprins pe materii: Drept penal. Drept procesual penal.

Judecătoria Târgu Bujor, secţia penală, sentinţa penală nr.  119/14.07.2022

Prin rechizitoriul nr. .....P/2019 al Parchetului de pe lângă Judecătoria G , a  fost trimis în judecată inculpatul N  P pentru săvârşirea infracţiunii de furt calificat prev. de art.  229 alin. 3 lit. b  Cod penal, constând în aceea că, în dimineaţa zilei de 27.03.2019 a sustras un număr de 49 (patruzecisinoua) dale din beton, componente ale sistemului de irigaţii funcţional la data faptei, aparţinând Agenţiei Naţionale de Îmbunătăţiri Funciare – Filiala teriorială G , aflate la iesire din localitatea F  in directia localitatii F , pe dealul din partea dreapta a comunicatiei DJ261, pe care le-a suit în propriul utilaj de tip hipo şi le-a acoperit cu fân.

Situaţia de fapt a rezultat din administrarea următoarelor mijloace de probă: proces verbal de sesizare din oficiu,  declaratie suspect/ inculpat N  P , declaratie  martor S  A , adresele nr. 394/02.02.2021 si 1403/11.03.2019  de la A.N.I.F. G .

Cauza a fost înregistrată pe rolul Judecătoriei T  B sub nr. ..../2021, la data de 23.11.2021.

Prin încheierea nr. 27 din data de 19.01.2022, judecătorul de cameră preliminară a constatat legalitatea sesizării instanţei cu rechizitoriul nr. ....P/2019 al Parchetului de pe lângă Judecătoria G  privind pe  inculpatul N  P  pentru săvârşirea infracţiunii de furt calificat prev. de art. 229 alin. 3lit. b, a administrării probelor şi a efectuării actelor de urmărire penală.

La termenul de judecată din data de 18.05.2022 inculpatul N  P , prezent în instanță. a precizat că recunoaște săvârșirea faptei și a solicitat judecata cauzei conform procedurii prevăzute de art. 374 alin. 4 Cod procedură penală.  Totodată şi-a manifestat acordul de a presta o muncă neremunerată în folosul comunităţii în cazul în care va fi condamnat.

Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine următoarele :

 În data de 27.03.2019, ora 12.15, un echipaj din cadrul Sectorului Poliţiei de Frontieră F , a depistat pe raza comunei F , judetul G , un atelaj hipo, condus de o persoană de sex masculin. S-a procedat la legitimarea conducătorului atelajului hipo, ocazie cu care s-a constatat că acesta se numeste N  P ,. În urma efectuării unui control asupra atelajului hipo, au fost descoperite un număr de 49 (patruzecisinoua) dale din beton, acoperite cu fân. De asemenea, în atelajul dip hipo a fost identificată încă o persoană, martorul S A .

Din declaraţia inculpatului N  P  dată cu ocazia audierii în calitate de suspect şi menţiunută cu ocazia audierii în calitate de inculpat la urmărirea penală,  rezultă că la data de 27.03.2019 la orele 08.00 a plecat de la locuinţa personală din sat M , com M  către localitatea F , trecând prin localitatea F cu scopul de a ajunge la un canal care aparţine ANIF pentru a lua dale în vederea pavării coteţului porcului şi grajdul calului de la domiciliu.

 Inculpatul a mai declarat că le-a sustras de pe canalul de irigatii aflat la iesire din localitatea F  în directia localitatii F , pe dealul din partea dreapta a comunicatiei  DJ261, încărcându-le singur în căruţă. De asemenea inculpatul a mai  declarat că l-a luat pe martorul S  A  pe traseul de la locul de unde a luat dalele deoarece locuiesc în acelaşi sat.

În cauza a mai fost audiat si martorul S  A care susține că a fost luat de inculpatul N  P  de pe raza localitatii S , judetul G , pe când se afla în stația de autobuz cu scopul de a ajunge in localitatea F , la domiciliul său, însă nu cunostea faptul că în căruta acestuia se aflau dale din beton, deoarece acestea erau acoperite cu fân.

La data de 27.03.2019 s-a procedat la restituirea către A.N.I.F. G  a celor 49 de dale sustrase, încheindu-se procesul-verbal de predare-primire cu aceeaşi dată.

Din adresele nr. 394/02.02.2021 si 1403/11.03.2019  de la A.N.I.F. G  rezultă faptul ca în locul de unde inculpatul a sustras dalele este funcțional un canal de irigaţii denumit CP 1 (canal principal 1), dar în data de 27.03.2021 canalul se afla în conservare deoarece nu exista solicitării de livrări a apei pentru irigații în zona respectiva.

În drept, fapta inculpatului N  P care în dimineaţa zilei de 27.03.2019 a sustras un număr de 49 (patruzecisinoua) dale din beton, componente ale sistemului de irigaţii funcţional la data faptei, aparţinând Agenţiei Naţionale de Îmbunătăţiri Funciare – Filiala teriorială G , aflate la iesire din localitatea F  in directia localitatii F , pe dealul din partea dreapta a comunicatiei DJ261, pe care le-a suit în propriul utilaj de tip hipo şi le-a acoperit cu fân, întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de  furt calificat, prev. de art.  229 alin. 3 lit. b Cod penal.

Instanţa constată că elementul material al laturii obiective a infracţiunii de furt calificat constă în scoaterea bunurilor mobile din sfera de stăpânire a persoanei în posesia sau detenţia căreia se aflau acele bunuri  şi trecerea lor în sfera de stăpânire a inculpatului.

Din probele administrate în cauză rezultă că au fost realizate atât actele de deposedare a persoanei vătămate cât şi actele de împosedare a inculpatului.

Urmarea imediată constă în prejudiciul produs în patrimoniul persoanei vătămate.

În ceea ce priveşte raportul de cauzalitate, rezultă din materialul probator administrat.

Sub aspectul laturii subiective, instanţa reţine că poziţia subiectivă a inculpatului faţă de infracţiunea săvârşită şi rezultatul socialmente periculos al acestora, se caracterizează prin intenţie calificată prin scop. Astfel, din ansamblul probator administrat rezultă că inculpatul şi-a dat seama că prin acţiunea  lui pricinuiește o pagubă în patrimoniul persoanei vătămate urmărind obţinerea unor foloase materiale injuste.

La individualizarea pedepsei instanţa va avea în vedere criteriile generale prev. de art. 74 Cod penal, respectiv „împrejurările şi modul de comitere a infracţiunii, precum şi mijloacele folosite; starea de pericol creată pentru valoarea ocrotită; natura şi gravitatea rezultatului produs ori a altor consecinţe ale infracţiunii; motivul săvârşirii infracţiunii şi scopul urmărit; natura şi frecvenţa infracţiunilor care constituie antecedente penale al infractorului; conduita după săvârşirea infracţiunii şi în cursul procesului penal; nivelul de educaţie, vârsta, starea de sănătate, situaţia familială şi socială”.

Conform fişei de cazier judiciar inculpatul este cunoscut cu antecedente penale. Prin sentința penală nr.  49/2022 din 03.03.2022 pronunțată în dosarul nr. ...../2021  definitivă la data de  22.03.2022 prin neapelare,, s-a stabilit în sarcina inculpatului pedeapsa de 8 (opt) luni închisoare pentru săvâșirea infracțiunii de  conducere a unui vehicul fără permis de conducere prev. de art. 335 alin. 1 Cod penal și s-a dispus amânarea aplicării pedepsei pe un termen de supraveghere de 2 ani.

Potrivit disp. art. 89 alin. 1 Cod penal  „dacă pe parcursul termenului de supraveghere se descoperă că persoana supravegheată mai săvârşise o infracţiune până la rămânerea definitivă a hotărârii prin care s-a dispus amânarea, pentru care i s-a aplicat pedeapsa închisorii chiar după expirarea acestui termen, amânarea se anulează, aplicându-se, după caz, dispoziţiile privitoare la concursul de infracţiuni, recidivă sau pluralitate intermediară”.

În aplicarea dispoziţiilor legale sus citate, instanţa va dispune anularea amânării pedepsei de 8 (opt) luni  închisoare stabilită  prin  sentința penală nr. 49/2022 din 03.03.2022 pronunțată în dosarul nr. ...../2021  definitivă la data de  22.03.2022 prin neapelare iar în temeiul disp. art. 38 alin. 1 şi art. 39 alin. 1 lit. b Cod penal va  dispune contopirea pedepsei ce se va aplica prin prezenta sentinţă cu pedeapsa susmenţionată.

În temeiul disp. art. 91 şi art. 92 Cod penal  va dispune suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei închisorii şi a pedepsei accesorii pe durata unui termen de supraveghere de 2 (doi) ani.

Conform disp. art. 93 alin. 1 Cod penal, pe durata termenului de supraveghere inculpatul va respecta următoarele măsuri:

a)să se prezinte la serviciul de probaţiune G , la datele fixate de acesta;

b)să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea sa;

c)să anunţe, în prealabil, schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 5 zile;

d)să comunice schimbarea locului de muncă;

e)să comunice informaţii şi documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existenţă.

Conform art. 93 alin. 2 Cod penal va impune inculpatului să frecventeze un program de reintegrare socială derulat de către Serviciul de Probaţiune sau organizat în colaborare cu instituţii din comunitate.

Conform art. 93 alin. 3 Cod penal, pe parcursul termenului de supraveghere, inculpatul va presta o muncă neremunerată în folosul comunităţii pe o perioadă de 100 de zile în cadrul Primăriei comunei F sau în cadrul Școlii  Gimnaziale nr. 1 F .

Va atrage atenţia inculpatului asupra dispoziţiilor art. 96 Cod penal conform căruia în cazul nerespectării măsurilor de supraveghere, a neîndeplinirii obligaţiilor civile stabilite sau a neexecutării obligaţiilor impuse ori stabilite de lege, instanţa va revoca suspendarea şi va dispune executarea pedepsei.

Cu privire la latura civilă.

Persoana vătămată Agenţia Naţională de Îmbunătăţiri Funciare – Filiala Teritorială G  s-a constituit parte civilă cu suma de  1219,20  lei reprezentând  contravaloare manoperă de refacere a lucrării distruse prin sustragerea celor 49 dale.

Fiind întrunite condiţiile răspunderii civile delictuale, respectiv: faptă ilicită, prejudiciu şi legătura de cauzalitate între fapta ilicită şi prejudiciu, în temeiul disp. art. 1357 Cod civil,  instanţa va obliga pe  inculpat să plătească părţii civile Agenţia Naţională de Îmbunătăţiri Funciare – Filiala Teritorială G , suma de 1219,20 lei daune materiale.