Admitere plângere contravenţională, anulare procesul-verbal de contravenţie

Sentinţă civilă 483 din 22.09.2020


Titlu  Admitere plângere contravenţională, anulare procesul-verbal de contravenţie

Tip speta  Sentinţă civilă

Numar speta  483

Data speta  22.09.2020

Domeniu asociat  Plângere contravenţională

Continut speta"Sarcina transcrierii dreptului de proprietate asupra vehiculului revine în exclusivitate noului proprietar, iar împrejurarea că actualul proprietar al autovehiculului nu a depus diligențele necesare în vederea efectuării cuvenitelor mențiuni în conținutul certificatului de înmatriculare nu îi este imputabilă petentului și, prin urmare, nu poate fi angajată răspunderea sa contravențională pentru conduita pasivă a cumpărătorului. În aceste condiții, ţinând seama de faptul că transmiterea dreptului de proprietate asupra vehiculului a avut loc anterior datei săvârșirii contravenției, precum și faptul că actul de transmitere a dreptului de proprietate a fost opozabil intimatei la data săvârșirii şi a constatării contravenției, instanța a reţinut că petentul nu are calitatea de subiect activ al contravenției prevăzute de art. 8 alin. (1) din O.G. nr. 15/2002."

Şedinţa publică din 22 septembrie 2020

Pe rol se află plângerea contravenţională formulată de petentul (....), în contradictoriu cu intimata (....).

Plângerea este legal timbrată cu suma de 20 lei.

La apelul nominal efectuat în şedinţă publică se prezintă petentul personal şi se constată lipsa reprezentantului intimatei.

Procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Grefierul de ședință efectuează referatul oral asupra stadiului cauzei, după care, în temeiul art. 131 alin. (1) Cod procedură civilă, instanţa procedează la verificarea competenţei generale, materiale şi teritoriale a Judecătoriei Lipova.

Petentul lasă la aprecierea instanţei stabilirea competenţei.

În baza art. 94 pct. (3) Cod procedură civilă, raportat la art. 101 din O.G. nr. 15/2002, faţă de locul situării domiciliului petentului, instanţa constată că este competentă general, material şi teritorial să judece prezenta cauză.

Nemaifiind cereri prealabile sau excepții de soluționat, instanța pune în discuţie cererile de încuviinţare a probatoriului.

Petentul solicită încuviinţarea probei cu înscrisurile depuse la dosar şi precizează că nu mai are de formulat alte cereri.

În baza art. 258 alin. (1) raportat la art. 255 Cod procedură civilă, deliberând asupra cererilor de probaţiune, instanța încuviințează pentru ambele părţi proba cu înscrisurile depuse la dosarul cauzei, apreciind că aceasta este admisibilă, pertinentă şi concludentă soluţionării cauzei.

Instanţa pune în discuţie durata procesului.

Petentul lasă la aprecierea instanţei durata procesului.

În baza art. 238 alin.(1) Cod procedură civilă, ţinând seama de împrejurările cauzei, instanţa estimează durata necesară pentru cercetarea procesului la un termen de judecată.

Nemaifiind cereri de formulat sau probe de administrat, în temeiul art. 244 alin. (1) Cod procedură civilă, instanța declară încheiată cercetarea procesului şi acordă cuvântul în dezbateri asupra fondului.

Petentul solicită admiterea cererii de chemare în judecată, deoarece a vândut autoturismul, pentru care a fost sancţionat contravenţional, întrucât nu deţinea rovinietă. Nu solicită cheltuieli de judecată.

În temeiul art. 394 Cod procedură civilă, instanţa declară închise dezbaterile şi reţine cauza în pronunţare.

INSTANŢA

Deliberând asupra cauzei civile de faţă, constată următoarele:

Prin cererea înregistrată la această instanţă la data de 20 iulie 2020, petentul (....) a formulat plângere contravenţională împotriva procesului-verbal (....), emis de intimata (....), solicitând anularea procesului-verbal de constatare a contravenției şi obligarea noului cumpărător să plătească amenda.

În motivarea în fapt a plângerii, petentul a menționat că în procesul-verbal se arată că în ziua de 10.04.2020, ora 11:56, autoturismul marca (....), cu număr de înmatriculare (....), care ar aparţine petentului, a circulat pe DN 59 KM22+700M, judeţul (....), fără a deţine rovinietă. Petentul a fost amendat cu suma de (....).

Petentul a arătat că a vândut autoturismul marca (....), cu numărul de identificare (....)  şi numărul de înmatriculare (....), numitului (....), la data de 09.03.2020, astfel cum rezultă din contractul de vânzare-cumpărare cu ştampila Primăriei (....), având data de (....).

Plângerea contravenţională nu a fost motivată în drept.

În probațiune, petentul a depus, în copii certificate pentru conformitate cu originalul, înscrisuri constând în procesul-verbal de constatare a contravenției (....), contract de înstrăinare-dobândire a unui mijloc de transport nr. (....), certificat de înregistrare (f. 8).

Cererea de chemare în judecată a fost legal timbrată cu suma de (....) de lei, în temeiul art. 19  din O.U.G. nr. 80/2013, astfel cum rezultă din cuprinsul chitanţei (....).

Intimata a depus la dosar întâmpinare, la data de 20 august 2020, prin care a solicitat respingerea plângerii ca nefondată și, în consecință, menținerea procesului-verbal (....) ca fiind temeinic și legal.

A argumentat că la data de la data de 10.04.2020, pe DN 59 Km22+700m, pe raza localităţii (....), vehiculul cu nr. de înmatriculare (....), aparţinând petentului, a fost surprins că a circulat pe drumurile naţionale fără a deţine rovinietă valabilă. Prin urmare, în baza art. 8 alin. (1) O.G. nr. 15/2002, la data de 10.06.2020, a fost întocmit procesul-verbal de constatare a contravenţiei (....), fiind aplicată sancţiunea amenzii contravenţionale, în cuantumul minim prevăzut în Anexa 2 a O.G. nr. 15/2002. Totodată, intimata s-a apărat arătând că, potrivit art. 1 alin. (2) din O.G. nr. 15/2002, tariful de utilizare a reţelei de drumuri naţionale din România este obligatoriu pentru toţi utilizatorii români şi toate autovehiculele înmatriculate care sunt folosite pe reţeaua de drumuri naţionale din România, începând din 01.07.2002.

Intimata a precizat că procesul-verbal este întocmit cu respectarea prevederilor art. 9 din O.G. nr. 15/2002, în lipsa contravenientului şi a martorilor, constatarea contravenţiei fiind efectuată cu ajutorul mijloacelor specifice ale Sistemului Informatic de Emitere, Gestiune, Monitorizare şi Control a Rovinietei – S.I.E.G.M.C.R., contravenientul fiind identificat pe baza datelor furnizate de M.A.I. - D.R.P.C.I.V.

Potrivit apărărilor intimatei, sub aspectul legalităţii, procesul-verbal conţine elementele obligatorii prevăzute de art. 16 şi art. 17 din O.G. nr. 2/2001, a căror lipsă atrage nulitatea procesului-verbal, iar sub aspectul temeiniciei, procesul-verbal a fost întocmit ca urmare a constatării că vehiculul înmatriculat cu nr. (....) a circulat pe reţeaua de drumuri naţionale fără a deţine rovinietă valabilă. Procesul-verbal a fost întocmit într-un unic exemplar original, semnat olograf de către agentul constatator (....), iar o copie a acestuia a fost comunicată contravenientului, potrivit art. 25 alin. (1) din O.G. nr. 2/2001.

Referitor la susţinerile petentului cu privire la înstrăinarea autovehiculului, intimata a precizat că O.G. nr. 15/2002 prevede obligaţia legală a acesteia de a încheia procesul-verbal de constatare a contravenţiei numai pe baza datelor furnizate de (....) fără a fi permis accesul la o altă bază de date. Conform datelor furnizate de autoritatea competentă, calitatea de proprietar, respectiv utilizator, la momentul constatării contravenţiei, o avea petentul, iar nu cumpărătorul ulterior al autovehiculului.

Totodată, intimata s-a apărat arătând că nu are calitatea de a face modificările în baza de date a (....) putând doar să consulte baza de date a acestora, pentru a aplica sancţiunile. A mai precizat intimata că, dacă în urma contractului de vânzare-cumpărare, noul proprietar nu face demersurile necesare transcrierii dreptului de proprietate, aceasta nu poate fi imputată (....).

În drept, intimata a invocat dispoziţiile Codului de procedură civilă, ale O.G. nr. 2/2001, ale O.G. nr. 15/2002 şi ale Deciziei I.C.C.J. (Complet RIL) nr. 4/2018.

În probaţiune, intimata a anexat, în copii certificate pentru conformitate cu originalul, înscrisuri contând în proba foto (....) şi autorizaţia de control a agentului constatator (....).

Petentul nu a depus răspuns la întâmpinare. 

La termenul de judecată din data 22 septembrie 2020, instanţa a încuviinţat pentru ambele părţi proba cu înscrisurile depuse la dosarul cauzei, apreciind că aceasta este admisibilă, pertinentă şi concludentă soluţionării cauzei, conform art. 258 alin. (1) raportat la art. 255 Cod procedură civilă.

Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine următoarele:

În fapt, prin procesul-verbal de constatare a contravenţiei (....), întocmit de către intimata (....), petentul (....) a fost sancţionat cu amendă contravențională în valoare de (....) lei, deoarece s-a constatat că la data de 10 aprilie 2020, ora 11:56, autoturismul cu nr. de înmatriculare (....), aparţinând anterior petentului, a fost surprins circulând pe drumurile naţionale, respectiv pe DN59 Km22+700m, pe raza localităţii (....), fără a deţine rovinietă valabilă.

Procesul-verbal a fost întocmit în lipsa contravenientului și a martorilor, constatarea contravenției fiind efectuată cu ajutorul mijloacelor specifice ale Sistemului Informatic de Emitere, Gestiune, Monitorizare și Control a Rovinietei - S.I.E.G.M.C.R., contravenientul fiind identificat pe baza datelor furnizate de Ministerul Afacerilor Interne – Direcția Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor - D.R.P.C.I.V.

Din cuprinsul contractului de înstrăinare-dobândire a unui mijloc de transport nr. (....) rezultă că autoturismul indicat în actul sancţionator a fost înstrăinat de către petent numitului (....) la data de 09 martie 2020, anterior săvârşirii faptei şi întocmirii procesului-verbal contestat. Cu toate acestea, până la data întocmirii procesului-verbal de contravenţie, noul proprietar nu a efectuat demersurile în vederea transcrierii autoturismului de pe numele vânzătorului pe numele său, în evidenţele D.R.P.C.I.V. petentul figurând în continuare ca proprietar la momentul constatării faptei.

În drept, sunt aplicabile prevederile art. 34 alin. (1) din O.G. nr. 2/2001, în temeiul cărora instanţa procedează la verificarea legalităţii şi temeiniciei procesului-verbal de constatare a contravenţiei (....).

Sub aspectul legalităţii procesului-verbal contestat, instanţa reţine, din oficiu, că menţiunile obligatorii privind numele, prenumele și calitatea agentului constatator, numele şi prenumele contravenientului, fapta săvârșită și data comiterii acesteia, precum şi semnătura agentului constatator sunt cuprinse în procesul-verbal de constatare a contravenţiei, astfel cum impune art. 17 din O.G. nr. 2/2001, sub sancţiunea nulităţii absolute.

Cât priveşte legalitatea sancţiunii aplicate, petentului i s-a aplicat în mod legal minimul sancţiunii amenzii, de (....) lei, pentru fapta prevăzută de art. 8 alin. (1) din O.G. nr. 15/2002 şi sancţionată de art. 8 alin. (32) rap. la Anexa nr. 2 din acelaşi act normativ.

Ţinând seama de aceste considerente şi de faptul că petentul nu a invocat alte motive de nelegalitate, instanţa constată că procesul-verbal de constatare a contravenţiei (....) este legal.

În ceea ce priveşte, însă, temeinicia procesului-verbal de contravenţie analizat în speţă, instanţa reţine că acesta nu cuprinde consemnarea unei fapte conforme cu realitatea, nefiind întrunite toate elementele constitutive de factură obiectivă şi subiectivă ale contravenţiei prevăzute de art. 8 alin. (1) din O.G. nr. 15/2002, conform căruia „fapta de a circula fără rovinietă valabilă constituie contravenţie continuă şi se sancţionează cu amendă”. De asemenea, în conturarea tipicităţii contravenţiei analizate, instanța reţine incidenţa dispozițiilor art. 7 alin. (1) din O.G. nr. 15/2002, care stabilesc că „responsabilitatea achitării corespunzătoare a tarifului de utilizare şi a tarifului de concesiune revine în exclusivitate utilizatorilor români […]”.

Cu privire la sensul noțiunii de „utilizatori români”, art. 1 alin. (1) lit. b) din O.G. nr. 15/2002 stabilește că aceasta desemneză „persoanele fizice sau juridice înscrise în certificatul de înmatriculare, care au în proprietate sau care, după caz, pot folosi în baza unui drept legal vehicule înmatriculate în România”. Așadar, după cum a statuat și Înalta Curte de Casație Justiție prin Decizia nr. 4/2018, pronunțată în recurs în interesul legii (parag. 51), pentru a fi utilizator, persoana fizică sau juridică trebuie să îndeplinească două condiții, respectiv să fie înscrisă în certificatul de înmatriculare și să fie proprietar al vehiculului sau să îl poată folosi în baza unui drept legal. Or, în cazul transmiterii dreptului de proprietate asupra vehiculului, cea de-a doua condiție nu mai este îndeplinită, ceea ce atrage pierderea calității de utilizator și, pe cale de consecință, pe cea de subiect al contravenției.

Aplicând aceste prevederi legale, interpretate în lumina considerentelor obligatorii ale Î.C.C.J., instanța reține că, la data de 09 martie 2020, petentul a înstrăinat autoturismul marca (....), cu seria (....), înmatriculat cu nr. (....), către numitul (....), conform contractului de vânzare depus la dosarul cauzei (f. 7). Astfel, se constată că dreptul de proprietate asupra vehiculului a fost transmis anterior datei săvârșirii contravenției, respectiv 10 aprilie 2020.

De asemenea, având în vedere că dreptul de proprietate a fost transmis printr-un înscris sub semnătură privată, în acord cu parag. 54 din Decizia Î.C.C.J. nr. 4/2018, instanța observă că acesta face dovada până la proba contrară, potrivit art. 273 Cod procedură civilă, și este opozabil altor persoane decât celor care l-au întocmit din ziua în care data înscrisului a devenit certă prin una dintre modalitățile arătate de dispozițiile art. 278 Cod procedură civilă. Astfel, faţă de dispozițiile art. 278 alin. (1) pct. 3 Cod procedură civilă, care prevăd că înscrisurile sub semnătură privată dobândesc dată certă „din ziua când au fost înregistrate într-un registru sau alt document public”, instanța reține că, în prezenta cauză, actul translativ de proprietate a dobândit dată certă la data de 13 martie 2020, prin înregistrarea la organul fiscal local al înstrăinătorului și, prin urmare, începând cu această dată a devenit opozabil intimatei.

În continuare, instanța are în vedere dispozițiile art. 17 alin. (2) din O.U.G. nr. 195/2002, conform cărora „radierea din evidenţă a vehiculelor înregistrate, la trecerea acestora în proprietatea altei persoane, se face de către autoritatea care a efectuat înregistrarea, la cererea proprietarului, în condiţiile legii”.

De asemenea, potrivit art. 11 alin. (4) din O.U.G. nr. 195/2002, „În cazul transmiterii dreptului de proprietate asupra unui vehicul, datele noului proprietar se înscriu în Registrul naţional de evidenţă a permiselor de conducere şi a vehiculelor înmatriculate constituit de Direcţia Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor simultan cu menţionarea încetării calităţii de titular al înmatriculării a fostului proprietar. Pentru realizarea acestei operaţiuni, noul proprietar este obligat să solicite autorităţii competente de înmatriculare transcrierea transmiterii dreptului de proprietate, în termen de 90 de zile de la data dobândirii dreptului de proprietate asupra vehiculului.”.

Astfel, se observă că sarcina transcrierii dreptului de proprietate asupra vehiculului revine în exclusivitate noului proprietar, respectiv numitului (....), care, însă, nu și-a îndeplinit obligația legală de a solicita autorităţii competente de înmatriculare transcrierea transmiterii dreptului de proprietate până la data constatării faptei.

 Împrejurarea că actualul proprietar al autovehiculului nu a depus diligențele necesare în vederea efectuării cuvenitelor mențiuni în conținutul certificatului de înmatriculare nu îi este imputabilă petentului și, prin urmare, nu poate fi angajată răspunderea sa contravențională pentru conduita pasivă a cumpărătorului. În acest sens, instanța arată că rămâne în sarcina autorităților competente să întreprindă măsurile necesare pentru a asigura acuratețea informațiilor din bazele de date, acest fapt neputând fi imputat petentului.

Mai mult, potrivit considerentelor Deciziei Î.C.C.J. nr. 4/2018 (parag. 53), Registrul național de evidență nu are conferite caracteristicile unui registru de publicitate și nicio dispoziție legală relevantă în speță nu derogă de la dreptul comun în materie de probațiune, motiv pentru care condiționarea transmiterii dreptului de proprietate sau a opozabilităţii față de terți a transmiterii dreptului de proprietate de înscrierea transmiterii acestui drept asupra vehiculului în Registrul național de evidență este lipsită de orice bază legală.

În aceste condiții, ţinând seama de faptul că transmiterea dreptului de proprietate asupra vehiculului a avut loc anterior datei săvârșirii contravenției, precum și faptul că actul de transmitere a dreptului de proprietate a fost opozabil intimatei la data săvârșirii şi a constatării contravenției, instanța reţine că petentul nu are calitatea de subiect activ al contravenției prevăzute de art. 8 alin. (1) din O.G. nr. 15/2002. 

În ceea ce priveşte cererea petentului de obligare a noului proprietar la plata amenzii, instanţa subliniază că o asemenea cerere este inadmisibilă, faţă de imperativele care impun ca agentul constatator să constate personal sau prin intermediul unor mijloace tehnice omologate faptele contravenţionale, dar şi faţă de caracterul personal al răspunderii contravenţionale.

Pentru aceste considerente, în temeiul art. 34 alin. (1) din O.G. nr. 2/2001, instanţa va admite plângerea contravenţională formulată de petentul (....), CNP (....), cu domiciliul în (....), în contradictoriu cu intimata (....) cu sediul în (....) și cu sediul procesual ales în (....), şi, în consecinţă, va anula procesul-verbal de contravenţie contestat (....) şi îl va exonera pe petent de la plata amenzii contravenţionale de (....).

Văzând că nu au fost solicitate cheltuieli de judecată, instanţa va lua act de acest fapt.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE:

Admite plângerea contravenţională formulată de petentul (....), CNP (....), cu domiciliul în (....), în contradictoriu cu intimata (....) cu sediul în (....) și cu sediul procesual ales în (....), şi, în consecinţă, va anula procesul-verbal de contravenţie contestat (....) şi îl va exonera pe petent de la plata amenzii contravenţionale de (....).

Anulează procesul-verbal de contravenţie contestat (....).

Exonerează petentul de la plata amenzii contravenţionale de (....).

Ia act de faptul că nu au fost solicitate cheltuieli de judecată.

Cu drept de apel în termen de 30 zile de la comunicare. Cererea de apel se va depune la Judecătoria Lipova.

Pronunţată astăzi, 22 septembrie 2020, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor de către grefa instanţei.

Domenii speta