Contestatie la executare. oug nr 22/2002

Sentinţă civilă 433 din 22.01.2015


Prin cererea inregistrata sub nr. 31834/212/2014 contestatorul STATUL ROMAN PRIN MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE PRIN DGRFP GALATI -AJFP CONSTANTA  a formulat în contradictoriu cu intimatul C.M.A.,  contestatie la executare impotriva somatiei si a incheierii emise la data de 29.09.2014 in dosarul de executare nr.952/CN/2014 de catre BEJ Dabuleanu Dragos si Cristea Nicolae inregistrata la AJFP Constanta sub nr.55591/3.10.2014 prin care STATUL ROMAN PRIN MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE a fost somat ca de îndata de la primirea somatiei sa achite debitul in valoare de 8088,2353 lei, din care 8000 lei debit cu titlu de despagubiri morale si 88,253 lei cota parte cheltuieli de judecata la care se adauga suma de 722,4 lei, reprezentând cheltuieli de executare silita.

În motivarea cererii s-au aratat urmatoarele:

In fapt, la data de 3.10.2014 a fost comunicata somatia din data de 29.09.2014, întocmita în  dosarul de executare nr.952/CN/2014 de catre BEJ Dabuleanu Dragos si Cristea Nicolae prin care s-a dispus  ca in temeiul art.669 al.4 c.p.c. si in baza titlului executoriu -sentinta civila nr.7293/29.04.2013 a Judecatoriei Buzau definitiva si irevocabila prin decizia civila nr.1734/30.09.2013 pronuntata de tribunalul Buzau in dosarul 21607/200/2012, ca de îndata de la primirea somatiei sa achite debitul in valoare de 8088,2353 lei, din care 8000 lei debit cu titlu de despagubiri morale si 88,253 lei cota parte cheltuieli de judecata la care se adauga suma de 722,4 lei, reprezentând cheltuieli de executare silita,.

 A învederat contestatorul ca potrivit art.2 din OG 22/2002 privind executarea obligatiilor de plata ale institutiilor publice , stabilite prin titluri executorii  s-au stabilit  urmatoarele : ,, daca executarea creantei stabilite prin titluri executorii nu începe sau continua din lipsa de fonduri, institutia debitoare este obligata ca, în termen de 6 luni, sa faca demersurile necesare pentru a-si îndeplini obligatia de plata. Acest termen curge de la data la care debitorul a primit somatia de plata comunicata de organul competent de executare, la cererea creditorului,,

De asemenea, la art.3 din OG 22/2002  se prevede ca faptul ca ,, În cazul în care institutiile publice nu îsi îndeplinesc obligatia de plata în termenul prevazut la art.2, creditorul va putea solicita efectuarea executarii silite potrivit codului de procedura civila si/sau potrivit altor dispozitii legale aplicabile în materie. Un alt motiv al contestatiei la executare îl reprezinta cuantumul cheltuielilor de executare în cuantum de 2450 lei.

Din probele administrate în cauza Judecatoria retine urmatoarea situatie de fapt:

 Prin sentinta civila nr. 7293/29.04.2013 a Judecatoriei Buzau, modificata prin decizia civila nr.1734/30.09.2013 pronuntata de Tribunalul Buzau in dosarul 21607/200/2012, Statul Romând prin Ministerul Finantelor publice a fost obligat la  catre intimat a sumei de 8000 lei debit cu titlu de despagubiri morale si la plata cheltuielilor de judecata în cuantum de 3000 lei catre intimat si ceilal?i reclamanti.

În temeiul acestui titlu executoriu s-a început executarea silita de catre SCPEJ Dabuleanu Dragos si Cristea Nicolae  constituindu-se  dosarul de executare nr. 952/CN/2014 de catre BEJ Dabuleanu Dragos si Cristea Nicolae, executarea silita fiind încuviintata prin încheierea 18806/17.09.2014  a Judecatoriei Constanta.

Executorul judecatoresc, prin încheierea din 29.09.2014, în temeiul art.669 alin.4 cpc, a stabilit cheltuieli de executare în cuantum de 722,40 lei, reprezentând  20 lei taxa de timbru, 10 lei cheltuieli de comunicare, 12,4 lei emitere somatie, 60 lei înregistrare, formare, arhivare si 62o lei onorariu executor judecatoresc.

La 29.09.2014  executorul judecatoresc a emis somatie catre contestator privind plata sumei de 8088,2353 lei, din care 8000 lei debit cu titlu de despagubiri morale si 88,253 lei cota parte cheltuieli de judecata la care se adauga suma de 722,4 lei, reprezentând cheltuieli de executare silita, ce urmeaza a fi efectuata în termenul stabilit de art. 2 din OG nr. 22/2002, ce a fost comunicata contestatorului la data de 03.10.2014.

Raportând situatia de fapt retinuta mai sus la dispozitiile normative incidente în cauza, Judecatoria gaseste contestatia formulata ca fiind neîntemeiata pentru urmatoarele considerente.

Conform dispozitiilor normative care reglementeaza contestatia la executare:

Art. 711 cpc : “Împotriva executarii silite, a încheierilor date de executorul judecatoresc, precum si împotriva oricarui act de executare se poate face contestatie de catre cei interesati sau vatamati prin executare. De asemenea, se poate face contestatie la executare si în cazul în care executorul judecatoresc refuza sa efectueze o executare silita sau sa îndeplineasca un act de executare silita în conditiile legii.

(2) Daca nu s-a utilizat procedura prevazuta la art. 443, se poate face contestatie si în cazul în care sunt necesare lamuriri cu privire la întelesul, întinderea sau aplicarea titlului executoriu.

(3) De asemenea, dupa începerea executarii silite, cei interesati sau vatamati pot cere, pe calea contestatiei la executare, si anularea încheierii prin care s-a admis cererea de încuviintare a executarii silite, daca a fost data fara îndeplinirea conditiilor legale.

(4) Împartirea bunurilor proprietate comuna pe cote-parti sau în devalmasie poate fi hotarâta, la cererea partii interesate, si în cadrul judecarii contestatiei la executare. „

Prin urmare contestatia la executare reprezinta o procedura speciala instituita de legiuitor exclusiv pentru a disciplina activitatea de executarea silita, astfel ca prin promovarea unei astfel de actiuni, contestatorul poate formula numai motive care vizeaza legalitatea masurilor de executare.

Instanta urmeaza sa analizeze legalitatea actelor de executare efectuate în dosarul de executare silita nr. 952/CN/2014 constituit la SCPEJ BEJ Dabuleanu Dragos si Cristea Nicolae.

În drept, potrivit art.2 din OG nr.22/2002 :” Daca executarea creantei stabilite prin titluri executorii nu începe sau continua din cauza lipsei de fonduri, institutia debitoare este obligata ca, în termen de 6 luni, sa faca demersurile necesare pentru a-si îndeplini obligatia de plata. Acest termen curge de la data la care debitorul a primit somatia de plata comunicata de organul competent de executare, la cererea creditorului.”

Astfel ca textul de lege indicat stabileste un termen de 6 luni în favoarea contestatorului  dupa primirea somatiei de la executorul judecatoresc, necesitatea emiterii somatiei fiind edictata de disp art. 2  din OG nr.22/2002.

Nu exista obligativitatea unei cereri a creditorului pentru ca debitorul –institutie publica sa  efectueze plata voluntar, debitorul având obligatia de a efectua plata titlului executoriu în mod benevol, conform disp.art. 662 alin.1cpc.

Potrivit art. 672 cpc, în  afara de cazurile în care legea prevede altfel, acte de executare pot fi efectuate  decât dupa expirarea termenului aratat în soma?ie, sau în lipsa acestuia în cel prevazut în încheierea prin care s-a încuviin?at executarea.

Instanta apreciaza ca aceste dispozitii se interpreteaza în sensul ca pot fi considerate acte de executare silita actele efectuate dupa comunicarea somatiei prevazuta de art. 672  cpc , aceasta fiind ratiunea curgerii termenului de 6 luni, prevazut de art. 2 din OG nr. 22/2002, de la data primirii somatiei de plata.

În acest sens instanta constata ca somatia emisa în data de 29.09.2014 în dosarul de executare silita nr. 952/CN/2014 constituit la SCPEJ BEJ Dabuleanu Dragos si Cristea Nicolae este legala.

Totodata instan?a re?ine ca în cadrul acestui dosar de executare silita nu s-au efectuat acte de executare silita.

 Potrivit art. 669 alin.4 cpc :”Sumele datorate ce urmeaza sa fie platite se stabilesc de catre executorul judecatoresc, prin încheiere, pe baza dovezilor prezentate de partea interesata, în conditiile legii. Aceste sume pot fi cenzurate de instanta de executare, pe calea contestatiei la executare formulate de partea interesata si tinând seama de probele administrate de aceasta. Dispozitiile art. 451 alin. (2) si (3) se aplica în mod corespunzator, iar suspendarea executarii în privinta acestor cheltuieli de executare nu este conditionata de plata unei cautiuni.”

Fa?a de disp.art. 669 alin.4 cpc, instan?a re?ine legalitatea stabilirii cheltuielilor de executare, re?inând ca nu pot fi stabilite ulterior emiterii soma?iei cheltuielile de executare, înlaturând totodata motivul invocat de catre contestator, re?inând ca încheierea de stabilire a cheltuielilor de executare nu este un act de executare silita, iar stabilirea cheltuielilor de executare silita este impusa de faptul ca executarea silita a fost demarata prin cererea de executare silita formulata de catre intimata creditoare, fa?a de neexecutarea benevola de catre debitorul contestator.

Cu privire la cuantumul cheltuielilor  de executare stabilite în sarcina contestatorului  instanta retiene  ca potrivit. art. 669 alin.2 cpc :”Cheltuielile ocazionate de efectuarea executarii silite sunt în sarcina debitorului urmarit, în afara de cazul când creditorul a renuntat la executare, situatie în care vor fi suportate de acesta, sau daca prin lege se prevede altfel. De asemenea, debitorul va fi tinut sa suporte cheltuielile de executare stabilite sau, dupa caz, efectuate dupa înregistrarea cererii de executare si pâna la data realizarii obligatiei stabilite în titlul executoriu, chiar daca el a facut plata în mod voluntar. Cu toate acestea, în cazul în care debitorul, somat potrivit art. 667, a executat obligatia de îndata sau în termenul acordat de lege, el nu va fi tinut sa suporte decât cheltuielile pentru actele de executare efectiv îndeplinite, precum si onorariul executorului judecatoresc si, daca este cazul, al avocatului creditorului, proportional cu activitatea depusa de acestia.”

Iar potrivit art. 669 alin.3 cpc:

„ Sunt cheltuieli de executare:

1. taxele de timbru necesare declansarii executarii silite;

2. onorariul executorului judecatoresc, stabilit potrivit legii;

3. onorariul avocatului în faza de executare silita;

4. onorariul expertului, al traducatorului si al interpretului;

5. cheltuielile efectuate cu ocazia publicitatii procedurii de executare silita si cu efectuarea altor acte de executare silita;

6. cheltuielile de transport;

7. alte cheltuieli prevazute de lege ori necesare desfasurarii executarii silite.”

Fa?a de disp.art. 669 alin.3 cpc instan?a re?ine legalitatea cheltuielilor de executare constând în  20 lei taxa de timbru, 10 lei cheltuieli de comunicare, 12,4 lei emitere somatie, 60 lei înregistrare, formare, arhivare si 620 lei onorariu executor judecatoresc.

Potrivit art. 39 din Legea nr. 188/2000:”Executorii judecatoresti au dreptul, pentru serviciul prestat, la onorarii minimale si maximale stabilite de ministrul justitiei, cu consultarea Consiliului Uniunii Nationale a Executorilor Judecatoresti. În cazul executarii silite a creantelor având ca obiect plata unei sume de bani, onorariile maxime sunt urmatoarele:

a) pentru creantele în valoare de pâna la 50.000 lei inclusiv, onorariul maxim este de 10% din suma reprezentând valoarea creantei ce face obiectul executarii silite;

b) pentru creantele în valoare de peste 50.000 lei, dar pâna la 80.000 lei inclusiv, onorariul maxim este de 5.000 lei plus un procent de pâna la 3% din suma care depaseste 50.000 lei din valoarea creantei ce face obiectul executarii silite;

c) pentru creantele în valoare de peste 80.000 lei, dar pâna la 100.000 lei inclusiv, onorariul maxim este de 5.900 lei plus un procent de pâna la 2% din suma care depaseste 80.000 lei din valoarea creantei ce face obiectul executarii silite;

d) pentru creantele în valoare de peste 100.000 lei, onorariul maxim este de 6.300 lei plus un procent de pâna la 1% din suma care depaseste 100.000 lei din valoarea creantei ce face obiectul executarii silite.”

Prin raportare la disp.art. 39 alin.1 lit. d) din Legea nr. 188/2000, instan?a  retine faptul ca onorariul executorului judecatoresc în cuantum de 620  lei este stabilit în limita prevazuta de art. 39 alin.1 lit. a) din Legea nr.188/2000 ?i pct. 3 din Anexa la  OMJ nr. 2550/2006.

Pentru aceste considerente, instanta va respinge contesta?ia la executare. ca fiind neîntemeiata.