Contestatie le executare

Sentinţă civilă 184 din 20.01.2010


SENTINŢA CIVILĂ NR, 98

Constată că prin Decizia Civilă nr....pronunţată de Tribunalul Bacău şi înregistrată sub numărul .... pe rolul Judecătoriei Moineşti a fost trimisă spre rejudecare cauza privind pe contestatoarea F.A. care a formulat contestaţie la executare împotriva procesului verbal de predare bunuri din data de 12.06.2008 efectuat de Birou executor judecătoresc în dosarul de executare nr. ...., solicitând anularea acestuia, în contradictoriu cu intimata A.M.

Acţiunea este timbrată cu 195 lei taxă de timbru prin chitanţele nr..... şi 1,65 lei timbra judiciar, iar în motivare se arată că titlul

executoriu sentinţa penală nr.  ...... pronunţată în dosarul nr..... al

Tribunalului Bacău a fost pus în executare dar bunurile vizate prin executarea silită au fost iniţial bunuri proprietate comună asupra cărora nu se putea îndrepta creditorul personal al fostului soţ, motiv pentru care s-a realizat partajarea acestora prin sentinţa civilă nr......

pronunţată în dosar nr...... al Judecătoriei Moineşti.

S-a reluat executarea silită asupra bunurilor care i-au fost atribuite lui F.T., debitorul din titlul executoriu : casa situată în satul Sulta, corn Agăş, jud. Bacău , alături de aceste bunuri s-a executat în favoarea creditoarei şi suprafaţa de teren de 2566 mp curţi construcţii şi arabil, suprafaţă care nu a făcut obiectul partajului, şi nu a fost corect individualizată de către executorul judecătoresc.

Au fost introduse mai multe contestaţii la executare de către F.A.

r

toate fiind admise şi desfiinţate actele de executare.

Au fost adjudecate bunurile proprietatea lui F.T. către A.M., alături de imobilele construcţii debitorul fiind somat să predea silit imobilele, lucru care s-a desfăşurat în data de 12.06.2008, potrivit procesului verbal întocmit şi care face obiectul prezentei contestaţii.

Se arată că procesul verbal de predare bunuri nu este întocmit cu respectarea dispoziţiilor legale, astfel că nu cuprinde elementele prevăzute sub sancţiunea nulităţii absolute prev de art.388 Cod procedură civilă, respectiv nu are indicat titlul executoriu , sentinţa penală nr..... pronunţată în dosarul nr.... al Tribunalului Bacău.

La rubrica semnătura debitorului nu apare nici o semnătură, nefăcându-se nici o menţiune în procesul verbal în nici un moment faptul că debitorul se află în arest, iar participanţii la executare au dat anumite explicaţii si au făcut obiectiuni referitor la modul de predare ai imobilelor, însă, la fel cum nu apare semnătura acestora, nu se arată nimic în procesul verbal despre acest lucru.

Un alt motiv de nelegalitate al actului de executare atacat este că pentru a exercita prerogativele dreptului de proprietate al contestatoarei asupra construcţiilor atribuite ei prin sentinţa de partaj, şi respectarea dreptului de superficie, fostul soţ îi permitea contestatoarei folosirea terenului aferent construcţiilor primite. Prin întocmirea procesului verbal de predare a imobilelor din 12.06.2008, în urma măsurătorilor efectuate de executorul judecătoresc, în mod abuziv i s-a luat orice posibilitate de acces la imobilele proprietatea sa, pretinzând şi ridicarea construcţiilor de pe acel teren ceea ce contravine legii. Obiect al executării silite 1-a făcut numai suprafaţa de 1300 mp teren curţi construcţii, iar în curte, se află şi imobilele proprietatea contestatoarei. Profitând de faptul că s-a adjudecat în curtea comună 1300 mp curţi construcţii, fără a fi individualizaţi în nici un fel, măsurătorile la predarea bunurilor s-au făcut în mod arbitrar, fapt ce o prejudiciază grav pe contestatoare.

Intimata depune întâmpinare prin solicită respingerea contestaţiei ca nelegală şi netemeinică, invocând faptul că nu se încearcă decât o tergiversare a executării silite.

Cu privire la suprafaţa de 1300 mp se arată că contestatoarea nu deţine acte decât pentru aceşti 1300 mp, motiv pentru care solicită ca reclamanta să plătească chirie pentru suprafaţa ocupată de anexa a cărei proprietară este.

In cauză au fost depuse acte, s-a anexat dosarul de executare, probatorii din analiza cărora instanţa retine următoarele:

Prin sentinţa civilă nr. .... s-a dispus de către Judecătoria Moineşti împărţirea bunurilor comune dintre F.A. şi F.T. , în contradictoriu cu intimata din prezentul dosar.

Prin sentinţa penală nr..... Tribunalul Bacău a fost obligat F.T. să plătească părţii civile A. M. suma de 3000 lei cu titlu de daune materiale, 20000 lei daune morale şi 1876,4 lei cheltuieli judiciare.

La solicitarea intimatei Birou executor a întocmit dosarul de executare nr. ...... în cadrul căruia au fost executate mai multe acte.

La data de ..... intimata a adjudecat imobilele proprietatea debitorului F.T. , respectiv o casă, anexe şi suprafaţa de 1300 mp teren

3

curţi construcţii şi arabil situată în corn. Agăş, sat Sulta, pe care sunt edificate imobilele de mai sus.

La data de ..... la solicitarea aceleiaşi intimate s-a întocmit procesul verbal de predare bunuri, prin care intimatei i s-au predat bunurile adjudecate.

Din analiza dosarului de executare rezultă că toate actele întocmite de executorul judecătoresc au fost comunicate debitorului F.T. în Penitenciarul Bacău , unde se află şi în prezent în stare de deţinere.

Procedurile sunt realizate în sensul că F.T. a refuzat să semneze de L/X XJLX XIX w (filele 28, 35 dosar nr...... a Judecătoriei Moineşti).

Conform art. 90 alin 1 Cod proc civilă , înmânarea citaţiei şi a tuturor actelor de procedură se face la domiciliul sau reşedinţa celui

Cllâl.

Când acesta are o aşezare agricolă, comercială, industrială sau profesională în altă parte, înmânarea se poate face şi la locul acestor aşezări. Pentru deţinuţi, înmânarea se face la administraţia închisorii.

=• li' I

Art. 92. Cod proc civilă arătă că înmânarea citaţiei se va face personal celui citat, care va semna adeverinţa de primire, agentul însărcinat cu înmânarea certificând identitatea şi semnătura acestuia.

Dacă cel citat, aflându-se la domiciliu, nu vrea să primească citaţia sau, primind-o, nu voieşte ori nu poate să semneze adeverinţa de primire, agentul va lăsa citaţia în mâna celui citat sau, în cazul refuzului de primire, o va afişa pe uşa locuinţei acestuia, încheind despre acestea proces-verbal.

Potrivit art. 388 Cod proc civ, pentru orice act de executare pe care-1 efectuează, executorul judecătoresc trebuie să întocmească un proces verbal CdX sZ od cuprindă obligatoriu,printre altele şi numele şi domiciliul debitorului şi creditorului urmăritor , respectiv faptul că debitorul se află în stare de deţinere , sub sancţiunea nulităţii,prevăzută de art. 388 alin. 2 Cod procedură civilă.

In ceea ce priveşte dreptul de superficie invocat de contestatoare acesta trebuie valorificat pe calea unei acţiuni separate nefiind un motiv de nulitate a formelor de executare.

In consecinţă fată de cele arătate anterior se va constata că actul de executare este lovit de nulitate, motiv pentru care va fi admisă contestaţia la executare.

Va fi obligată intimata la plata cheltuielilor de judecată, raportat la faptul că a căzut în pretenţii, în considerarea art. 274 Cod procedură civilă deşi motivele care au dus la anularea formelor de executare nu sunt imputabile acesteia.