Contestatie la executare

Sentinţă civilă 15 din 09.01.2023


Prin cererea înregistrată la Judecătoria Caracal în dosarul nr......../207/2022, contestatoarea I............ D............ P............ (fostă C..............) în contradictoriu cu intimata  I............ L.T.D. a formulat contestație la executare prin care a solicitat anularea tuturor actelor de executare, a executării însăşi efectuate in dosarul de executare nr. 1592/E/2016 al S.C.P.E.J. A............ I............şi M........... M............, anularea încheierii de încuviințare a executarii silite nr. 1564/07.10.2016 in dosarul nr. ......./207/2016 al Judecătoriei Caracal, să se constate prescris dreptul material al intimatei de a solicitat executarea silită, invocând exceptia prescripției executării silite in cursul executării silite, potrivit art. 709 alin. 1 pct. 4 Cpc, cu cheltuieli de judecată.

Totodată a solicitat suspendarea  executării silite până la soluționarea  dosarului de fond.

În motivare s-a arătat că la data de 13.10.2022 a fost comunicată contestatoarei somaţia şi încheierile menţionate mai sus, iar prin titlul executoriu creditoarea solicita încuviinţarea executării silite a contractului de credit FN din data de 23.02.2007 pentru recuperarea creanţei în sumă de 5951,89 lei plus cheltuieli de executare.

Contestatoarea a invocat excepţia nulităţii absolute a actelor de executare contestate în prezenta cauză motivat de lipsa unui titlu executoriu, arătând că , Contractul de credit, cesionat către intimata , nu este titlu executoriu motiv pentru care nu putea sta la baza executării silite pornite în dosarul execuţional .

Astfel, potrivit Noului Cod de procedură civilă, scopul executării silite este acela de a garanta creditorului realizarea drepturilor recunoscute acestuia prin titlul executoriu.

Conform O.U.G. nr. 99/2006, privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, contractele de credit, inclusiv contractele de garanţie reală sau personală, încheiate de o instituţie de credit constituie titluri executorii.

Legea recunoaşte contractelor de credit încheiate cu instituţiile bancare aptitudinea de a fi titluri executorii, fără a fi necesară îndeplinirea vreunei alte formalităţi, scopul legiuitorului fiind acela de a menţine stabilitatea sistemului financiar-bancar şi de a asigura executarea cu celeritate a obligaţiilor asumate prin contractele de credit, în considerarea obiectului principal de activitate al instituţiilor bancare, scop care este creditarea.

Astfel, contractele de credit işi păstrează caracterul de titluri executorii atâta vreme cât parte în contract este o instituţie bancară.

în momentul în care contractul de credit este cesionat către o altă entitate juridică decât o bancă, în speţă contractul fiind cesionat ,raportul dintre noul creditor şi debitor a căpătat o altă natură juridică.

Astfel, prin cesiune s-a pierdut caracterul de titlu executoriu al contractului de credit întrucât legiuitorul nu a înțeles să confere caracter de titlu executoriu şi contractelor de împrumut încheiate cu alte entităţi juridice decât unitățile bancare.

Cu toate că, cesiunea de creanţă implică transmiterea creanței împreună cu accesoriile şi garanţiile sale, dar noţiunea de creanţă, de garanţii, de accesorii priveşte materialitatea, substanţa dreptului dedus judecăţii, iar nu atributul executorialităţii sale, care este aspect de drept procesual.

Astfel, transferul creanţei nu implică şi transmiterea valorii sale de titlu executoriu, deoarece caracterul de titlu executoriu al creanţei nu este un accesoriu al dreptului cedat, ci un atribut pe care legiuitorul l-a prevăzut expres sau nu pentru un anume contract.

De subliniat că potrivit Codului de procedură civilă, executarea silită se poate efectua numai în temeiul unui titlu executoriu, respectiv hotărâri ale instanţelor de judecată, alte hotărâri sau înscrisuri care, potrivit legii, pot fi puse în executare.

Faţă de acestea întrucât legiuitorul nu a conferit contractului de cesiune de creanţă caracter de titlu executoriu, este evident că acest contract nu se bucură de beneficia! recunoscut de lege contractelor de credit.

Cesiunea de creanţă nu transfera titlul executoriu, ci doar creanţa atestată de conţinutul său, în limitele stabilite prin contractul de cesiune şi care constituie titlul de creanţă al cesionarului.

Contractul de credit încheiat de o unitate bancară cu debitorul nu stabileşte în favoarea recuperatorului o creanţă certă lichidă si exigibilă, astfel că acesta nu se poate prevala în cadrul unei proceduri de executare silită de faptul că deţine un titlu executoriu împotriva debitorului.

Astfel, cesionarul pentru a recupera o creanţă trebuie să urmeze procedura de drept comun în vederea obţinerii unui titlu executoriu, procedură prin care să urmărească pronunţarea unei hotărâri judecătoreşti definitive care să constate existenţa unei creanţe certe, lichide şi exigibile a recuperatorului cesionar faţă de debitor.

Având în vedere cele mai sus menţionate şi în considerarea faptului că executarea silită începută în lipsa unui titlu executoriu este nulă absolut potrivit Codului de procedură civilă, solicităm admiterea excepției nulităţii tutror actelor de executare .

Arată contestatoarea că în cazul în care excepția nulității executării silite va fi respinsă invocă excepția prescripției dreptului de a obţine executarea silită în baza Contractului de credit nr.FN din 23.02.2007.

A mai arătat că pe lângă dispoziţiile art. 706 din C.proc.civ, data de la care a început să curgă termenul de prescripţie se situează înaintea intrării în vigoare a Codului civil, legea aplicabilă este Decretul nr. 167/1958, care la art. 6 prevede că „Dreptul de a cere executarea silita in temeiul oricărui titlu executor se prescrie prin împlinirea unui termen de 3 ani" iar la art. 7 prevede că "Prescripţia începe sa curgă de la data când se naşte dreptul de acţiune sau dreptul de a cere executarea silita".

Faţă de acestea, este evident că în anul 2016 când a fost înregistrată de către intimata cererea de executare silită în dosarul de executare nr. 1592/E/2016 dreptul de executare silită era de mult prescris.

Astfel, întrucât dreptul de executare silită a început să curgă din anul 2007, acesta s-a împlinit in anul 2010 .

Fată de acestea întrucât cererea de executare silita a fost introdusa cu depășirea cu mult a termenului de prescripţie de 3 ani, s-a solicitat admiterea excepţiei prescripției executării silite a Contractului de credit menţionat mai sus.

În considerarea celor expuse, a solicitat admiterea prezenta contestaţie la executare aşa cum a fost formulată cu cheltuieli de judecata.

În drept şi-a întemeiat prezenta contestaţie pe dispoziţiile art. 706, art. 712 şi următoarele din NCPC, Decretul nr. 167/1958.

În dovedirea contestaţiei s-a solicitat încuviinţarea probei cu înscrisuri, depunând la dosar somaţia emisă la data de 11.10.2022, încheierea de stabilire a cheltuielilor de executare ; încheierea de încuviinţare a executării silite a Judecătoriei Caracal.

În virtutea rolului activ, instanţa a dispus efectuarea unei adrese către SCPEJ A............ I............E........ şi M........... M........., prin care a solicitat să fie înaintat, în copii certificate pentru conformitate cu originalul, dosarul execuţional nr.1592/E/2016, dosar ce a fost înaintat la data de 11.11.2022 .

La data de 22.11.2022 intimata I............ LTD , în temeiul art.206 C.pr.civ, coroborat cu art.716 (3) C.pr.civ, a formulat întâmpinare, solicitând instanţei ca pe baza probatoriului administrat, să se dispună respingerea contestaţiei la executare, ca urmare a admiterii excepţiei netimbrării si a excepţiei tardivităţii formulării contestaţiei la executare, iar pe fondul cauzei să se dispună respingerea contestaţiei la executare ca neîntemeiată şi menţinerea actelor de executare din dosarul executional nr. 1592/E/2016, aflat pe rolul SCPEJ A............ I............E.......... şi M........... M...............

Referitor la solicitarea contestatoarei cu privire la capătul de cerere de „anulare a actelor de executare silita efectuate in dosarul executional", s-a arătat că prin contestaţia la executare silita formulata, se solicita anularea tuturor actelor de executare silita efectuate in cadrul dosarului executional, aceasta având astfel natura juridica a unei contestaţii împotriva executam silite insaşi.  Aplicarea de către instanţa de judecata a unei masuri de natura anularii executam silite insasi, a tuturor formelor de executare, sau a unui act de executare este condiţionata de dovedirea de către contestator a încălcăm dispoziţiilor legale aplicabile in materia executam silite, condiţie ce nu este îndeplinita in prezenta cauza. Contestatorul, desi apreciază ca executarea silita se impune a fi anulata, acesta nu analizează motivele de nelegahtate si de netemeinice, astfel cum sunt prevăzute de dispoziţiile legale. Simplul fapt al invocării unor "motive" lipsite de suport real nu sunt de natura a proba existenta unor VICII de procedura care sa fi lezat drepturile contestatorului.

S-a solicitat să se constatate că, atat executarea silita insasi. cat si toate actele de executare care au fost întocmite de către executorul judecătoresc au respectat toate regulile de fond si de forma impuse de dispoziţiile NCPC. si au fost dispuse in conformitate cu prevederile legii.

Pentru toate aceste considerente va solicitat sa se dispună respingerea acestui capăt de cerere ca fiind neîntemeiat.

In ceea ce privește anularea încheierii de încuviințare a executării silite, potrivit art. 666 NCPC, procedura încuviințării executării silite efectuata in prezent de către instanța de judecata reprezintă o procedura separata de executarea silita in sine care este atribuita executorului judecătoresc

Potrivit art. 632 NCPC care definește „temeiul executarii silite", executarea silita se poate efectua numai in temeiul unui titlu executoriu, alineatul {2} stabilind sfera de aplicare a noțiunii de „titlu executoriu", si anume hotărârile executorii prevăzute la art. 633 NCPC, hotărârile cu executare provizorie, hotărârile definitive, precum si orice alte hotărâri sau înscrisuri care, potrivit legii, pot fi puse in executare Astfel, titlul executoriu poate fi definit ca fiind actul întocmit potrivit legii, de organele competente, care servește la pornirea executării silite si la realizarea, pe aceasta cale, a drepturilor recunoscute prin actul respectiv.

Astfel, in cadrul procedurii încuviințare a executam silite, instanța de judecata este obligata sa verifice chiar documentul in sine, înscrisul efectiv, pentru a determina daca acesta îndeplinește condițiile cerute de lege pentru a putea dobândi efectul constând in caracterul, însușirea de a fi titlu executoriu, efect ce se constata numai prin pronunțarea încheierii de admitere a cererii de incuviintare a executam silite.

Mai mult decât atat, instanţa sesizata cu cererea de încuviințare a executării silite este obligata sa verifice daca înscrisul îndeplinește condițiile de forma prevăzute de lege pentru a fi titlu executoriu, precum si alte cerințe in cazurile anume prevăzute de lege.

In ipoteza cesiunii de creanţa, instanţa trebuie sa verifice calitatea de creditor a cesionarului, prin depunerea contractului de cesiune de creanţa si, eventual, a anexei aferente, fara a verifica insa alte condiţii.

Pentru a putea fi anulata incheierea de încuviinţare a executării silite trebuie ca debitorul sa invoce motive de nelegalitate ale actului respectiv, motive care ar trebui fundamentate pe critici privind încălcarea unor norme imperative care ar putea conduce la anularea încheiem, lipsind motivele de fapt si de drept din cuprinsul cerem.

In concluzie, a solicitat sa se respingă solicitarea contestatorului de anulare a încheierii prin care s-a dispus încuviinţarea executării silite a contractului de credit, ca nefondata.

Cu privire la invocarea prescripţiei,  s-a menţionat ca somaţia a fost comunicata la data de 28.11.2016, in timp ce contestaţia la executare prin care s-a invocat prescripţia a fost înregistrata la data de 25 10.2022, cu depăşirea termenului de 15 zile prevăzut de lege, iar potrivit  art. 249 NCPC (Cel care face o susţinere in cursul procesului trebuie sa o dovedească, in afara de cazurile anume prevăzute de lege.), debitorul are obligaţia ca in momentul in care afirma acest lucru sa probeze prin ataşarea unui document, deoarece instanţa nu poate aprecia in funcţie de simpla afirmaţie a acestuia, astfel incat sa dispună admiterea unei asemenea contestaţii la executare. Luarea in considerare a acestei afirmaţii fara a fi probata ar conduce la o deliberare in mod eronat din partea instanţei.

In ceea ce priveşte criticile contestatorului cu privire la pierderea calităţii de titlu executoriu, ca urmare a cesiunii intervenite, s-a menţionat ca poziţia pe care se afla cesionarul este aceea a unui veritabil succesor cu titlu particular, care preia toate drepturile pe care cedentul le avea in legătura cu creanţa, motiv pentru care modificarea pârtilor originare ale actului juridic care constituie titlu executoriu nu afectează substanţa titulului executoriu; soluţia transferului către cesionar a tuturor drepturilor pe care cedentul le are in legătura cu creanţa cedata, incluzând acţiunile al căror titular era cedentul pana la momentul cesiunii, a fost prevăzuta expres si de Noul Cod civil, in art. 1.568 alin. 1 pct. 1, o opţiune similara a legiuitorului regasindu-se si in legea procesuala, care permite transmiterea cu titlu particular a calităţii de creditor in procedura executam silite - art. 644 alin. 2 NCPC.

Consacrarea prin art. 120 O.U.G. nr. 99/2006, aprobata cu modificări si completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările si completările ulterioare, a caracterului executoriu al contractelor de credit, încheiate de o instituţie de credit, este impusa pentru a permite executarea silita a unei obligaţii (creanţe), iar nu a unui înscris, acesta fund doar materializarea izvorului obligaţiei respective. In consecinţa, caracterul executoriu este asociat cu creanța, iar nu cu inscnsul ca atare si, atat timp cat legiuitorul a acordat contractelor de credit caracterul de titluri executorii, creanţa insasi a devenit una executorie, astfel meat atributul executorial  nu se constituie într-un aspect de drept procesual, asa cum a susținut titularul sesizam, ci a devenit o calitate a creanței, care se transmite prin cesiune.

Totodată, s-a mai subliniat ca art. 120 O.U.G. nr. 99/2006, aprobata cu modificări si completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările si completările ulterioare, nu a conferit contractelor de credit trăsătura de titlu executoriu in considerarea persoanelor semnatare ale unor asemenea contracte, ci a naturii respectivelor convenţii.

Astfel, modificarea pârtilor originare ale actului juridic care constituie titlu executoriu nu afectează substanţa titlului executoriu, poziţia cesionarului fiind aceea a unui veritabil succesor cu titlu particular, care preia, astfel, toate drepturile pe care cedentul le avea in legătura cu creanţa.

Prin urmare, contractele de credit încheiate anterior intrării in vigoare a OUG nr. 52/2016 si cesionate către un tert isi păstrează puterea de titlu executoriu consacrata prin art. 120 din OUG nr. 99/2006, executorialitatea fiind asociata cu creanța, iar nu cu înscrisul ca atare si, atat timp cat legiuitorul a acordat contractelor de credit caracterul de titluri executorii, creanţa insasi a devenit una executorie, astfel meat atributul executorialitatn nu se constituie intr-un aspect de drept procesual, ci a devenit o calitate a creanţei, care se transmite prin cesiune.

Cu privire la necomunicarea notificării privind încheierea contractului de cesiune intre parti, s-a menţionat că cesiunea de creanţe o fost înscrisa in Arhiva Electronica de Garanţii Reale Mobiliare in conformitate cu dispoziţiile Titlului VI - „Regimul juridic al garanţiilor reale mobiliare" - din LEGEA nr. 99/1999 privind unele masuri pentru accelerarea reformei economice, sub nr 2017-00061318232047-QLN, 2017-00055028742702-JGD/2017-00055028752896-SDP, - cesiunea drepturilor fiind definitiva si irevocabila.

Concluzionând asupra tuturor celor precizate prin prezenta întâmpinare, a solicitat să se constaea nelegalitatea si netemeinicia contestației la executare formulata de contestator si pe cale de consecinţa sa se respingă acţiunea ce face obiectul acestui dosar, cu atat mai mult cu cat contestatorul nu invoca si nu probează in niciun fel nelegalitatea actelor de executare.

In drept, şi-a întemeiat prezenta cerere pe dispoziţiile art. 205 NCPC, precum si orice alte dispoziţii menţionate in cadrul întâmpinării.

A solicitat încuviinţarea probei cu înscrisuri, depunând la dosar  somaţie si dovada de comunicare, Notificare cesiune de creanţa si dovada de comunicare,  Extras AEGRM/RNPM, Extras anexa contract cesiune, Minuta întocmita cu ocazia întâlnirii trimestriale a judecătorilor, pentru unificarea practicii judiciare si formarea profesionala continua 9-10 decembrie 2016 - CURTEA DE APEL TARGU-MURES) cu privire la Indisponibilizarea cauțiunii sau restituirea acesteia în cazul respingerii contestației la executare.

Prin încheierea din 28.11.2022 instanța a admis cererea de suspendare formulată de contestatoarea I............ D............ P............ (fostă C..............) , în contradictoriu cu intimata  I............ L.T.D.  şi a dispus suspendarea executarea silită în dosarul de executare nr.1592/E/2016 aparținând S.C.P.E.J. A............ I............şi M........... M............, privind pe contestatoarea  I............ D............ P............ (fostă C..............) până la soluționarea contestației la executare în fond  în dosar civil numărul  5517/207/2022, aflat pe rolul Judecătoriei Caracal.

La data de 09.01.2023 contestatoarea, prin apărător ales avocat Petrescu Ileana, a depus la dosar dovada achitării taxei judiciare de timbru în cuantum de 403 lei, chitanța şi recipisa de consemnare către S.C.P.E.J. A............ I............şi M........... M............ a sumei de 155 lei reprezentând contravaloare copii dosar executare silită.

Analizând excepția tardivității contestației  la executare,  invocată de către intimată, instanța constată următoarele:

Potrivit art.248 alin.1  C. pr. Civilă instanţa se va pronunţa mai întâi asupra excepţiilor de procedură, precum şi asupra celor de fond care fac inutilă, în tot sau în parte, administrarea de probe ori, după caz, cercetarea în fond a cauzei.

Din interpretarea dispoziţiilor legale menţionate, se constată că nu există o ordine de soluţionare a excepţiilor de procedură şi a celor de fond, astfel, instanţa se va pronunţa asupra excepţiei care face să nu fie judecat de prisos în totul sau în parte fondul pricinii, respectiv din cele trei excepţii invocate de către intimată instanţa se va pronunţa asupra excepţiei tardivităţii formulării contestaţiei la executare.

Potrivit art.715 alin.1 pct. 3 C.p.civ., contestaţia la executare se poate face în termen de 15 zile de la data când debitorul care contestă executarea însăşi a primit încheierea de încuviinţare a executării sau somaţia ori de la data când a luat cunoştinţă de primul act de executare, în cazurile în care nu a primit încheierea de încuviinţare a executării şi nici somaţia sau executarea se face fără somaţie.

Contestația la executare, cale specială de atac, este supusă unei condiții referitoare la termenul în care poate fi formulată, un termen de 15 zile, care începe să curgă, în principiu, de la data la care contestatorul a luat cunoștință de actul de executare pe care îl contestă şi a cărui nerespectare atrage sancțiunea decăderii, prin incidența dispozițiilor  art. 185  alin. 1 Cod procedură civilă şi determină respingerea contestației, ca tardivă.

 Prevederea înscrisă în .715 alin.1 Cod procedură civilă o circumscrie unui termen cu durata prestabilită şi al cărui moment de începere este precis determinat.

 Reglementarea de către legiuitor a condiţiilor de exercitare a unui drept - subiectiv sau procesual - inclusiv prin instituirea unui termen, nu constituie o restrângere a exercițiului acestuia, ci doar o modalitate eficientă de a preveni exercitarea sa abuzivă, în detrimentul altor titulari de drepturi, în egală măsură, ocrotite.

Analizând situația de fapt expusă, prin prisma dispozițiilor legale incidente în speță, instanța apreciază întemeiată în parte excepția tardivități contestației la executare, pentru următoarele argumente:

 Instanța reține că  au fost  comunicate  la data de 28/11/2016 ( f.102 ) contestatoarei  la adresa din Caracal, str. T......... V.......... 4,  somația  din data de 22/11/2016  din dosarul de executare silită  nr. 1592/E/016 al S.C.P.E.J. A............ I............şi M........... M............ împreună cu încheierea de executare silită , titlu executoriu.

Ulterior  contestatoarea şi-a schimbat domiciliul  şi nu a adus la cunoștință acesta schimbare creditoarei.

Raportat la aceste  aspecte,  instanța apreciază că toate actele de executare silită comunicate  până la 10/10/2022,  au fost emise in mod legal de executor , întrucât intimata  nu se află în culpă  cu privire la schimbarea domiciliului contestatoarei  .

La data de 11/10/2022 a fost emisă somația imobiliară nr. 1592E/2016  de sechestru şi încheierea de stabilire a cheltuielilor de judecată în dosarul execuțional al S.C.P.E.J. A............ I............şi M........... M............  ce a fost comunicat la data de 13/10/2022 (f. 3 dosar executare silită ) la domiciliul din Caracal, str. T......... V.......... 2 , iar prezenta contestație a fost  formulată  la data de 25/10/2022

Pe  cale de consecință va admite în parte excepția tardivității formulării contestației la executare, invocată de către intimat şi va respinge contestația la executare formulată de contestatoarea I............ D............ P............  ( fostă C..............),  ca fiind tardiv formulată pentru actele de executare efectuate  până la data de 10/10/2022,  în dosarul de executare nr. 1592/E/2016 BEJ ALBU ELIAN IONUŢ  .

Analizând ansamblul probator existent la dosarul cauzei, instanţa constată următoarele:

La data de 23.02.2007 a fost încheiat contract de credit FN între BRD Groupe Societe Generale SA, în calitate de  împrumutător şi contestatoarea I............ D............ P............ ( fostă C..............), în calitate de împrumutat, prin care banca i-a acordat un împrumut descoperit de cont.

Prin contractul de cesiune de creanţă încheiat între  BRD Groupe Societe Generale SA, în calitate  de cedent  şi  KRUK INTERNAŢIONAL SRL, în calitate de cesionar, a fost cedată în data de 15.12.2011, care la randul său, la data de 15.12.2011, a cesionat creanţa catre SECAPITAL S.a.R.L., creanţa deţinută împotriva contestatoarea I............ D............ P............ ( fostă C..............), derivată din contractul de  credit FN /23.02.2007. 

Ulterior, la data de 07.12.2017, întreaga creanță a fost cesionata catre creditoarea intimată din prezenta cauza, I............ L.T.D.

Prin  scrisoarea recomandată din data de  16/01/2012 ( f. 129 dosar executare silită ), i-a fost comunicată contestatoarei cesiunea de creanţă la  domiciliul indicat in titlu executoriu.

Prin încheierea de încuviinţare a executării silite nr. 1564 din data de 07.10.2016, pronunțată în dosarul nr. 4586/207/2016, Judecătoria Caracal ( f. 107 dosar executare silită) a admis cererea formulată de S.C.P.E.J. A............ I............şi M........... M............ şi a dispus încuviințarea executării silite, a titlului executoriu reprezentat de contractul de credit nr. FN /23.02.2007 încheiat între BRD Groupe Societe Generale SA în calitate de creditor pe de o parte şi contestatoarea I............ D............ P............ ( fostă C..............), în calitate de împrumutat .

Instanţa retine ca in conformitate cu art.712 Cod pr.civ. împotriva executării silite si împotriva oricărui act de executare se poate face contestaţie de către cei interesați sau vătămaţi prin executare.

Contestația la executare reprezintă aşadar un mijloc procedural specific procedurii de executare silita prin care partea interesata poate obţine anularea sau îndreptarea actelor de executare nelegale.

Instanța constată că în prezenta cauză contestatorul a invocat nelegalitatea executării silite şi în consecință anularea formelor de executare, ca urmare a intervenirii prescripției dreptului creditoarei de a mai obţine executarea silită, iar intimata invocă excepția tardivității formulării contestației la executare.

Potrivit art. 706 alin.1 din C.p.civ. dreptul de a obține executarea silită se prescrie în termen de 3 ani, dacă legea nu prevede altfel. În  cazul titlurilor executorii  emise  în materia drepturilor reale, termenul de prescripție  este de 10 ani, iar alin. 2 stabilește că termenul de prescripție începe să curgă de la data când se naşte dreptul de a obţine executarea silită. În cazul hotărârilor judecătorești şi arbitrale, termenul de prescripție începe să curgă de la data rămânerii lor definitive.

Instanța apreciază, din formularea textului prev. de art. 706 alin.2 C.p.civ. că dreptul constat prin titlul executoriu nu este afectat  în substanța sa, dar  creditorul  nu va mai putea  obţine  executarea silită a acestuia  cu concursul forței coercitive a statului.

Raportat la data încheierii  contractului de credit, respectiv 23/02/2007, şi coroborat cu dispozițiile art.201 din Legea nr.71/2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr.287/2009 privind Codul civil, instanța apreciază că  prescripției este supusă dispozițiilor Decretului nr. 167/1958 privitor la prescripția extinctivă.

Art. 4 alin.4 din Noul C. civ. prescripțiile, decăderile şi uzucapiunile începute şi neîmplinite la data intrării în vigoare a legii noi sunt în întregime supuse dispozițiilor legale care le-au instituit.

Prin prescripție extinctivă se înțelege stingerea, după caz, fie a acelei componente a dreptului  la acțiune  care este posibilitatea titularului  dreptului  de creanță de a obține  obligarea subiectului pasiv la executarea obligaţiei corelative sau recunoașterea dreptului subiectiv contestat, fie a însuşi dreptului real  principal, datorită  neexercitării în termenul prevăzut de lege.

Art. 707 alin.2  din C.p.civ. stabileşte că prescripția stinge dreptul de a obține executarea silită şi orice titlu executoriu îşi pierde puterea executorie.

Astfel dreptul material de a solicita executarea contract de împrumut  FN din data de  23/02/2007 ,  încheiat pe o durată de 24 luni ,  se prescria potrivit dispozițiilor art. 3 alin. l din Decretul nr. 167/1958,  în termen de 3 ani de zile de la data la care datoria era scadentă, respectiv la data de 23/02/2009.

Se  reține  că intimata s-a adresat executorului judecătoresc  la data de  23/09/2016  , dată la care a început executarea silită potrivit art. 622 alin.2 C.p.civ. (care stabilește că în cazul în care debitorul nu execută de bunăvoie obligația sa, aceasta se aduce la îndeplinire prin executare silită, care începe odată cu sesizarea organului de executare, potrivit dispozițiilor prezentei cărți, dacă prin lege specială nu se prevede altfel).

Prin urmare instanța constată că termenul de prescripție a executării silite de 3 ani, a început să curgă la data 23/02/2009 şi s-a epuizat la data de  23/02/2012  iar executarea a început la data de 23/09/2016,  fără ca intimatul  să facă dovada, potrivit art. 249 C. p.civ. a unei cauze de întrerupere sau suspendare a acestuia. Cererea de  a se  proceda la executare silită a debitorului fiind depusă la biroul executorului judecătoresc, la data de  23/09/2016,  după împlinirea termenului de prescripție.

Având în vedere cele de mai sus, instanța va admite în parte contestația la executare formulată şi anulează  formele de executare începând cu data de  11/10/2022 în dosarul de executare nr. 1592/E/2016 şi va dispune anularea a somației imobiliare din data de 11/10/2022  şi a încheierii de stabilire a cheltuielilor de judecată, emise în dosarul de executare nr. 1592/E/2016, aparținând executorului  S.C.P.E.J. A............ I............şi M........... M.............

Întrucât instanța va admite contestația  la executare in parte  pentru motivele invocate mai sus, nu va mai analiza celelalte susțineri  ale contestatoarei.

În baza disp. art.453 alin.1 Cod pr.civ., instanța va admite în parte cererea privind obligarea la cheltuieli de  judecat a intimatei  şi o va  obliga  la plata sumei  de 605 lei către contestatoare. Instanța nu va acorda taxa de timbru achitată,  întrucât contestatoarea în condițiile art. 45 din OG 81/2013 poate solicita restituirea acesteia.

Postat 31.01.2023